BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 110/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 października 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 109-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zwiększenie w planie finansowym na rok 2010 wydatków o kwotę 30.000 zł.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2010 roku projektu pt. „Tanecznym krokiem do Europy” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe.
8. Zaopiniowanie propozycji przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji pedagogowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu sprawie przekazania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie do prowadzenia Gminie Wizna i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu sprawie przekazania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie do prowadzenia Gminie Piątnica i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
12. Podjęcie 4 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
13. Przyjęcie 2 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
14. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2011 rok.
15. Informacja Skarbnika Powiatu na temat wykorzystania oszczędności pozostałych po zakończeniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
17. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXVIII-ej Sesji Rady Powiatu.
18. Sprawy różne:
 zawarcie porozumienia z Gminą Miastkowo zmieniającego porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo,
 podjęcie dwóch decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach powiatu łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 109-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 109-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił panią Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – po przekazaniu przez Zarząd Powiatu budynków gospodarczych wraz z działką przystąpiliśmy do porządkowania tego terenu. W związku z tym Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie ze Statusem, prowadzi edukację przyrodniczą, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Warunki lokalowe którymi placówka dysponuje, pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z jedną grupą zwiedzających. Częstokroć zdarza się większe zapotrzebowanie na przeprowadzenie lekcji w tym samym czasie. Poza tym Ośrodek mógłby służyć jako baza do szkoleń związanych z ochroną środowiska prowadzonych na rzecz innych instytucji. Budowa niewielkiego Ośrodka w postaci sali wykładowej o pow. ok. 85 m2, zaplecza sanitarnego, dydaktycznego, kotłowni, poddasza użytkowego, pozwoli na poszerzenie działalności edukacyjnej, wpłynie też na poprawię estetyki otoczenia obiektów muzealnych. Ośrodek poprzez swoją architekturę będzie nawiązywał do zabudowy dworskiej. Koszty są w wysokości 487.999,99 zł. Zakładane jest, że na realizację zaangażuje się finalnie 60.000 zł, jako dotację z budżetu powiatu – tzw. „wkład własny”, 88.000 zł – w formie rozrachunków z tytułu podatku VAT oraz 399.999,99 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dodam, że środki na ten cel powinny być przeznaczone w konkretnym roku budżetowym i stąd jest zapis, że zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

Anna Archacka – również potrzebne jest zawarcie aneksu do umowy użyczenia zawartej w dniu 31 maja 2010 r., w którym należy umieścić zapis, iż „Biorący do używania po zrealizowaniu inwestycji pn. budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, w ramach zadania ‘Przyroda dla nas, my dla przyrody’ ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia odbioru inwestycji”. Taki jest wymóg formalny do dysponowania tą nieruchomością.

Starosta – wkład własny na te zadanie ma być przeznaczony z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Takie rozwiązanie nie będzie obciążać wprost naszego budżetu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji, został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – przedstawił wniosek o zwiększenie w planie finansowym na rok 2010 wydatków o kwotę 30.000 zł (kopia wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczył, że w ramach zaoszczędzonych środków kwota, o którą nastąpi zwiększenie planu finansowego PUP, zostanie w najbliższym czasie zwrócona na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zwiększenie w planie finansowym PUP w Łomży na rok 2010 wydatków o kwotę 30.000 zł został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie wynika z potrzeby wycięcia drzewa, które zagraża budynkowi naszego ośrodka zdrowia. Problemowe drzewo zostało uszkodzone podczas prac remontowych i obecnie może przewrócić się wyrządzając przy tym wiele szkód (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży jest wynikiem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która nakłada obowiązek na samorządy likwidację gospodarstw pomocniczych. W związku z tym od przyszłego roku nie może już u nas funkcjonować Zakład Techniczny PODGiK oraz Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego. Ponadto w celu odpowiedniej przejrzystości zaproponowaliśmy uchwalenie jednolitego tekstu nowego Regulaminu, aby łatwiej korzystać z tego dokumentu. Zadania Zakładu Technicznego zostały dopisane do Wydziału Geodezji jako odrębnego oddziału. Natomiast zadania Zakładu Obsługi zostały dopisane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Z kolei w nowym Regulaminie proponujemy drobne zmiany aktualizacyjne, tj. np. wykreślenie szkół, które zostały przekazane do prowadzenia innym organom samorządowym.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją wolnych środków pieniężnych pozostających w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale przeznaczonym na rehabilitację zawodową. Te niewykorzystane środki możemy przeznaczyć na rehabilitację społeczną. Konkretnie wolna kwota pozwala sfinansować dwa aparaty słuchowe i dwa wózki dla niepełnosprawnych dzieci, w tym jedno dziecko ma dopiero rok. Taka sytuacja była w latach poprzednich, wówczas także niewykorzystane środki przeznaczane były na rehabilitację społeczną.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2010 roku projektu pt. „Tanecznym krokiem do Europy” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe dotyczy działań zmierzających do pozyskania jak największej kwoty środków zewnętrznych, w tym przypadku Regionalny Ośrodek Kultury dostrzegł nowe możliwości i złożył projekt w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe. Jest to niewielki projekt, ale dobrze, że w nowych programach również się odnajdujemy.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2010 roku projektu pt. „Tanecznym krokiem do Europy” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/357/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty – przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji pedagogowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży jest zgodne z ustawą o systemie oświaty. Kwota na ten cel jest wygospodarowana z 1 %-towej rezerwy z funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli. Jest to kwota 1.100 zł brutto. Dane kandydatki proponowane przez panią Dyrektor Joannę Dardzińską-Mądry są umieszczono w przedłożonym projekcie (materiały dotyczące ww. zagadnienia stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji pedagogowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży

Ad.9 i Ad.10 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty – zostały przedłożone Państwu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie przekazania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie do prowadzenia Gminie Wizna i zawarcia porozumienia w tej sprawie oraz w sprawie przekazania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie do prowadzenia Gminie Piątnica i zawarcia porozumienia w tej sprawie. Niniejsza kwestia wynika z faktu, że Kuratorium Oświaty naciska nas, żeby uporządkować te kwestie. Są dwie możliwości możemy dalej prowadzić te schroniska, jednak aby należycie one funkcjonowały należy je dofinansować. Obecnie nie mają one właściwego wyposażenia, czyli odpowiednich łóżek itp. Skutkuje to tym, że stoją one puste. Propozycja przekazania wynika między innymi z tego, że to gminy są właścicielami nieruchomości, które stanowią siedzibę schronisk i w moim uznaniu jest im znacznie łatwiej sprawować pieczę nad tymi podmiotami (projekty ww. uchwał stanowią załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy gminy wystąpiły do nas z wnioskiem w przedmiotowej sprawie?

Elżbieta Gosk – nie, jednak jeżeli nie przekażemy do prowadzenia innym organom tych schronisk to należy uchwalić nowy regulamin. Dodam, że nie funkcjonowały one przez ostatnie dwa lata.

Starosta – uważam, że powinniśmy poczekać do zajęcia formalnego stanowiska przez gminy.

Członkowie Zarządu w zarządzonym głosowaniu jednogłośnie poparli zdanie Starosty. Wobec tego przyjęcie ww. uchwał zostało odłożone.

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie proponowane jest zatwierdzenie przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 września 2010 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 312.739 zł z tego na zadania własne – 312.100 zł oraz zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 639 zł. Budżet po dokonanych zmianach wynosi – dochody ogółem 37.193.380 zł i wydatki ogółem – 39.421.188 zł. Szczegółowe objaśnienia są w dołączonych załącznikach.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/358/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt przewiduje po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu o kwotę 123.325 zł dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85395, w tym o kwotę 104.826 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS i o kwotę 18.499 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań projektu „Kwalifikacje „na czasie” – pewna praca, pewny awans” na podstawie umowy zawartej 10 września 2010 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób pracujących do wymagań łomżyńskiego rynku pracy. Będzie on realizowany w okresie od 01.09.2010 do 30.11.2011 r. na terenie powiatu łomżyńskiego. Ogólna wartość projektu to 399.175 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/359/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt przewiduje zmniejszenie środków na zadania własne z rezerw budżetowych o kwotę 20.200 zł z działu 758, rozdziału 75818 w tym:
a) z § 4810 z rezerwy „ogólnej” o kwotę 14.000 zł z na zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 14.000 zł na uzupełnienie planu wydatków związanych z działaniami promocyjnymi powiatu łomżyńskiego (m. innymi pokrycie kosztów transportu grupy realizującej międzynarodowy projekt MODE H 2010 w Tours we Francji). Wniosek o uzupełnienie planu wydatków Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych został zaaprobowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2010 roku;
b) z § 6800 z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” o kwotę 6.200,00 zł na zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na uzupełnienie środków przeznaczonych na zakup materiałów do budowy parkingu przy drodze powiatowej Nr 2610B przy ul. Zielonej w Nowogrodzie. Ponadto Uchwałą Zarządu Nr 98/319/10 z 12 maja 2010 roku zostały przeniesione środki z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” w wysokości 23.800,00 zł do działu 600, rozdział 60014, § 6050, które należy przeznaczyć na zakup materiałów do budowy tegoż parkingu. Koszt całkowity tego zadania określony został na kwotę 30.000 zł. Pismo w tej sprawie zostało złożone przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dniu 7 października 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/360/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – z kolei proponowane jest zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków budżetu na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 76.097 zł z tego: o kwotę 64.684 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS i 11.413 zł tj. dotacji celowej z budżetu krajowego. Wynika to z zakończenia i odprowadzenia niewykorzystanych środków w ramach realizowanego projektu EFS POKL 7.3 „Akademia efektywnej nauki”. Wartość projektu określona była na kwotę 894.537,58 zł z czego nie wydatkowano kwotę 76.097 zł, która podlega zwrotowi.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/361/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

4.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – z kolei proponowane jest zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków budżetu o kwotę 30.000 dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85395, § 2449 o kwotę 30.000 zł na zlecenie i sfinansowanie ewaluacji pomocy finansowej wykorzystywanej z funduszy strukturalnych UE w związku z realizacją projektu systemowego z Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Środki na przeprowadzenie ewaluacji pomocy finansowej zostaną wyasygnowane z Funduszu Pracy jest to związane z uzupełnieniem planu wydatków realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Nowe perspektywy” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z pismem Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 23 czerwca 2010 roku środki na ewaluację mają być wydatkowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego a nie bezpośrednio z Funduszu Pracy. Wykorzystane środki na w/w wydatek przez Powiat będą refundowane ze środków Funduszu Pracy. Wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy Łomży o wyżej wskazaną kwotę został przedłożony przez Dyrektora PUP w Łomży w dniu 5 października 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/362/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.13 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje w § 1 przeniesienie środków w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży na kwotę 50.690 zł, z tego:
a) zmniejsza się je w rozdziale 90001 w § 6220 o kwotę 17.690 zł i jednocześnie zwiększa o tą samą kwotę w rozdziale 90095 w § 6220 na sfinansowanie przygotowania projektu koncepcyjnego budowy (wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego) budynku konferencyjno – socjalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wykonanie studium wykonalności w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”, typ projektu – budowa, przebudowa, doposażenie infrastruktury ośrodków edukacji ekologicznej;
b) zmniejsza się je w dziale 921, rozdziale 92118 w § 6220 o kwotę 33.000 zł i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę w rozdziale 92118 w § 2480 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Środki dotacji zostaną wykorzystane na zakup opału, opłaty za energię elektryczną oraz wywóz nieczystości. Zarazem wskazuje się, iż zaproponowano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92118 § 6220 w ramach zaistniałego tzw. „nadmiernego planu”.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt dokonuje zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w rozdziale 71030 na 2010 rok poprzez:
1) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 100.000 zł w § 2960, w związku ze zmniejszeniem wpływów z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł w § 4300 i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z tego: w § 4210 o kwotę 10.000 zł, a w § 6120 o kwotę 40.000 zł;
3) zwiększenie w wierszu „I” kwot do wysokości pokrywającej się ze stanem faktycznym funduszu na początek 2010 roku według bilansu i zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2009 rok.
Po przeprowadzeniu remontu kilku pomieszczeń piwnicznych, zaistniała konieczność zakupu szaf biurowych do przechowywania dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Planowane było wykonanie regałów, co stanowiło usługę, zobowiązanie za nią sfinansowane byłoby z istniejącego planu w § 4300). W chwili obecnej wskazane jest zakupienie gotowych elementów do złożenia regałów. Dlatego istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 10.000 zł. Natomiast przejście z opracowań analogowych na opracowania cyfrowe, które zabezpiecza posiadane dokumenty przed dalszym zużyciem, a także pozwoli w przyszłości na zarządzanie nimi i udostępnianie przez Internet. Tym niemniej realizacja tego celu wymaga zakupu dobrej jakości kolorowego skanera, którego wartość wynosi 40.000 zł, co stanowi wydatek inwestycyjny. Należy więc zabezpieczyć środki w § 6120, gdyż zakupy powyżej 3.500 zł stanowią wydatek inwestycyjny.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – założenia do projektu budżetu na 2011 rok to:
1. dział 020 , Leśnictwo – nadzór nad lasami – porozumienia zawarte z Nadleśnictwami - 153.850 zł (około 17.650 ha);
2. dział 600, 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży – proponowana kwota na wydatki 2011 roku – 5.420.000 zł z tego: a) 1.983.752 zł wg uchwał intencyjnych (trzy uchwały); b) 44.000 zł na zakup pługa wirnikowego; c) 1.025.000 zł na bieżące utrzymanie dróg; d) 1.459.600 zł wynagrodzenia, pochodne; e) 907.600 zł pozostałe wydatki (zakup paliwa, olejów, naprawy bieżące sprzętu, utrzymanie budynku; f) rezerwa celowa drogowa – 100.000 zł.
3. dział 700, 70005 „ Gospodarka nieruchomościami” – 20.000 zł na regulowanie stanów prawnych nabywanych na własność Powiatu
4. dział 710, - wydatki ogółem 300.000 zł (środki planowane z likwidowanego PFGZGiK):
a) 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 140.000 zł (koszty utrzymania);
b) 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne – 130.000 zł;
c) 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 zł;
5. dział 754 „ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” – 28.000 zł z tego:
a) 75405 – Powiatowe Komendy Policji – 10.000 zł;
b) 75411 – Powiatowe Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 15.000 zł;
c) 75414 – Obrona cywilna – 8.000 zł;
d) 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowana rezerwa celowa – 23.565 zł;
6. dział 750 „Administracja publiczna„ – 4.472.485 zł : 75019 „Rada„ – 210.362 zł; 75020 „Starostwo Powiatowe” – 3.677.370 zł (w tym 300.000 zł z PFGZGiK, 22.000 zł ze środków ochrony środowiska); 75020 „koszty utrzymania budynku (likwidacja Zakładu Obsługi ) – 382.054 zł; 75020 „koszty mediów od podnajemców” – 132.699 zł; 75075 „Promocja”; 70.000 zł;
7. dział 630, 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
8. dział 852 – Opieka społeczna - 1.651.576 zł z tego: 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 450.000 zł; 85204 rodziny zastępcze; 850.000 zł; 85218 „PCPR„ – koszty utrzymania 351.576 zł;
9. dział 853 „ Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej” – 3.101.576 zł z tego: 85311 – 10% na WTZ - 69.048 zł; 85333 – PUP 3.032.528 zł z tego: a) udział m. Łomża – 1.250.000 zł; b) 7% z FP - 818.700 zł; c) udział powiatu - 963.828 zł.
10. dział 921”Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego” – 1.347.137 zł z tego: 92106 – ROK 466.000 zł; 92118 – Muzeum Przyrody 380.000 zł; 92118 – dotacja na inwestycje dla Muzeum 416.637 zł; na podstawie uchwały intencyjnej z 4 lutego 2010; 92116 – Biblioteka 45.000 zł; 92120 – ochrona zabytków 5.000 zł; 92195 – pozostała działalność 34.500 zł (dotacje w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne zakresu kultury);
11. dział 926 „ Kultura fizyczna i sport” - 42.500 zł: 92605 „Zadania realizowane przez stowarzyszenia – 34.000 zł; 92695 – pozostała działalność - 8.500 zł.
12. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 561.323 zł: 85406 „Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna - 571.891 zł; 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” - 7.568 zł; 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.600 zł.
13. Dział 801”Oświata i wychowane” 90.720 zł: 80120 „Licea ogólnokształcące” - dotacja na utrzymanie szkół niepublicznych (Miastkowo (10), Jedwabne ( 15), Piątnica ( 15).
14. dział 902 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 528.000 zł; z tego: 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”- 30.000 zł; (paragraf – 6220 – budowa oczyszczalni ścieków – ZDP); 90002 „Gospodarka odpadami” - 40.000 zł; (paragraf – 4300 – Pow. Program Ochrony Środ. i Plan Gospodarki Odpadów) – 20.000 zł; (paragraf – 6220 – utylizacja eternitu – ZDP – 20.000 zł); 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”- 170.000 zł; (montaż ogniw fotowoltanicznych); 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” - 4.000 zł; (sprzątanie świata – nagrody); 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” - 180.000 zł; (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów) 90095 „Pozostała działalność” - 104.000 zł (zakup publikacji, komputera, szkolenia).
15. Dział 758, 75818 Rezerwy - 426.565 zł; z tego: rezerwa ogólna – 170.000 zł; rezerwa celowa drogowa – 100.000 zł; rezerwa celowa oświatowa – 133.000 zł; rezerwa kryzysowa - 23.565 zł.
Dodam, że zgłoszone przez jednostki organizacyjne oraz przez Wydziały Starostwa Powiatowego potrzeby finansowe ( bez zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa) wyniosły – 19.854.385 zł. Natomiast przewidywane dochody, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków wymienionych w pkt 1 szacowane są na 16.393.180 zł.

Henryk Kłosiński – czy nie dało się zaplanować żadnych podwyżek dla pracowników?

Barbara Gorzęba – w tych warunkach, nie.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – może podwyżki warto zaplanować w ramach środków, które nie będą zaangażowane w inwestycje w tzw. schetynówek, bowiem i tak planujemy zaciągnąć kredyt.

Barbara Gorzęba – w sytuacji, kiedy nie mamy żadnych oszczędności nie widzę takich racjonalnych możliwości. Jeżeli nie będziemy mieli nadwyżki to uważam, że spłata kredytu będzie bardzo trudna.

Henryk Kłosiński – trzeba zaplanować te środki, nie możemy odkładać przez kilka lat podwyżek, ponieważ zrobi się zapaść. To należy rozważyć nawet kosztem jakiejś inwestycji.

Barbara Gorzęba – w sytuacji, kiedy będą pewne nadwyżki to wtedy rozważymy wprowadzenie podwyżek, aktualnie są to tylko założenia do projektu budżetu. Wprowadzenie tych wydatków teraz wiąże się z koniecznością pokrycia ich. W tym momencie i tak obcięłam znacznie proponowane przez kierowników wydatki, nie wiemy jak sytuacja potoczy się w kraju. Musimy być ostrożni.

Starosta – założenia muszą być realne do wykonania oraz do zaakceptowania przez Radę Powiatu i w mojej ocenie te, które zostały przedstawione takie właśnie są.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu. Członkowie Zarządu w zarządzonym głosowaniu wstępne założenia do projektu budżetu na 2011 rok przyjęli 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (wstępne założenia do budżetu powiatu na 2011 rok stanowią załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przechodząc do kwestii wykorzystania oszczędności pozostałych po zakończeniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie pragnę poinformować, że kwota 6.351,41 zł bez żadnych zmian będzie przeznaczona na zadanie pt. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu w Muzeum Przyrody w Drozdowie”, ponieważ zostało już to zawarte w uchwale intencyjnej podjętej wcześniej przez Radę Powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – w związku z tym, że pojawiła się możliwość przekazania niewykorzystywanego sprzętu elektronicznego został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Wcześniej – w dniu 17 września br. – zapotrzebowanie i wniosek w tej materii został złożony przez podmiot działający na rzecz naszego społeczeństwa – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 110/363/10 z dnia 19 października 2010 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Starosta poinformował zebranych, że proponowany porządek obrad XXXVIII-ej Sesji Rady Powiatu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łomży nt. współpracy w zakresie przeciwdziałania katastrofom naturalnym i klęskom żywiołowym, które mogą wystąpić na terenie powiatu łomżyńskiego.
12. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotycząca realizacji ,,Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2010 rok”.
13. Sprawozdanie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2009-2010.
14. Informacja dot. realizacji inwestycji ,,Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz inwestycji pn. ,,Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie-budowa ścieżki edukacyjnej OSTOJA DROZDOWSKA”.
15. Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w 2010 roku.
16. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 – 2015.
17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2009 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Staroście Łomżyńskiemu.
18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.18 1.) Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Miastkowo zmieniający porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo wynika z kwestii zmiany wielkości środków, które muszą być przeznaczone na modernizację drogi powiatowej na terenie gminy Miastkowo. Dofinansowanie musi być zwiększone o 5.000 zł celem wykonania dokumentacji technicznej na odwodnienie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Miastkowo zmieniający porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

2.a.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – wymieniona w § 1 nieruchomość położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Poduchowna – Kalinowo – Drozdowo – Niewodowo – Krzewo – Kossaki – Bronowo – Niwkowo – Wizna. Jest własnością Powiatu Łomżyńskiego z mocy prawa, które zostało potwierdzone wymienionymi w § 2 decyzjami Wojewody Podlaskiego. Drogami powiatowymi Powiatu Łomżyńskiego zarządza powołana Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego nr IV/16/98 z dnia 29 grudnia 1998r jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Faktyczne przekazanie działki w zarząd nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym spisanym po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach powiatu łomżyńskiego została przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

2.b.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – Wymieniona w § 1 nieruchomość wchodzi w skład drogi powiatowej nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Pęza – Chludnie – Kupnina – Serwatki i stanowi rów odpływowy wód z drogi. Jest własnością Powiatu Łomżyńskiego z mocy prawa, które został potwierdzone wymienioną w § 2 decyzją Wojewody Podlaskiego. Drogami powiatowymi Powiatu Łomżyńskiego zarządza powołana Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego nr IV/16/98 z dnia 29 grudnia 1998r jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Faktyczne przekazanie działek w zarząd nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym spisanym po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach powiatu łomżyńskiego została przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 110-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 29 paź 2010 14:49
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2010 14:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2277 razy