BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 111/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 października 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 110-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w obrębie gminy Łomża.
3. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2011 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, realizowane przez powiat na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku.
5. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
6. Sprawy różne:
 Zatwierdzenie aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2010/2011.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 110-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 110-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży

Jan Olszewski –– wydanie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych jest standardową procedurą w takich przypadkach. Obecnie z prośbą o niniejszą opinię zwrócił się Wójt Gminy Łomża. Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniował zmianę kategorii dróg w obrębie gminy Łomża.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w obrębie gminy Łomża została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 111/364/10 z dnia 29 października 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wg danych przekazanych przez Wojewodę można stwierdzić, że dotacje minimalnie wzrosły w porównaniu z rokiem bieżącym. Dotację dotyczą gospodarki gruntami, pracami geodezyjnymi itp. Duży wzrost jest na ośrodki wsparcia, natomiast zmniejszono dotację na domy pomocy społecznej. Także zmniejszona jest składaka na ubezpieczenia zdrowotne (pełna treść informacji Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2011 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, realizowane przez powiat na 2011 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Z kolei Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła możliwości zwiększenia planu wydatków budżetowych zaprojektowanych na 2011 rok, w dziale dotyczącym wynagrodzeń pracowniczych. Podkreśliła przy tym, że jest to możliwe dzięki temu, iż nie przeszły przez gremia oceniające projekty tzw. schetynówki – dwie z trzech złożonych, co pozwala przesunąć w najbliższym czasie wydatki z inwestycyjnych na fundusz płac – bez potrzeby zaciągania kredytu. Reasumując zaznaczyła, że także niewielkie zwiększenia zaprojektowała w dziale wspierania zadań Policji – do kwoty 10.000 zł (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Członkowie Zarządu 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli zwiększenie wynagrodzeń pracowniczych zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu na 2011 rok – w wysokości 7 %.

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku wynika z procedur formalnych. Wszystkie szczegóły zostały Państwu przedstawione w dołączonych materiałach.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 111/365/10 z dnia 29 października 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w związku z przyznaniem nagrody dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zmniejszenia planu wydatków w dziale 900, przede wszystkim wobec rezygnacji Burmistrza Jedwabnego z budowy składowiska w Korytkach, które miało być dofinansowane w ramach naszego budżetu w kwocie 80.000 zł.

Starosta – generalnie zmiany proponowane do przyjęcia są wynikiem dalszych starań, aby nie przekroczyć ogólnej kwoty naszego budżetu, czyli puli w wysokości 40 mln zł, ponieważ jak wspominaliśmy wcześniej będzie wiązało to się z koniecznością prowadzenia audytu przez 5 lat, co niepotrzebnie pochłonęłoby duże środki z naszego budżetu.

Barbara Gorzęba – będzie to bardzo trudne, jednak nasze działania zmierzają w kierunku, o którym wspomniał Pan Starosta.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 111/366/10 z dnia 29 października 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie proponujemy zmniejszenie planu wydatków w związku z planowanymi projektami unijnymi (spółdzielnia socjalna), które nie będą realizowane w tym roku a Kolnem i stąd wynikają proponowane zmiany.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 111/367/10 z dnia 29 października 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejne zmiany w budżecie wynikają z potrzeby dostosowania wielkości środków na domy pomocy społecznej, operaty szacunkowe w związku z gospodarką mieszkaniową oraz na zrealizowanie zadania w zakresie wyborów samorządów na ternie powiatu łomżyńskiego – koszty obsługi przez Powiatową Komisję Wyborczą. Szczegółowo to wszystko zostało przedstawione z przedłożonym projekcie uchwały.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 111/368/10 z dnia 29 października 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że zatwierdzenie aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2010/2011 jest konsekwencją drobnych zmian kadrowych, generalnie nie skutkują one żadnymi zwiększeniami finansowymi czy etatowymi (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu aneks do projektu arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2010/2011 został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 111-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 lis 2010 10:32
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2010 10:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2121 razy