BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 112/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 listopada 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 111-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych:
 o przekazanie środków z rezerwy budżetowej;
 o przesunięcie niewykorzystanych środków na inne zadania.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Miejskiego Policji dotyczącego dofinansowania programu „Profilaktyka a Ty”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
7. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.
8. Sprawy różne:
 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Henryk Kłosiński – zaproponował przeprowadzenie w sprawach różnych analizy w zakresie zwiększenia zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok podwyżek dla pracowników administracji z 7 % do 10 %. Uzasadniając zaznaczył, że kwestia zwiększenia wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek była wielokrotnie odkłada na przestrzeni ostatnich 3 kadencji, wobec czego zaproponował rozważenie możliwości realizacji podwyżek dla pracowników administracji w wysokości 10 %.

Wobec braku innych propozycji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 111-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych:
 o przekazanie środków z rezerwy budżetowej;
 o przesunięcie niewykorzystanych środków na inne zadania.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Miejskiego Policji dotyczącego dofinansowania programu „Profilaktyka a Ty”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
7. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.
8. Sprawy różne:
 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego;
 rozważenie zwiększenia zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok podwyżek dla pracowników administracji z 7 % do 10 %.

Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 111-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 111-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

1.) Jan Olszewski – zwróciłem się z prośbą o przeznaczenie dodatkowej kwoty na pokrycie kosztów robót nieprzewidzianych na drodze przez miejscowości Kokoszki w kwocie 8.600 zł. W trakcie relacji inwestycji okazało się, że należy wybudować korytek, aby woda spadająca z jednej ze stron nie zniszczyła poboczy (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

2.) Jan Olszewski – w związku z wykonaniem podbudowy na odcinku do Dobrzyjałowa zaplanowaliśmy dalszą kontynuację działań modernizacyjnych na tej drodze. Stąd propozycja, aby przesunąć niewykorzystane środki na wspomniane zadanie z zadania, które sami realizujemy – mam tu na myśli budowę chodnika w miejscowości Dobrylas – w związku z tym, że wykonujemy je własnymi siłami mamy pewne oszczędności (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury – omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pełna treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta poprosił o jak najszybsze uruchomienie środków dla organizacji pozarządowych, które wygrają ogłoszone konkursy, tak aby z początkiem roku mogły podejmować relację zaplanowanych na 2011 rok zadań.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta – wniosek Komendanta Miejskiego Policji dotyczącego dofinansowania programu „Profilaktyka a Ty” dotyczy wsparcia programu, gdzie miasto Łomża ponosi większość kosztów, natomiast my jesteśmy jedynie partnerem. Nasz udział finansowy ma wynieść 1.000 zł. Wszyscy zainteresowani otrzymali uzasadnienie na piśmie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok dotyczy realizacji zaakceptowanego na dzisiejszym posiedzeniu wniosku o dofinansowanie programu „Profilaktyka a Ty” kwotą 1.000 zł oraz przekazania kwoty 8.600 zł na uzupełnienie planu finansowego ZDP w Łomży celem pokrycia dodatkowych kosztów przebudowy drogi przez miejscowość Kokoszki.
Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32.900 zł, w tym na modernizację drogi powiatowej – wg zawartego porozumienia z Gminą Wizna – kwotę 30.900 zł – na przebudowę drogi na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa oraz kwoty 2.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących PINB.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/369/10 z dnia 10 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok przewiduje zmniejszenie w planie wydatków budżetu o kwotę 401.000 zł i jednoczesne zmniejszenie deficytu o tę kwotę z tego w zakresie zadań własnych o kwotę 321.000 zł. Poszczególne działy, w których następują zmniejszenia wymienione są w przedłożonym projekcie. Natomiast w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 80.000 zł. Jest to urealnienie planu przewidywanego do wykonania budżetu, ponieważ zadania te nie zostały dotychczas zrealizowane i nie będą zrealizowane do końca tego roku. pozwala to zmniejszyć deficyt budżetowy do kwoty 1.826.808 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta zapoznał zebranych z porządkiem obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.8 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych przypomniał, że Dyrektor ZPOZ w Łomży złożył wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie. Wniosek ten wynikał z potrzeby wycięcia drzewa, które zagraża budynkowi ośrodka zdrowia, ponieważ problemowe drzewo zostało uszkodzone podczas prac remontowych i obecnie może przewrócić się wyrządzając przy tym wiele szkód. Reasumując dodał, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu nr 110 została wyrażona akceptacja w przedmiotowej kwestii, jednak w celach formalnych trzeba podjąć uchwałę.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/370/10 z dnia 10 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

2.) Henryk Kłosiński zaproponował zwiększenie zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok podwyżek dla pracowników administracji z 7 % do 10 %. Uzasadniając przypomniał, że kwestia zwiększenia wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek była wielokrotnie odkłada na przestrzeni ostatnich 3 kadencji, wobec czego w jego ocenie należy wraz z końcem III kadencji rozważyć możliwości realizacji od 2011 roku niniejszych podwyżek w wysokości 10 %.
Zaznaczył przy tym, że wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego oraz większości podległych jednostek organizacyjnych znacząco odbiegają od wynagrodzeń pracowników administracji w innych urzędach położonych na ternie miasta Łomża.

Członkowie Zarządu, po przeprowadzeniu przez panią Skarbnik Powiatu symulacji finansowej, odrzucili propozycję zwiększenia zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok podwyżek dla pracowników administracji z 7 % do 10 %.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 112-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 lis 2010 10:40
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2010 10:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2051 razy