BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 113/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 listopada 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 112-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
6. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
8. Sprawy różne:
a) przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły,
b) przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 30 marca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły,
c) przyjęcie dwóch porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 112-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 112-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – III kwartał nie był najkorzystniejszy w działalności Zakładu, ale zdajemy sobie sprawę ze wzrostu różnych opłat, które musieliśmy uiszczać. Jak przedstawia sprawozdanie dochody są a poziomie 75 %, natomiast wydatki są niższe, dzięki czemu osiągnęliśmy nadwyżkę. Warto zauważyć, że nie mamy żadnych długoterminowych zobowiązań (sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – jak sprawa przedstawia się z termomodernizacją?

Stanisław Studencki – mamy oszczędności w okolicach 25 %, przy paleniu węglem nie można było większych oszczędności osiągnąć. Jeżeli byłoby ogrzewanie olejowe to oszczędności zużycia energii cieplnej przyniosłyby około 40 % oszczędności. Jednak opalając węglem należy liczyć się z kosztami opłacania palaczy.

Alfred Szymański – po termomodernizacji warunki przyjmowania pacjentów w ośrodku zdrowia w Piątnicy są zdecydowanie lepsze.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/371/10 z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zmiany do Regulaminu Organizacyjnego zostały podyktowane zmianą osoby na samodzielnym stanowisku do spraw obsługi prawnej, została ta osoba przeniesiona na inne stanowisko i należy zlikwidować te stanowisko. Dodatkowo zmiany dotyczą drobnych aktualizacji wynikających z konieczności adaptacji do nowych przepisów prawnych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/372/10 z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – systematycznie w ramach realizowanych projektów dokupujemy nowy sprzęt elektroniczny, w związku z tym mamy możliwość przekazania sprzętu, który nie jest już przez nas wykorzystywany. Szczegółowo wypisane zostały poszczególne elementy wyposażenia w załączniku do projektu uchwały. O takie wyposażenie wnioskuje Komenda Miejska Policji w Łomży.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/373/10 z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury – zapoznała zebranych z zasadami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (szczegółowe dane dotyczące ww. konkursu stanowią załącznik do uchwały). Reasumując podkreśliła, że przedstawiony dokument umożliwia przekazanie środków już na początku przyszłego roku dla podmiotów, które zostaną wyłonione w ramach ogłoszonego konkursu

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/374/10 z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – opracowując projekt budżetu na 2011 rok po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego pismem z dnia 21 października 2010 roku, natomiast subwencje i udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. z tym, że plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaprojektowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Stąd uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2011 roku inne dochody, w tym dochody własne i środki niewykorzystanych nadwyżek z lat poprzednich - zaprojektowano w ramach tych zasobów pieniężnych - wydatki. Przy czym kształtując plan na wydatki płacowe powiększono je dla 10 pracowników, którzy do 31.XII.2010 r. będą zatrudnieni w likwidowanych z końcem 2010 r. gospodarstwach pomocniczych. Szczegółowe omówienie tej kwestii zawarto w objaśnieniu [część III” Wydatki” dział 750” Administracja publiczna” str. 7], a ponadto uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2010 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, ale też skutki netto – tj. przyrost bądź spadek – zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz podwyższenia od 1 stycznia 2011 roku wynagrodzeń pracowników, z wyłączeniem nauczycieli, których płace określane są taryfikacją centralną) w granicach 7%. Nadmienia się, iż limit wynagrodzeń na 2010 rok utrzymano na poziomie 2009 roku. W rezultacie przedłożono projekt budżetu zamykający się po stronie dochodów kwotą – 22.926.732 zł, a po stronie wydatków kwotą – 24.506.531 zł, a tym samym deficytem w wysokości – 1.579.799 zł – angażując na pokrycie deficytu budżetu część oszacowanej nadwyżki z lat ubiegłych na sumę – 1.808.622,05 zł.
Z kolei Barbara Gorzęba omówiła zaprojektowane dochody oraz wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2011 rok oraz wskaźniki wieloletniej prognozy finansowej (ww. dane stanowią załącznik do uchwały).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/375/10 z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której Starosta udzielił głosu Pani Skarbnik Powiatu.
Ad.7 Barbara Gorzęba – w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok proponowane jest wprowadzenie z rezerwy drogowej celowej po stronie wydatkowej kwoty 80.000 zł celem realizacji postanowień Zarządu Powiatu z poprzedniego posiedzenia, na którym zaakceptowano przeznaczenie ww. kwoty na pokrycie kosztów wykonania podbudowy na odcinku drogi powiatowej Kaimy – Pieńki Borowe – Gm. Jedwabne. Wobec tego rezerwa drogowa zostanie rozwiązana. Także kwotę 80.000 zł proponowane jest przekazanie na składki zdrowotne w ramach wydatków Powiatowego Urzędu Pracy. Z przekazywanych nam informacji wynika, że są jeszcze duże braki na składki zdrowotne dla bezrobotnych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/376/10 z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 1.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły dotyczy zmiany terminu realizacji inwestycji. W raku bieżącym praktycznie nie zdążymy w całości wykonać przedmiotowego zadania – inwestycja na drodze przez miejscowość Mieczki. Inwestycja ma być wykonana do 15 czerwca 2011 roku. Pozostałe warunki są bez zmian.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie zmiany porozumienia z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

2.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 30 marca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły także dotyczy zmiany terminu wykonania do 15 czerwca 2011 roku. Poza tym środki na te zadanie były zaplanowane zbyt małe i po zakończeniu przetargu okazało się, że może wykonać modernizację nawierzchni o długości niespełna 1.000 zł a nie jak wstępnie zakładaliśmy 2.200 m.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie zmiany porozumienia z dnia 30 marca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

3.) Wicestarosta – projekty porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczą wykonania dokumentacji na przebudowę nawierzchni dróg powiatowych. Dokumentacja taka ważna jest 3 lata i pomoże nam to w kolejnych latach na realizację inwestycji, do których będziemy lepiej przygotowani.
Dokumentacja ma być wykonana na odcinek od Mężenina do miejscowości Stare Duchny, o długości około 3 km oraz na odcinek Uśnik – Dębowo, o długości około 1 km – przy tej inwestycji proponujemy także wykonanie projektu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Strzeszewo.

Henryk Kłosiński – czy Gmina występowała do nas w tej kwestii?

Wicestarosta – tak, na sesji Rady Gminy taka wola została wyrażona.

Starosta – czy Dyrektor ZDP w Łomży ma jakieś uwagi do tej sprawy?

Jan Olszewski – nie.

Henryk Kłosiński – uważam, że jest to jednostronne realizowanie zadań, powinniśmy wszystkie gminy dzielić inwestycjami. Od pewnego czasu większość dróg planowanych jest do modernizacji na terenie gminy Śniadowo.

Wicestarosta – dokumentacja będzie ważna 3 lata, natomiast jest taka potrzeba modernizacji zaproponowanych odcinków i gmina planuje dofinansować te zadania.

Jan Olszewski – dodam, ze na terenie miejscowości Uśnik jest już rozpoczęta inwestycja i stanowi to kontynuację działań do zakończenia tej inwestycji.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych projektów porozumień.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo (dokumentacja na odcinek od Mężenina do miejscowości Stare Duchny) zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo (dokumentacja na odcinek Uśnik – Dębowo) zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 113-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 lis 2010 10:42
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2010 10:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2294 razy