BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 114/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 listopada 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 113-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie 2 porozumień w sprawie zmiany porozumień dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w Gminie Śniadowo do kategorii dróg gminnych.
4. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
5. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 113-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 113-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Jan Olszewski – zwróciłem się z prośbą o zmiany dwóch porozumień w sprawie zmiany porozumień dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły, ponieważ zostały rozstrzygnięte przetargi i zmieniły się kwoty realizacji inwestycji.
Pierwsze porozumienie dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku przez miejscowość Mieczki. W tej kwestii kwota zmalała o 167.500 zł, co pozwala na przeniesienie środków w tej samej wysokości na inwestycję na odcinku przez miejscowość Supy, gdzie w ramach rozstrzygnięć przetargowych zabrakło środków. Ostatecznie po dokonaniu proponowanych przesunięć kwot zostaną jeszcze wolne środki na pokrycie kosztów ewentualnych robót dodatkowych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły – w zakresie obejmującym działania na rzecz przebudowy drogi powiatowej na odcinku przez miejscowość Mieczki – zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu porozumienie w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły – w zakresie obejmującym działania na rzecz przebudowy drogi powiatowej na odcinku przez miejscowość Supy – zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Jan Olszewski – Gmina Śniadowo wystąpiła do nas z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w Gminie Śniadowo do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu po dokonaniu oceny stwierdził, że część odcinków dróg, które zostały zaproponowane do przekwalifikowania nie spełnia kryteriów drogi publicznej ze względu na zbyt niskie parametry. W związku z tym proponujemy wydać negatywną opinię – tak jak przedstawiliśmy to w przedłożonych Państwu dokumentach (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w Gminie Śniadowo do kategorii dróg gminnych została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 114/377/10 z dnia 23 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 38.000 zł w związku z realizacją projektu Podniesienie jakości usług rynku pracy w ramach POKL ze środków EFS. Są to środki unijne.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 114/378/10 z dnia 23 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł w związku z częściową realizacją planu wydatków – wobec tego, iż wartość dróg powiatowych w gminie Wizna, Piątnica i Łomża i drogi gminne w gminie Łomża została ustalona na podstawie opeerów, których wykonanie jest tańsze o ponad 10.000 zł od wstępnie zakładanego. Na tej podstawie Wydział „GN” złożył wniosek o zwrot części przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 114/379/10 z dnia 23 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 114-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 lis 2010 14:38
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2010 14:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2097 razy