BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 116/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 115-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
3. Sprawy różne.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 115-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 115-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Wicestarostę.

Marek Dworakowski – zamiana porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża wynika z potrzeby zmiany terminu realizacji zaplanowanej inwestycji z roku 2010 na rok 2011. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3 Starosta przechodząc do spraw różnych o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży dotyczy utworzenia referatu ds. pomocy dziecku i rodzinie. Dziedzina ta jest najważniejszą dziedziną działalności PCPR, natomiast zadań z tego zakresu systematycznie przybywa. Stąd moja propozycja podniesienia do rangi wyższej tej dziedziny naszej działalności.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu)..

W sprawach różnych nie poruszono dalszych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 116-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 7 gru 2010 09:00
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2010 09:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1859 razy