BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 117/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 grudnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 116-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
3. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 116-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 116-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że kolejne zmiany w budżecie na 2010 rok dotyczą uzupełnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 50.000 zł na pokrycie opłat czynszowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.
Ponadto zmiany przewidują przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami poprzez – uzupełnienie planu finansowego na składki Funduszu Pracy oraz poprzez – przeniesienie kwoty 2.159 zł w związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego do realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.
Z kolei zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.520 zł zgodnie z porozumieniem z Gminą Miastkowo, które przewiduje realizację wykonania dokumentacji budowlanej na odwodnienie drogi powiatowej w m. Zaruzie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 117/383/10 z dnia 8 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 117-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 15 gru 2010 12:15
Data opublikowania: środa, 15 gru 2010 12:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1981 razy