BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 118/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.25.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 117-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o rozwiązanie rezerwy drogowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wydanej decyzji o ustalenie odszkodowania za grunty powiatu, które przeszły na własność województwa podlaskiego.
5. Sprawy różne:
1.) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
2.) Przyjęcie porozumienia z Gminą i Miastem Nowogród w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie Miasta Nowogród.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 117-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 117-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że wniosek o rozwiązanie rezerwy drogowej dotyczy: kwoty 2.501 zł na pokrycie kosztów usług transportowych w związku z modernizacją drogi powiatowej w kierunku Zanklewa; kwoty 3.221 zł na pokrycie kosztów usług transportowych w związku z budową drogi powiatowej na odcinku Modzele Stare – Wyrzyki; kwoty 2.342 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej w związku z wykonaniem dodatkowego przepustu we wsi Truszki (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Henryk Kłosiński zapytał czy starcza środków na odśnieżanie?

Jan Olszewski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Barbara Gorzęba – Skarbnika Powiatu poinformowała, że po zaakceptowaniu wydatków określonych we wniosku w rezerwie pozostanie tylko 390 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o rozwiązanie rezerwy drogowej został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnika Powiatu stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok dotyczy rozwiązania rezerwy drogowej zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie drugim przez Dyrektora ZDP w Łomży. Poza tym w paragrafie 2 i 3 planowane jest przyjęcie dotacji uzyskanej na zadania PUP – w zakresie opłacenia składek zdrowotnych bezrobotnych. Jest to kwota ponad 259.000 zł

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 118/384/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN zapoznał zebranych z decyzją o ustalenie odszkodowania za grunty powiatu, które przeszły na własność województwa podlaskiego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne (kopia ww. decyzji stanowi złącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że w jego ocenie decyzja przyznająca za przedmiotowe grunty Powiatowi Łomżyńskiemu kwotę 8.352 zł jest wydana prawidłowo wobec czego nie ma potrzeby odwoływania się od tej decyzji.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu opowiedzieli się za przyjęciem odszkodowania za zajęte grunty w kwocie 8.352 zł (5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.5 1.) Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty przedstawiając projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej stwierdziła: członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy podpisują oświadczenie o bezstronności i poufności lub powiadamiają do protokołu o zachodzącym konflikcie interesów. Przystępując do oceny ofert Komisja sprawdza czy podmioty, które zgłosiły oferty spełniają wymogi formalne (załącznik Nr 1 do regulaminu – Karta Oceny Oferty I ), mają w swoim statucie zadania zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu i oferty odpowiadają zakresowi ogłoszonego konkursu. O odrzuceniu ofert decyduje Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert wypełniają Kartę Oceny Oferty II (załącznik Nr 2 do regulaminu) stosując następujące kryteria i skalę ocen:
1. Merytoryczne: stopień w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność – skala ocen 0 – 25.
2. Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania skala ocen 0-10.
3. Organizacyjne: posiadane zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu - skala ocen 0-10.
4. dotychczasowa współpraca z administracją publiczną (z lokalnym samorządem), rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – skala ocen 0-5 punktów.
Ocena łączna danej oferty wystawiana przez członka Komisji jest sumą wystawianych ocen cząstkowych. Suma ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji tworzy listę rankingową stanowiącą podstawę do proponowania wysokości dofinansowania. Tworzy się odrębne listy dla poszczególnych dziedzin oferty konkursowej. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego oferty, które uzyskały największą ilość punktów; ilość rekomendowanych ofert zależna będzie od wysokości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadań w przedmiotowym konkursie. Komisja może jednak nie rekomendować żadnej z nich lub rekomendować oferty na kwoty niższe niż wnioskowane w ofertach. Komisja może rekomendować więcej niż 1 ofertę danego podmiotu. Preferencje będą miały zadania kluczowe w poszczególnych dziedzinach.
Projekt uchwały zakłada, że powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/374/10 z dnia 15 listopada 2010 roku w składzie: Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego; Członek Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego; Edyta Zawojska – członek Komisji – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych; Elżbieta Gosk – członek Komisji– Gł. Specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych; Zygmunt Zdanowicz – członek Komisji – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przedstawiciel Stowarzyszenia; Bolesław Deptuła – członek Komisji – Prezes Narwiańskiego Towarzystwa Fotograficznego w Drozdowie – przedstawiciel Stowarzyszenia; Roman Sarnacki – członek Komisji Wiceprezes LKS NAREW Kurpiewski Łomża – przedstawiciel Stowarzyszenia.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 118/385/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta przechodząc do ostatniego tematu o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że projekt porozumienia z Gminą i Miastem Nowogród w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie miasta Nowogród jest dalszym etapem współpracy między samorządami. Projekt porozumienia przewiduje, że w zamian za utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Nowogród ZDP zakupi materiały na wybudowanie chodnika w kwocie 40.000 zł i własnymi siłami wybuduje ten chodnik.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą i Miastem Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Nowogród zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 118-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 4 sty 2011 14:53
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2011 14:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1982 razy