BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 119/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 118-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie porozumień w sprawie zmiany porozumień dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Jana Olszewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
5. Sprawy różne:
 Przyjęcie porozumień zmieniających porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na dwa odcinki drogowe.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 118-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 118-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że zmiany porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczą kwestii przedłużenia terminu wykonania zadania, ponieważ w 2010 roku nie udało się dokończyć zadań określonych w przedmiotowych porozumieniach. Omawiane dokumenty obejmują wykonanie dokumentacji technicznej na odcinkach: Krzewo Stare – Krzewo Nowe oraz odcinku Stary Cydzyn – Wyrzyki. Finansowanie realizacji tych zadań w całości należy do Gminy Piątnica.

Starosta – z czego wynikają opóźnienia?

Jan Olszewski – można domyślać się, że wykonawcy wzięli zbyt wiele zleceń i nie wyrabiają się z ich realizacją.

Wicestarosta – kiedy wyrobią z wykonaniem tych dokumentacji?

Jan Olszewski – na przełomie stycznia i lutego.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należy dodać, że niektóre samorządy nie wywiązały się ze zobowiązań wynikających z zawartych porozumień. Mam tu na myśli Nowogród i Piątnicę. W związku z tym musimy zaangażować w płatności swoje środki o wartości blisko 1 mln zł.

Starosta – wobec tego należy wystawić noty obciążeniowe z informacją o tym, że będziemy domagać się wszystkich należności, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Z kolei, w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji, zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie z Gminą Piątnica zmieniające porozumienie z dnia 14 lipca 2010 roku (dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej Krzewo Stare – Krzewo Nowe) zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W następnym głosowaniu porozumienie z Gminą Piątnica zmieniające porozumienie z dnia 14 lipca 2010 roku (dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej Stary Cydzyn Wyrzyki) zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB poinformował, że inwestycje realizowane w oparciu o tzw. specustawę wymagają imiennego upoważnienia osoby reprezentującej właściciela drogi. Wobec tego w przypadku Powiatu Łomżyńskiego wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Jana Olszewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jest to standardowa formalność proceduralna.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 119/386/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w ramach realizacji projektu z Kapitału Ludzkiego wskazane jest przyjęcie kwoty 3.750 zł w związku z wdrożeniem projektu „Razem” w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim> projekt tren jest skierowany dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydatki te należy zrealizować do końca grudnia br.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 119/387/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

Jan Olszewski – porozumienie zmieniające porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogowy Stryjaki – Pawełki dotyczy przełożenia na rok 2011 realizacji wspomnianego zadania, ponieważ projektant nie wywiązał się w ustalonym terminie i nie uda się wykonać tej dokumentacji w tym roku. Porozumienie także przewiduje partycypację obu samorządów po 10.000 zł.

Z kolei, w związku z brakiem chętnych do dyskusji, zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie z Gminą Jedwabne zmieniające porozumienie w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej Stryjaki – Pawełki zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2.) Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – porozumienie zmieniające porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogowy Bronaki – Janczewo dotyczy przełożenia na rok 2011 realizacji wspomnianego zadania, ponieważ projektant także w tym przypadku nie wywiązał się z ustalonego terminu i nie uda się wykonać tej dokumentacji w tym roku. Jest to analogiczna sprawa do omawianej w poprzednim punkcie. Porozumienie także przewiduje partycypację obu samorządów po 15.000 zł.

Z kolei, w związku z brakiem chętnych do dyskusji, zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie z Gminą Jedwabne zmieniające porozumienie w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej Bronaki – Janczewo zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 119-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 17 sty 2011 08:00
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sty 2011 08:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1983 razy