BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 stycznia 2011 roku.

Ad.1 Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponował wycofanie punktu nr 5 o treści – podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Objaśniając dodał, że wynika to z faktu, iż nie zostały wyczerpane wszystkie możliwości pozyskania przedmiotowej należności, której wartość wynosi około 60.000 zł. Wobec tego należy podjąć dalsze działania zmierzające do powiększenia dochodów budżetu o wspomnianą kwotę.

W zarządzonym głosowaniu ww. propozycja została przyjęta pięcioma głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było).
W związku powyższym Starosta poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kupiskach wraz z realizacją programu profilaktyki alkoholowej „Można inaczej”.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
5. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu.
6. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
10. Omówienie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Zapoznanie z propozycją porządku obrad VIII-ej Sesji Rady Powiatu.
12. Sprawy różne.
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową.

Ad.3 Starosta poprosił Dyrektora PCPR w Łomży o omówienie projektu uchwały w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kupiskach wraz z realizacją programu profilaktyki alkoholowej „Można inaczej”.
Edward Jarota – Zarząd Powiatu od wielu lat wspiera prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kupiskach wraz z realizacją programu profilaktyki alkoholowej „Można inaczej”. Jest one prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W Ognisku uczestniczy około 30-cioro dzieci. Środki są przeznaczane dla dzieci z najuboższych rodzin i dzieci zagrożonych patologiami. Aktualnie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stwierdza, że organ wykonawczy na wniosek organizacji może zlecić tej organizacji poza konkursem ofert zadanie, którego wartość nie przekroczy 10.000 zł i nie będzie one realizowane powyżej 90 dni. Te warunki zostały spełnione i nie ma przeszkód, aby wesprzeć Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Kupiskach. Byłoby to już w pewnym sensie wsparcie zwyczajowe.

Wicestarosta – jest to generalnie zadanie gmin, jednak tylko niektóre odpowiedziały na nasze informacje i propozycje. Dzieci odnoszą wiele korzyści z tych działań, mają opiekę pedagoga, który między innymi pomaga im odrabiać lekcje.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kupiskach wraz z realizacją programu profilaktyki alkoholowej „Można inaczej” została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 1/1/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie poprosił o zabranie głosu Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” jest dalszym etapem realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ubiegłym roku projekt ten realizowaliśmy w partnerstwie z gminą Wizna, a w tym roku realizować go będziemy w partnerstwie także z gminami Jedwabne i Przytuły. W tej kwestii wystąpiły do nas Ośrodki Pomocy Społecznej z tych gmin. Rozszerzony zakres spowodował zwiększenie wartości projektu z 1 mln zł do 1,5 mln zł. Zwiększona zostanie także liczba osób ze 146 do 200. Osoby te to osoby niepełnosprawne zagrożone marginalizacją, bezrobociem itp. Stąd wynika różnorodność form wspierania.

Starosta – w paragrafie 2 jest zapis „może być realizowany (…)” , a co z pozostałymi gminami?

Edward Jarota – aktualnie akces przedstawiły tylko te 3 wspomniane samorządy, pozostałe kilka gmin realizuje te zadanie we własnym zakresie lub w ogóle nie realizują tych zadań.

Starosta – czy wszystkie gminy były informowane o możliwości partnerstwa przy tym programie?

Edward Jarota – tak.

Irena Przybylak – jeżeli więcej gmin uczestniczyłoby w tym partnerstwie to wzrosłaby kwota – wartość projektu?

Edward Jarota – nie sądzę, ponieważ my i tak przyjmujemy osoby z terenu całego powiatu. Dodam, że partnerstwo jest korzystne dla gmin, bowiem daje dodatkowe środki do budżetu gminy na rzecz niepełnosprawnych i także możliwe jest dodatkowe usprzętowienie ośrodków pomocy społecznej – np. zakup komputerów itp.

Wicestarosta – gminy były bardzo mocno zachęcane do aplikowania do ww. programów jednak ze względu na obawy, że sobie nie poradzą, rezygnowały z uczestnictwa. Aktualnie 3 gminy same składają projekty w analizowanych działaniach. Czas składania projektów został wydłużony, jednak nie sądzę, aby gminy zdążyły złożyć dodatkowe projekty.

Starosta – proszę, aby gminy ponownie zostały poinformowane o możliwościach aplikowania do przedmiotowych programów, ponieważ po ostatnich wyborach samorządowych sytuacja w wielu samorządach mogła ulec zmianie.

Edward Jarota – dodam jeszcze, że nasz projekt systemowy jest po Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku największy w województwie.

Wicestarosta – żeby nie ten projekt to rodziny zastępcze kosztowałyby nas o wiele więcej, jest to znaczące odciążenie w tym zakresie naszego budżetu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu dotyczy nieruchomości położonej na terenie Gm. Jedwabne w obrębie wsi Koniecki. Wynika to z potrzeby uregulowania istniejącego stanu prawnego w zakresie dróg powiatowych – konkretnie w tym przypadku na odcinku Jedwabne – Burzyn. Wobec tego, że naszymi drogami zarządza jednostka organizacyjna – ZDP w Łomży to tej jednostce należy przekazać w zarząd działki wymienione w projekcie decyzji, na których faktycznie są drogi powiatowe. Opłat nie będziemy naliczać, ponieważ z mocy obowiązującego prawa jednostkom, które zarządzają drogami publicznymi nie nalicza się opłat.
Z kolei Naczelnik Wydziału „GN” zapoznał zebranych z mapką przedstawiającą położenie ww. działek (kopia ww. mapy ewidencyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – jak jest nawierzchnia na tej drodze?

Stanisław Kozikowski – kiedyś była nawierzchnia brukowana, natomiast teraz jest na tej drodze asfalt.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Decyzja GN.I.7002-1/2011 z dania 31 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – decyzja w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu dotyczy tego, że faktycznie w tym miejscu gdzie są przedmiotowe nieruchomości nie ma drogi, natomiast są użytki rolne. Dotyczy to tego samego odcinka drogi, czyli droga powiatowa Jedwabne – Burzyn. Jest to sprawa z konsekwencjami z decyzji podjętych w poprzednim punkcie, które ustanowiły zarząd nad działkami, po których rzeczywiście przebiega droga. W związku z tym podjęliśmy starania, aby uregulować istniejący stan i doprowadzić go do stanu faktycznego. Przypomnę, że konkretnie kwestia dotyczy wygaszenia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, do nieruchomości położonej obrębie Koniecki, gmina Jedwabne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 9/2 o pow. 0,2251 ha, 9/3 o pow. 0,0290 ha, 9/4 o pow. 0,0097 ha, 9/5 o pow. 0,1066 ha, 9/7 o pow. 0,3724ha, 9/9 o pow. 0,0173 ha. Jeżeli dojdzie do sprawy sądowej o odszkodowanie to uważam, że nie powinniśmy się upierać o odszkodowanie, ponieważ zainteresowane osoby użytkują rolniczo ponad 30 lat te nieruchomości.

Starosta – czy właściciele działek wymienianych w obu decyzjach analizowanych na dzisiejszym posiedzeniu pokrywają się w jakimś stopniu zarówno w decyzjach ustanawiających trwały zarząd jak i wygaszających trwały zarząd na nieruchomościach?

Stanisław Kozikowski – w sumie dotyczy to trzech właścicieli w przedmiotowej sprawie i część z nich – dwoje – pokrywali się jako zainteresowani przy obu decyzjach.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Decyzja GN.I.7002-2/2011 z dania 31 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia – obowiązująca aktualnie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że przy tych zakładach działa Rada Społeczna, jej kadencja trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż kadencja danego samorządu. W związku z tym, że wygasła kadencja naszej Rady Społecznej istnieje potrzeba powołania nowej Rady. Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta łomżyński pozostałe osoby – członkowie Rady są wymienieni w przedłożonym projekcie. 13-ta pozycja jest czysta, ponieważ Rada Powiatu będzie mogła delegować swojego przedstawiciela. Nie jest to obowiązkiem. Dodam, że Pan Dymecki jest Wójtem Gminy Mały Płock, bowiem w Rogienicach mamy Ośrodek Zdrowia.

Wicestarosta – ZPOZ jest jednostką, która ma największy zasięg terytorialny, oczywiście mam tu na myśli nasze placówki.

Z kolei po krótkiej dyskusji członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB poinformował, że w związku z tym, że kończy się 3-letnia kadencja Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaistniała potrzeba powołania nowej Komisji. Nie jest to stała komisja Rady Powiatu. Z mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta jest Przewodniczącym tej Komisji. Ponadto Rada Powiatu deleguje 2 osoby – radnych, Starosta deleguje 3 osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Także w jej składzie są: prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego oraz Komendant Policji lub funkcjonariusz wskazany przez niego.
Czas delegowania radnych przez Radę Powiatu wymienionych w ust. 1 określony jest 3-letnią kadencją Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Starosta – poprosiłem Pana Popkowskiego, aby wystąpił do Kuratorium Oświaty i Konwentów Wójtów i Burmistrzów, aby przedstawili swoje propozycje. Poza tym uważam, że nazwiska konkretnych i wstępnie zaakceptowanych przez nas osób wpiszemy przed najbliższą sesją.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży wprowadza następujące zmiany:
1) w § 17 po wstępie dodaje się: W skład Wydziału wchodzi: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego „PCZK”. Jest to zapis zgodny z zaleceniem pokontrolnym. Ma on na celu uwypuklenie zadań w tym przedmiocie realizowanych przez Wydział ROŚB.
2) w § 20 ust.1 pkt 8 skreśla się, ponieważ dotyczyło to prowadzenia kancelarii tajnej w placówkach gdzie jest taki obowiązek. Stąd, że u nas nie ma takiego wymogu, bowiem nie wytwarzamy dokumentów z klauzulą tajności i nie ma potrzeby ponosić znacznych kosztów utworzenia takiej kancelarii.
3) § 37 otrzymuje brzmienie: Wykaz jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego bezpośrednio podległych:
1. Staroście:
1) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
2) Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
3) Wydział Komunikacji,
4) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,
5) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
2. Wicestaroście:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
3) Muzeum Przyrody w Drozdowie,
4) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży,
6) Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych,
3. Sekretarzowi: Wydział Organizacyjny i Kadr.
4. Skarbnikowi: Wydział Finansowy.
Jest to wynikiem nowego podziału podległości jednostek i wydziałów Staroście i Wicestaroście Łomżyńskiemu. Z tego też wynika zmiana schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, co zostało określone w punkcie nr 4 o treści: schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta wprowadzając do kwestii omówienia projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok podkreślił, że w obecnej kadencji są wyjątkowe opóźnienia przy procesowaniu budżetowym, po czym o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – na wstępie chciałam zaznaczył, iż budżet na 2011 rok zaprojektowany został w oparciu o zasady zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła takie zmiany jak;
1) likwidację funduszy celowych, w naszym przypadku fundusz ochrony środowiska i gospodarki zasobem geodezyjnym;
2) likwidację gospodarstw pomocniczych – Zakładu Obsługi, który działał przy Starostwie Powiatowym w Łomży i Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
3) likwidację wydzielonych rachunków dochodów własnych – taki rachunek był utworzony przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży;
4) wprowadzono nową zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących (art. 242), która obowiązuje od 2011 roku;
5) wprowadzono długookresowe planowanie tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie sporządzana na 4 lata budżetowe. To jest początek wprowadzania budżetu zadaniowego do jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalana równocześnie z uchwała budżetową – jako równoległy dokument;
6) termin uchwalenia budżetu i WPF co do zasady powinien być zachowany do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy ale w wyjątkowych sytuacjach ostatecznym terminem jest 31 stycznia roku budżetowego. Jednakże budżet na 2011 rok może być uchwalony do 28 lutego roku budżetowego na podstawie wprowadzonej zmiany do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 238 poz. 1578 z 2010 r. art. 42).
Należy przypomnieć, że bez zgody zarządu rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu j.s.t.
Ogólnie budżet powiatu został zaprojektowany na poziomie 22.985.332 zł dochody , wydatki zaś na kwotę 24.506.531 zł przy deficycie w wysokości 1.579.799 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych kształtującej się na poziomie 1.808.622 zł. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 7% co stanowi kwotę 335.978 zł.
Dochody powiatu w zaprojektowanym budżecie na 2011 rok kształtują się następująco;
Roczna subwencja ogólna planowana jest zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku to kwota 8.868.561 zł z czego:
• kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalona została na poziomie - 4.911.290 zł;
• część równoważąca subwencji ogólnej - 3.117.062 zł ;
• część oświatowej subwencji ogólnej - 840.209 zł.
Ponadto dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie 2.500.000 zł.
Chciałam wskazać na to, że Zarząd w całości zaplanował wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe a kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na zadania ZDP tj – 2.758.258 z . O zasadach przyznawania dla powiatu poszczególnych części subwencji w szczegółach powiem przy omawianiu poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.
Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęte w projekcie uchwały budżetowej zostały w wysokości – 4.952.000 zł z tego :
• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r w części 85/20 – województwo podlaskie na poziomie 4.249.000 złotych.
• na zadania własne powiatu – domy pomocy społecznej - 703.000 zł na mieszkańców przyjętych przed 1.stycznia 2004 roku/;
Natomiast plan dochodów ustalony dla powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych ustalony pismem Wojewody został na poziomie 103.000 zł. Dochody w ustawowych terminach muszą być przekazywane na rachunek budżetu Wojewody. Są to dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (100.000), z nadzoru budowlanego (3.000). W przypadku dochodów uzyskiwanych w rozdziale 70005 – gospodarki gruntami i nieruchomościami – powiat uzyskuje 25 % z tych dochodów a w ramach nadzoru budowlanego – 5% jako dochód własny powiatu.
Dochody uzyskane z odpłatności za wykonywanie zadań na zasadzie porozumień a mianowicie:
• zadania z zakresu geodezji i kartografii (udział Miasta - 233.700 zł);
• współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP - 1250.000 zł (udział Miasta Łomża);
W założeniach do budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego została przyjęta subwencja oświatowa w wysokości 840.209 złotych , rozplanowano na zadania oświatowe kwotę 759.003 zł a 190.112 zł zapisano w rezerwie na zadania, które trudno przewidzieć w chwili obecnej na 2011 rok. Przedstawię jak to się ma w podziale na poszczególne zadania oświatowe.
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży (rozdział 85416) – budżet realizowany w ramach przyznanej subwencji oświatowej. Plan na 2011 rok ustalono na poziomie 557.723 zł.
Wydatki osobowe i pochodne - 488.228 zł; zaś wydatki rzeczowe – 69.495 zł. Ponadto 3.600 zł przeznaczono na dokształcanie nauczycieli ( rozdział 85446). Zaś na utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych zgodnie z metryczką oświatową zaplanowano 7.568 zł ( rozdział 85417). Należy nadmienić, iż dotacji dla szkół niepublicznych nie zaplanowano, ponieważ nie było naboru do tych szkół.
2. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i jego utrzymaniem zaplanowane zostały między innymi w rozdziałach – 85201, 85202, 85203, 85204, 85218 i tak;
a.) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze „plan na 2011 rok – 450.000 zł,
b.) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zadanie własne powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dotacji w wysokości 703.000 zł współfinansowanie jest utrzymanie pensjonariuszy z dwóch domach w Łomży (10) i w Tykocinie (28). Są to osoby, które zostały przyjęte przed 1 stycznia 2004 roku.
c.) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki zaplanowano w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka w Kownatach dla osób niepełnosprawnych (35 osób – koszt utrzymania dziennego 1.190 zł za jedno miejsce miesięcznie);
d.) w rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” – plan na 2011 rok 850.000 zł z tego 678.053 zł to środki własne powiatu a 171.947 zł środki z innych powiatów; (wykonanie w 2010 r. 810.700 zł) z czego 675.295 zł kwota planowana jest na wypłaty comiesięcznych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu a kwota 180.000 zł to dotacja na nasze dzieci, które są na terenie innych powiatów. Zaś kwota 24.705 zł przeznaczona zostanie na pomoc rzeczową dla 5 wychowanków, którzy zaczną samodzielne życie.
Koszty administracyjne PCPR (rozdział 85218) – 342.576 zł. PCPR realizuje swoje zadania także ujęte w rozdziale 85311, są to wydatki związane z współfinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży w zakresie rehabilitacji zawodowej – jest to kwota 69.048 zł (wykonanie za 2010 rok - zł); na którą składa się dotacja z m. Łomża – 23.016 zł, a 46.032 zł to środki własne powiatu.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Rozdział 85156 – składki zdrowotne - 3.120.000 zł przy wykonaniu na 2010 rok – 3.592.000 zł. Rozdział 85333 – zawiera wydatki dotyczące PUP w Łomży na kwotę 2.999.399 zł z czego:
- 11.250.000 zł to kwota współfinansowania przeznaczona przez Prezydenta Miasta Łomża w wysokości udziału procentowego mieszkańców m. Łomży w bezrobociu - 1.250.000 zł;
- kwota 7% z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne – 818.700 zł;
- powiat angażuje swoje środki w wysokości – 930.699 zł
przewidywane wykonanie planu wydatków PUP to kwota – 2.262.209 zł. Powiat udział własny zwiększył o 13.108 zł.
Podział planu wydatków na wydatki osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco: wydatki osobowe i pochodne – 2.739.859 zł; wydatki rzeczowe – 203.570 zł.
W rozdziale 85395 zaplanowano środki na pokrycie wydatków na realizację projektów unijnych (POKL) w oparciu o zawarte umowy na kwotę 1.752.681 zł. W chwili obecnej jest ich 5 w 85% środki europejskie i 15% budżet państwa.
Po likwidacji powiatowych funduszy celowych planowane dochody i wydatki zostały ujęte w budżecie powiatu w dziale 700, 750 i 900 i przedstawia się to następująco:
Zadania wykonywane w ramach ustawy Prawo geodezyjne będą finansowane ze środków zgromadzonych w rozdziale 70095 z tytułu usług geodezyjnych (plan został określony na kwotę 600.000 zł), które zostały sklasyfikowane w rozdziałach 71012, 71013,71014 (na kwotę 300.000 zł i w rozdziale 75020 (300.000 zł).
Natomiast środki z zakresu wykonywania ustawy – Prawo ochrony środowiska zaklasyfikowano w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 270.000 zł a wydatki w rozdziałach 90001, 90002, 90005, 90006, 90008 i 90095. generalna zasadą w przypadku wydatkowania środków uzyskanych w ramach tej ustawy jest to, że nie mogą być one wydatkowane na inne cele niż ochrona środowiska. Plan wydatków na 2011 rok został ustalony na kwotę 498.000 zł wyższy od planu dochodów ponieważ środki z 2010 roku nie zostały wydatkowane i są w nadwyżce budżetowej, w której sfinansowane zostaną w/w wydatki.
Ponadto jak już wcześniej wspominałam, likwidacji uległy dwa gospodarstwa, których pracownicy wraz z zadaniami weszli w struktury starostwa powiatowego. Dochody i wydatki z tytułu administrowania budynku i wynajmu lokali zaplanowano w rozdziale 75020.w kwocie 355.106 zł.
Następna pozycja w budżecie są wydatki związane z kulturą i sportem.
Wydatki na kulturę w ramach działu 921 ustalono na poziomie – 1.347.137 zł. Mamy dwie instytucje kultury – ROK i Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz współfinansujemy bibliotekę miejską w Łomży. W sprawie biblioteki podpisywane jest co roku porozumienie o współfinansowanie z Prezydentem Miasta Łomży – współfinansowanie zaprojektowano na kwotę 45.000 zł ( tak jak w 2010 roku). Zaplanowano wydatki na utrzymanie ROK w Łomży na poziomie 466.000 zł a dla Muzeum 380.000 zł. Ponadto w wysokości 416.637 zł został zabezpieczony wkład własny na realizację projektu przez Muzeum Przyrody w Drozdowie pn „ Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Na pozostałe zadania z kultury zaplanowano – 34.500 zł;
Natomiast na kulturę fizyczną zaprojektowano w budżecie kwoty w wysokości 42.000 zł na poziomie planu 2010 r. z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych i na nagrody starosty za osiągnięcia sportowe i na dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych.
Dział 600 tj. „Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe”, w którym umiejscowiony jest ZDP w Łomży Budżet został zaprojektowany na poziomie 4.934.874 zł z tego na zadania inwestycyjne – 1.542.674 zł ( został złożony wniosek w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych tzw. schetynówka) na drogę powiatową nr 1946 B Osobne – Śniadowo gm. Śniadowo a bieżące utrzymania ZDP ustalono na poziomie 3.392.200 w tym utrzymanie dróg powiatowych. Ustalona została kwota rezerwy na inwestycje drogowe w wysokości 100.000 zł.

Starosta – po pierwsze zaległości wobec starostwa Powiatowego w dwóch przypadkach dotyczą samorządu Gminy Nowogród i samorządu Gminy Piątnica. Wójt Nowogrodu informował mnie, że nie ma możliwości zaciągania kredytu, natomiast nie otrzymał płatności z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ inwestycja, która była realizowana z udziałem środków pomocowych nie została odebrana i rozliczona, stąd wynikają te opóźnienia. Jednak mam jego przyrzeczenie, że będzie naciskał Urząd Marszałkowski, aby odebrali inwestycję i zwrócili mu zaangażowane środki i wtedy nam przekaże zaległe środki. Mimo to uważam, że powinniśmy egzekwować te środki i przekazać wezwanie do zapłaty. Oczywiście należy brać pod uwagę to, że samorządy inwestują w nasze drogi duże środki, więc do tej sprawy należy podchodzić z wyczuciem.

Adam Sowa – jestem podobnego zdania, musimy dbać o interes Powiatu i egzekwować środki finansowe, które są nam winne inne samorządy.

Barbara Gorzęba – na podstawie umowy możemy w postępowaniu cywilnoprawnym odzyskać te środki, w sprawie tych zobowiązań przesłaliśmy już noty odsetkowe. Tak samo sprawa wygląda w przypadku Gminy Piątnica.

Starosta – w mojej ocenie rezerwa na inwestycje drogowe i utrzymanie dróg jest symboliczna i w tej kwestii podejmiemy działania po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do naszego budżetu. Podobnie oceniam sprawę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego. Podwyżki tych płac są wręcz naszym obowiązkiem, od wielu lat płace pracowników Starostwa są na bardzo niskim poziomie. To są moje propozycje – te dwa aspekty.
Poza tym pragnę dodać, że poprosiłem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie informacji na piśmie dotyczącej kwestii:
1. Stanu dróg powiatowych i potrzeby w zakresie napraw i wniosków – wynikające z wniosków radnych i wójtów i burmistrzów oraz z punktu widzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Stan finansów Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Utrzymanie dróg powiatowych: zimowe i letnie.
4. Stan kadrowy i sprzętowy Zarządu Dróg Powiatowych.
Informację tę przeanalizujemy na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Z Panią Skarbnik umówiliśmy się, że forma przyjęta przez poprzedni Zarząd Powiatu zostanie przez nas zaakceptowana. Natomiast w trakcie roku będziemy mogli dokonywać zmian i zagospodarować ewentualną nadwyżkę.

Wicestarosta – potrzeby na drogi są ogromne i z tym się zgadzam, niestety na wsi teraz sprzęt jeżdżący po drogach jest znacznie cięższy niż kilka lat temu. Jednak podkreślam, że trzykrotnie zrealizowaliśmy podwyżki w okolicach 6 % i także kilkakrotnie były znaczące nagrody dla pracowników.

Starosta – nie będziemy uprawiać polityki, w mojej ocenie płace pracowników Starostwa Powiatowego należy podwyższyć.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.11 Starosta zapoznał zgromadzonych z propozycją porządku obrad VIII-ej Sesji Rady Powiatu, po czym przedstawił techniczne przesunięcia poszczególnych tematów (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – poprosił o uwzględnienie w proponowanym porządku sesji wręczenie podziękowań byłym członkom Zarządu Powiatu, którzy przez ostatnie 1,5 miesiąca pracowali społecznie bez otrzymywania diety radnego – członka Zarządu.

Członkowie Zarządu zaakceptowali powyższą propozycję.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.12 Starosta przechodząc do spraw różnych poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową – w ramach zawartego w tej sprawie porozumienia.

Jan Olszewski – problemowa uchwała jest wynikiem planowanego wykonania przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej – ul. Kolejowa. Program ten będzie realizowany w latach 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Śniadowie”.
Urząd Gminy ubiega się o środki na tę inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Procedura jest taka, że Rada Powiatu musi wyrazić zgodę na przekazanie tego odcinka drogi. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do nas Wójt Gminy Śniadowo.

Starosta – czy coś tracimy lub zyskujemy w związku z proponowanym przekazaniem w zarząd tego odcinka drogi powiatowej.

Jan Olszewski – zyskujemy jedynie to, że w okresie 7 lat nie będziemy zawiadywać tym odcinkiem drogi powiatowej, czyli Gmina będzie ponosić koszty utrzymania tego odcinka.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową została przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Starosta odbiegając od meritum przypomniał, że prosiłem Pana o przygotowanie informacji na piśmie dotyczącej kwestii:
1. Stanu dróg powiatowych i potrzeby w zakresie napraw i wniosków – wynikające z wniosków radnych i wójtów i burmistrzów oraz z punktu widzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Stan finansów Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Utrzymanie dróg powiatowych: zimowe i letnie.
4. Stan kadrowy i sprzętowy Zarządu Dróg Powiatowych.

Ponadto Starosta poprosił Dyrektora ZDP o odpowiednie i terminowe przygotowywanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 1-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:27
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2244 razy