BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (w czasie przerwy ogłoszonej podczas 8-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego). Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.10, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołu z 1-go posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie porozumienia w sprawie przejęcia w zarządzanie części drogi powiatowej w miejscowości Śniadowo ul. Kolejowa, przez Gminę Śniadowo.
3. Sprawy różne.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 1-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 1-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że projekt porozumienia w sprawie przejęcia w zarządzanie części drogi powiatowej w miejscowości Śniadowo ul. Kolejowa, przez Gminę Śniadowo jest wynikiem zamierzeń Gminy, która planuje dokonać inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 2110B – działka nr 455. Inwestycja będzie polegać na przebudowie istniejących chodników i odbędzie się to w ramach dofinansowania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”. Dla naszego samorządu jest to korzystne także z tego względu, że gmina przez okres 7 lat będzie musiała ponosić koszty utrzymania tego odcinka drogi (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie przejęcia w zarządzanie części drogi powiatowej w miejscowości Śniadowo ul. Kolejowa, przez Gminę Śniadowo zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 2-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 23 lut 2011 08:36
Data opublikowania: środa, 23 lut 2011 08:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1699 razy