BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki.
6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki nt. struktury zatrudnienia, liczby osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych, posiadanych środkach transportowych i sprzęcie; nt. posiadanej dokumentacji projektowej. Analiza wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy.
7. Zapoznanie z propozycją porządku obrad IX-ej Sesji Rady Powiatu.
8. Sprawy różne.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk objaśniając projekt uchwały o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonano wyboru ofert i podmiotów realizujących te zadania. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wybrano dziewięć następujących podmiotów: Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „LOGOS” w zakresie realizacji zadania pn. „Edukacja literacko – teatralna dzieci i młodzieży 2011” w kwocie 1.440 złotych; Fundacja Narwiańska w zakresie realizacji zadania „Festyn historyczny – U Źródeł Tradycji” w kwocie 3.000 złotych; Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” w zakresie realizacji zadania „XIX Jesienne Prezentacje Kulturalne” w kwocie 1.700 złotych; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania „Działalność Biblioteki Naukowej” w kwocie 1.200 złotych; Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży w zakresie realizacji zadania „Złoty Wiek – ciekawy i radosny” w kwocie 1.100 złotych; Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży w zakresie realizacji zadania „Odkrywamy zapomniane piękno” w kwocie 1.000 złotych; Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania „Odnowiona Tradycja” w kwocie 900 złotych; Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży w zakresie realizacji zadania „II Międzybursowy konkurs twórczego działania, pod hasłem: „Kobieta…” w kwocie 860 złotych; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania Konferencja pt. ARCHIWALIA, A BADANIA REGIONALNE. Materiały źródłowe do dziejów Ziemi Łomżyńskiej w archiwach Polski i Wschodu w kwocie 800 złotych.
Z kolei z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wybrano Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów” w kwocie 22.000 złotych; Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży w zakresie realizacji zadania pn. „Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS” w kwocie 12.000 złotych.
Natomiast z zakresu promocji i upowszechniania turystyki wybrano Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w zakresie realizacji zadania „Narew: ludzie, przyroda, kultura” w kwocie 2.000 złotych; Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w zakresie realizacji zadania „Promocja powiatu łomżyńskiego na VI Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku” w kwocie 2.000 złotych; Caritas Diecezji Łomżyńskiej w zakresie realizacji zadnia „Warsztaty turystyki aktywnej –„Poznaj Kurpie” w kwocie 1.100 złotych; Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w zakresie realizacji zadania „Promocja, ochrona i popularyzacja dziedzictwa kultury ludowej Ziemi Łomżyńskiej – dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie” w kwocie 900 złotych. Ogłoszenie rozstrzygnięcia wyboru ofert do publicznej wiadomości nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu. Warto dodać, że nasze jednostki kultury zostały szczególnie potraktowane, ponieważ nie mają już możliwości wsparcia poprzez dotacje ministerialne.
Reasumując Elżbieta Gosk przedstawiła poszczególne zadania, które będą realizowały ww. podmioty.

Wicestarosta – należy zaznaczyć, że utworzona przez nas Fundacja Narwiańska zdecydowanie przyczynia się do pozyskiwania dodatkowych środków na rzecz naszych jednostek kultury.

Starosta – o jaką kwotę ubiegało się PZLZS?

Elżbieta Gosk – PZLZS ubiegało się o kwotę 25.000 zł, jednak ze względu na warunki finansowe ten podmiot i PSZS mają otrzymać nieco niższą kwotę od wnioskowanej.

Wicestarosta – ważną pomocą jest nieodpłatne wynajmowanie pomieszczeń tym podmiotom w naszym budynku.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała dotycząca przyznania dotacji na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 2/2/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk objaśniając projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie poinformowała, że samorząd powiatowy jest zobligowany do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. W myśl porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przyjmie do realizacji zadania biblioteki powiatowej, które określone są w art. 20 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5, ustawy o bibliotekach. Do zadań tych należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, w tym prowadzenie Kroniki Powiatu Łomżyńskiego; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; udzielanie bibliotekom gminnym z terenu Powiatu Łomżyńskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej; sprawowanie nadzoru metodycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
Wg ustaleń z Prezydentem Miasta Łomża na realizację ww. zadań w 2011 r. Starosta Łomżyński ma przekazać kwotę w wysokości 45.000 w 12 ratach miesięcznych. Wspomniana kwota będzie wydatkowana na: refundację zakupów księgozbioru i prasy; organizację konkursów i spotkań autorskich; organizację seminariów szkoleniowych; podróże służbowe; zakup paliwa; koszty naprawy i ubezpieczenia samochodu; refundację kosztów korespondencji i rozmów telefonicznych; zakup materiałów biurowych. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza przedmiotowe zadanie od 2000r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomży.
Podsumowując Elżbieta Gosk podkreśliła, że rok 2010 to przede wszystkim było wdrażanie w bibliotekach dość skomplikowanego systemu informatycznego MAK, natomiast pomoc bibliotekom gminnym została zrealizowana w oparciu o ponad 80 wizyt instruktażowych.

Starosta – czy biblioteki gminne są w pełni zadowolone z współpracy z Miejską Biblioteką?

Elżbieta Gosk – zdarzają się opinie, że wyjazdów instruktażowych mogłoby być więcej, poza tym raczej nie odnotowano krytycznych uwag.
Dodam, że w III kadencji Komisja Kultury, Oświaty (…) proponowała, aby utworzyć za przekazywaną kwotę w ramach porozumienia utworzyć księgozbiór powiatowy, jednak okazało, że takie rozwiązanie jest trudne do wykonania.

Wicestarosta – kwota 45.000 zł nie pozwala na utworzenie specjalnego zbioru powiatowego, ponieważ są inne koszty realizacji zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży.

Starosta zaproponował, aby w najbliższej przyszłości zorganizować spotkanie z przedstawicielami bibliotek gminnych i przedyskutować możliwości poprawienia współpracy w przedmiotowym zakresie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu uznała, że ewentualne zmiany w kwestii realizacji zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej powinny być rozważane do zastosowania, ale w przyszłym roku, ponieważ aktualnie jest potrzeba kontynuacji rozpoczętych działań, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przyjętego systemu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk gł. specjalista ds. kultury i oświaty poinformowała, że z dniem 31 sierpnia 2009 roku został rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem. Zespół w Jedwabnem przestał formalnie istnieć w sensie technicznym należy je jednak zlikwidować. Nie uległy natomiast likwidacji nieczynne szkoły, które wchodziły w skład Zespołu, tj. utworzone w 2006 r.: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jedwabnem i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem oraz Liceum Profilowane w Jedwabnem. W/w szkoły z uwagi na brak chętnych i naboru nigdy faktycznie nie rozpoczęły działalności i były szkołami martwymi. Również z dniem 31 sierpnia 2007 r. dokonano likwidacji internatu, funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Wraz z likwidacją internatu przestało faktycznie funkcjonować schronisko. W związku z tym zachodzi konieczność formalnej likwidacji tego schroniska. Zgodnie z obowiązującymi wymogami zawiadomiono Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o zamiarze podjęcia w/w czynności i zwrócono się do Kuratora o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji w/w szkół i placówki.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski przedstawił informację o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nt.:
 struktury zatrudnienia,
 liczby osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych,
 posiadanych środkach transportowych i sprzęcie,
 posiadanej dokumentacji projektowe,
 wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia,
 oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy.
(opracowania dotyczące ww. zagadnień stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Elżbieta Parzych – jaki jest koszt zakupu wirnika wspomagającego odśnieżanie dróg?

Jan Olszewski – około 45.000 zł, ten sprzęt jest nam bardzo potrzebny, proszę o utrzymanie zapisanych wydatków na ten cel w tegorocznym budżecie.

Adam Sowa – ten wirnik jest przystosowany do ciągnika Lamborghini?

Jan Olszewski – tak.

Wicestarosta – dobrze jak w każdym obwodzie drogowym byłby oddzielny samochód i równiarka, ale można uznać, iż to byłoby zrealizowaniem naszych marzeń, warunki finansowe są trudne.

Irena Przybylak – jakie jest koszt utrzymania samochodów osobowo-dostawczych

Jan Olszewski – ciężko mi to w tej chwili określić.

Elżbieta Parzych – w mojej ocenie w ZDP pracuje bardzo dużo osób, nie uważam, że zatrudnienie powinno być zmniejszone, natomiast powinny być ustalone bardziej racjonalne zakresy czynności. Mieszkańcy powiatu nie są zadowoleni z pracy tej jednostki, często słusznie zarzucają nieskuteczności ZDP. Poza tym uważam, że tyle samochodów osobowych niepotrzebnie zwiększa koszty utrzymania ZDP.

Jan Olszewski – jest dużo spraw, które muszą być realizowane na bieżąco, uważam że potrzebne jest utrzymywania takiego stanu taboru samochodowego.

Starosta – mamy 3 obwody i 9 gmin, ile jednocześnie jest wykonywanych prac w terenie?

Jan Olszewski – to jest zależne od charakteru prac.

Starosta – uważam, że część starych – kosztownych w utrzymaniu samochodów powinno być niezwłocznie zlikwidowanych. Kierowca dowozi pracowników i dalej jest wolny, nie powinno tak być.

Irena Przybylak – kierowca powinien robić kilka kursów dziennie.

Wicestarosta – specjaliści kierowcy raczej jeżdżą na koparkach i specjalistycznym sprzęcie, a poza tym kierowca standardowo wykonuje prace poza dowozem pracowników.

Jan Olszewski – często podejmujemy interwencje nagłe i muszą być wolne samochody.

Starosta – ile dziś jest samochodów w terenie?

Jan Olszewski – dziś wszystkie stoją, ponieważ nie było potrzeby podjęcia interwencji.

Starosta – referent specjalista – są 3 osoby na tym stanowisku, z czego wynika, iż Pani Chojnowska jest na wydzielonym stanowisku?

Wicestarosta – wynika to z tego, że Pan Marek Przysiuda ma powiązania rodzinne z firmami, które stają do przetargów i podjęliśmy działania, aby zaprzeczyć donosom, że przy rozstrzyganiu przetargów występuje konflikt interesów.

Elżbieta Parzych – jeszcze raz zaznaczę, że w mojej ocenie w ZDP pracuje dużo osób, a wykonywanych prac jest niewiele. Prace nie są wykonywane na czas, mieszkańcy irytują się takim postępowaniem. Natomiast wracając do samochodów to na pewno jest ich zbyt dużo. Polonezy niezasadnie generują koszty. Trzeba oszczędzać, inaczej sytuacja będzie jeszcze gorsza. Zespół jest rozbudowany, że efekty powinny być widoczne. Bezwzględnie należy coś z tym zrobić.

Starosta – uważam, że likwidacja niektórych jednostek samochodowych – najbardziej wyeksploatowanych powinna być zrealizowana, oczekuję tego, iż szczegóły w tej sprawie w najbliższej przyszłości przedstawi Dyrektor ZDP.

Wicestarosta – niedługo zapoznamy się ze sprawozdaniem z działalności ZDP i to będzie ważny obraz działalności tej jednostki. Podkreślam, że ZDP wykonuje szereg zadań stricte administracyjnych, które pochłaniają dużo czasu.
Uważam, że z radykalną oceną należy wstrzymać się do momentu poznania wspomnianego sprawozdania. Analizują organizację i zatrudnienie zarządów dróg powiatowych w innych powiatach doszedłem do wniosku, że nasz ZDP jest na tym tle sprawny i efektywny.

Jan Olszewski – jeżeli są np. zarzuty dotyczą tego, że jechała jednostka z podniesionym pługiem to należy spisać numer rejestracji i wtedy można sprawdzić czyja to była jednostka. Pracowników kontroluję w terenie. Jest to rejestrowane co robimy, jeżeli podajemy kilometry wycinki krzewów, liczbę wymienionych znaków, kilometry wyremontowanych odcinków dróg. Liczby wskazują i są dowodem co zostało wykonane, nie zgadzam się z opinią, że zbyt mało pracy wykonujemy.

Elżbieta Parzych – jeśli np. Star się nie nadaje do użytku, to trzeba go zlikwidować, mieszkańcy gminy się irytują, że np. przyjechał sprzęt, który jest niesprawny i pracownicy ZDP siedzą bezczynnie. Uważam, że samochód Star skoro nie przynosi efektów podczas odśnieżania to nie powinien być eksploatowany w tym zakresie.

Adam Sowa – czy ZDP może odpłatnie świadczyć usługi?

Jan Olszewski – nie ma takich możliwości, ponieważ sprawny sprzęt jest w zasadzie w ciągłym użytku.
Obecnie np. mamy dużo zaplanowanych prac przy przepustach i odwodnieniu. Stan tych urządzeń jest fatalny i konieczne będzie częściowe przebudowywanie przepustów.

Irena Przybylak – czy jest opracowany system kontroli prac i stanu dróg?

Jan Olszewski – tak, każdy drogomistrz odpowiada za swój obwód.

Elżbieta Parzych – czy do zimowego utrzymania były wynajmowane maszyny od firm zewnętrznych?

Jan Olszewski – tak.

Adam Sowa – jeżeli stosunkowo nowa droga się zapada lub powstają inne wady, to należy egzekwować naprawy w ramach gwarancji.

Starosta – moim zdaniem jednostki do odśnieżania powinny być zlokalizowane w terenie, w kilku miejscach strategicznych, to pozwoli zaoszczędzić i skrócić czas reakcji oraz zaoszczędzić paliwo, ponieważ nie będzie koniecznych dojazdów.

Jan Olszewski – u nas nie ma możliwości, ponieważ mamy sprzęt, który ulega częstym awariom. Poza tym nie robimy pustych przebiegów, mamy ustalone ciągi drogowe w taki sposób, aby nie jeździć po odcinkach, których nie odśnieżamy. Sądzę, że ten element mamy dobrze dopracowany. Rozumiem, że mieszkańcy są w pewnym stopniu niezadowoleni, ale należy zdać sobie sprawę, że ostatnie zimy są wyjątkowo srogie i długie. Jak zakupimy wirnik sytuacja będzie jeszcze lepsza.

Starosta – gminy mają podpisane umowy z rolnikami, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i to się bardzo dobrze sprawdza. Dzięki temu gminy mogą zainwestować w inwestycje drogowe a nie sprzętowe. Jeżeli kierowca mieszka na terenie powiatu to w pobliżu zamieszkania mógłby garażować pług.

Wicestarosta – uważam, że ciągi drogowe faktycznie zapobiegają pustym przebiegom.

Starosta – jak jest kontrolowane zużycie paliw?

Jan Olszewski – na podstawie norm zużycia.

Starosta – normy często są zbyt wysokie, wobec tego należy przeprowadzać okresowe kontrole zużycia paliw. Czy będzie to realizowane?

Jan Olszewski – tak.

Starosta – ile miesięcznie wydawane jest na zakup paliwa?

Jan Olszewski – w ostatnim okresie około 40.000 zł.

Starosta – proszę o podjęcie pilnych działań w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jedwabne, to jest bardzo ważne. Burmistrz dał słowne deklaracje, że będzie współfinansował inwestycję polegającą na przebudowie szlaku nadbiebrzańskiego na odcinku Szostaki – Chyliny, na ten odcinek mamy gotową dokumentację.

Jan Olszewski – obecnie czekamy aż Rada Gminy podejmie stosowaną uchwałę w sprawie współpracy między naszymi samorządami. Burmistrz obiecuje, że na sesji Rady Gminy przedstawi tę sprawę, ale dotychczas kończyło się tylko na obietnicach.

Starosta – z przedstawionych zamierzeń inwestycyjnych i opracowanych dokumentacji technicznych wynika, że jesteśmy w stanie zrealizować kilka ważnych inwestycji, na które mamy gotowe odcinki dróg, w zasadzie szczególnie ważne są 4 przygotowane już inwestycje drogowe.
Należy rozważyć jakie szanse są dofinansowania poszczególnych odcinków drogowych.

Wicestarosta – największe szanse na dofinansowanie i priorytetową inwestycją powinna być przebudowa szlaku nadnarwiańskiego na odcinku St. Łomża – Siemień.

Jan Olszewski – mamy także gotowy projekt na odcinek Janczewo – Bronowo 2,3 km

Starosta – są także gotowe projekty na odcinek Łochtynowo – Konarzyce , a jakie inne?

Jan Olszewski – jeszcze jest ulica w Miastkowie gotowa, ale jest to krótki odcinek.

Irena Przybylak – czy jest możliwe zrezygnowanie przez właścicieli działek pod budowę dróg z odszkodowania? To może przyspieszyć proces przygotowania dokumentacji.

Jan Olszewski – tak.

Irena Przybylak – dużym zagrożeniem na drogach jest nieusunięty piach, który nanoszony jest po opadach deszczu i roztopach..

Wicestarosta – to jest duży problem, ale wójtowie powinni zabezpieczyć drogi gminne tak, aby nie był nanoszony na inne drogi piach.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.7 Starosta zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad IX-ej Sesji Rady Powiatu (kopia porządku obrad stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 3-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 25 lut 2011 08:08
Data opublikowania: piątek, 25 lut 2011 08:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2061 razy