BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 marca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 4-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie informacji za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
5. Przyjęcie informacji za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
7. Przyjęcie informacji za 2010 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Miastkowo.
10. Rozpatrzenie wniosków gmin Miastkowo i Wizna dotyczących budowy dróg.
11. Zapoznanie z odpowiedzią Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na wniosek radnego Rafała Kołakowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie w formie darowizny nieruchomości na własność Powiatu Łomżyńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łomży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia przesyłu nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
18. Sprawy różne:
 Rozważenie wniesienia reklamacji w sprawie wadliwego wykonania drogi powiatowej sfinansowanej w ubiegłym roku z Ekofunduszu – na ternie gm. Piątnica,
 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie likwidacji 3 szt. samochodów marki Polonez.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 4-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 4-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 i Ad.4 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu księgowej Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Urszula Gajcy – Muzeum Przyrody w Drozdowie jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury i zgodnie z ustawą o rachunkowości z 1994 roku. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania i informacji dodatkowej. Bilans zamyka się w aktywach sumą 1.305.939,60 zł w tym:
- aktywa trwałe 1.272.524,79 zł, które wzrosły o nakłady na ścieżkę edukacyjną w kwocie – 382.523,04 zł i o renowację schodów i tarasu południowego – 208.512,93 zł.
- aktywa obrotowe – 33.414,81 zł (zapasy – 2.606,88 zł, należności - 25.195,83 zł, środki pieniężne – 3.401,44 zł i rozliczenia międzyokresowe – 2.210,66 zł).
Pasywa zamykają się kwotą 1.305.939.60 zł w tym:
- fundusz inwestycji – 1.302.456,51 zł, który wzrósł o otrzymane dotacje WFOŚiGW – 209.421 zł na ścieżkę, WFOŚiGW – 18.700 zł, Starostwo - 154.350,97 zł – ścieżka.
- taras i schody południowe o 128.184 zł – ze środków unijnych i 42.728,24 zł ze środków Starostwa.
- na opracowanie studium wykonalności – 8.540 zł i na sporządzenie projektu – 9.150 zł na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach RPOWP.
- na zadanie „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiego” – 8.108,41 zł.
- kolejną pozycją pasywów są zobowiązania – 5.095,68 zł (które wpłynęły w I.2011r. a dotyczą 2010 roku).
Rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazuje stratę w kwocie 1.612,59 zł, która wynika z faktu, że przychody stanowiły kwotę 676.642,09 zł a koszty 678.255,53 zł. Główną pozycją – przyczyną ujemnego wyniku jest zmniejszenie przychodów własnych o kwotę 5.807,76 zł na poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przywrócenie dawnego blasku dworowi …” z RPOWP. Na bieżące utrzymanie i płace Muzeum otrzymało dotacje od Starostwa w kwocie 362.000 zł ze środków Ministra Kultury „Mecenat 2010” – kwotę 49.934,43 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych określonych we harmonogramie. Na „Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum” wpłynęła też dotacja celowa od Ministra Kultury w kwocie 27.063,96 zł i ze Starostwa 32.522,99 zł. Łącznie to 59.586,95 zł. Bilans zawiera należności w kwocie 27.406,49 zł, które są niewymagalne.
Rok 2010 realizowany był w miarę uzyskiwania środków ze Starostwa, Ministra Kultury, dofinansowań z Urzędu marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łomża i darowizn.
Muzeum zatrudniało przeciętnie 16 osób, w tym 6 osób z PUP. Refundacja wynagrodzeń wyniosła 50.962,30 zł i przeznaczona na bieżące utrzymanie oraz wkład własny do realizowanych wniosków.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia

Z kolei Starosta poprosił o omówienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 rok.

Urszula Gajcy – przychody osiągnięte w 2010 roku sięgnęły kwoty 676.642,94 zł co stanowi 96,85% planu. Otrzymana dotacja – 362.000 zł – 100% planu i 67,49% ogólnych przychodów. Przychody własne to kwota – 205.121,56 zł co stanowi 90,32% planu. Głównie to przychody za bilety wstępu – 48,950 zł, ze sprzedaży upominków – 33,000 zł, pozostałych naszych usług – 12,050 zł, dofinansowanie – 18,500 zł, darowizny – 7 159, 84 zł i refundacje z PUP – 50.962,30 zł. wzrosły w stosunku do 2009 roku o 18.483,23 zł. Przychody własne zostały pomniejszone o kwotę 5.807,76 zł na poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z RPOWP.
Koszty za 2010 rok zamknęły się kwotą 678.255,53 zł co stanowi 97,08% planu. Główną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia elektryczna i opał. Szczegóły zawiera sprawozdanie. Po stronie wykonania kosztów pojawiła się nie ujęta w planie pozycja „ Podatek od nieruchomości”, opłacony od użyczonego budynku gospodarczego wraz z udziałem do gruntu zgodnie z umową z 31.05.2010 roku. Na ten cel zostały przesunięte środki z pozycji „wydatki na cele reprezentacyjne”. Pozostałe koszty mieszczą się w plamie. Koszty znacznie wzrosły z tytułu zmian cen energii elektrycznej oraz zakupu opału.
Ze środków inwestycyjnych Muzeum otrzymało z WFOŚiGW – 209,421 zł, z WFOŚiGW – 18,700 zł i ze Starostwa – 154.350,97 zł na ścieżkę edukacyjną, w ramach DROW na renowację tarasu i schodów południowych kwotę 128,184 zł ze środków unijnych i 42,728,24 zł ze Starostwa, na projekt w ramach RPO – 2.300,45 zł ze Starostwa, na wykonanie studium wykonalności 8,540 zł i projekt – 9,150 zł w ramach zadania „Budowa Ośrodka Edukacji”.
Z dotacji celowej wpłynęło 27.063,96 zł od Ministra Kultury i ze Starostwa – 32.522,99 zł na „Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum”.
W celu obniżenia kosztów i pozyskania środków na utrzymanie bieżące Muzeum zatrudniało 6 osób z PUP w Łomży. Uzyskano refundację w kwocie 50.962,30 zł.
Muzeum zamknęło rok 2010 stratą w kwocie 1.612,59 zł. Wpływ miało zmniejszenie przychodów własnych na wydatki inwestycyjne z RPO oraz wzrost kosztów za energię elektryczną i opał.
Reasumując należy podkreślić, że ubiegły rok był dla nas udany.

Starosta – poprosił o przedstawienie zagadnienia dotyczącego realizowanych i zrealizowanych inwestycji na terenie Muzeum Przyrody.

Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – w 2010 roku pierwszą zrealizowana inwestycją było zadania współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Renowacja tarasu zachodniego”. Została ona już zakończona i rozliczona.
Druga inwestycja była współfinansowana ze środków Ministra Kultury pn. „Kompleksowe zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe”. Kolejną inwestycją – największą jest oddanie „Ścieżki edukacyjnej – ostoja Drozdowska”, w ramach której wybudowano zadaszenie na organizację ognisk itp., także dokonano utwardzenia terenu i zainstalowano wc. Ścieżka cieszy się dużym zainteresowaniem, jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.
Jesienią także rozpoczęto inwestycję pn. Przywrócenie dawnego blasku Muzeum Przyrody w Drozdowie”. W związku z tym jesteśmy na etapie zakończenia przetargu na wymianę okien i drzwi. Kwota zmalała do niespełna 30 % wartości kosztorysowej. Jest to firma renomowana, która realizowała inwestycje i renowacje w budynku Sejmu, Zamku Królewskim itp. Kolejny przetarg został zakończony na renowację tarasu wschodniego – jest to lokalna firma, która zaproponowała około 40 % kwoty kosztorysowej. Wobec tego zyskaliśmy duże oszczędności.
Poza tym zamówiliśmy duże hale namiotowe, pozwoli to nam na uzyskiwanie dodatkowych dochodów oraz na odpowiednie zabezpieczenie realizowanych imprez tj. np. Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
Z kolei zaplanowaliśmy inwestycję współfinansowaną z RPO w postaci wymiany ławek w parku oraz wymiany instalacji elektrycznej ziemnej – w związku z zakładaną wymianą oświetlenia parku i wiaty.
Wobec tego zwracam się z prośbą o wyasygnowanie kwoty zaoszczędzonej w ramach ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów na pokrycie udziału własnego w związku projektem obejmującym modernizację instalacji elektrycznej-ziemnej.

Starosta – zapytał czy z punktu formalnego jakieś uchwały są wymagane, aby doszło do przesunięcia tych środków.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że wystarczy zgoda Zarządu.

W związku z powyższym członkowie Zarządu przez aklamację przyjęli przeznaczenie środków wygenerowanych w ramach oszczędności na pokrycie kosztów związanych z projektem w zakresie modernizację instalacji elektrycznej-ziemnej oraz wymianą instalacji oświetleniowej na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytan odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli informację za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożoną zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W następnym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli sprawozdanie finansowego za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Muzeum Przyrody w Drozdowie została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/9/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 i Ad.6 Jadwiga Sawicka – księgowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży zapoznała zebranych z informacją ROK za 2010 rok złożoną zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Podsumowując zaznaczyła, że rok 2010 zakończony został satysfakcjonującym zyskiem – w kwocie 56.000 zł, przy czym plan wykonania zadań został zrealizowany w 100 %.

Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zabierając głos pokreślił, że kolejny rok z pewnością nie będzie tak pomyślny, przede wszystkim ze względu na to, iż nie ma już możliwości pozyskiwania środków z mecenatu Ministra Kultury. Mimo to będą czynione intensywne starania, aby sytuacja placówki nie uległa pogorszeniu. Między innymi zostały zaplanowane dalsze rozmowy z Prezydentem Miasta Łomża o współprowadzenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Ponadto dodał, że od wielu lat nie udaje nam się ściągnąć wierzytelności od jednego dłużnika, na którego nawet nie działa egzekucja komornicza.
Reasumując podkreślił, że tak dobrego bilansu jak w 2010 roku dotychczas w ROK w Łomży nie było.

Wicestarosta – Prezydent zdaje sobie sprawę, że ROK jest placówką mającą zdecydowanie charakter miejski. W związku z tym jest żywo zainteresowany współprowadzeniem RO. Uważam, że na pewno uda nam się doprowadzić do pomyślnego rozwiązania problemowej sprawy, nawet mimo oporu urzędników Urzędu Miejskiego.

Jadwiga Sawicka – jestem przekonana, że nasza prac jest wyjątkowo efektywna, wypracowane przez nas dochody przekraczają 50 % kosztów wynagrodzeń pracowniczych. Jednak prace pracowników w naszej jednostce są na bardzo niskim poziomie, większość pracowników otrzymuje 1.500 zł brutto.

Wicestarosta – w ubiegłej kadencji staraliśmy się kilkakrotnie na podniesienie wysokości wynagrodzeń, jednak od bardzo niskich wynagrodzeń, nawet kilkunastoprocentowe podwyżki są słabo odczuwalne.

Starosta – wysokości wynagrodzeń nie napawają optymizmem, jeżeli warunki na to pozwolą to w tym roku jeszcze wprowadzimy podwyżki wynagrodzeń pracowniczych.

Adam Sowa – proponuje złożenie oferty w sprawie przygotowania oprawy artystycznej –do firm organizujących różnego rodzaju imprezy finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Może to stanowić istotne źródło dochodów.

Jarosław Cholewicki – w tym przedmiocie nasze działania są realizowane od wielu lat i zaobserwowaliśmy nawet spadek zainteresowania naszą ofertą, ponieważ większość dużych firm, albo przestała istnieć albo obecnie stanowią one udziały spółek zagranicznych.

Jadwiga Sawicka – największe fundusze mają jednostki budżetowe tj. np. szkoły, które w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych organizują sobie wyjazdy zagraniczne pochłaniające większość tych środków.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli informację za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W następnym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli sprawozdanie finansowego za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/10/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami informacji za 2010 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że NFZ nie płaci za pacjentów, którzy nie posiadają ubezpieczenia, co istotnie przyczynia się do mniejszych dochodów Zakładu. Ponadto rok 2010 obfitował w wiele nieprzewidzianych awarii. Mimo to ZPOZ nie posiada na koniec roku 2010 zobowiązań długoterminowych, a nawet wygenerował nadwyżkę finansową, co jest bardzo dużym sukcesem – przy tak niesprzyjających warunkach.
Na zakończenie poinformował, że dużym problemem stały się osoby wynajmujące pomieszczenia w budynkach przychodni, które regulując należności za użytkowanie lokali – w szczególności w Szczepankowie i Gaci.

Starosta – zapytał w jaki sposób jest realizowana profilaktyka w zakresie raka szyjki macicy i raka sutka.

Stanisław Studencki – odpowiedział, że jest to realizowane w ramach kontraktu ginekologicznego, konkretnie są to badania cytologiczne i badania USG piersi. W roku obecnym ZPOZ pozyskał na powyższy cel kwotę 16.000 zł, czyli czterokrotnie wyższą niż w roku 2010.

Irena Przybylak – zapytała czy zawsze jest wymagane rejestrowanie przed wykonaniem badań mammograficznych.

Stanisław Studencki – odpowiedział, że badania mammograficzne wykonywane są w szpitalach oraz w mammobusach – które osobiście uważa za ryzykowne, ponieważ w tych pojazdach sprzęt jest często przestarzały.

Adam Sowa – zapytał w jakich odstępach czasu następuje weryfikacja pacjentów oraz jakie straty ponosi ZPOZ z racji braku ubezpieczenia niektórych pacjentów.

Stanisław Studencki – odpowiedział, że weryfikacja ubezpieczeń pacjentów następuje co miesiąc, natomiast straty z racji braku ubezpieczenia pacjentów średnio wynoszą miesięcznie około 4.000 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu informacja za 2010 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest przyjmowany każdego roku przez radę powiatu. w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2011 r. państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 719.688 zł. Jest to o 94 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2011 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatu łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma prezesa zarządu PFRON nr wf/136w/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 ustawy o rehabilitacji dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2011r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie WTZ na 2011 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł, z tego kwota 34.524 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez miasto łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu łomży. po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON - dotyczy to zobowiązań wynikających z działań wtz w Piątnicy – pozostaje kwota w wysokości 201.828 zł. zgodnie z ustawą o rehabilitacji środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 113.700 zł. Rehabilitacja ta obejmuje dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; wsparcia podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast rehabilitację społeczna ma być dofinansowana w kwocie 88.128 zł tj. na dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Starosta – stwierdził, że z uwagi na fakt, że pula środków na 2011 rok jest istotnie mniejsza należy przeprowadzić głęboką analizę każdego wniosku o dofinansowanie. Nawiązując do powyższego zapytał czy podziale ww. środków brane jest kryterium dochodowe.

Edward Jarota – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco, także podkreślił, że mając na uwadze znacznie niższe środki od tych, które były przekazywane w latach poprzednich, planowane jest szczególne uwzględnienie osób niepełnosprawnych w najmłodszym wieku. Przyczyną tego jest fakt, że PCPR nie będzie w stanie zaspokoić wszystkich zgłoszonych potrzeb.

Wicestarosta – dodał, że zrealizowane programy w ramach środków pozyskanych z zewnątrz znacząco odciążyły budżet powiatu – np. w przypadku finansowania WTZ w Piątnicy, jednak w roku bieżącym środków w przewidywanych programach pomocowych jest znacznie mniej, co nie napawa optymizmem.

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której Starosta udzielił głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

Ad.9 Jan Olszewski – poinformował, że Wójt Gminy Miastkowo wystąpił z wnioskiem w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Miastkowo, natomiast Zarząd Powiatu z formalnego punktu widzenia ma wyrazić opinię w przedmiotowej kwestii. Działania Wójta zmierzają do tego, aby zgodnie z nowymi wytycznymi ustawowymi mieć możliwość zwiększenia wysokość otrzymywanej subwencji ogólnej (materiały dotyczące niniejszego tematu stanowią załącznik nr 10 do protokołu).

Starosta – w uzupełnieniu dodał, że droga wymieniona we wniosku przez Wójta nie styka się z żadną drogą powiatową.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Miastkowo została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/11/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 1.) Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – Wójt gm. Miastkowo zwrócił się z wnioskiem o partycypację w kosztach przebudowy odcinka drogi powiatowej o długości 1,5 km – od m. Zaruzie do końca m. Sosnowiec. Uzasadnieniem tego jest fakt, że jest to odcinek drogi gruntowej, na którą została opracowana dokumentacja. Mieszkańcy miejscowości Sosnowiec musieli przemieszczać się drogą gruntową, która w okresie jesienno-zimowym jest w zasadzie nieprzejezdna. Wobec tego Wójt podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów tej inwestycji w wysokości 90%. Natomiast Powiat miałby uczestniczyć w finansowaniu w wysokości 100.000 zł, co odpowiada 10 % wartości inwestycji. Przebudowana droga powinna służyć co najmniej przez 15 lat, projekt przewiduje zjazdy, odwodnienia, szerokość 5 m.

2.) Jan Olszewski – kolejna inwestycja dotyczy już samej miejscowości Zaruzie, gdzie należy na odcinku drogi powiatowej przeprowadzić za pośrednictwem kolektora odwodnienie na długości około 200-300 m. Wartość inwestycji to około 250.000 zł.

3.) Jan Olszewski – trzeci wniosek został złożony przez Wójta Gminy Wizna. Dotyczy on ciągu drogi powiatowej na odcinku Janczewo – Bronowo. Projekt został opracowany. W I etapie Wójt przeznacza 100.000 zł na realizację odcinka – od drogi powiatowej do m. Bronowo – jest to około 350 m. Wg naszej oceny wartość I etapu to kwota około 400.000 zł. Między innymi w projekcie przewidziane są odwodnienia, zjazdy, przebudowa linii energetycznej (wnioski dptyczące ww. temató znajdują się w aktach Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży).

Starosta – stwierdził, że propozycje zawarte we wszystkich trzech wnioskach leżą w interesie Powiatu Łomżyńskiego, ponieważ proponują dofinansowanie przez gminy inwestycji na drogach powiatowych. Przy tym jednak w przypadku inwestycji w ciągu drogi powiatowej na odcinku Janczewo – Bronowo należy podjąć rozmowy z zarządcą linii energetycznej, która musiałaby być przebudowana na odcinku tej drogi. Wartość przebudowy linii energetycznej wynosi około 70.000 zł. Reasumując podkreślił, że być może uda się przyspieszyć ewentualne plany zarządcy w zakresie modernizacji sieci energetycznej na tym terenie.
W tej kwestii proszę o wystąpienie formalne do zarządcy linii energetycznej.

Z kolei Starosta w nawiązaniu do powyższego zarekomendował zaakceptowanie udziału finansowego Powiatu Łomżyńskiego w ww. inwestycjach, twierdząc że zasadność tych działań jest w zasadzie bezdyskusyjna, ponieważ gminy zaproponowały znaczący udział w wydatkach na drogi powiatowe, które znajdują się z fatalnym stanie technicznym.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że na najbliższej sesji zostanie wprowadzony paragraf z wydatkami 225.040 zł, natomiast w nadwyżce finansowej jest kwota około 70.000 zł – stanowiących pulę środków unijnych, które trzeba będzie wprowadzić do deficytu, bowiem nie zostały one wykorzystane w 2010 roku. To daje już kwotę około 300.000 zł, co w zasadzie będzie wyczerpywać nadwyżkę z lat ubiegłych – po wprowadzeniu wydatków inwestycyjnych określonych w powyższych wnioskach. Ponadto jest przed nami kwestia odszkodowań, które opiewają na kwotę 11.500 zł.

Starosta – ważnym elementem jest to czy inwestycja na odcinku Śniadowo – Osobne uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i nasz udział własny będzie angażował środki z budżetu powiatu.

Jan Olszewski – inwestycja na odcinku Śniadowo – Osobne obejmuje 6 km, w związku z tym, że z zakresu rzeczowego nic nie zostało zdjęte, posiada wartość aż 9 mln zł.

Z kolei członkowie Zarządu, nie wnosząc dalszych uwag lub pytań, wstępnie zaakceptowali wnioski gmin Miastkowo i Wizna dotyczące budowy dróg powiatowych.

Ad.11 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – wniosek radnego Rafała Kołakowskiego dotyczy naprawy nawierzchni drogi do miejscowości Janczewko – odcinek o długości około 3 km. Obecnie opracowujemy dokumentację techniczną. Na tym odcinku są duże koleiny – na terenie bezodpływowym. Pan radny Rafał Kołakowski zabiegał o tę inwestycję. W wyniku tego doszło do porozumienia z Burmistrzem Jedwabnego. Pas jezdny jest przesunięty na tym odcinku i nie ma możliwości wykonania rowów odpływowych. Wobec tego należy przygotować dodatkowy projekt techniczny i wytyczyć odpowiedni pas drogowy. Odcinek ten ma być zmodernizowany w technologii KR1 (odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na wniosek radnego Rafała Kołakowskiego w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższej informacji.

Ad.12 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie w formie darowizny nieruchomości na własność Powiatu Łomżyńskiego – położonej w obrębie Piątnica Włościańska, po czym zapoznał zebranych z mapą ewidencyjną prezentującą położenie powyższych nieruchomości.
Wyjaśniając dodał, że zasadniczo są dwie formy uregulowania powyższej sprawy: wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Piątnica o przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego w formie darowizny tej nieruchomości lub w trybie postępowania administracyjnego.

Starosta – uznał, że w projekcie uchwały należy zawrzeć obie ww. formy przeniesienia na rzecz Powiatu Łomżyńskiego. Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej elastyczne uregulowanie przedmiotowej kwestii.

Członkowie Zarządu przychyli się do propozycji Starosty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Łomżyńskiego – położonej w obrębie Piątnica Włościańska, została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/12/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie w formie darowizny nieruchomości na własność Powiatu Łomżyńskiego – stanowiącej fragment drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo – Wizna, po czym zapoznał zebranych z mapą ewidencyjną prezentującą położenie powyższych nieruchomości.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Łomżyńskiego – stanowiącej fragment drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo – Wizna, została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/13/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).Ad.14 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Wyjaśniając dodał, że rozstrzygnięcia, które zapadły w kraju stanowią, iż starostowie nie mają delegacji prawne do ustalania opłat za czynności wykonywane przez starostwa powiatowe. Jednak z tym stanowiskiem większość powiatów nie zgadza się. Rocznie nasz powiat pozyskuje środki z ww. tytułu w wysokości około 40.000 zł. Wg nowelizacji środki te stanowią obecnie dochody powiatu a nie Pfgzgik. W związku z tym postanowiliśmy przygotować projekt uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie. Wcześniej sprawę tą regulowało Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego.
Następnie Naczelnik Wydziału „GN” odczytał interpretację radcy prawnego w przedmiotowej kwestii (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Z kolei Stanisław Kozikowski dodał, że może okazać się, że pobrane opłaty będą podlegać zwrotowi. Podkreślił przy tym, że jeżeli nie będą pobierane opłaty za czynności geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łomży, to należy spodziewać się, iż zainteresowani będą żądać np. po kilka odbitek z mapy, a nie jak dotychczas jedną – płatną – odbitkę.

Starosta – również geodeci prowadzący swoją działalność także pobierają odbitki, natomiast ze względu na bezpłatne od początku tego roku usługi naszego Wydziału Geodezji nie obniżyli opłat za swoje usługi i nasi petenci płacą tyle co wcześniej. Nasz urząd ponosi koszty eksploatacyjne specjalistycznych urządzeń i uważam, że powinniśmy pobierać opłaty. Ponadto usługa płatna jest bardziej szanowana.

Członkowie Zarządu podzielili zdanie Starosty.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/14/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – przedstawił projekt uchwały w sprawie obciążenia przesyłu nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. Objaśniając dodał, że służebność przesyłu w tym przypadku dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego, które w myśl obowiązujących przepisów powinno nam uiszczać opłaty przesyłowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/15/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży wynika z faktu, iż wcześniej nieruchomością położoną przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 zarządzał Zakład Obsługi, który od 1 stycznia br. został rozwiązany – w myśl nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo w projekcie uchwały została podniesiona minimalna stawka za jednorazowe wynajęcie sali konferencyjnej na parterze z kwoty 300 zł netto do 400 zł netto.

Zebrani uznali, że bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uregulowanie minimalnej stawki za jednorazowe wynajęcie sali konferencyjnej na parterze z kwoty 300 zł netto do 350 zł netto. Takie rozwiązanie nie powinno zniechęcić dotychczasowych podmiotów korzystających z wynajmu sali konferencyjnej.

Wobec braku innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/16/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok odnosi się do zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 335.978 zł w związku z przyjętym wcześniej zwiększeniem planu wydatków w jednostkach organizacyjnych objętych podwyżką wynagrodzeń od 1.01.2001 roku – zgodnie z zapisami paragrafu 3 pkt d uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wobec braku innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/17/2011 z dnia 10 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

Ad.18 1.) W sprawach głos zabrała Irena Przybylak, która poinformowała, że jest pilna potrzeba zgłoszenia reklamacji wykonania drogi powiatowej sfinansowanej w ubiegłym roku z Ekofunduszu, ponieważ droga ta w kilku miejscach zapadła się i wytworzyły się niecki, co zagraża bezpieczeństwu poruszającym się tą drogą.

Starosta – wczoraj już ustaliliśmy z Dyrektorem ZDP, że w ramach przeglądu gwarancyjnego zostanie zgłoszona taka reklamacja.

Irena Przybylak – szczególnie zagłębienia są widoczne na przepustach. Wg opinii niektórych drogowców droga ta była zbyt szybko wykonywana.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – na odcinek drogi, o którym wspomina pani Irena Przybylak jest 3 lata gwarancji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.18 2.) Jan Olszewski – poinformował, że kierownik transportu zatrudniony w ZDP zwrócił się do niego z wnioskiem w sprawie likwidacji 3 szt. samochodów marki Polonez, których dalsza eksploatacja jest nieopłacalna – ze względu na wysoką awaryjność i wysokie koszty częstych napraw.

Członkowie Zarządu, nie wnosząc uwag, przez aklamację przychylili się do likwidacji 3 szt. samochodów marki Polonez.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 5-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 08:07
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 08:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2044 razy