BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 23.03.2011r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27
3)Kod pocztowy: 18-400
4)Miejscowość: Łomża
5)Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 36204-2011 w dniu 04.03.2011r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: założenie i modernizacjea numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapę, wykonane pomiary i zebrane informacje, a także ponowną klasyfikację zmienionych użytków gruntowych dla części gminy Łomża, obręby: Janowo, Jarnuty, Łochtynowo, Giełczyn i Zosin z podziałem na części.

V. Wpłynęło 3 oferty:

Część I:
Oferta nr 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok.
(kryterium cena – 81,83pkt)
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13
(kryterium cena – 84,92pkt)
Oferta nr 3. Konsorcjum „Północno – Wschodnia – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI” M. Brzostowski, J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
(kryterium cena – 100,00pkt)

Część II:
Oferta nr 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok.
(kryterium cena – 89,60pkt)
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13
(kryterium cena – 100,00pkt)
Oferta nr 3. Konsorcjum „Północno – Wschodnia – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI” M. Brzostowski, J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
(kryterium cena – 87,87pkt)

VI. Wybór oferty:

Część I:
1. Wykonawca – oferta nr 3
1) Nazwa: Konsorcjum „Północno – Wschodnia – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI” M. Brzostowski, J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
2. Cena brutto oferty wybranej: 69 987,00zł, (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część II:
1. Wykonawca – oferta nr 2
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13
2. Cena brutto oferty wybranej: 61 500.00zł, (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

VII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


STAROSTA
/podpis nieczytelny/
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 11:29
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2011 14:43
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1287 razy