BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 marca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.10, natomiast zakończenie o godzinie 11.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 5-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Jedwabnem.
4. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o:
a) zwiększenie środków z rezerwy budżetowej,
b) przyjęcie do budżetu zadań inwestycyjnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół i placówki.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2011-2014.
9. Zapoznanie z porządkiem obrad X Sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne:

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 5-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 5-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Stanisławowi Studenckiemu.

Pan Stanisław Studencki - Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 8 marca lekarz stomatolog Pan Piotr Brzóska złożył podanie o wynajęcie pomieszczeń w celu zorganizowania poradni stomatologicznej w przychodni w Jedwabnem. Ten Pan już wynajmuje u Nas jedno pomieszczenie w przychodni nr 2 w Łomży.
Jest solidnym najemcą, płaci za wynajem bez problemu i na czas. Wyremontował i podwyższył standard pomieszczenia, które wynajmuje we własnym zakresie. Nie obciąża to Zakładu. To samo chce zrobić w Przychodni w Jedwabnem. Przychodnia w Jedwabnem była wyremontowana praktycznie w 100%. Wszystkie pomieszczenia, które potrzebne do działalności POZ i poradni ginekologicznej zostały wyremontowane, natomiast to co jest w tej chwili na drugim piętrze nie było remontowane ze względu na to, że te pomieszczenia są zbyteczne pod nasze potrzeby. Pan Brzóska chce wynająć ok. 30 % pomieszczeń znajdujących się na drugim piętrze. Będzie to element zagospodarowania przychodni do końca. Wnosimy o zezwolenie na wynajem.

Starosta - Rozumiem, że ta sprawa ma Pańską przychylność, bez żadnych uwag.

Stanisław Studencki – Tak, jak najbardziej. To jest drugie piętro, żeby je eksploatować trzeba zrobić dźwig, windę a my tam mamy tylko pojazdy gąsienicowe, na pierwsze piętro do poradni ginekologicznej zdają egzamin, natomiast transport na drugie piętro nie jest oceniany przychylnie przez sanepid.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki zdrowotnej w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Jedwabnem (wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4. a) Pan Marek Przysiuda – wnioskujemy o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 11 469 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1962 B w miejscowości Kokoszki, którą wykonywaliśmy w ubiegłym roku. Pod koniec roku realizowaliśmy projekt i na ten rok przeszły sprawy związane z odszkodowaniami za wykup działek, sprawy związane z księgami wieczystymi. To jest kwota rzędu 6 481 zł. Podobnie jest z jedną działką, przy uzyskiwaniu pozwolenia na przebudowę drogi Janczewo – Bronowo – Wizna. Na odcinku w miejscowości Bronowo, aby uzyskać pozwolenie musieliśmy działkę wykupić. Jest to kwota 4 988 zł. Łącznie wnioskowaliśmy o zwiększenie na kwotę 11 469 zł. (treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

b) Z ubiegłego roku na ten rok przeszły także zadania inwestycyjne, na które były spisane porozumienia z gminami. Na przebudowę drogi powiatowej Przytuły - Borawskie – Mieczki Czarne jest to kwota 207 489,77 zł, taki jest udział Starostwa w realizacji tego zadania. Całość zadania jest to kwota 739 989,77 zł, 532 500 jest to udział gminy. Realizacja jest przewidziana na pierwsze półrocze 2011 roku. (treść wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). W tej chwili są jeszcze opracowywane dokumentacje, które współfinansuje powiat łomżyński łącznie z gminami. Między innymi z gminą Jedwabne dwie dokumentacje i z gminą Piątnica dwie dokumentacje. Jeśli chodzi o gminę Piątnica jest to pełne finansowanie gminy Piątnica, natomiast jeśli chodzi o finansowanie dwóch dokumentacji na terenie gminy Jedwabne jest udział Powiatu w granicach 50 %, czyli 9 900 zł na drogę Jedwabne – Bronaki – Janczewko i 7 650 na drogę Stryjaki – Pawełki.

Starosta – Jest tutaj problem, który trzeba naprawić, a mianowicie sprawa dotycząca odszkodowań za grunty. To powinno być realizowane na etapie przygotowania inwestycji, gdyż wskazane jest to jako koszty, które będą do poniesienia. Jest to zgłoszone po czasie. W tej chwili decyzje obligują nas do wypłaty odszkodowań. Jest to uwaga na przyszłość, przy planowaniu kolejnych inwestycji, gdzie będą wchodziły w grę rekompensaty za przejęte grunty potrzebne na poszerzenie pasa drogowego, aby było to ujmowane zaraz na początku, przed rozpoczęciem inwestycji. Żeby można było w planie finansowym zapisać środki finansowe na ten cel. Natomiast, co do wydatków związanych z dokumentacjami technicznymi, porozumienia były podpisane z końcem roku poprzedniego. W związku z tym nas też jako zarząd tej kadencji obowiązują. Gmina Jedwabne w swoim budżecie również przewiduje środki finansowe na udział w tym przedsięwzięciu. Czy z gminą Jedwabne jest jakiś dokument na piśmie w tej sprawie. Czy tylko ustne przyrzeczenie?

Marek Przysiuda – Dokumentu jako takiego nie ma. Były rozmowy Dyrektora ZDP z Burmistrzem Jedwabnego. Burmistrz zobowiązał się do poruszenia tego tematu na sesji Rady Miasta Jedwabne, która ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Wtedy będzie można podjąć bardziej radykalne działania i będzie możliwe spisanie porozumienia.

Wicestarosta – Porozumienia były podpisywane na koniec roku, dla zasady, żeby na nową kadencję były dla każdej gminy co najmniej dwie dokumentacje na drogi. Były dostępne 2, 3 dokumentacje z pozwoleniami na budowę, wszystkie pozostałe zostały zlecone, żeby na następną kadencję w każdej gminie dokumentacje pod potrzeby projektów były do dyspozycji.

Adam Sowa – W zarządzie dróg rozmawialiśmy o firmie Gdańska, która wygrała przetarg na dokumentacje. Jest to druga czy trzecie dokumentacja, której termin minął i trzeba tą sprawę wyjaśnić. Trzeba przyjrzeć się dokumentacjom, które zostały przygotowane i dlaczego nie ma realizacji niektórych dokumentacji. Terminy minęły jest tu przykład dwóch z Jedwabnego.

Wicestarosta – Odsetki karne są płacone.

Marek Przysiuda – W tej chwili cały czas naliczane są odsetki karne. Z dniem, kiedy minął termin wykonania realizacji to jest 30.11.2010 r, wysłaliśmy do firmy pismo informujące, że od tego dnia są naliczane odsetki karne do czasu, aż nie zostanie złożona dokumentacja. Przedstawiciele tej firmy byli u Nas w piątek 18 marca. Przedstawiali koncepcje, ale nie potrafili określić końcowego terminu zakończenia realizacji.

Starosta – Może być taka sytuacja, że bardziej będzie opłacało się wycofać z umowy, niż zapłacić karne odsetki.

Barbara Gorzęba –Trzeba doprecyzować umowę jaka jest zawarta z wykonawcą, tam nie ma opcji, że w razie sytuacji, kiedy wykonawca nie wypełni zadania do pewnego momentu to my naliczamy karne odsetki i możemy się wycofać – nie ma takiej klauzuli. Dlatego jesteśmy w zagrożeniu, że jeżeli zerwiemy umowę możemy narazić się na odsetki karne a na to nie możemy pozwolić. W tej kwestii trzeba doprecyzować umowę. Nie można takich umów podpisywać.

Starosta - Co do karnych odsetek też nie ma zapisów?

Barbara Gorzęba – Nie, karne odsetki są zapisane, tylko nawet jak druga strona karne odsetki zapłaci my nie możemy umowy zerwać. Nie ma takiej klauzuli i trzeba to w umowie zawierać.

Starosta – W zarządzie dróg jest Radca Prawny ?

Marek Przysiuda – Tak, jest to Pan Dariusz Wąsowski, który obsługuje Starostwo.

Starosta – Taką umowę widział i zaakceptował?

Marek Przysiuda – Tak. Jest zapis, że w przypadku zerwania umowy są stosowane kary umowne. To obowiązuje w obie strony. Gdybyśmy my zerwali umowę tez musielibyśmy zapłacić karę umowną.

Starosta – Trzeba poprosić Pana Darka Wąsowskiego i przedyskutować tą sprawę razem z Panią księgową z ZDP, jak ten problem rozwiązać. Może się okazać, że będziemy brnęli w tą sprawę a nie będzie jej zakończenia. Sytuacja może się okazać patowa.

Wicestarosta – Jeżeli firma płaci odsetki to jest jej zainteresowanie. Firma podjęła dużo zleceń i w pewnym momencie nie wyrabiali się z ich realizacją.

Starosta – Odsetki są w tej chwili naliczane.

Marek Przysiuda – Rozmawialiśmy z firmą, dlaczego jest taka sytuacja. Przedstawiciel firmy stwierdził, że firma ma problemy finansowe, organizacyjne. Wielu projektantów odeszło z firmy w okresie jesienno - zimowym ubiegłego roku. Mają problemy z płaceniem. Z tego tytułu prawdopodobnie nie tylko u nas zalegają i powstają takie opóźnienia.

Starosta – Przetarg jest przetargiem, każdy może złożyć ofertę. Ale lepiej jest, kiedy wykonawcami są lokalne firmy, które są znane. Wiemy czego można oczekiwać, mają większą wiarygodność. Nie tylko z dokumentów ale także ze strony praktycznej.

Marek Przysiuda – Z lokalnymi firmami nigdy nie było problemu. Współpracuje się z nimi dużo lepiej się współpracuje, na bieżąco można wprowadzać poprawki.

Adam Sowa – Każda umowa nawet najprostsza zawiera paragraf dotyczący wypowiedzenia warunków umowy za porozumieniem stron. Takie zapisy powinny być w umowie. Dziwi mnie brak takich zapisów w tej umowie. Odsetki są sprawą dodatkową.

Barbara Gorzęba – Te zadania musimy przyjąć do budżetu, ponieważ są podpisane umowy z wykonawcami.

Adam Sowa – Jeżeli chodzi o Jedwabne, nie jest wiadome, że podpiszą porozumienie. Jeżeli nie przejdzie porozumienie pomiędzy Nami to w każdej chwili można się z tego wycofać.

Starosta – Porozumienie, co prawda jest spisane, obowiązuje ono obie strony, zerwane nie zostało. W porozumieniu mówi się o kwotach udziału finansowego, tego się trzymamy. Gminie Jedwabne też na tym zależy.

Marek Przysiuda – Tym bardziej, że jeżeli chodzi o opracowanie projektów inicjatywa wyszła z gminy.

Wicestarosta – deklaracja w przeszłości współfinansowania budowy drogi.

Gorzęba – jeżeli chodzi o rezerwę to na następne posiedzenie Zarządu przygotuję projekt uchwały Zarządu o rozwiązanie rezerwy na kwotę 11 469 zł na pokrycie kwot odszkodowań.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej oraz przyjęcie do budżetu zadań inwestycyjnych.

Ad 5. Pani Renata Wierzba – Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych – uzyskaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że projekt, który był składany pod koniec ubiegłego roku otrzymał dofinansowanie. Jest to projekt do 50 000 zł. Dokładnie budżet zamyka się w kwocie 49 700 zł. Został złożony w konkursie z PO KL. Część dokumentów do umowy złożyliśmy. Pozostała tylko do złożenia przedmiotowa uchwała, która jest jednym z wymaganych dokumentów. Projekt dotyczy szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla OSP z terenu Powiatu Łomżyńskiego, konkretnie z terenu gminy Łomża. Jest to kurs kwalifikowany według wytycznych obowiązujących strażaków. Dotyczy tylko jednostek, które są włączone do Krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Obejmuje 72 godziny szkoleń zakończonych egzaminem.

Wicestarosta – Projekt napisany na prośbę PSP w Łomży.

Starosta – które jednostki konkretnie będą uczestniczyć?

Renta Wierzba – Jednostki z gminy Łomża. Współpracujemy ze Strażą Pożarną – rekrutacja będzie należała do ich zadań. Będą to na pewno jednostki włączone do KSRG, a nie wszystkie są włączone.

Irena Przybylak – Dlaczego tylko jedna gmina?

Renata Wierzba – Ponieważ środki są ograniczone, nie da się na razie więcej zaangażować.

Wicestarosta – Próbowaliśmy zaangażować wszystkie gminy.

Renata Wierzba – najbardziej zainteresowana była gmina Łomża.

Wicestarosta – Ankiety były rozsyłane, nie było natłoku chętnych na szkolenia z innych gmin.

Starosta – Ilu strażaków zostanie przeszkolonych?

Renata Wierzba – 20,

Starosta - Na jedną gminę to aż chyba nadto?

Renata Wierzba – Pan Mieczkowski z PSP w Łomży zajmie się rekrutacją. Zostaną wychwycone osoby, które takiego przeszkolenia nie posiadają i te, które się zgłoszą. Jest duże zapotrzebowanie.

Wicestarosta – 100 % dofinansowania.

Starosta – warto, żeby było to rozszerzone na inne jednostki.

Adam Sowa – Dlaczego gmina nie pisze takich wniosków?

Renata Wierzba – Mieliśmy także duży projekt dla szkół z terenu powiatu łomżyńskiego, a nie mamy szkół podstawowych. Przez rok prowadziliśmy projekt dla szkół. Gminy może nie są zainteresowane tym tematem. Akurat straż pożarna ponad rok temu zwróciła się do nas o współpracę w ramach zespołu, który działał.

Wicestarosta – Wcześniej zwrócili się o dofinansowanie szkoleń pierwszej pomocy z budżetu powiatu. Propozycja była taka, że spróbujemy pozyskać środki. W ubiegłym roku się nie udało.

Starosta – To zadanie dla Komendy Miejskiej PSP. Oni maja za zadanie szkolić.

Renata Wierzba - Szkolenia robią wykwalifikowane podmioty zgodnie z wytycznymi, muszą mieć zgodę konsultanta krajowego. My na takiej zasadzie będziemy musieli taki podmiot wyłonić. To będzie zadanie zlecone.

Wicestarosta – W ramach oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Komenda miejska za bardzo się w to nie wpisywała. Chcieli od nas pieniążki a dostali projekt.
Projekt też trzeba zrealizować nie wystarczy napisać.

Starosta – Sugeruję rozszerzenie tych projektów, wyjście także do innych jednostek z terenu innych gmin, chyba, ze nie są zainteresowane. Jeżeli ta ścieżka nie została zamknięta to proponowałbym żeby Pani dała sygnał Panu Mieczkowskiemu.

Renata Wierzba - Projekt jest traktowany pilotażowo, ze względu na ograniczone środki. Nie ma przeszkód żeby składać projekty na inne gminy, inne jednostki.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 6/18/2011 z dnia 21 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 6. Pani Elżbieta Gosk – Główny specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – W myśl art. 59 ust. 1, 2 szkoła, placówka może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, czyli z dniem 31 sierpnia. Żeby zamknąć sprawy formalne podjęte zostały uchwały sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki. Teraz ma być podjęta uchwała konkretnie w sprawie likwidacji szkół. 31 sierpnia 2009 roku został rozwiązany Zespół Szkół w Jedwabnem uchwałą 25/128/09. Pozostałe szkoły istniały tylko na papierze, czyli Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum profilowane i Szkoła policealna dla Dorosłych oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 31 sierpnia 2007 roku dokonano likwidacji internatu, automatycznie też przestało istnieć Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Zgodnie z wymogami zwróciliśmy się do Pana Kuratora. Pan Kurator wyraził rzetelną opinię co do likwidacji tych szkół i placówki. Taką opinię wyraził też Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie ma żadnych przeciwwskazań żeby zlikwidować te szkoły.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół i placówki (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad. 7 Pani Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – W stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne i środki na ich realizację zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały tenże załącznik ze względu na to, że zadania, które zostały rozpoczęte w 2010 roku a nie zakończone należy wprowadzić do budżetu na 2011 roku. W związku z tym, proponuje się wprowadzić następujące zadania inwestycyjne a mianowicie: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1833B na odc. Przytuły – Borawskie – Mieczki Czarne gm. Przytuły, którą rozpoczęto w listopadzie 2010 roku i ze względu na trudne warunki atmosferyczne przerwano. Zadanie to realizowane były wspólnie z Gminą Przytuły, która to zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 532.500 zł zaś udział powiatu został określony na kwotę 207. 490 zł. Środki finansowe na to zadanie ze strony powiatu nie wykorzystane w 2010 roku weszły w nadwyżkę budżetową za 2010 rok, zaś Gmina Przytuły zaplanowała udział w 2011 roku w swoim budżecie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 i 23 listopada 2010 roku pomiędzy Powiatem Łomżyńskim Wójtem Gminy Przytuły zadania to ma być zrealizowane do 15 czerwca 2011 roku; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo gm. Łomża. Środki w wysokości 145.000 zł na wykonanie dokumentacji zgodnie z porozumieniem z dnia 2 grudnia 2010 roku zostaną zabezpieczone przez Gminę Łomża w 2011 roku; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn – Jeziorko- Wyrzyki gm. Piątnica. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wójtem Gminy Piątnica w dniu 29 grudnia 2010 roku środki finansowe w wysokości 12.200 zł zabezpieczy Gmina w budżecie na 2011 rok; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo gm. Piątnica. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wójtem Gminy Piątnica w dniu 29 grudnia 2010 roku środki finansowe w wysokości 30.100 zł zabezpieczy Gmina w budżecie na 2011 rok; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki – Pawełki gm. Jedwabne o wartości 15.300 zł. Zgodnie z porozumieniem z Wójtem Gminy Jedwabne środki finansowe zabezpieczone zostaną po 50% wysokości kosztów ( po 7.650,00 zł ) ze strony Powiatu i Gminy w budżecie na 2011 r.; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne – Bronaki – Janczewko gm. Jedwabne na kwotę 19.800,00 zł . Zgodnie z porozumieniem z Wójtem Gminy Jedwabne środki finansowe w wysokości 19.800 zł zostaną zabezpieczone ze strony Gminy i Powiatu po 50% ( po 9.900,00 zł) w budżecie na 2011 rok; Zmiany omówione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dotyczące załącznika „ Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku skutkują zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 737.350,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 tytułem dotacji celowej, którą powiat otrzyma z gmin jako pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Ministerstwo Finansów pismem ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011 roku ( które wpłynęło do Starostwa 24 lutego 2011 roku) poinformowało o tzw „ ostatecznych” kwotach subwencji przyznanej powiatowi na 2011 rok ustawą budżetową. W stosunku do wielkości wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej ( pismem z 22.10.2010 r) zmniejszono o kwotę 34.113,00 zl z tego: a) subwencję oświatową o 34.089,00 zł ( rozdział 75801, paragraf 2920); b) część równoważącą subwencji ogólnej o 24 zł ( rozdział 75832 paragraf 2920) ;, W związku , z czym zapisy pod l.p. 2 strony dochodowej doprowadzają ich plan do właściwego stanu, bowiem w uchwale budżetowej ujęte zostały w wielkościach wskazanych w piśmie Ministerstwa Finansów z 22 października 2010 r. W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „ Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku „ zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 962.390,00 zł z czego 225.040,00 zł zostanie pokryte ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj; zadania opisane w uzasadnieniu do załącznika Nr 1 w pkt 1, 5 i 6. Wydatki na kwotę 737.350,00 zł wykazane w poz 2,3, 4 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały sfinansowane zostaną z dotacji, które przekazane zostaną przez gminy jako pomoc finansowa na współfinansowanie zadań własnych powiatu. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: dochody ogółem – 23.847.832,00 zł, w tym dochodu bieżące – 23.110.482,00 zł. Wydatki ogółem – 25.686.784,00 zł, w tym wydatki bieżące 22.290.083,00 zł. Deficyt budżetu 1.838.952,00 zł, który zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.838.952,00 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad. 8 Pani Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 sa konsekwencją zmian załącznika Nr 3 pn „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” przyjętego przy uchwale budżetowej na 2011 rok. Wprowadzone zostały zadania, które sfinansowane zostaną ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co spowoduje zwiększenie deficytu z kwoty 1.579.799 zł do wysokości 1.838.952,00 zł. Po tych dokonaniach należy wprowadzić zmiany w kolumnie 7 „Prognoza 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2011 i 2012.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 9. Starosta zapoznał zgromadzonych z proponowanym porządkiem Sesji Rady Powiatu. (porządek obrad stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 10. 1) W sprawach różnych głos zabrała Pani Irena Przybylak - chciałabym przypomnieć o odcinku drogi na terenie gminy Piątnica sfinansowanego ze środków z Ekofunduszu.

Starosta – Ten temat był już poruszany na spotkaniu w ZDP. Na wiosnę będzie pierwszy przegląd gwarancyjny.

Adam Sowa – Chciałbym tez wspomnieć o drodze w Kownatach remontowanej w poprzednim roku. Mam sygnały o problemach na drodze. Szczególnie na odcinku Kownaty – Guty, jest źle zrobione podłoże. Jest także problem w Olszynach.

Wicestarosta – budowane jest szybko. Zawsze jest lepiej, kiedy podbudowa przeleży około roku. Wysoki poziom wód gruntowych na tym terenie skutkuje powstawaniem problemów z podłożem. Okres gwarancyjny 3-5 lat.

Adam Sowa – W Kownatach w samej miejscowości zapadła się droga.

Irena Przybylak – Czy ZDP wykonuje remonty na drogach w chwili obecnej?

Starosta – W ramach bieżącego utrzymania pozimowego.

Zofia Parzych – Trzeba już odkrzaczać.

Irena Przybylak – odkrzaczanie i czyszczenie poboczy już powinno być rozpoczęte.

2) Starosta – Chciałbym w sprawach różnych poinformować Państwa o sposobie uruchomienia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa. Mamy już uchwałę budżetową. Podwyżki uchwalone w wysokości 7 % . Zechcę wdrożyć podwyżki w następujący sposób: 7 % nie będzie przypisywaną kwotą dla każdego z pracowników. Chciałbym, skupić się na wyrównaniu dysproporcji wynagrodzeń pomiędzy pracownikami, którzy są zatrudnienia na takich samych stanowiskach. W różnych wydziałach osoby zatrudnione na tych samych stanowiskach, pewnie z podobnym stażem mają różne wynagrodzenia. Chciałbym, aby wysokość wynagrodzeń na tych samych stanowiskach była porównywalna. Kolejną sprawą jest potrzeba skupienia się na pracownikach najmniej zarabiających. Priorytetowo potraktować urzędników w Starostwie w poszczególnych wydziałach często z wieloletnim stażem a wynagrodzeniem na niskim poziomie. Trzecia kwestia, jaką chcę wdrożyć: osoby, które uczestniczą w realizacji projektów unijnych ze środków EFS, piszą, przygotowują te projekty, składają i realizują - uczestniczą również finansowo w realizacji tych projektów. Zgodnie z założeniami projektu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie na okoliczność realizacji tych projektów. To wynagrodzenie jest zróżnicowane w zależności od projektu. To wynagrodzenie dodatkowe kończy się w momencie zakończenia projektu. Zmiana wynagrodzenia dla tych osób nastąpi po zakończeniu realizacji projektów. W czasie realizacji projektu utrzymać na poziomie dotychczasowym wynagrodzenie. Takie są założenia polityki płacowej w urzędzie Starostwa Powiatowego w Łomży. Poproszę naczelników wydziałów o propozycje wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Zakładając zasady, które przedstawiłem.

Adam Sowa – Ten temat powinien być poruszony już przed podejmowaniem uchwały o 7-mio procentowej podwyżce. Trzeba przyjrzeć się temu i zróżnicować podwyżki.

Irena Przybylak – Taka polityka jest słuszna.

Wicestarosta – Jeżeli chodzi o dorabianie z projektach to większość pracy wykonywana jest w sobotę i niedzielę. Pozwoliłem dorabiać, czy wręcz zachęcać, droga ku temu została otwarta dla wielu osób. Motywacja do pracy wzrosła. Nie przypadkiem byliśmy liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Pracownicy wykazywali duże zaangażowanie. Chętnie się szkolili widząc dużą szansę na dodatkowe wynagrodzenie. Odgórnie jest przyjęte wypełnianie Karty Pracy przez osoby biorące udział w realizacji projektów. Muszą prowadzić taką ewidencję, żeby to się nie pokrywało z czasem pracy w Starostwie. Nie chciałbym żeby pracownicy odebrali to jako karę za aktywność. Więcej się szkolą, więcej piszą, więcej wysiłku wkładają.

Barbara Gorzęba – chciałabym, także wspomnieć o pracownikach mojego wydziału. Panie obłożone są pracą, zabierają ją także do domu. Praca jest wykonywana poza godzinami pracy w Starostwie. A tamtym roku było 8 projektów i zostały one rozliczone przez nasze Pracownice. Bałabym się reakcji pracowników po opóźnieniu podwyżki. Są to bardzo odpowiedzialne zadania.

Starosta – Sytuacja jest jasna. Jeśli dodatkowe zadania są wykonywane poza godzinami pracy to nie ma problemu. Kwoty dodatkowego wynagrodzenia są w wielu przypadkach znaczące. W żaden sposób nie jest to kara, szczególnie w przypadku kiedy dodatkowe wynagrodzenie jest tak znaczące. Wracamy do podwyżki w momencie zakończenia realizacji projektu. Problem nie leży tylko w chęciach i ambicjach, ale także w możliwości uczestnictwa. Zdecydowana większość pracowników Starostwa z przyczyn obiektywnych nie ma takiej szansy żeby uczestniczyć w projektach. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na projekty twarde, które ZDP przygotowuje na realizacje inwestycji drogowych. To też jest dodatkowa aktywność a w projektach twardych nie ma możliwości uczestniczenia finansowego. Jest to też nie do końca obiektywne w ocenie pracy tych pracowników. Chodzi o wewnętrzne wyrównywanie poziomów i właściwej oceny prze pozostałych pracowników.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 6-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 25 mar 2011 12:46
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2011 12:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2202 razy