BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 marca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.15, natomiast zakończenie o godzinie 12.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 6-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2010 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
5. Sprawy różne:
1.) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2.) Informacja nt. przeglądu gwarancyjnego drogi powiatowej na terenie gminy Piątnica przebudowanej w ramach środków Ekofunduszu.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 6-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 6-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że budżet uchwalony na 2010 rok zamknął się po stronie dochodowej kwotą 37.189.073,05 zł, zaś wydatkowa strona to 38.073.895,26 zł i deficytem w kwocie 884.822,21 zł, przy planowanym deficycie 1.826.808 zł. Ogólnie wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo, dotacje celowe i subwencje spływały terminowo. Powiat nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych i nie wystąpiły żadne przekroczenia planów wydatków.
Jako nowy element do sprawozdania z wykonania budżetu została dodana do sprawozdania opisowego informacja o mieniu komunalnym powiatu oraz sprawozdanie finansowe instytucji kultury i zakładu podstawowej opieki zdrowotnej – jest to zgodne z nowymi wymogami ustawowymi.
Reasumując podkreśliła, że szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych załącznikach do przedłożonego sprawozdania.
Do 15 czerwca br. Komisja Rewizyjna musi wydać opinię w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2010 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/19/2011 z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zamian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy rozwiązania rezerwy drogowej celowej w związku z zaakceptowaniem wniosku ZDP w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które zostały przejęte na rzecz realizacji inwestycji drogowych na odcinku Kokoszki – Guty oraz Janczewo – Bronowo.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/20/2011 z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy przesunięć planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach na kwotę 331.178 zł, co szczegółowo zostało rozbite i opisane w przedstawionych załącznika do projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/21/2011 z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

2.) Z kolei w sprawach różnych głos zabrała Irena Przybylak, która przypomniała o potrzebie dokonania przeglądu gwarancyjnego odcinka drogi na terenie gminy Piątnica sfinansowanego ze środków Ekofunduszu.

Starosta stwierdził, że zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi wspólnie z Dyrektorem ZDP pierwszy przegląd gwarancyjny odbędzie się po zupełnym odmarznięciu nawierzchni, tak aby były widoczne wszystkie ewentualne wady.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 7-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 15 kwi 2011 09:42
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2011 09:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1810 razy