BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 kwietnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 7-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
4. Rozpatrzenie podania Związku Sybiraków Oddział w Łomży o finansowe wsparcie inicjatywy wzniesienia pomnika Sybiraka na cmentarzu w Bronowie gm. Wizna.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Teatru Lalki i Aktora o ufundowanie nagrody Starosty Łomżyńskiego na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA.
6. Sprawy różne:
 Informacja nt. złego stanu nawierzchni na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Kalinowo,
 Informacja nt. złego stanu nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Dobrzyjałowo – Kaimy.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 7-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 7-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że – budżet powiatu na 31 grudnia 2010 roku wynosił po stronie dochodowej - 37.919.866 zł; a po stronie wydatkowej - 39.746.674 zł. Dochodów osiągnięto na kwotę – 37.189.073,05 zł tj. 98,07 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 38.073.895,26 zł tj. 95,79 % w relacji do planu. Z danych zawartych w tabeli wynika m. innymi to, że rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym w wysokości – 884.822,21 zł, bo o taką kwotę poniesiono wyższe wydatki od wykonanych dochodów. Deficyt budżetowy został pokryty w całości ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Źródła z jakich osiągnięto dochody określone są w tabeli nr 2. W oparciu o sprawozdania złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu stwierdza się, iż na koniec 2010 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności. Nadto oznajmia się, że powiat nie ma czynnych rozliczeń z tytułu pożyczek i kredytów. Nie jest też związany nawet potencjalną odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń nie udzielono żadnemu podmiotowi. Podatki i opłaty o charakterze podatkowym w finansach powiatu w 2010 roku nie występowały, przeto żadnych decyzji na zastosowanie ulg w ich spłacie nie wydawano. Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2010 roku w ramach limitów i środków Państwowego Funduszu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wykorzystano na realizację projektów w ramach programów operacyjnych na kwotę 7.614.748,16 zł. 5.532.261,75 zł na przebudowę ciągu drogowego na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 2.082.486,41 zł na 10 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/22/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – pani Alicja Lewandowska Prezes Związku Sybiraków Oddział w Łomży zwróciła się z prośbą o finansowe wsparcie wzniesienia pomnika Sybiraka na cmentarzu w Bronowie. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 5 370 zł. Wcześniej, tj. w 2009 roku Pan Starosta wspierał kwotą 1000 zł powstanie tablicy Sybiraka w krypcie w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bronowie. Powyższa inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, oddania hołdu tym, którzy nie powrócili z ”nieludzkiej ziemi”. Pomnik ma charakter symboliczny. Wprowadza w stan ludzkiej pamięci i historycznego trwania wiedzę o tamtym czasie, o męstwie i niezawinionym cierpieniu Mieszkańców Bronowa. Będzie namacalnym znakiem patriotyzmu ludności cywilnej zesłanej na Syberię. Pełna świadomość historyczna była i jest ważna, Ważne jest utrwalanie pamięci o strasznej codzienności lat wojny. Wyżej wymieniona inicjatywa społeczna utrwalająca narodową tożsamość w pełni zasługuje na pomoc i wsparcie (wniosek Związku Sybiraków Oddział w Łomży o finansowe wsparcie inicjatywy wzniesienia pomnika Sybiraka na cmentarzu w Bronowie gm. Wizna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu)

Starosta – stwierdził, że Prezes Związku Sybiraków Oddział w Łomży poprosił o sfinansowanie części kosztów budowy pomnika Sybiraka. Dodał przy tym, że inicjatywę tę uważa za szczytną i samorząd powiatu łomżyńskiego powinien wesprzeć ww. przedsięwzięcie. W nawiązaniu do powyższego zaproponował przeznaczenie z budżetu powiatu kwoty 1.200 zł.

Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji Starosty.
Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że Związku Sybiraków Oddział w Łomży powinien wskazać zadanie, które zostanie opłacone za sumę 1.200 zł, po czym wystawiona faktura zostanie opłacona przez Starostwo Powiatowe. W przeciwnym razie w sprawie przyznania ewentualnej dotacji musiałaby być podjęta stosowna uchwała przez Radę Powiatu.

Starosta – stwierdził, że faktura może zostać wystawiona za przygotowanie np. tablicy zamieszczonej na pomniku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.5 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – pan Jarosław Antoniuk Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2000 zł zespołowi, który wykaże się wysokim poziomem artystycznym na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA. Organizacyjnie i finansowo festiwal wspiera Marszałek Województwa, WSA w Łomży, Telewizja Białystok, Prezydent Miasta, i od lat Starosta Łomżyński. Festiwal jest ważnym wydarzeniem artystycznym imprezą, gdzie obok profesjonalnych teatrów z kraju i zagranicy organizowanych jest szereg imprez towarzyszących; spektakle plenerowe, wystawy, dyskusje kuluarowe twórców i ludzi związanych z teatrem. Na przestrzeni bez mała ćwierćwiecza łomżyński festiwal urósł do rangi międzynarodowej imprezy. Ma swoje stałe miejsce w festiwalowych kalendarzach publikowanych w różnych krajach świata .Ma swój styl i charakter. Spośród szeregu festiwali wyróżniają go dwie cechy .Pomyślany został głównie jako impreza dla dzieci realizowana w czerwcu – miesiącu w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Impreza o walorach edukacyjnych, święto bajki i teatralnej iluzji. Warunki techniczne teatru narzuciły wymóg ograniczania wielkości prezentowanych spektakli. Festiwal jest świętem teatru, spotkaniem twórców z różnych stron świata. Dotychczas wystąpiło ponad 300 teatrów z kraju i zagranicy. W tym roku z 80 zgłoszonych teatrów Rada Programowa zakwalifikowała do przeglądu 13, w tym 8 zagranicznych: Rosja, Niemcy, Białoruś, Czechy, Izrael, Węgry, Francja, Serbia. Uwzględniając powyższe oraz fakt, iż Łomża za pośrednictwem Teatru promuje Łomżę i całe Podlasie w Europie, w pełni zasadne jest przyznanie tej nagrody – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Teatru Lalki i Aktora o ufundowanie nagrody Starosty Łomżyńskiego na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)

Irena Przybylak – zapytała czy Prezydent Miasta Łomża zgodził się na współprowadzenie i finansowanie działalności ROK w Łomży.

Starosta – poinformował, że w przytoczonej sprawie negocjacje nadal trwają, przy czym na oficjalne pismo w tej kwestii – wystosowane jeszcze w ubiegłym roku Prezydent odpowiedział negatywnie. Jednak w ubiegłym tygodniu Prezydent zapewniał, że dołoży starań, aby znaleźć formalnoprawne możliwości zdecydowanego wspierania finansowego działalności ROK w Łomży.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w tym przypadku ma być przekazana dotacja – czyli konkretnie kwota pieniędzy w wysokości 2.000 zł, w związku z tym należy przygotować stosowny projekt uchwały Rady Powiatu i następnie przedłożyć go Radzie do akceptacji.

Z kolei członkowie Zarządu, nie wnosząc uwag, opowiedzieli się za ufundowaniem nagrody Starosty Łomżyńskiego na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA – w wysokości 2.000 zł.

Ad.6 1.) Irena Przybylak poinformowała, że na odcinku drogi w miejscowości Kalinowo ubytki w nawierzchni drogi asfaltowej stwarzają poważne utrudnienia w ruchu i zagrażają bezpieczeństwu poruszających się tą trasą. Nawiązując do powyższego poprosiła o interwencję w zgłoszonej sprawie.

Starosta – poinformował, że zleci Dyrektorowi ZDP zlikwidowanie przytoczonych ubytków nawierzchni drogowej.

2.) Adma Sowa – poinformował o potrzebie dokonania wizji bezpośredniej nawierzchni żwirowej na odcinku Dobrzyjałowo – Kaimy, na którym w ostatnim okresie została zainwestowana kwota 100.000 zł. Aktualnie stan tego docinka drogi jest w fatalnym stanie, co jego zdaniem wynika z niewłaściwego nadzoru nad wykonywaniem inwestycji.

Starosta – poinformował, że w najbliższym czasie zostanie dokonany przegląd tego odcinka drogi.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 8-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 20 kwi 2011 13:46
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2011 13:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2016 razy