BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 8-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do podpisania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 ZPOZ w Łomży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.
7. Podjecie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Informacja w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 01 stycznia do 31 marca 2011 roku.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
12. Sprawy różne:
1.) Wniosek Wojewódzkiego Komendanta Policji w Białymstoku w sprawie ufundowanie nagrody dla najlepszego policjanta z terenu powiatu łomżyńskiego.
2.) Przyjęcie projektu porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej na odcinku Sierzputy – Grabowo o długości około 3 km

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 8-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 8-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Danuta Jarota – projekt uchwały w sprawie upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do podpisania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego „Nowe Perspektywy” zasadniczo jest kwestią formalną. Upoważnienie jest niezbędne gdyż od kilku lat realizujemy przedmiotowy projekt i cyklicznie na każdy rok podpisywany był aneks. Natomiast w roku bieżącym Dyrektor PUP jest od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim i stąd zachodzi potrzeba upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do podpisania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego „Nowe Perspektywy”.

Starosta poinformował, że większość urzędów pracy podpisała już aneksy w przedstawionej sprawie, jednak jeszcze kilka samorządów – w tym powiatu łomżyńskiego podpisze te aneksy w najbliższym czasie.

Danuta Jarota dodała, że wspomniany projekt jest już w trakcie realizacji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do podpisania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/23/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie udzielił głosu Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Danuta Jarota – otrzymaliśmy 2 wnioski – od Muzeum Przyrody w Drozdowie i Biblioteki Publicznej ze Zbójnej w sprawie przekazania niewykorzystywanego sprzętu elektronicznego. Wobec tego w naszym urzędzie wygenerowano taki sprzęt i postanowiliśmy go przekazać wg przekazanego Państwu harmonogramu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/24/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – zgodnie z przedłożonymi dokumentami nie udało nam się uzyskać jedynie 0,65 % zakładanych przychodów, co w okresie kryzysu finansów publicznych uważam za duży sukces. Także wyniki związane z kosztami są bardzo dobre, ponieważ pomimo wzrostu cen energii innych wskaźników udało nam się ograniczyć wydatki poniżej zakładanych. Osiągnięciem także jest to, że nie mieliśmy żadnych zobowiązań długoterminowych.
W sprawozdaniu mamy także dane nt. naszych nierzetelnych płatników. Najgorsza sytuacja jest w Ośrodku Zdrowia w Gaci, jednak zgodnie z postanowieniami Rady Społecznej ZPOZ podejmiemy skuteczne działania egzekucyjne. Już widzimy pewne efekty, bowiem niektórzy dłużnicy zwrócili nam część zaległości.
Pragnę podkreślić, że ZPOZ osiągnął w 2010 roku nadwyżkę finansową.

Starosta – proszę objaśnić zalecenia, które zapadły na posiedzeniu Rady Społecznej ZPOZ.

Stanisław Studencki – mamy dwa ośrodki zdrowia najmniejsze, które są deficytowe i powinny być do 2012 roku doprowadzone do pewnych wymagań, co wiąże się z dużymi nakładami remontowymi. Musielibyśmy wydać około 1 mln zł, aby osiągać minimalne standardy, natomiast zwrot tych nakładów nastąpiłby po około 150 latach – o ile byśmy zahamowali odpływ pacjentów.
Zakład boryka się z odpływem lekarzy. Dziś zatrudnili byśmy nawet 4 lekarzy, ale ich nie ma na rynku pracy. Musimy zapewnić odpowiednią opiekę w innych ośrodkach zdrowia i nie powinniśmy angażować lekarzy w tych ośrodkach, w których mamy najmniej pacjentów. Obecnie wypełniamy tę lukę, ale jest to rozwiązanie doraźne. Musimy rozważyć likwidację najmniejszych ośrodków – nierentownych, ponieważ one działają teraz kosztem dużych ośrodków zdrowia i w przyszłości mogą doprowadzić do poważnych problemów finansowych ZPOZ. Jest to zagrożeniem dla naszego Zakładu.
Aktualnie problem stanowi amortyzacja, obecnie rocznie wynosi ona około 500.000 zł. Związane jest to z dużą ilością remontów w obcych ośrodkach, których właścicielem jest Gmina.
Musimy doprowadzić do konsolidacji ZPOZ, aktualnie nie ma już takich placówek na rynku krajowym. NFZ domaga się zwrotu środków z ostatnich lat za osoby, które zostały zweryfikowane, natomiast wcześniej zmarły. Jest to około 2.000 pacjentów. Będziemy musimy zwrócić około 40.000 zł. Będziemy bronić się w sądzie, jednak szykuje nam się wiele innych trudności. Stąd planujemy jeszcze bardziej racjonalne gospodarowanie środkami.
Z kolei medycyna szkolna corocznie kosztuje nas – prócz medycyny szkolnej gminnej – około 210.000 zł. Musimy w tym zakresie podjąć rozmowy z Prezydentem Miasta Łomża. Na posiedzeniu Rady Społecznej wypracowaliśmy stanowisko, które zostanie przesłane Prezydentowi (pełna treść sprawozdania finansowego za 2010 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – amortyzacja nie może nas zniechęcać do inwestowania w ośrodki zdrowia, jednak musimy przygotować się do likwidacji ośrodków zdrowia, tych które przynoszą duże straty i zagrażają całemu ZPOZ-wi. Jeżeli nastąpi pewna konsolidacja ZPOZ to pacjenci będą przyjmowani w jeszcze lepszych warunkach.

Stanisław Studencki – chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli ZPOZ będzie miał bilans ujemny to wg nowelizacji prawa będzie możliwa prywatyzacja naszej placówki.

Księgowa ZPOZ – Alina Mocarska – jedynie zależy nam na tym, aby w niewielkim stopniu wyhamować stopień inwestycji, ponieważ aktualnie amortyzacja wzrosła dość poważnie. Kolejne 2 lata powinny być w mniejszym stopniu związane z inwestycjami.

Stanisław Studencki – w mojej ocenie kolejne 2 lata nie wymagają inwestycji, ponieważ w ubiegłych latach inwestycje zapewniły duży standard świadczonych usług.

Alina Mocarska – ale należy liczyć się z tym, że np. konieczny okaże się zakup samochodu, bowiem teraz mamy bardzo wyeksploatowany.

Wicestarosta – jak przedstawia się kwestia sfinansowania remontu w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy?

Stanisław Studencki – modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego jest konieczna. Aktualnie remont w tym zakresie, łącznie z przyłączem gazowym ma być skalkulowany w proporcjach: Gmina 150.000 zł, ZPOZ 80.000 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 ZPOZ w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/25/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta – na posiedzeniu Rady Społecznej ZPOZ został podjęty wniosek o przyznaniu nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ – w wysokości trzykrotności miesięcznego, przeciętnego wynagrodzenia Dyrektora ZPOZ. Wniosek ten jest dołączony do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Wcześniej Dyrektor otrzymywał premię, jednak od kilku lat możliwe jest jedynie przyznania nagrody rocznej. Wysokość tej nagrody jest na tym samym poziomie jak premia z lat wcześniejszych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/26/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2010 rok jest kwestią formalną wynikającą z nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie te będzie przedmiotem oceny także Komisji Rewizyjnej, po czym zostanie przekazane do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2010 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/27/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy przyznania kwoty 1.200 zł na współfinansowanie pomnika Sybiraków w Bronowie. Zarząd Powiatu zaakceptował te zadanie na poprzednim Zarządzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/28/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 01 stycznia do 31 marca 2011 roku także wynika z nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Informacja ta jest podobnie skonstruowana do informacji rocznej z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 01 stycznia do 31 marca 2011 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/29/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy przyznania nagrody w ramach organizowanej od kilku lat cyklicznej imprezy pt. „Festiwal Teatru Lalki i Aktora w Walizce”. Zadanie to zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. W tej sprawie, po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, zostanie podpisane stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy realizacji programu pn. „moja edukacja szansą na życie innych” adresowanego do 20 beneficjentów, którzy zostaną wyłonieni z członków osp z terenu Gm. Łomża. Konkretnie chodzi o przeszkolenie tej grupy w zakresie udzielenia pomocy medycznej wg wytycznych dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zadanie te ma być wsparte z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotą 49.700 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 1.) W sprawach różnych Starosta przedstawił wniosek Wojewódzkiego Komendanta Policji w Białymstoku w sprawie ufundowanie nagrody dla najlepszego policjanta z terenu powiatu łomżyńskiego (kopia wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Nawiązując do powyższego zaproponował ufundowanie nagrody za kwotę 300 zł.

Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji Starosty.

2.) Starosta zapoznał zebranych z projektem porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej na odcinku Sierzputy – Grabowo o długości około 3 km.
Wyjaśniając podkreślił, że koszty tego zadania – w wysokości 35.000 zł – pokryje Gmina.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej na odcinku Sierzputy – Grabowo o długości około 3 km został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 9-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 13 maj 2011 08:48
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2011 08:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2253 razy