BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 maja 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 9-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I kwartał 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie aktualizacji „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” przyjętego uchwałą Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
10 Sprawy różne:
1.) Informacja nt. wyjazdu delegacji powiatu łomżyńskiego do Powiatu Daugavpils na Łotwie,
2.) Informacja nt. wadliwie wykonanej naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 9-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 9-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczy uregulowania stanów prawnych działek, na których znajdują się drogi powiatowe. Konkretnie chodzi o przejęcie w formie darowizny gruntu zajętego pod drogę na odcinku Piątnica – Drozdowo – Wizna. Agencji Nieruchomości Rolnych, na skierowany wniosek w przedmiotowej sprawie, odpowiedziała pozytywnie.
Z kolei zawarcie aktu notarialnego odbędzie się w dniu 16 maja br. w Suwałkach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Skarbu Państwa została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/30/2011 z dnia 13 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta – poinformował, że projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wynika z obowiązujących norm prawnych, natomiast zadaniem tego Zespołu będzie opracowanie, realizacja, koordynowanie i monitorowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego uwzględniającego potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/31/2011 z dnia 13 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok wynika z nowych uwarunkowań prawnych zapisanych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych, gdzie ustawodawca wskazała dokonanie takich procedur – czyli podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w przedstawionej kwestii.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, podobnie jak poprzedni dokument, wynika z uwarunkowań prawnych zapisanych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych, gdzie ustawodawca wskazał dokonanie tych procedur. Rada Powiatu w niniejszej sprawie będzie musiała jeszcze dokonać analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego, sprawozdania finansowego, opinii RIO, informacji o stanie mienia oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy realizowanego przez PCPR w Łomży projektu, którego wartość w 2011 roku wynosi 1.313.150 zł. Jest to projekt realizowany kolejny rok i nosi on nazwę „Razem ku samodzielności (…)”. Skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Alina Mocarska – księgowa ZPOZ w Łomży – stwierdziła, że sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wskazuje, iż Zakład zakończył rok na plusie, nadwyżka finansowa wynosi ponad 141 tys. zł. Natomiast przekroczenie wskaźników za I kwartał wynika ze zwiększenia zużycia materiałów – głownie chodzi o energię elektryczną i zużycia węgla, co jest standardem w I kwartale. Wyrównanie tych wskaźników nastąpi w II kwartale, gdzie zużycie tych materiałów jest znacznie niższe. Dodatkowo nastąpiło pokrycie kosztów ubezpieczenia za cały rok w I kwartale, bowiem przy jednorazowej płatności przysługiwała istotna zniżka (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta – z czego wynika większa opłata za odprowadzone podatki?

Alina Mocarska – z większego zużycia materiałów, ponieważ w kosztach materiałów mieści się także podatek.

Starosta – co mieści się pod pojęciem „pozostałe koszty”?


Alina Mocarska – podróże służbowe, ryczałty samochodowe i ubezpieczenie budynku – to główny wskaźnik tej pozycji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zostało przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie aktualizacji „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” przyjętego uchwałą Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wynika ze zmiany przepisów prawnych i nowych potrzeb beneficjentów. Także poprzedni projekt nie zawierał przedstawionych źródeł finansowania i harmonogramu realizacji, na co zwrócił uwagę organ przeprowadzający kontrolę – z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Z kolei Edward Jarota omówił poszczególne cele „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” (pełna treść ww. Programu stanowi złącznik do projektu przedmiotowej uchwały).
Reasumując podkreślił, że pomoc dzieciom w rodzinie dysfunkcyjnej, aby była skuteczna, musi rozpoczynać się w momencie narodzin tego dziecka, przy czym koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży wynosi miesięcznie ponad 2.400 zł a w Zambrowie koszt ten przekracza 2.700 zł. Dowodzi to, że najbardziej wskazanym elementem jest pomaganie rodzinom zagrożonym patologiami już od samego początku – czyli w momencie narodzin dziecka, natomiast odbieranie dzieci rodzinom jest nacechowane traumami, często trzeba korzystać z pomocy Policji, aby doszło do odebrania dzieci.

Starosta – z czego wynika różnica w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych?

Edward Jarota – z kosztów kadry, utrzymania budynków itp. Dodam, że na terenie całego kraju jest deficyt placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci musza oczekiwać w ośrodkach przejściowych.

Elżbieta Parzych – system prawny w zakresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym jest zdecydowanie wadliwy, nie pozwala na udzielanie skutecznej pomocy w tym zakresie.

Edward Jarota – podstawowym zadaniem naszego Programu jest stworzenie warunków, które umożliwią dzieciom powrót do swoich biologicznych rodzin.

Irena Przybylak – szczególne znaczenie ma zaoferowanie jakiejkolwiek pracy rodzicom w takich rodzinach, wówczas sytuacja bardzo często ulega znacznej poprawie.

Edward Jarota – nie zawsze udaje się pomóc rodzinom, ponieważ występują choroby psychiczne, a dzieci trzeba nawet szukać po lasach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie aktualizacji „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” przyjętego uchwałą Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 1.) W sprawach różnych Starosta przedstawił informację nt. wyjazdu delegacji powiatu łomżyńskiego do Powiatu Daugavpils na Łotwie. Objaśniając stwierdził, że w skład delegacji będzie wchodził: oprócz Zespołu Pieśni i Tańca Łomża z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Starosta Łomżyński, Przewodniczący Rady i Sekretarz Powiatu oraz z gminy Miastkowo, która ma nawiązaną współpracę partnerską z jedną z gmin na Łotwie, Wójt – Jerzy Wróblewski i Dyrektor Gimnazjum w Miastkowie.

Z kolei Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu dodał, że wyjazd delegacji z powiatu łomżyńskiego wynika ze współpracy naszego powiatów z samorządem łotewskim, przy czym jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu obejmującego wymianę doświadczeń w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej. Współpraca między partnerskimi samorządami nie była realizowana przez ostatnie 3 lata ze względu na kryzys finansów publicznych, który szczególnie dotknął Łotwę.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

2.) Irena Przybylak poprosiła o interwencję w sprawie wadliwie wykonanej naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo.

Starosta poinformował, że zwróci się do Dyrektora ZDP w Łomży o właściwe wykonanie naprawy nawierzchni drogi na ww. odcinku.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 10-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 25 maj 2011 12:23
Data opublikowania: środa, 25 maj 2011 12:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2224 razy