BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 maja 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
4. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 10-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
4. Przyjęcie 3-ch projektów uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
6. Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na rok szkolny 2011/2012.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Zapoznanie z porządkiem obrad XI-ej Sesji Rady Powiatu.
9. Sprawy różne:
1.) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
2.) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 10-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 10-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy opracowania dokumentacji na odcinek drogi powiatowej Szabły Stare – Szabły Młode. Długość odcinka to około 2 km. Gmina na ten cel przeznacza 25.000 zł, co pozwoli na opracowanie wtórnika i dokumentacji technicznej oraz na wydanie pozwolenia na budowę.

Starosta – proszę wyjaśnić jaka jest to dokładnie długość – ww. odcinka drogi?

Jan Olszewski – około 2 do 2,5 km.

Starosta – więc proszę wpisać w projekcie porozumienia długość odcinka „około 2,5 km”.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. poinformowała, że – w stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 (zmienianym uchwałą Nr X/25/2011 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2011 roku) zadania inwestycyjne i środki na ich realizację w 2011 roku – zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały tenże załącznik ze względu to, że wójtowie z Gmin Miastkowo i Wizna zaoferowali pomoc finansową dla powiatu przy przebudowie dróg powiatowych. Proponuje się przeznaczyć na ten zakres zadań kwotę 1.560.000 zł z tego 190.000 zł z budżetu powiatu w ciężar środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zaś 1.370.000 zł to pomoc z budżetów gmin. W związku z tym, w przedłożonym projekcie wprowadza się 2 zadania inwestycyjne:
1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo – Zaruzie Borowe – Sosnowiec – Kuleszka – Rydzewo na odcinku Zaruzie Borowe – Sosnowiec i budowę kanału odwodniającego drogę powiatową nr 1958B. Zadanie to realizowane będzie wspólnie z Gminą Miastkowo, która to zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 1.270.000 zł zaś udział powiatu został określony na kwotę 130.000 (100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej a 30.000 zł na budowę kanału odwodniającego drogę nr 1958B). Porozumienie z Wójtem Gminy Miastkowo zostanie podpisane na realizację wyżej wskazanego zadania po zaaprobowaniu proponowanej zmiany przez Radę.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny na odcinku – przejście przez miejscowość Bronowo o długości około 350 mb Zadanie to będzie realizowane po zawarciu porozumienia z gm. Wizna. Udział pomocy finansowej Gminy Wizna określony został na kwotę 100.000 zł, zaś środki powiatu proponuje się zaangażować na poziomie 60.000 zł.
Zaproponowane zmiany skutkują zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.370.000 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 tytułem dotacji celowej, którą powiat otrzyma z gmin jako pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych.
Z kolei proponowane jest zwiększenie planu wydatków budżetu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 1.560.000 zł, z czego 190.000 zł zostanie pokryte ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wydatki na kwotę 1.370.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały sfinansowane zostaną z dotacji, które przekazane zostaną przez gminy jako pomoc finansowa na współfinansowanie zadań własnych powiatu.

Starosta – zabierając głos podkreślił, że – w projekcie została uwzględniona kwota 160.000 zł, co odpowiada wskaźnikom i proporcjom dofinansowania przez samorząd powiatu zadań inwestycyjnych w zakresie remontów dróg powiatowych, jakie obowiązywały dotychczas. Wójtowi Gminy Wizna zależało na znacznie większym dofinansowaniu przedstawionego zadania, jednak samorząd powiatu nie ma wystarczających środków.

Ponadto Starosta polecił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ograniczenie zakresu prac modernizacyjnych na analizowanym odcinku drogi powiatowej do takiego stopnia, aby było możliwe wykonanie przebudowy w ramach zaplanowanych środków.

Adam Sowa – poprosił o przedkładanie planowanego zakresu robót, które mają być wykonywane na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych – zaplanowanych do modernizacji.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – stwierdził, że nie da się zrezygnować ze zjazdów i odwodnień, które generują znaczne środki.

Starosta – zakres robót powinien być dostosowany do naszych możliwości finansowych, nie może być taki na jaki nas nie stać.
Członkowie Zarządu, nie wnosząc dalszych uwag, poparli zdanie Starosty w przedstawionej kwestii.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 są konsekwencją zmian Załącznika Nr 3 pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” przyjętego przy uchwale budżetowej na 2011 rok, a zmienianego uchwała Nr X/ 25/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku (załącznik Nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową) . Wprowadzone zostały dwa zadania, które w części sfinansowane zostaną ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co spowoduje zwiększenie deficytu z kwoty 1.838.952 zł do wysokości 2.028.952,00 zł. Po tych dokonaniach należy wprowadzić zmiany w kolumnie 7 „Prognoza 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2011 i 2012.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty – arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na rok szkolny 2011/2012 zawiera aneks, który zgodnie z wymogami został przedłożony do 30 kwietnia. Zawiera on liczbę godzin pracowniczych ogółem – jest to 150 godzin. Pani Elżbieta Kłosek będzie się ubiegać o awans stopnia nauczyciela. Liczba etatów nie uległa zmianie. Jest to 7 etatów. Na umowę zlecenie nadal jest zatrudniony konsultant. 3 osoby są zatrudnione na robotach publicznych. Natomiast na zastępstwo jest zatrudniona jedna osoba.
Placówka obejmuje swoją pomocą o 168-ro dzieci i młodzieży więcej niż w roku ubiegłym. Liczba przedszkoli zwiększyła o 3 – na terenie powiatu.
Przedłożony arkusz został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i zgodny jest z przepisami prawa oświatowego (materiały dotyczące powyższego tematu znajdują się w aktach Wydziału „PRS”).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Starosta poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego wynika z zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. W związku z tym okazało się konieczne stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego – Panu Romanowi Franciszkowi Wiktorzakowi, który aktualnie jest pracownikiem korpusu służby cywilnej, wobec czego nie może pełnić funkcji radnego powiatu łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Starosta poinformował, że proponowany porządek obrad XI-ej Sesji Rady Powiatu obejmować ma następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn.. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
17. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010.
18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2010.
19. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 roku.
20. Sprawozdanie z działalności Inspektoratu Inspekcji Handlowej za 2010 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2010 roku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski
24. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.9 1.) W sprawach różnych Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – przedłożony projekt uchwały dotyczy wsparcia budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zadanie ma pochłonąć środki z naszego budżetu w wysokości 60.000 zł, które zostaną wydatkowane w latach 2011-2012. Sala wykładowa będzie mieścić 50 osób. Generalnie Ośrodek o powierzchni około 180 m2 z zapleczem edukacyjnym będzie prowadzić działalność skupioną na problematyce przyrodniczej, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Natomiast aktualnie należy podjąć na najbliższej sesji stosowną uchwałe w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem prac również na rok 2012. Po przetargu, który zostanie przeprowadzony w roku 2011 i wyłonieniu wykonanwcy, w roku 2012 będzie realizowana zasadnicza część zadania, tj. budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Irena Przybylak zapropnowała podjęcie działań na rzecz uruchomienia w Muzeum Przyrody także usług związnych z gastronomią.

Starosta uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie ewentualne zamawianie tzw. kateringu – czyli gotowych posiłków z dowozem, ponieważ takie działanie nie będzie wiązało się z genrowaniem dużych kosztów przez utworzenie i następnie całoroczne utrzymanie stołówki wraz z zatrudnionymi w niej dodatkowymi pracownikami.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył środki dla naszego powiatu. Jest to 88.644 zł. Kwota ta pozwoli na częściowe zrealizowanie wniosków niepełnosprawnych, którzy czekają na naszą pomoc.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 11-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 27 maj 2011 14:04
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2011 14:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2222 razy