BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 16-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Caritas Diecezji Łomżyńskiej w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży ul. Rybaki 1.
4. Rozpatrzenie 2 wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu powiatu na 2011 rok.
5. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży.
7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Muzeum Przyrody w Drozdowie złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku o współpracy na rzecz partnerstwa publiczno- społecznego i rozwoju zasobów ludzkich w obrębie zielonych miejsc pracy.
11. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r.
13. Przyjęcie 3 projektów uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
14. Rozpatrzenie wniosku o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej (w ramach konkursu ofert) Społecznemu Stowarzyszeniu „STOPKA” na inne wydatki.
15. Sprawy różne:
1.) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu łomżyńskiego,
2.) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
3.) Rozpatrzenie wniosku Komendanta Miejskiego PSP w Łomży w sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków z budżetu Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 16-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 16-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Wicestarostę o wprowadzenie do pierwszego zagadnienia.

Krzysztof Kozicki – wniosek Caritas Diecezji Łomżyńskiej w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez naszych mieszkańców. Aktualnie na przyjęcie do dps oczekuje około 130 kobiet. Ponadto w ramach nowej placówki zostanie utworzonych ponad 20 miejsc pracy. Caritas Diecezji Łomżyńskiej świetnie realizuje zadania na rzecz osób potrzebujących. Dowodem tego jest placówka w Ptakach, która po przekazaniu Caritas-owi przed kilkoma laty przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego rozkwitała i z miejsca zapuszczonego i zaniedbanego stała się ważnym ośrodkiem wsparcia osób z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, w tym przede wszystkim dzieci, którym umożliwia wspaniały i owocny wypoczynek oraz edukację.
Koncepcja przedstawiona w przedmiotowym wniosku w mojej ocenie jest całkowicie słuszna i trafiona. Ważnym aspektem jest fakt, że jest już przygotowana baza i wymagana jest jedynie adaptacja, co zdecydowanie minimalizuje koszty utworzenia tego typu placówki. Z naszej strony wystarczy trochę dobrej woli i wsparcie, dzięki czemu powstanie prężny dom pomocy społecznej, który docelowo będzie miał 44 miejsca dla pensjonariuszek (wniosek Caritas Diecezji Łomżyńskiej w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży ul. Rybaki 1stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei głos zabrał Ks. Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej – w okresie letnim nasz ośrodek jest oblegany, jednak w okresie zimowym musimy zwalniać pracowników. Nowa placówka pozwoli na pełne, całoroczne zatrudnienie naszych pracowników, dodatkowo około 20 osób znajdzie w niej pracę.
Oczekujących pensjonariuszek na przyjęcie do tego typu ośrodków, który chcemy utworzyć jest bardzo dużo. W związku z tym wychodzimy naprzeciw potrzebom społecznym. Stricte nasz wniosek dotyczy kwoty pozwalającej na adaptację pomieszczeń i zakup niezbędnego umeblowania typu łóżka i szafki. Uważam, że sprawdziliśmy się jako organ prowadzący placówki wspierające najuboższych, z naszych usług korzysta corocznie kilkaset osób, w tym ponad 400 dzieci ma zorganizowany wypoczynek letni. Jeszcze raz proszę o przychylne potraktowanie naszej prośby.

Andrzej Przeździecki – Caritas Diecezji Łomżyńskiej – w budynku, w którym planujemy utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży znajduje się rehabilitacja, w związku tym prace adaptacyjne przewidują oddzielenie tych placówek, aby pacjenci i pensjonariuszki nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. Poza tym będziemy musieli dostosować obiekt do wymogów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Starosta – jeżeli pozytywnie ustosunkujemy się do przedłożonego wniosku to jakie kroki proceduralne należałoby wszcząć?

Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – na wstępie zaznaczę, że nasz Powiat posiada duże doświadczenie w prowadzeniu takich placówek, między innymi od wielu lat prowadzimy taką placówkę w Tykocinie, która obecnie obsługuje ponad 40 pensjonariuszek, a także DPS w łomży przy ul. Sikorskiego.
Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne to w przypadku wstępnego zaakceptowania przez Zarząd Powiatu utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży należy ogłosić otwarty konkurs ofert na to zadanie – zgodnie z obowiązującą ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Również powinien być powołany zespół do oceny złożonych ofert. Taka procedura trwa 21 dni.

Starosta – jak będą przedstawiać się sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem takiej placówki?

Edward Jarota – dodam, że na koniec grudnia 2010 roku w naszym województwie oczekiwało 137 osób – kobiet chorych psychicznie, natomiast w województwie jest 5 placówek działających w tym zakresie. Z kolei po ewentualnym utworzeniu Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży placówka utrzymuje się ze środków wpłacanych przez pensjonariuszy oraz przez ich rodziny. Natomiast jeżeli jest to niepełna – niewystarczająca kwota to dopłaca samorząd konkretnej gminy.

Andrzej Przeździecki – środki, o które się zwracamy to jedynie koszty adaptacyjne, oczywiście koszty te określiliśmy szacunkowo, jest ryzyko, że koszty uruchomienia placówki będą wyższe. Jednak w takim przypadku będziemy dopłacać z własnych środków.

Starosta – jaka kwotę musi płacić miesięcznie pensjonariuszka?

Andrzej Przeździecki – jest to średnia wojewódzka wynikająca z kosztów utrzymania jednej pensjonariuszki, aktualnie jest to kwota niewiele ponad 2.000 zł miesięcznie.

Irena Przybylak – z jakiego terenu będą mogły być pensjonariuszki w nowej placówce?

Edward Jarota – takie placówki mają charakter regionalny, więc pensjonariuszki będą z terenu województwa, teoretycznie nawet będą mogły być z innych województw, jednak przede wszystkim z naszego powiatu i naszego województwa.
Zadaniem Powiatu będzie skierowanie i określenie wysokości opłaty za pobyt w placówce.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – potwierdzam, że jest to zadanie własne powiatu, jednak w pierwszej kolejności należy dołożyć starań, aby pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim od wojewody, który powinien wydać zgodę na utworzenie placówki. Powiat może udzielić pomocy, ale w ostatniej kolejności, bowiem jest to zadanie ponadloklane.

Andrzej Przeździecki – służby wojewody pozytywnie oceniły tę inicjatywę, jednak podczas oględzin zalecono nam w pierwszej kolejności dostosowanie budynku i pomieszczeń. W związku z tym staramy się pozyskać środki, między innymi od samorządu powiatu.

Starosta – jeśli chodzi o kwestie proceduralne to kolejność działań jest taka, że w pierwszej fazie trzeba będzie ogłosić otwarty konkurs ofert i dopiero wtedy będziemy mogli wyłonić realizatora zadania.

Edward Jarota – standardy zgodnie z opinią wojewody z pewnością będą sukcesywnie osiągane.

Wicestarosta – do konkursu może przystąpić organizacja, która jeszcze nie posiada spełnionych standardów w danym obiekcie, a spełni je jak wygra konkurs.
Warto zauważyć, że w nowej placówce zatrudnienie znajdzie ponad 20 osób, natomiast władze rządowe wyceniają koszt utworzenia jednego stanowiska pracy na kwotę 100.000 zł. Wobec tego za symboliczną kwotę można utworzyć tyle miejsc pracy.

Ks. Andrzej Mikucki – nie możemy biurokracją zaprzepaścić szanse na realizację tej inicjatywy.

Starosta – nie chodzi o biurokrację, uważam , że konkurs będziemy mogli ogłosić jeszcze w tym roku – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu, a dokładne kwoty przelane będą już w nowym roku budżetowym – w miesiącu styczniu.

Wicestarosta – jestem podobnego zdania. Czyli aktualnie należy podejmować wszelkie działania organizacyjne i proceduralne, a my przelejemy kwotę na rzecz najlepszego oferenta na samym początku przyszłego roku.

Irena Przybylak – takie rozwiązanie jest najlepsze.

Starosta – wobec tego proponuję dokonanie wizji bezpośredniej miejsca, w którym planowane jest utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży i na kolejnym posiedzeniu Zarządu zajmiemy konkretne stanowisko i ewentualnie na jednej z najbliższych sesji umieścimy temat dotyczący utworzenia takiego dps-u.

Zebrani, nie wnosząc dalszych uwag lub pytań, przychylili się do propozycji Starosty.

Ad.4 1.) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pierwszy wniosek o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu powiatu na 2011 rok dotyczy:
 konieczności opracowania projektu przebudowy przepustu w miejscowości Koty, który został uszkodzony podasz ulewnych deszczów w miesiącu lipcu br. Konkretnie zostały rozmyte przyczółki. Na ten cel jest potrzebna kwota 20.000 zł. Wcześniej przepust ten został poważnie uszkodzony przez żywioł w 2009 roku;
 oraz opracowania projektu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Czarnocin – na ten cel jest potrzebna kwota 10.000 zł. Natomiast Gmina Piątnica zadeklarowała 25.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania. Sprawa ta jest bardzo pilna, ponieważ w okresie letnim problem ten zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu, a także generuje duże środki przy likwidacji naboru lodowego, który tworzy się na tym odcinku zimą.

Starosta – czy zastanawiał się Pan z jakich źródeł zewnętrznych będzie podjęta próba uzyskania dofinansowania przebudowy przepustu w miejscowości Koty?

Janusz Świderski – tak, planujemy złożenie wniosku w tym zakresie do 1%-rezerwy Ministra Infrastruktury. Jednak ciężko w tej chwili ocenić szanse powodzenia, na pewno będzie bardzo trudno.

Wicestarosta – do 1%-rezerwy Ministra Infrastruktury można składać wnioski o dofinansowanie obiektów mostowych znajdujących się na drodze łączącej dwa powiaty, z przepustem może być to niemożliwe.

Janusz Świderski – zgadzam się, jednak w tym przypadku jest możliwe przywrócenie temu przepustowi miana obiektu mostowego.

Starosta – proponuję przeznaczenie ww. kwot z rezerwy drogowej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu powiatu na 2011 rok (na ww. cele) został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 2.) Starosta – kolejny wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu powiatu na 2011 rok dotyczy przejścia z dniem 1 sierpnia br. na emeryturę poprzedniego Dyrektora ZDP – Jana Olszewskiego, któremu z tego tytułu należy się odprawa emerytalna. Na ten cel potrzebna jest kwota 35.520 zł. Jest to kwestia obligatoryjna i nie mamy w tym przypadku pola do manewrów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu powiatu na 2011 rok, na cel dotyczący wypłaty odprawy emerytalnej dla poprzedniego Dyrektora ZDP, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Z kolei na prośbę Starosty, odbiegając od meritum, Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił koncepcję zarządzania jednostką oraz plany dotyczące pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na cele związane z modernizacją i przebudową dróg, a także zamierzenia względem zimowego oraz letniego utrzymania dróg.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Ad.5 Stanisław Studencki – przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Reasumując podkreślił, że Zakład nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych i ma wypłacone wszystkie świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto nie wielkie przekroczenia w pozycji zużycie materiałów i energii, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie wyrównane w III kwartale. Natomiast zaległości na rzecz Zakładu, które ma część najemców, stopniowo udaje się odzyskiwać, między innymi na podstawie wyroków sądowych z tytułem wykonawczym i egzekucji komorniczej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży jest wynikiem prośby skierowanej do nas przez chirurga dziecięcego z Białegostoku, który twierdzi, że zgłasza się do niego wiele osób z Łomży. W związku z tym chce utworzyć punkt konsultacyjny, który na tym etapie będzie działał kilka godzin w tygodniu. W Łomży nie ma lekarza o takiej specjalności więc będzie to pomocne dla naszych mieszkańców.
Natomiast ZPOZ w ZGLR Nr 3 posiada wolne pomieszczenie, które można wynająć i czerpać pewne dochody.

Starosta – czy te pomieszczenie będzie wymagało adaptacji i jakichś inwestycji?

Stanisław Studencki – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Reasumując podkreśliła, że niestety liczba odwiedzających Muzeum spadła, mimo bardzo intensywnej kampanii promocyjnej. Te straty zostały w dużym stopniu uzupełnione i pokryte poprzez wsparcie zaoferowane licznych sponsorów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 Jadwiga Sawicka – księgowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawarte jest przekroczenie planu finansowego, co jest związane z nieprzewidzianym i koniecznym remontem samochodu służbowego, który musimy nadal użytkować. Także dodatkowe wydatki związane były z potrzebą wykonania przyłącza energetycznego przy nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej.
Niestety dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będą w pełni wykonane (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – na dzień dzisiejszy nie widzę szczególnych zagrożeń dla naszej jednostki. Problemem są bardzo niskie wynagrodzenia w naszej placówce. W związku z tym, dzięki wsparciu Powiatu, możemy zrealizować kilkuprocentowe podwyżki wynagrodzeń.
Rok ubiegły zakończyliśmy zyskiem ponad 50.000 zł. Dzięki temu ten rok zamkniemy bez istotnych naruszeń finansowych.
Prowadzimy dalsze negocjacje związane ze zwiększeniem finansowania Zespołu Pieśni i Tańca Łomża przez Prezydenta Miasta Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego PUP w Łomży. Objaśniając zaznaczył, że proponowane zmiany dotyczą paragrafu 22 i 24 regulaminu. Zmiany te zostały szczegółowo opisane w przekazanym załączniku. Dotyczą one utworzonego centrum aktywizacji zawodowej i zapisania zadań – wskazanych ustawowo i należących do obowiązków tego centrum – w regulaminie PUP.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego PUP w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/54/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku o współpracy na rzecz partnerstwa publiczno-społecznego i rozwoju zasobów ludzkich w obrębie zielonych miejsc pracy. Objaśniając zaznaczył, że w ramach tego projektu przede wszystkim odbędą się spotkania i konferencje informacyjne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku o współpracy na rzecz partnerstwa publiczno-społecznego i rozwoju zasobów ludzkich w obrębie zielonych miejsc pracy została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/55/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. oraz projekt uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku. Reasumując podkreśliła, że sytuacja instytucji kultury są niepokojące, szczególnie Muzeum Przyrody w Drozdowie, gdzie na obligatoryjne wydatki w tym roku zabraknie około 75.000 zł. Natomiast w przypadku pomocy społecznej, sytuacja jest poprawna, bowiem nie zostało skierowanych do rodzin zastępczych więcej dzieci niż przewidywaliśmy.
Z kolei założenia Rządu na 2012 rok są niekorzystne, przy czym wydatki w projektowanych budżetach samorządowych będą musiały być zrównoważone. Deficyt dla j.s.t. od 2012 do 2015 roku będzie musiał być zniwelowany kolejno w poszczególnych latach od maksymalnie 4 % do maksymalnie 1 % wysokości budżetu. Natomiast dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach tzw. schetynówek będzie wynosiło maksymalnie 30 % wartości inwestycji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/56/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. przewiduje wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 104.460 zł celem dofinansowania prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach. Konkretnie związane jest to z utworzeniem nowych miejsc dla kobiet potrzebujących pomocy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/57/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.13 1.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy kwoty 27.800 zł na dalszą realizację projektu pn. ‘Kwalifikacje „na czasie”. Pewna praca pewny awans’. W związku z tym, że są to środki unijne to zalecenie jest RIO, aby były przyjmowane uchwała Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy zagospodarowania oszczędności w ramach realizowanych zadań przez Muzeum Przyrody w Drozdowie na zakup energii elektrycznej oraz węgla; wprowadzenie 7 % podwyżki dla pracowników Muzeum; a także konserwację i oczyszczenie ścieżki edukacyjnej. Na te cele ma być przeznaczona kwota 100.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.13 3.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy środków europejskich na realizację projektu w zakresie stworzenie funduszu poręczeniowo-pożyczkowego. Powiat Łomżyński występuje w tym projekcie jako partner. Udział Powiatu jak partnera w całej puli środków (niespełna 2 mln zł) to 212.775 zł, z czego do wydatkowania jeszcze w 2011 roku jest kwota 151.560 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Elżbieta Gosk przedstawiła wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej (w ramach konkursu ofert) Społecznemu Stowarzyszeniu „STOPKA” na inne wydatki. Wyjaśniając dodała, że Stowarzyszeniu STOPKA nie udało się pozyskać pełnej zaplanowanej kwoty na realizację zadania, które Powiat Łomżyński wsparł kwotą 2.000 zł (na wnioskowaną kwotę 5.000 zł). Pełna wartość zadania to kwota ponad 170.000 zł. Wobec tego rozbito zaplanowane zadania na lata 2011 i 2012. Z kolei została złożona do nas prośba o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu ofert (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy zamiana przeznaczenia mieści się w formule konkursu?

Elżbieta Gosk – zmianie ulega cel przeznaczenia – z nagrody na promocję.

Starosta – czy najbezpieczniejszym rozwiązaniem nie będzie złożenie przez Społeczne Stowarzyszenie „STOPKA zaktualizowanego wniosku w konkursie, który będzie ogłaszany w następnym kwartale – pod koniec bieżącego roku?

Elżbieta Gosk – myślę, że takie rozwiązanie będzie najbezpieczniejsze.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej (w ramach konkursu ofert) Społecznemu Stowarzyszeniu „STOPKA” został odrzucony 5 głosami, głosów wstrzymujących się nie było.
Ad.15 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek – projekt uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego dotyczy przekazania sprzętu elektronicznego podmiotom działającym nieodpłatnie na rzecz społeczeństwa. Konkretnie zwrócił się do nas Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym z wnioskiem o przekazanie sprzętu komputerowego. W związku z tym, że posiadamy taki sprzęt, który nie jest przez nas wykorzystywany ze względu na zbyt niskie parametry techniczne, postanowiliśmy przekazać ten sprzęt. Konkretnie jest to komputer oraz 3 drukarki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/58/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

2.) Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 4 września 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła brzmienie art. 130a ust. 6 i dodała ust. 6a – 6e, w których określono maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu i za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu oraz zasady ich zmiany. Powyższa ustawa określiła wejście w życie zmiany art. 130a ust. 6 i ust. 6a – 6e z dniem 21 sierpnia 2011r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

3.) Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Łomży w sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków z budżetu Powiatu Łomżyńskiego dotyczy kwoty 15.000 zł, która pierwotnie dotyczyła zakupów inwestycyjnych – przeszkód na zawody strażackie. Na ten cel wystarczyła kwota 13.000 zł. W związku z tym strażacy zwrócili się z prośbą, aby pozostałe 2.000 zł przeznaczyć na zakup nagród dla zwycięzców zawodów strażackich.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Łomży w sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków z budżetu Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 17-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.Data powstania: wtorek, 13 wrz 2011 09:43
Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2011 09:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2203 razy