BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w dwóch etapach, przy czym otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
Pierwsza część posiedzenia miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, gdzie członkowie Zarządu dokonali przeglądu pomieszczeń w tej placówce, analizując przy tym ich zagospodarowanie oraz sposób realizacji zadań statutowych. Następnie zebrani zapoznali się z wykorzystaniem pozostałych budynków należących do DPS w Tykocinie.

Drugi etap obrad odbył się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.) Otwarcie posiedzenia.
2.) Przyjęcie protokółu z 18-ego posiedzenia Zarządu.
3.) Rozpatrzenie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy.
4.) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącego zmiany regulaminu organizacyjnego ZDP i podjęcie uchwały w tej sprawie.
5.) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
6.) Przyjęcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
7.) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8.) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9.) Sprawy różne:
 przyjęcie 3 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego,
 przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 18-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 18-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym przypomniał, że wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie miał na celu przeprowadzenie dokładanego rozeznania w zakresie problematyki związanej z rozpatrzeniem wniosku DPS w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy. Mając na uwadze powyższe porosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej kwestii (ww. wniosek stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 18/11 z dnia 13 września 20111 roku).

Elżbieta Parzych – czy wniosek do PFRON o wsparcie finansowe zadania w zakresie zamontowania windy będzie składać nasz samorząd?

Starosta – nie, wniosek ten ma złożyć bezpośrednio zainteresowany, czyli DPS w Tykocinie, natomiast my mamy udzielić pomocy w zabezpieczeniu wkładu własnego – w wysokości 75.000 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 150.000 zł.

Irena Przybylak – dofinansowanie tej inwestycji jest wskazane, jednak czy mamy środki, które będziemy mogli przeznaczyć na ten cel.

Krzysztof Kozicki – Wicestarosta Łomżyński – uważam, że jest racjonalne uzasadnienie wsparcia tej inwestycji. Dyrektor przez lata nie otrzymywał od nas wsparcia, sam sobie radził. Osobiście jestem za udzieleniem tego dofinansowania.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – mamy minimalne środki na inwestycje, przy tym Dyrektor ZDP poinformował nas o obligatoryjnych wydatkach – na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych – dotyczy to odprawy emerytalnej dla byłego Dyrektora ZDP i nagrodę jubileuszową dla pana Przysiudy. Dodatkowo jednostki kultury wskazują na poważne braki, które pojawią się w przyszłym roku. Ponadto mamy bardzo słabe wykonanie za wynajem sali konferencyjnej. Sytuacja zapowiada się na wyjątkowo trudną.
Z kolei Gmina Nowogród zalega nam na 350.000 zł oraz Urząd Marszałkowski nie przekazał nam zapewnionych środków.

Starosta – na pewno jak przeznaczymy środki na dofinansowanie zamontowanie windy to stanie się to kosztem innych instytucji, np. Straży Pożarnej i Policji. Tylko takie rozwiązanie jest możliwe. Corocznie dofinansowywaliśmy te placówki, jednak t w tym roku możemy dofinansować np. DPS w Tykocinie.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – może powinniśmy rozważyć udział w niepełnej wysokości – w części kwoty 75.000 zł.

Starosta – wspomniałem o tym, jednak Dyrektor DPS-u nie ustosunkował się do tej sugestii.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Z kolei członkowie Zarządu, 5 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było), pozytywnie rozpatrzyli wniosek DPS w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy.

W kolejnym głosowaniu projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Janusz Swiderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek dotyczący zmiany regulaminu organizacyjnego ZDP i podjęcie uchwały w tej sprawie jest wynikiem głębokiej analizy dotychczasowej struktury organizacyjnej i generalnie funkcjonowania ZDP. Zmiany mają na celu istotne usprawnienie działalności tej jednostki. Wg wytycznych ustawowych naszym zadaniem przede wszystkim jest administrowanie drogami powiatowymi a dopiero w drugiej kolejności jest utrzymanie tych dróg, które może być realizowane własnymi siłami lub z pomocą zlecania zadań podmiotom zewnętrznym – w przypadkach uzasadnionych – np. podczas szczególnie trudnych warunków zimowych.
Z kolei uznałem, że konieczna jest sekcja techniczna, pierwotnie była tylko sekcja utrzymania. Przecież mamy pełną obsługę inwestycyjną, sprawy eksploatacji dróg i mostów, dlatego uważam, że ta komórka powinna być podstawową w strukturze.
Następnie zauważyłem, że głównej księgowej podlegają sprawy, które nie powinny być w jej zakresie. W tym przypadku dokonałem przejrzystego podziału obowiązków. Rozwiązanie te skonsultowałem z innymi dyrektorami zdp w naszym regionie, gdzie zostałem utwierdzony, że rozwiązanie te jest słuszne.
Ponadto zmodyfikowałem stanowisko magazyniera, które od wielu lat nie jest odpowiednio obciążone. W magazynie składowane są części, które od lat nie są używane, niezbędne należy zostawić w magazynie a resztę sprzedać lub zutylizować. Obecnie jeżeli jest potrzebna część to zamawia się ją w sklepie, czasy gdzie magazynowane były duże ilości części dawno minęły. Z kolei sprawa sekretariatu to znowu etat. To były łącznie już dwa etaty. Wobec tego je połączyłem. Jest to zracjonalizowanie obciążenia na danym stanowisku. Docelowo planuję zakup programu magazynowo-księgowego, który w dużym stopniu ułatwi realizację zadań na tych stanowiskach. Człowieka z magazynu skierowałam na szkolenie z zakresu obsługi koparko-ładowarki i w zimie będzie zajmował się załadunkiem.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – jeżeli będzie dużo załadunku w okresie zimowym to pani z sekretariatu będzie jednocześnie w sekretariacie i na załadunku?

Janusz Swiderski – w takich przypadkach będzie zastępstwo w sekretariacie.

Elżbieta Parzych – czy będzie składowany materiał na terenie gmin?

Janusz Swiderski – tak, pozwoli to na pewną elastyczność i oszczędność czasu na reakcję w czasie wystąpienia np. opadów.
Jestem przekonany, że rozwiązanie, które proponuję, zdadzą egzamin w praktyce. Zaoszczędziłem jeden etat, który mogę przesunąć do pracy w terenie.
Poza tym uzyskałem pozytywną opinię wójtów i burmistrzów w tym zakresie, który zaproponowałem.
Jeszcze raz podkreślam, że efektywność i wydajność pracy w ZDP zdecydowanie wzrośnie po wprowadzeniu proponowanych zmian.
Już dziś zaczynają funkcjonować pewne rozwiązania, które już wprowadziłem. Drogomistrzowie zaczęli uzgadniać, jaki sprzęt będzie potrzeby w danym okresie na danym odcinku drogi – w określonym obwodzie. Wcześniej tego nie było.
Szczególną wagę przykładam do stanowiska, na którym będą realizowane zadania z zakresu zamówień publicznych, jest to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko. W tym przypadku mam pełne zaufanie do osoby, którą proponuję – panią Chojnowską.
Dodam także, że stanowisko księgowej powinno być bezpośrednio podporządkowane dyrektorowi ZDP i taki schemat proponuję.

Wicestarosta – wg przedstawionych propozycji w ZDP zostanie wprowadzone zwiększenie etatów – o dwa.

Janusz Swiderski – w tej chwili mamy inspektora nadzoru na 4/5 etatu, do tego ta pani poprosiła o długi urlop bezpłatny, ponieważ jest emerytką i nie chce przekroczyć dopuszczalnego progu dodatkowych dochodów. Wobec tego musze mieć inspektora na pełen etat, to jest bardzo odpowiedzialne i obciążone stanowisko. Wszelkie projekty, organizację ruchu, wszelkie zmiany musi opiniować. Docelowo mam zamiar zatrudnić inspektora nadzoru na pełen etat.
Te dwa etaty to wakaty, które ewentualnie wypełnię. Prawdopodobnie będą odejścia na emeryturę.
Dodatkowo informuję, że z Burmistrzem Nowogrodu zawarłem wstępne porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg, gdzie za zimowe utrzymanie dróg przez Gminę Nowogród wybudujemy odcinek około 130 metrów chodnika. Dodatkowo planujemy umiejscowienie równiarki w Jedwabnem, to pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy związanych z przewozem tego sprzętu.
Bez zgody Starosty i Zarządu nie planuje żadnego zwiększania etatów.

Starosta – podkreślam, że nie ma mowy o żadnym zwiększaniu etatów bez zgody Zarządu Powiatu, rozumiem że ten regulamin organizacyjny jest otwarty za ewentualne zmiany w niedalekiej przyszłości.

Adam Sowa – uważam, że należy zrobić dokładne rozeznanie w zakresie zasadności użytkowanego taboru samochodowego, ponieważ część pojazdów nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na koszty jakie generuje. Wiedzieliśmy rachunki za naprawy w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, które nie były przypisane wprost do żadnego z samochodów, ciężko było ustalić którego z polonezów dotyczą. To były błędy poprzedniej kadry. Gospodarowanie pospółką było także niewłaściwe. Poza tym zlecenia zewnętrzne były bardzo kosztowne i ich zasadność jest wątpliwa. Nie możemy sobie dalej pozwalać na takie gospodarowanie. W tym przedmiocie należy prowadzić racjonalną gospodarkę. Te sprawy poruszałem podczas posiedzenia wyjazdowego, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Janusz Swiderski – to co sugeruje pan Adma Sowa jest słuszne. Jesteśmy a trakcie zakładania urządzeń i wprowadzania systemów, które wyjaśnia te zgłoszone wątpliwości.
Np. samochód Star, który jest w naszej jednostce powinien być wycofany, aktualnie szukamy środków na nową jednostkę tego typu. Liaz także wymaga kosztownych remontów. Star będziemy wykorzystywać tej zimy, ponieważ zastał już kupiony silnik za 2.000 zł, postaramy się sami go zamontować.
W najbliższym czasie dostaniemy wirnik, który rewelacyjnie sprawdza się podczas ciężkich zim. To dla nas silne wsparcie na nadchodzącą zimę.
Pragnę na zakończenie podkreślić, że na dniach zostaną zamontowane gps-y i mierniki paliwa, co moim zdaniem znacznie obniży nasze koszty.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego ZDP w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/62/2011 z dnia 20 września 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta – wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” był składany już w ubiegłym roku, jednak nie uzyskał wymaganej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. W związku z tym, że został ogłoszony przez Radę Ministrów nowy program przebudowy dróg lokalnych postanowiliśmy postarać się o dofinansowanie naszego projektu. Niestety warunki nowego programu są znacznie mniej korzystne.

Janusz Swiderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pan Starosta ma rację, wg nowych założeń z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 30 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 1 mln zł. Poza tym j.s.t. może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu.
Wobec tego został złożony projekt, który przewiduje modernizację odcinka drogi o długości ponad 2,8 km, co stanowi ½ odcinka, który stanowił przedmiot ubiegania się o dofinansowanie w ubiegłym roku. Pozostałe 70 % wartości inwestycji samorząd powiatu i samorząd gminy pokryją po ½ kosztów.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta – projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczy wykonania projektu odwodnienia drogi w miejscowości Czarnocin.

Janusz Swiderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – jest to sprawa pilna, ponieważ w okresie zimowy na tym odcinku drogi są poważne utrudnienia i zagrożenia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy przeniesienia z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i dostosowania wprowadzanych zmian do wymogów klasyfikacji budżetowej – zapisy wydatków będą w innych paragrafach. Zmiany bezpośrednio odnoszą się do przeznaczonej kwoty 15.000 zł na wsparcie zadań realizowanych przez Komendę PSP w Łomży, która w pierwszej kolejności misi wpłynąć na konto Wojewódzkiej Komendy PSP, a ta z kolei przekaże środki naszej Komendzie PSP kwotę 13.000 zł i kwotę 2.000 zł ochotniczym jednostkom straży pożarnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/63/2011 z dnia 20 września 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez przesunięcia środków w planie wydatków w działach między paragrafami. Mianowicie w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się zaplanowane środki na dotację przyznaną uchwałą budżetową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000 zł z rozdziału 75411” Komendy powiatowe PSP na rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie PSP kwotę 13.000 zł, zaś 2.000 zł na rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” .Zmiany podyktowane są nowymi zapisami w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, w której między innymi wskazano nowe zasady dofinansowywania Straży Pożarnej, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. W związku z tym konieczna jest zmiana klasyfikacji zaplanowanej dotacji dla Straży Pożarnej. Zaś kwota 2.000 zostaje przeniesiona zgodnie z wnioskiem Komendanta o zmniejszenie dotacji o kwotę 2.000 zł, która będzie przeznaczona na nagrody w zawodach sportowo- pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozostaną do dyspozycji Starosty Łomżyńskiego.
Z kolei wnioski Muzeum Przyrody w Drozdowie o zmianę przeznaczenia części niewykorzystanej dotacji na wydatki inwestycyjne, które zgodnie z uchwałą budżetową stanowiło zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w ramach realizowanego projektu unijnego pn.” Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie”, zaaprobowane zostały przez Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia br. W związku z pozytywną decyzją proponuje się z kwoty uzyskanej po rozstrzygnięciu przetargu w wysokości 191.265,93 zł, przeznaczyć 70.000 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej tj. na bieżące utrzymanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zapisy dotyczące proponowanych zmian znajdziecie Państwo w załączniku Nr1 do niniejszego projektu uchwały tj. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” a rozdziale 92118 „ Muzea”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” i jednocześnie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Proponuje się zmianę w poz. 3 „Przebudowa drogi pow. Nr 1967B Miastkowo – Zaruzie Borowe – Sosnowiec Kuleszka – Rydzewo i poz. 5 wykazu. W poz. 3 wprowadza się kwotę 945.000 zł na wykonanie zadania, która została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Udział Gm. Miastkowo z 1.400.000 zł zmniejsza się do wysokości 860.000 zł zaś powiatu z 130.000 zł do 85.000 zł. Z części pozostałej kwoty ze strony gm. Miastkowo, Wójt przeznacza 200.000 zł na remont bieżący drogi powiatowej Nr 1911B Miastkowo – Czartoria. Natomiast zmiany w poz. 5 wykazu polegają na zmianie finansowania zadania poprzez przesunięcia z kwoty 145.000,00 zł, która zapisana była po stronie Gm. Łomża, kwoty 45.000 zł do rubryki środki własne budżetowe tj po stronie powiatu. W pierwszej wersji porozumienia Wójt Gminy Łomża wyraził zgodę za sfinansowanie w całości zadania, jednakże w chwili obecnej wycofał sie i oferuje 100.000 zł. W tej sytuacji należy brakującą kwotę 45.000 zł zabezpieczyć ze środków Powiatu. Z racji tego, że wystąpiły oszczędności na zadaniu z poz 3 także po stronie zabezpieczenia środków ze strony powiatu, proponuje się przesunąć kwotę 45.000 zł na uzupełnienie planu na zadanie z poz. 5. Dalszą konsekwencją proponowanych zmian jest załącznik Nr 2 w którym przedstawione są zmiany, jakie należy wprowadzić w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – następny projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o środki europejskie i z budżetu państwa w wysokości 85.136 zł, pozyskane na realizację projektu pn. „Postaw na siebie „Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. Zapisy dotyczące tych zmian przedstawione zostały w załączniku Nr 1.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 3.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – następny projekt uchwały ma podobny charakter jak poprzedni. W wyniku zmian budżet powiatu zwiększony zostanie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63.216 zł. Projekt realizowany będzie przez PUP w Łomży w analogicznym okresie. Załącznik nr 1 obrazuje zmiany jakie wprowadzone będą w budżecie po ich przyjęciu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.9 4.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego wynika z faktu, że mamy pewien sprzęt – określony w projekcie uchwały, który obecnie nie jest przez nas użytkowany, ponieważ posiadamy bardziej nowoczesny sprzęt tego typu. Wobec tego zwróciliśmy się z do Zespołu Szkół Drzewnych, który w swojej ofercie edukacyjnej posiada kierunek geodezyjny, z informacją, że możemy przekazać nieodpłatnie niewykorzystywany sprzęt. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W dalszych działaniach zwróciliśmy się do firmy z prośbą o wycenę tego używanego sprzętu, aby w ramach przetargu zbyć te wyposażenie (materiały dotyczące tego tematu stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/64/2011 z dnia 20 września 2011 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.9 4.) Starosta – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego przewiduje uzupełnienie składu tej Komisji, bowiem we wcześniejszym okresie pan Roman Wiktorzak zrezygnował z mandatu radnego – w ramach którego sprawował też funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wicestarosta – proponuję, aby w projekcie uchwały wpisać imię i nazwisko naszego nowego radnego – pana Henryka Krajewskiego, który w rozmowie ze mną wyraził zgodę na kandydowanie na te stanowisko.

W zarządzonym głosowaniu ww. propozycja została przyjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W kolejnym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 19-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 11:38
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 11:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2032 razy