BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PZETARGU NA SPRZEDAŻ PLOTERA I SKANERA

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Starostwo Powiatowe w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Starostwo Powiatowe w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa zambrowska 1/27, pokój nr 224
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.
Ploter i skaner można obejrzeć w obecności pracownika Starostwa Powiatowego w Łomży, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Bogdanem Długołęckim, nr tel. 86 2156929 w godzinach 9.00-15.00 w dniach pracy urzędu.
4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego.
4.1. Ploter ENCAD NOVAJET Nr 82271, nr inwentarzowy 011/027/491/5, model 900, made in USA, zakupiony w 1996 roku,
4.2. Skaner CONTEX FSS 12300, czarnobiały, nr inwentarzowy 011/07/491/1, made in Denmark,
zakupiony w 1996 roku.
5. Wysokość wadium oraz forma i miejsce jego wniesienia.
5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, t.j:
- zakupu plotera - 35,00zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)
- zakupu skanera – 75,00zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć złotych)
5.2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Łomży,
BS w Piątnicy, nr konta 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 z dopiskiem „wadium na sprzedaż ………………….(wymieniamy nazwę sprzętu) w terminie do 24 października 2011 roku.
5.3. Wadium złożone przez osoby (firmy) którym w wyniku przetargu ustnego nie udzielono przybicia zwraca się w terminie 7 dni, odpowiedni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5.4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6. Cena wywoławcza:
-sprzedaży plotera - 350,00zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
- sprzedaży skanera – 750,00zł ( słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.
8. Starostwo Powiatowe w Łomży nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego
sprzętu.
9. Termin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego ustala się na dzień 26 października 2011 roku, otwarcie przetargu nastąpi o godz. 10,00.
10. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego:
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szos Zambrowska 1/27, pokój 224.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
11.1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru nabywcy.
11.2. Wydanie przedmiotu sprzedaż nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w terminie określonym w umowie.
Data powstania: czwartek, 6 paź 2011 11:42
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2011 11:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2011 12:03
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1353 razy