BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 22/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 października 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 15.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 21-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o wsparcie finansowe z budżetu powiatu łomżyńskiego realizacji projektu pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
5. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży:
 o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej,
 o przeznaczenie ponadplanowych dochodów budżetowych na bieżące utrzymanie dróg.
6. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Sprawy różne:
 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyrażenie zgody na przeniesienie między rozdziałami budżetowymi środków w kwocie 15.000 zł – celem realizacji zadania związanego z demontażem eternitu, którym jest przykryty jeden z budynków ZDP w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 21-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 21-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży o wprowadzenie do pierwszego zagadnienia.

Stanisław Studencki – w latach 2001 – 2010 ZPOZ wykonał szereg prac w ZGLR w Piątnicy. Ostatni remont był remontem kapitalnym wewnątrz oraz obejmowała wykonanie elewacji zewnętrznej. Aktualnie potrzeba jest wykonania parkingu i windy dla osób niepełnosprawnych, bowiem budynek posiada wysoką piwnicę. Podjazd zająłby cała powierzchnię działki. Projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi dotyczy realizacji także modernizacji ogrodzenia. Całość kosztów wg kosztorysu ma wynieść 400.000 zł. Już wykonany został projekt modernizacji ZGLR w Piątnicy. Porozumienie jest w pełni zasadne.

Starosta – w paragrafie 3 należy zmienić zapisy doprecyzowując źródło pochodzenia środków, poprzez zawarcie zapisu: „Powiat – przy udziale ZPOZ w Łomży (…)”

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o wsparcie finansowe z budżetu powiatu łomżyńskiego realizacji projektu pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” odnosi się między innymi do udziału naszego Powiatu w kwocie 60.000 zł z czego w tym roku miała być przeznaczona kwota 1.725 zł a pozostała część będzie stanowić wkład własny. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dopiero za trzecim razem, ponieważ były składane oferty opiewające na kwoty wyższe niż zaplanowane przez Muzeum. Zadanie te należy dokończyć, ponieważ wiąże nas umowa z Urzędem marszałkowskim. Wydatki te nie będą kwalifikowane. W związku z tym środki pozostałe z innego zadania realizowanego przez Muzeum zamierzamy przeznaczyć – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Przyrody – na dokończenie projektu pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Adam Sowa – kiedy nastąpi realizacja tego zadania.

Starosta – w roku 2012.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o wsparcie finansowe z budżetu powiatu łomżyńskiego realizacji projektu pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 1.) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił wniosek o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – które wydatki będą natychmiast realizowane, a które będą stanowiły rezerwę?

Janusz Świderski – nie myślę o rezerwowaniu wydatków, kwota 50.000 zł wystarczy na częściowe nasze zapotrzebowanie. Muszę mieć środki na wynajęcie sprzętu obcego – od firm zewnętrznych, ponieważ nie jesteśmy w stanie sami zapewnić odpowiedniego zimowego utrzymanie. Jak Państwo pamiętacie w tym rozkup oraz pierwszy trzy gminy są wyłączone z zimowego utrzymania przez nasze jednostki.
Założenie gps-ów pozwoli nam na zaoszczędzenie dużych środków, jednak koszt instalacji tych urządzeń to około 25.000 zł. Z takiego rozwiązania od kilku lat korzysta między innymi MGK w Łomży i ma bardzo dobre wyniki w tym zakresie – mam tu na myśli oszczędności.
Zapasy piaskosoli są minimalne i będziemy je uzupełniać.

Starosta – czy pierwsza reakcja na atak zimy będzie własnym sprzętem?

Janusz Świderski – tak, jednak jeżeli będzie skrajna sytuacja pogodowa to użyjemy sprzęt ciężki zewnętrzny i zastosujemy system dwuzmianowy.

Starosta – jakiej wielkości były dotychczas zużywane zapasy piaskosoli i soli?

Janusz Świderski – od 300 do 800 ton, zleżało to od ciężkości zimy. Jednak nawierzchni bitumicznych przybyło, czyli i miejsc do posypywania. Aktualnie mamy 500 ton piaskosoli. Jeżeli będzie bardzo ciężka zima to te zapasy nie wystarczą. Jednak zbyt duże magazynowanie tego materiału nie jest korzystne, między innymi ze względu na zawilgocenie.

Adam Sowa – kiedy będzie ogłoszony przetarg na zakup materiałów?

Janusz Świderski – już jest ogłoszony.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

2.) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił wniosek o przeznaczenie ponadplanowych dochodów budżetowych na bieżące utrzymanie dróg (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta – uczulam Pana Dyrektora na to, że kwestia zimowego utrzymania dróg jest bardzo wrażliwa w odbiorze społecznym i w tym przedmiocie należy dołożyć szczególnych starań, także w kwestii racjonalizacji wydatków.

Janusz Świderski – są różne standardy utrzymania poszczególnych dróg, jeżeli będzie wniosek wójta i zgoda Zarządu powiatu to zwiększymy zakres pewnych zadań, w tym szczególnego podejścia do newralgicznych i niebezpiecznych odcinków.

Starosta – w tym przedmiocie spotkamy się na oddzielnym spotkaniu ze wszystkimi wójtami i Burmistrzami, gdzie szczegółowo omówimy wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Janusz Świderski – takie spotkanie jest bardzo potrzebne.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek o przeznaczenie ponadplanowych dochodów budżetowych na bieżące utrzymanie dróg został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów dla powiatu planowana jest kwota subwencji ogólnej w wysokości 8.715.353 zł z tego:
a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.725.354 zł;
b) kwota równoważąca subwencji ogólnej – 3.155.769 zł;
c) część oświatowa subwencji ogólnej – 834.230 zł.
W porównaniu z bieżącym rokiem budżetowym ogólnie kwota subwencji została zmniejszona o 153.208 zł. Zgodnie z przedstawionym zestawieniem uzasadnię teraz kwoty w nim przestawione.
W dziale 020, Leśnictwo – nadzór nad lasami – porozumienia zawarte z Nadleśnictwami – propozycja zwiększenia stawki za 1 ha o 1 zł (jest to i tak najniższa w porównaniu z innymi powiatami, ponadto zwiększyła się liczba ha nadzorowanego lasu przez nadleśniczych w Łomży i Nowogrodzie co stanowi kwotę 177.000 zł przy liczbie ha 17 (około 17.665 ha);
Dział 600, 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży – proponowana kwota na wydatki 2011 roku – 5.840.348 zł (wzrost o 805.474 zł ) z tego:
a)1.348.748 zł wydatki inwestycyjne (Osobne – Śniadowo, Przebudowa przepustu w miejscowości Koty – 200.000 zł oraz droga Bronowo – Janczewo; jest to kontynuacja zadania z 2010 roku – 50.000 zł;
b) 190.000 zł na zakupy inwestycyjne (zakup dwóch samochodów osobowych oraz samochód ciężarowy);
c) 1.210.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
d) 1.595.600 zł wynagrodzenia, pochodne;
e) 960.000 zł pozostałe wydatki (zakup paliwa, olejów, naprawy bieżące sprzętu, utrzymanie budynku;
f) rezerwa celowa drogowa – 500.000 zł.
Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2011 roku o kwotę 39.050 zł na wydatki obligatoryjne (nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych oraz godziny nadliczbowe) .
Należy nadmienić, że wydatki zaplanowane w dziale 700, 710, 750 w części dotyczącej geodezji zaplanowane zostały w ramach środków uzyskiwanych z wpływów z usług geodezyjnych oraz z opłat za wieczyste użytkowanie (25% od wpłaty na rzecz skarbu państwa) i opłat za zarząd gruntów powiatu, które zostały zaplanowane na poziomie tego roku tj. na kwotę 670.000 zł zgodnie z wnioskiem naczelnika Wydziału geodezji i tak:
Dział 700, 70005 „Gospodarka nieruchomościami” – 70.000 zł na regulowanie stanów prawnych nabywanych na własność Powiatu.
Dział 710, - wydatki ogółem 300.000 zł (środki planowane z likwidowanego PFGZGiK):
a) 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 140.000 zł (koszty utrzymania);
b) 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne – 130.000 zł;
c) 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 zł;
d) 75020 – na wynagrodzenia i pochodne – 300.000 zł;
Dział 754 „ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” – 23.000 zł z tego:
a) 75405 – Powiatowe Komendy Policji – 5.000 zł;
b) 75411 – Powiatowe Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 8.000 zł;
c) 75414 – Obrona cywilna – 10.000 zł; (należy uzupełnić folie w magazynie);
d) 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowana rezerwa celowa – 55.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna„ – 4.471.485 zł; 75019 „Rada„ – 202.960 zł; 75020 „Starostwo Powiatowe” – 4.163.575 (w tym 300.000 zł z PFGZGiK, ); 75075 „ Promocja” - 75.700 zł.
Dział 630, 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Dział 852 – Opieka społeczna - 2.132.589 zł z tego: 85201” placówki opiekuńczo – wychowawcze - 580.000 zł; 85204 „Rodziny zastępcze” - 1.034.123 zł; 85218 „PCPR” – koszty utrzymania - 377.706 zł; 85203 „ Domy pomocy społecznej” na współfinansowanie windy w DPS w Tykocinie na kwotę 75.000 zł.
Wchodzą o 1 stycznia 2012 roku nowe obligatoryjne zadania wg ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Wchodzi nowa instytucja rodziny zastępczej zawodowej oraz szeroka infrastruktura wspierająca. Jednakże nie idą za tym środki, ciężar zabezpieczenia spada na samorząd, a rząd zabezpiecza jedynie w subwencji kwotę 153.410 zł na wydatki związane z rodziną zastępczą.
Ponadto należy zabezpieczyć plan na wydatki związane z prowadzeniem Warsztatów terapii zajęciowej w rozdziale 85311 na kwotę 65.760 zł . Kwota ta składa się ze środków z budżetu Miasta Łomża – 23 016 zł (uczestników z terenu miasta) oraz 8220 zł na naszych uczestników w warsztatach „ Bona” oraz 10 % udział obowiązkowy powiatu w warsztatach wynikający z ustawy PERON – 34.524 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej” – zł z tego 85311– 10% na WTZ - 65.760 zł. Ponadto 85333 – PUP 2.610.888 zł z tego:
a) udział m. Łomża – 1.250.000 zł;
b) 7% z FP - 376.200 zł (818.700);
c) udział powiatu - 984.688 zł (963.828 zł wzrost o 20. 860 zł (obligatoryjne wypłaty nagród jubileuszowych).
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 709.442 zł w ramach subwencji oświatowej ustalonej na 2012 rok na poziomie 834.230 zł a pozostała kwota ujęta została w rezerwie na wydatki oświatowe – 112.290 zł. 85406 „ Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna - 697.304 zł. 85417 „ Szkolne schroniska młodzieżowe” - 7.904 zł. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.234 zł.
Wg ustawy o ochronie środowiska środki uzyskane z wpływów z ochrony środowiska bezwzględnie mają być wydatkowane na cele z ustawy. Planuje się, że po zrealizowaniu zadań w 2011 roku pozostanie środków na kwotę 226.120 zł plus planowane dochody w wysokości 250.000 zł co daje kwotę 476.120 zł z czego planuje się wydatki w wysokości 469.400 zł. Należy jednak nadmienić wydatkowanie środków będzie uzależnione od stanu środków z tego tytułu. I tak jak już nadmieniłam w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” –469.400zł z tego:
- 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”- 70.000 zł (paragraf – 6220 – budowa oczyszczalni ścieków – Muzeum przyrody w Drozdowie);
- 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”- 170.000 zł (montaż ogniw fotowoltanicznych) środki przejdą fizycznie na rok 2012 r. gdyż były zaplanowane w budżecie tegorocznym.
- 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” - 6.000 zł (sprzątanie świata – nagrody);
- 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – 150.000 zł (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów);
- 90095 „Pozostała działalność” - 73.400 zł (zabezpieczenie dotacji na zadanie realizowane przez Muzeum przyrody w Drozdowie – Ośrodek Edukacji ekologicznej – 59.400 zł (środki fizycznie przyjdą na rok 2012 ponieważ to zadanie w zdecydowanej części realizowane będzie w 2012 roku . Ponadto trzeba będzie zabezpieczyć dodatkowe środki na jego realizację, w związku ze znacznym wzrostem cen na materiały do realizacji tego przedsięwzięcia tj. o kwotę 135.000 zł. oraz zakup publikacji, dalmierza, komputera, szkolenia pracowników wydziału)
Dział 921”Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego” – 1.256.000 zł (1.347.137) z tego: 92106 – ROK 485.000 zł; 92118 – Muzeum Przyrody 450.000 zł; 92118 – dotacja na inwestycje dla Muzeum 135.000 zł na podstawie uchwały intencyjnej (wydatki niekwalifikowane – Budowa Ośrodka Edukacyjnego środki pozostałe z roku bieżącego); 92116 – Biblioteka 45.000 zł; 92120 – ochrona zabytków 5.000 zł; 92195 – pozostała działalność 34.500 zł (dotacje w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne zakresu kultury).
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 41.500 zł: 92605 „Zadania realizowane przez stowarzyszenia – 35.000 zł; 92695 – pozostała działalność - 6.500 zł.
Dział 758, 75818 Rezerwy - 837.290 zł, z tego: rezerwa ogólna – 170.000 zł; rezerwa celowa drogowa – 500.000 zł; rezerwa celowa oświatowa – 112.290 zł; rezerwa kryzysowa - 55.000 zł
Przewidywana nadwyżka na 2012 rok: środki na „schetynówkę„ – 1.498.000 zł; wpłata z Gm. Piątnica – 420.000 zł; wpłata z Gm. Nowogród – 56.000 zł; środki z Ochrony środowiska, na zadania, które przejdą na rok 2012 – 229.400 zł; środki z dotacji inwestycyjnej przyznanej dla Muzeum Przyrody, a pozostałe do wykorzystania na ośrodek edukacyjny - 135.000 zł. Łącznie 2.338.400 zł.

Irena Przybylak – ile jest schronisk młodzieżowych?

Barbara Gorzęba – są dwa schroniska młodzieżowe: w Drozdowie i w Wiźnie.

Irena Przybylak – Wyposażenie schronisk często jest fatalne i z tego tytułu są nieczynne. Czy w ramach zaplanowanych środków można ubiegać się o doposażenie schronisk?

Barbara Gorzęba – tak. Jeszcze w tym roku można złożyć wniosek i otrzymać środki, ponieważ w roku bieżącym na ten cel nie wszystkie zaplanowane pieniądze zostały wykorzystane.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (materiały dotyczące niniejszego zagadnienia (stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy zwiększenia po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu powiatu o kwotę 84.000 zł. Z tego w ramach porozumienia z dnia 28 kwietnia br. kwoty 35.000 zł z przeznaczenie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi Mężenin – Stare Duchny. W ramach porozumienia z dnia 24 maja br. kwoty 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na odcinek drogi Szabły Stare – Szabły Młode. W ramach porozumienia z dnia 24 maja br. kwoty 19.080 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej drogi nr 1950B.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W kolejnym głosowaniu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/71/2011 z dnia 17 października września 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie między rozdziałami budżetowymi środków w kwocie 15.000 zł – celem realizacji zadania związanego z demontażem eternitu, którym jest przykryty jeden z budynków ZDP w Łomży (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – należy rozstrzygnąć czy jest to zadanie bieżące czy inwestycyjne, ponieważ konieczne jest ustalenie czy uchwała Zarządu Powiatu możliwe jest przeznaczenie środków pomiędzy rozdziałami.

Starosta – w mojej ocenie jeżeli jest wymagane jedynie zgłoszenie o rozpoczęciu robót a nie pozwolenie na budowę to jest to zadanie bieżące.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek o przeznaczenie ponadplanowych dochodów budżetowych na bieżące utrzymanie dróg został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 22-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 27 paź 2011 14:19
Data opublikowania: czwartek, 27 paź 2011 14:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2021 razy