BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 23/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 22-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10.
4. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku.
6. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2012 z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2012 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
8. Sprawy różne:
 Informacja nt. uszkodzeń nawierzchni i poboczy na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kalinowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 22-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 22-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży o wprowadzenie do pierwszego zagadnienia.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10 był składany wcześniej przez Szpital w Zambrowie, jednak zaznaczono w nim, że pomieszczenie jest potrzebne w celu udzielania konsultacji związanych z chirurgią ogólną. Okazało się, że Szpital w Łomży prowadzi taką działalność i postanowiliśmy zrezygnować z wynajmu pomieszczeń podmiotowi, który wprowadzi konkurencyjne działania. Zależy nam na tym ponieważ ze Szpitalem w Łomży dotychczasowa współpraca jest bardzo dobra i zależy nam na podtrzymaniu jej. Aktualnie Prezes Szpitala w Zambrowie złożył wniosek o wynajem pomieszczeń na potrzeby konsultacji medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej, którą wg zapewnień Dyrektora Jaszewskiego prowadzi także Szpital w Łomży (kopia wniosku o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy duże dochody wiązałyby się z wynajmem tych pomieszczeń?

Stanisław Studencki – to byłyby nie wielkie dochody, ponieważ zainteresowani chcą wynająć pomieszczenie tylko na jeden dzień w tygodniu.

Starosta – uważam, że należy ustalić jaki jest okres oczekiwania na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej w Szpitalu w Łomży. Jeżeli dostępność do tych usług jest niska to warto rozważyć wynajęcie pomieszczeń podmiotowi konkurencyjnemu, wtedy zostanie zachowany interes pacjenta.

Irena Przybylak – jestem podobnego zdania.

Stanisław Studencki – starałem się uzyskać takie informacje od Dyrektora Szpitala w Łomży, jednak takich szczegółów nie ujawnił mi.
Ewentualnie mogę wystąpić jeszcze w tym przypadku pisemnie do Dyrektora Jaszewskiego.

Elżbieta Parzych – osobiście nie widzę potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Powinniśmy mieć na uwadze także zachowanie dobrej współpracy ze Szpitalem w Łomży.

Adam Sowa – we wniosku jest napisane, że sprawa dotyczy chirurgii onkologicznej, natomiast może być tak, iż udzielane będą konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej.

Stanisław Studencki – taka sytuacja może mieć miejsce, nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Z kolei w Zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) opowiedzieli się za wystosowaniem zapytania do Dyrektora Szpitala w Łomży dotyczącego okresu oczekiwania przez pacjentów na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej – w Szpitalu w Łomży.
Ad.4 1.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok przewiduje wprowadzenie do budżetu powiatu po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 27.900 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego. Kwota ta będzie przeznaczona na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat i plan finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży – na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, określających wartość gruntów przejętych pod drogi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/72/2011 z dnia 27 października 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 2.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok przewiduje wprowadzenie do budżetu powiatu po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 6.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83, poz. 25, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku. Pismo PCPR w sprawie zwiększenia budżetu zostało złożone dnia 24.10.2011 roku.
Ponadto projekt uchwały zakłada przeniesienie wydatków między rozdziałami (załącznik Nr 1). W związku z tym dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży na kwotę 15.000 zł, i tak zmniejsza się o daną kwotę wydatki w rozdziale 90001, § 6050, a zwiększa się w rozdziale 90002, § 4270 o kwotę 15.000 zł. W przypadku przeniesienia danej kwoty, Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 października 2011 roku wyraził zgodę na przeznaczenie środków z ochrony środowiska na demontaż eternitu, którym przykryty jest budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Starosta – ta sprawa dotyczy opłacenia kosztów opinii w sprawie nielegalnego wydobycia kruszywa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi CBA, jednak jest prawdopodobieństwo, że sprawca nie zostanie ustalony i koszty opłacenia ekspertyzy nie zostaną odzyskane, a opiewają one na około 40.000 zł. Wobec tego postanowiliśmy na tym etapie postępowanie przenieść środki na demontaż eternitu, którym przykryty jest budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/73/2011 z dnia 27 października 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku został przygotowany stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet powiatu na 2011 rok według stanu na 30 września 2011 roku wynosił: po stronie dochodowej – 27.209.894,00 zł; po stronie wydatkowej – 29.238.846,00 zł. W okresie III-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę – 20.727.891,83 zł tj. 76,18 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 17.788.344,22 zł tj. 60,84 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w przekazanej Państwu tabeli stanowiącej załącznik do projektu uchwały. Z danych tych wskazanych wynika też i to, że w sprawozdawanym okresie realizowano deficytowy budżet na kwotę – 2.028.952,00 złotych, o którą wyższy był plan wydatków od planu dochodów. Natomiast faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie + 2.939.547,61 złotych, a przy tym w żadnej jednostce nie pozostały na 30 września br. nieopłacone zobowiązania, dla których upłynął termin płatności.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W kolejnym głosowaniu w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/74/2011 z dnia 17 października września 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – przedstawiła informację o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2012 rok – z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2012 rok (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że w stosunku do poprzednich założeń założeniach do budżetu powiatu na 2012 rok uwzględniła z uzgodnieniem ze Starostą kwotę ponad 264.000 zł celem wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządu powiatu – Starostwa Powiatowego i podległych jednostek. Stanowi to około 5 % w ogólnej skali. W takim przypadku deficyt będzie ustalony na poziomie ponad 1.946.590 zł. W związku z tym nadwyżki budżetowej pozostanie jeszcze niewiele ponad 400.000 zł oraz kwota 300.000 zł, którą ma nam przekazać Urząd Gminy i Miasta Nowogród. Kwoty tej na obecnym etapie nie ujmowałam w planie finansowym na przyszły rok. Trzeba liczyć się z tym, że dotacja dla Muzeum Przyrody na 2012 rok będzie musiała być zwiększona.

Starosta – kwota ponad 264.000 zł celem wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników co stanowi około 5 % w ogólnej skali będę proponował podwyżki zrealizować jedynie dla pracowników najniżej zarabiających, na pewno z wyłączeniem naczelników wydziałów, Wicestarosty i Starosty.
Poza tym wszystkie wolne środki i nadwyżkę 400.000 zł zamierzam przeznaczyć na inwestycje na drogach powiatowych w roku 2012 – po wcześniejszym spotkaniu i ustaleniach z wójtami i burmistrzami z terenu naszego powiatu. Po ustaleniu strategii będę starał się jak największe środki zaangażować na drogach powiatowych.

Elżbieta Parzych – należy liczyć się z tym, że w przyszłym roku nie będzie zbyt wiele środków pomocowych.

Irena Przybylak – problemy finansowe gmin wiążą się z tym, że samorządy do subwencji oświatowej muszą dokładać duże środki, szczególnie jeżeli gmina prowadzi małe szkoły.

Elżbieta Parzych – gminy do subwencji oświatowej muszą dokładać nawet około 1/3 kwoty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.7 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – pragnę przypomnieć, że przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Do chwili obecnej trzykrotnie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj , które zostało unieważnione, gdyż oferty opiewały na znacznie wyższą kwotę niż kwota zabezpieczona na to zadanie. Terminy ogłoszenia poszczególnych przetargów nieograniczonych i kwoty złożonych ofert przedstawiają się następująco: I przetarg 29.07.2011 r. 1 oferta na kwotę 971.700; II przetarg 18.08.2011 r. 2 oferty na kwotę 845.474,85 i 825.945; III przetarg 16.09.2011 r. 2 oferty na kwotę 613.032 i 688.800.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem Muzeum zabezpieczyło na dokumentację techniczną i budowę ośrodka edukacji ekologicznej kwotę w wysokości 472.607,05 na podstawie kosztorysu inwestorskiego przygotowanego w październiku 2010 r. W momencie ogłaszania przetargu w lipcu 2011r. wartość kosztorysowa robót i dokumentacji wzrosła. Wg kosztorysanta i projektanta wpłynęło na to wiele czynników m. in. wzrost cen materiałów budowlanych w związku ze zwyżką kursu euro oraz wzrost cen usług projektowych. W związku z przedstawioną powyżej sytuacją, Muzeum Przyrody w Drozdowie, by zrealizować to zadanie i wyłonić wykonawcę, musi dysponować kwotą wyższą tj. zbliżoną do wartości najniższej oferty. Oszczędności z realizacji przez Muzeum Przyrody w Drozdowie projektu pn. "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" na dzień dzisiejszy wynoszą 134.998,07 zł, które można wykorzystać przy realizacji budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Niestety te dodatkowe koszty są niekwalifikowane.

Starosta – czy przetarg został już ogłoszony?

Anna Archacka – jeszcze nie, ale niebawem ogłosimy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 Irena Przybylak poinformowała, że uszkodzenia nawierzchni i poboczy na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kalinowo, które pojawiły się po zainstalowaniu sieci wodociągowej na tym odcinku poważnie zagrażają bezpieczeństwu poruszającym się tą drogą, szczególnie mając na uwadze fakt, że nadchodzi pora zimowa.

Starosta – stwierdził, że sprawę tę przekaże panu Januszowi Świderskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, przy czym wyraził przekonanie, iż to inwestor, który instalował sieć wodociągową jest odpowiedzialny za odpowiednie uzupełnienie poboczy gdzie wprowadzi ł sieć kanalizacyjną.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 23-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2011 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2011 12:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2031 razy