BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 24/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 listopada 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
4. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 23-ego posiedzenia Zarządu.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2011 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Jankowa Skarbowa i Jankowa Młodzianowa w Gminie Nowogród w ilości 31 szt.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2012.
8. Rozpatrzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
9. Sprawy różne:
- rozpatrzenie dodatkowych informacji przedłożonych przez ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 23-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 23-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży o wprowadzenie do pierwszego zagadnienia.

Stanisław Studencki – poinformował, że III kwartał pod względem zużycia materiałów – czyli głownie opału i energii elektrycznej był korzystny, Zakład nie musiał ponosić kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń. Także inne wydatki nie przekroczyły w ogólnym rozliczeniu 75 % (pełna treść sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej wynika z zaległości finansowych, które na rzecz ZPOZ miał wpłacić mężczyzna wynajmujący lokal w miejscowości Gać – w naszym Ośrodku Zdrowia. W projekcie uchwały przewidujemy rozłożenie na raty długu. Wcześniej Zarząd Powiatu już rozpoznał problemową sprawę, jednak po dokładnej analizie regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie okazało się, że w celu odpowiedniego uregulowania niniejszej kwestii konieczne jest wyrażenie stanowiska przez Radę Powiatu – w formie stosownej uchwały (powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – czy jest możliwość eksmisji tego lokatora?

Stanisław Studencki – tak, ale Gmina musiałaby przygotować dla niego lokal zastępczy, co w praktyce jest mało prawdopodobne.

Elżbieta Parzych – czy lokator i jego rodzina, która z nim zamieszkuje może korzystać z dodatku mieszkaniowego?

Stanisław Studencki – tak, ale jest to możliwe dopiero po uregulowaniu zadłużenia.

Irena Przybylak – ilu mamy lokatorów w tym budynku?

Stanisław Studencki – dwóch, z tym, że jeden jest uczciwy i regularnie płaci należności. Uważam, że ten budynek powinien być atrakcyjny dla Gminy, ponieważ można w nim przygotować kilka mieszkań zastępczych.

Starosta – istotne jest to, że przygotowujemy się do wygaszenia działalności w tej placówce z dniem 31 marca 2012 roku oraz to, że problemowy lokator wiele razy nie dotrzymał słowa i nie spłaca swojego długu.
Czy zobowiązania po ewentualnym przekazaniu Gminie lub sprzedaży zostaną wygaszone bądź umorzone?
Stanisław Studencki – nie, chyba że Rada Powiatu wyrazi takie stanowisko w formie uchwały.

Adam Sowa – uważam, że nie powinniśmy umarzać tego długu, ewentualnie możemy rozważyć dogodniejszą spłatę.

Irena Przybylak – co spowodowało tak duże zadłużenie? Czy lekkoduszne podejście do opłaty rachunków?

Stanisław Studencki – raczej tak, problemowi lokatorzy nie mieli zamiaru uczciwie płacić. Osobiście zatrudniłem żonę mężczyzny wynajmującego lokal, aby poprawić ich sytuację materialną, jednak podczas niezapowiedzianej wizyty przyłapałem ich na kradzieży mediów – prądu i wody.

Adam Sowa – ile miesięcznie powinien płacić nam ten lokator?

Stanisław Studencki – aktualnie około 400 zł, jednak nie waloryzowaliśmy tych opłat.

Starosta – trzeba jak najszybciej odzyskać należności i pozbyć się tego budynku, który generuje bardzo duże koszty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej.

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podyktowana warunkami ekonomicznymi. W ośrodku zdrowia w Gaci nie ma lekarza, jednak na moją prośbę raz w tygodniu jeden lekarz jeździ do tego ośrodka i leczy tamtych pacjentów, których docelowo mamy zamiar przepisać do ZGLR nr 4, jednak jest ich tak mało, że roczny dochód to około 32.000 zł, natomiast koszty w tym punkcie roczne to około 60.000 zł oraz płaca pielęgniarki w wysokości 42.000 zł. Ponadto zatrudnienie lekarza z aktualnymi realiami na rynku pracy jest bardzo trudne. Dodatkowo remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 500.000 zł. Tutaj propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem marca 2012 roku.
W Bronowie straty są mniejsze, jednak w zlokalizowanym w tej miejscowości ośrodku zdrowia nie mamy prawie wcale pacjentów. Aktualnie zatrudniona jest w nim pani, która udziela porad około 2 godzin dziennie. Adaptacja i remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 250.000 zł. Roczne straty to około 7.000 zł. W tym przypadku propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem grudnia 2012 roku.
Dobrzyjałowo – ośrodek zdrowia znajduje się w szkole. Adaptacja i remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 250.000 zł. Roczne straty to około 4.000 zł. Tutaj propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem grudnia 2012 roku (powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – warto dodać, że Rada Społeczna ZPOZ w Łomży pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione powyżej przez Dyrektora ZPOZ.

Adam Sowa – należy zauważyć, że w ośrodku zdrowia w Dobrzyjałowo w prawdzie jest już zapisanych stosunkowo niewielu pacjentów, jednak mimo to należy utrzymać ten ośrodek przynajmniej do końca roku 2012. Wiem, że wiążę się to z koniecznością dokładania pewnych środków celem utrzymania tej placówki, ale w okolicach Dobrzyjałowa do naszego ZPOZ jest zapisana pewna liczba pacjentów w podeszłym wieku, którzy będą mieli poważne trudności z dotarciem do lekarza.

Starosta – naszym obowiązkiem jest dbanie o całość Zakładu i powinniśmy skoncentrować się na tym, aby zapewnić jak najlepszą obsługę i wyposażenie w sprzęt medyczny w punktach i ośrodkach, w których mamy dużą ilość pacjentów.

Stanisław Studencki – podzielam zdanie pana Starosty, wszystko zmierza do centralizacji i podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych, co wiąże się z koniecznością systematycznego inwestowania w nowy sprzęt.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Jankowa Skarbowa i Jankowa Młodzianowa w Gminie Nowogród w ilości 31 szt. (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Jankowa Skarbowa i Jankowa Młodzianowa w Gminie Nowogród w ilości 31 szt. została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 24/75/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2012.

Starosta – czy w paragrafie 1 pkt.2 projektu uchwały został zacytowany cały postulat Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego?

Elżbieta Gosk – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Starosta – czy mamy obowiązek uwzględniania w jakiś sposób takich postulatów?

Elżbieta Gosk – na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco.

Starosta – musimy pamiętać, że te zadanie realizuje nasza jednostka, która została powołana do tego typu zadań.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (…) została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 24/76/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 oraz najistotniejsze elementy projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.

Starosta – pragnę dodać, że jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania szczegółów nt. ewentualnych inwestycji drogowych z poszczególnymi gminami, natomiast jedyną inwestycją drogową zapisaną w naszym budżecie jest modernizacja drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne. Dopiero po ustaleniu szczegółów będziemy mogli wpisać inne inwestycje.
Odnosząc się do zakupów inwestycyjnych pragnę poinformować, że jako dodatkowe wyposażenie ZDP planujemy zakup jednego samochodu osobowo-dostawczego i jednego samochodu ciężarowego – używanego.

Skarbnik Powiatu – ponadto 317.000 zł zapisano w rezerwie na podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych. Średnia wysokość podwyżki oscyluje na poziomie około 6 %.

Starosta – podwyżki planuję wykonać w odniesieniu do pracowników najmniej zarabiających z wyłączeniem starostów oraz naczelników.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 24/77/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10, jak Państwo pamiętacie, był składany przez Szpital w Zambrowie dwukrotnie. Pierwotnie zaznaczono w nim, że pomieszczenie jest potrzebne w celu udzielania konsultacji związanych z chirurgią ogólną, z kolei Prezes Szpitala w Zambrowie złożył wniosek o wynajem pomieszczeń na potrzeby konsultacji medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej. W związku prośbą zarządu z wcześniejszego posiedzenia Dyrektor Szpitala w Łomży poinformował, że Szpital w Łomży prowadzi taką działalność. W związku z tym nie uważam, aby w naszym interesie było wynajmowanie pomieszczeń podmiotowi, który wprowadzi konkurencyjne działania. Istotne jest to, że ze Szpitalem w Łomży dotychczasowa współpraca jest bardzo dobra i zależy nam na podtrzymaniu jej (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta – wobec powyższego proponuję odmówić wynajęcia pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10 został odrzucony 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 24-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 13:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2105 razy