BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 25/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 listopada 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 24-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2012 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Zapoznanie się z porządkiem obrad XVI – ej Sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.
Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 24-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 24-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży poinformował nas o niewykorzystaniu kwoty 2.885 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Wobec tego środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym. Zmiany w tym zakresie pozwolą w bieżącym roku częściowo zrealizować zgłoszone już do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej wynoszą 179.627 zł, natomiast łącznie z rehabilitacją zawodową wynoszą 808.332 zł (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. PCPR w Łomży zamierza również w 2012 roku kontynuować to przedsięwzięcie we współpracy z Gminą Wizna, Gminą Jedwabne i Gminą Przytuły z którymi planujemy już po raz drugi zawiązać partnerstwo. W sumie wartość projektu na 2012 rok wyniesie około 1.500.000 zł (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapis art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa w szczególności cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie łomżyńskim. Dodam przy tym, że kwestia przemocy w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, czy też osoby starsze. Zauważalnym jest, iż ludzie niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny, jednakże jest to zjawisko coraz częściej ujawniane. Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno- ekonomicznych, we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, czy też sytuacji materialnej. Przemoc jest demonstracją siły i chęci przejęcia kontroli nad drugą osobą. Przemoc powoduje u ofiary niską samoocenę, poczucie bezsilności i bezradności, ciągły niepokój, depresję oraz choroby związane ze stresem. Doznawanie lub bycie świadkiem przemocy przez dzieci prowadzi do nieodwracalnych skutków, które mogą objawić się dopiero w życiu dorosłym. Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia człowieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrz rodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też niezbędne jest objęcie pomocą i wsparciem ofiar przemocy, a także podjęcie stanowczych działań wobec sprawców, by przemoc nie powtarzała się (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – odnosząc się do tabeli opisującej poszczególne gminy uważam, że dane wykorzystane do opracowania omawianego Programu powinny być zaktualizowane, ponieważ wynika z nich, iż w niektórych gminach przemoc w rodzinie w ogóle nie wystąpiła.

Edward Jarota – takie dane otrzymaliśmy od gminnych ośrodków pomocy, jednak postaramy się otrzymać bardziej dokładne – w rozbiciu na poszczególne gminy od Policji – o ile takie dane są w posiadaniu tych służb.

Starosta – jakie są oczekiwane rezultaty wprowadzenia tego Programu?

Edward Jarota – w Programie zakładamy zmniejszenie występowania w naszym powiecie przemocy w rodzinie.

Wicestarosta – założenie, że współpraca w przedmiotowym zakresie będzie odbywać się między innymi za pośrednictwem zespołów interpersonalnych jest trudne do zrealizowania, ponieważ ciężko wymusić udział np. prokuratorów lub lekarzy w zebraniach zespołu czy komisji.

Edward Jarota – tutaj za przykład może posłużyć Prokuratura, która tylko na pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wysłała swojego przedstawiciela.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Powiat Łomżyński zobowiązany jest do podejmowania działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem tych wszystkich propozycji, zawartych w programie pn. „Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy wobec osób bliskich. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinny być tak ukierunkowane aby zmniejszyć ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększyć ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy ten Program był już realizowany w roku bieżącym?

Edward Jarota – nie, dlatego też nie wiemy jakie przyniesie on efekty, jednak z danych z innych powiatów możemy spodziewać się, iż będzie on bardzo trudny do realizacji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Ad.7 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży –upoważnienie zawarte w przekazanym projekcie uchwały dotyczy pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w roku 2012 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i zawarcia umowy ramowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (…) oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją tego projektu jest standardowym wymogiem. Przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych mamy konieczność przygotowania takiego upoważnienia – w formie uchwały Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2012 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach (…) została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – po stronie dochodowej proponowane jest wprowadzenie zmiany w planie dochodów budżetu poprzez zmniejszenie dotacji celowych na zadania na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o kwotę 92.200 zł. Z tego 37.700 zł w dziale 010, rozdziale 01005, § 2110; oraz 54.500 zł w dziale 710, z tego: w rozdziale 71013, § 2110 o 38.500 zł i w rozdziale 71014, § 2110 o 16.000 zł. Także po stronie dochodowej zakładane jest zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o kwotę 3.350 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110. Zapisy zmian w załączniku Nr 1, l.p. 3. Natomiast po stronie wydatkowej proponowane jest wprowadzenie zmiany w planie wydatków budżetu poprzez: zmniejszenie wydatków na w/w zadania w budżecie i w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 92.200 zł, z tego: 37.700 zł w dziale 010, rozdziale 01005, § 4300 oraz 54.500 zł w dziale 710, z tego: w rozdziale 71013, § 4300 o kwotę 38.500 zł, w rozdziale 71014, § 4300 o kwotę 16.000 zł.
W/w rozdziałach zmian dokonano na podstawie pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2011 roku przedłożonego Wojewodzie Podlaskiemu w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Środki zostały przyznane na sfinansowanie obiektów Janowo, Jarnuty, Łochtynowo i Zosin gm. Łomża. Wykonawca nie wykonał należycie zleconych prac i w wyniku tego Starosta rozwiązał z nim umowę. Z powodu krótkiego czasu do zmiany przeznaczenia i wykorzystania dotacji celowej, należy dokonać jej zmniejszenia.
Zwiększenie planu wydatków budżetu na w/w zadania i w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę 3.350 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2820 na utrzymanie powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zwiększenie dotacji z kwoty 1.000 zł do wysokości 1.190 zł na 5 miejsc dziennego oraz na 4 miejsca całodobowego pobytu uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kownatach. Zapisy w załączniku Nr 2 , lp. 3.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/79/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta poinformowała, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 roku i będzie obejmowała następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej.
8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2012”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
13. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie łomżyńskim na lata 2006-2015.
14. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2010 roku.
15. Informacja o działalności Biura Porad Obywatelskich w Łomży.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski..
18. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

Ad.10 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 25-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 8 gru 2011 09:43
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2011 09:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1972 razy