BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XV/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 8-go listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.50, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 13.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. W trakcie sesji ślubowanie złożył radny Kazimierz Polkowski i od tej pory Rada Powiatu obradowała w pełnym 17-toosobowym składzie. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli żadnych uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
5. Ślubowanie radnego.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Z kolei wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.4 Przewodniczący Rady – otrzymaliście państwo projekt uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego wraz z uzasadnieniem, czy są uwagi lub pytania.
Nadmienię że Pan Kazimierz Polkowski wyraził zgodę na objecie mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego została podjęta głosami 11 „za”, i 5 „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XV/63/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Z kolei radny Kazimierz Polkowski złożył ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Kazimierz Polkowski – przedstawiając swoją osobę stwierdził: pochodzę z miejscowości Obrytki – Gm. Przytuły. Pracuję w ZDP w Łomży. Zajmuję się w tej placówce nadzorem nad drogami,. Ponadto społecznie jestem II kadencję Wiceprzewodniczącym Oddziały Łomżyńskiej Solidarności. Dołożę starań, aby nasz powiat jeszcze bardziej rozwijał się i żyło się w nim dostatniej.

Ad.6 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie trzecim porządku dziennego nie zostały zgłoszone żadne zapytania bądź interpelacje radnych.

Ad.7 Przewodniczący Rady przechodząc do wolnych wniosków złożył gratulacje pracownikowi Starostwa Powiatowego – Marcinowi Pieńkowskiemu i Wicestaroście Łomżyńskiemu za zajęcie II miejsca w Miejskiej Lidze Piłki Nożnej dzięki czemu drużyna Powiatu Łomżyńskiego uzyskała bezpośredni awans do I Ligi tych rozgrywek.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W tym punkcie nie poroszono innych zagadnień.

Ad.8 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady XV-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 8 gru 2011 14:01
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2011 14:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1300 razy