BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 26/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.45, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 25-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie trzech uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2. – wsparcie ekonomii społecznej.
6. Sprawy różne:
1) Projekt porozumienia z Miastem i Gminą Nowogród dotyczący zimowego utrzyma dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Nowogród,
2) Projekt porozumienia z Miastem i Gminą Jedwabne dotyczący zimowego utrzyma dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Jedwabne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 25-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 25-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.
1) Barbara Gorzęba – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011rok dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych od planowanych w zakresie realizacji pobytu dzieci z terenu innych powiatów na terenie naszego powiatu. Pismo w tej sprawie złożyło w dniu 16 listopada br. PCPR w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/80/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011rok dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 15.000 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy byli przyjmowani do domów przed 1 stycznia 2004 roku. Pismo w tej sprawie złożyło w dniu 22 listopada br. PCPR w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/81/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011rok dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 24.165 zł w związku z realizacją programu przez nasz PUP w ramach programu POKL dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych. Pismo w tej sprawie złożył PUP w dniu 23 listopada br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/82/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury i sportu – zapoznała zebranych z konkursem ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/83/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Ad.5 Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – jako wsparcie działań z zakresu ekonomii społecznej złożyliśmy projekt do POKL w ramach którego 30 osób bezrobotnych będzie mogło podjąć działalność gospodarczą i otrzymać dofinansowanie w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej, w wysokości 20.000 zł oraz dodatkowo pomoc pomostową w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Projekt będzie skierowany głównie do osób trwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2. – wsparcie ekonomii społecznej została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/84/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – pierwsze projekt porozumienia dotyczy udzielenia przez Gminę i Miasto Nowogród pomocy celem wspólnej realizacji zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście Nowogród. Takie porozumienia były podpisywane w zasadzie corocznie i w naszej ocenie racjonalnym jest dalsze podtrzymanie takiej współpracy. Oczywiście w kolejnym etapie będzie podpisana stosowna umowa.

Starosta – idea jest taka, że w zamian za zimowe utrzymanie przez samorząd Miasta i Gminy zobowiązujemy się wbudować chodniki w pasach drogowych dróg powiatowych, na odcinkach które wskaże Burmistrz.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu ww. porozumienie zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

2) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – kolejny projekt porozumienia dotyczy udzielenia przez Gminę i Miasto Jedwabne pomocy celem wspólnej realizacji zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście Jedwabne. Podobnie jak w poprzednim przypadku w kolejnym etapie będzie podpisana stosowna umowa.

Starosta – tutaj także idea jest taka, że w zamian za zimowe utrzymanie przez samorząd Miasta i Gminy zobowiązujemy się wbudować chodniki w pasach drogowych dróg powiatowych, na odcinkach które wskaże Burmistrz.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu ww. porozumienie zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 26-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 13:45
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 13:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1989 razy