BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 grudnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 26-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu na 2012 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
5. Podjęcie 2 decyzji w sprawie ustalenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
6. Sprawy różne:
 Informacja nt. naboru do projektów, które będą realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 26-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 26-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt uchwały w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu na 2012 rok nie dotyczy treści merytorycznej, natomiast odnosi się w pewnym stopniu do układu tego projektu. W paragrafie 11 proponowane są zmiany w postaci wprowadzenia zamiast jednego dwóch załączników, z podziałem wydatków i dochodów na sektor finansów publicznych i niepublicznych, o co wnioskowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Kwoty nie ulegają zmianom. Następnie w paragrafie 12 pkt 4, także zgodnie z sugestią RIO, proponowane jest wprowadzenie zapisu „zmiany w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu”. To pozwoli na ułatwienie pracy Zarządu Powiatu, między innymi przy przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe.
Z kolei załączniki do uchwały nr: 2, 6, 7, 8, 9, 10 zostały zmienione.
Wobec tego załącznik nr 2, dotyczący wydatków, których wielkość jest taka sama, został zmieniony w zakresie podziału na zadania własne, zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie umowy bądź porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
W załączniku nr 6 i nr 7 zmiany dotyczą planu dochodów, które otrzymuje Powiat do realizacji na rzecz budżetu państwa.
Pozostałe zmiany dotyczą podziału wydatków i dochodów na sektor finansów publicznych i niepublicznych, o czym wspominałam przy omawianiu zmian w paragrafie 11.

Starosta – może warto w tym przypadku przygotować uzasadnienie dla radnych.

Barbara Gorzęba – w dniu 16 grudnia br. poszczególne komisje branżowe będą opiniować projekt budżetu powiatu na 2012 rok i wtedy dokładnie omówię i uzasadnię także te zmiany.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 27/85/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011rok dotyczy zwiększenia planu wydatków budżetu w kwocie 20.000 zł w związku z potrzebą pokrycia kosztów pobytu dzieci z innych powiatów zamieszkałych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu łomżyńskiego. Jest to realizowane w ramach umów lub porozumień z j.s.t. Pismo w tej sprawie złożyło w dniu 16 listopada br. PCPR w Łomży.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 27/86/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – pierwsza z decyzji dotyczy nieruchomości położonej w Łomży o pow. 0,0460 ha i odnosi się do podniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością w związku ze wzrostem wartości tej nieruchomości, co określono na podstawie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości. Opłata ta stanowi 3 % wartości nieruchomości.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja ustalenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja Zarządu Powiatu Łomżyńskiego GN-I.6844.2.9.2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

2) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – druga z decyzji dotyczy nieruchomości położonej także w Łomży, o pow. 1,1214 ha i odnosi się również do podniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością w związku ze wzrostem wartości tej nieruchomości, co określono na podstawie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości. Opłata ta podobnie jak w ww. przypadku stanowi 3 % wartości nieruchomości.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja ustalenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja Zarządu Powiatu Łomżyńskiego GN-I.6844.2.10.2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Krzysztof Kozicki – Wicestarosta – poprosił o współpracę Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych z Wydziałem Organizacyjnym i Kadr w sprawie przeprowadzenia naboru do projektów, które będą realizowane w najbliższym czasie przy wsparciu środków zewnętrznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 27-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 13:47
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 13:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1930 razy