BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 29/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.10, natomiast zakończenie o godzinie 13.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1.Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2.Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3.Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
4.Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 28-go posiedzenia Zarządu.
3. Informacja Dyrektora ZPOZ w Łomży nt. kontraktowania świadczeń medycznych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2012 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
9. Sprawy różne:
1) Analiza dotycząca zmiany projektu uchwały w sprawie wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych,
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 28-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 28-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – przedstawiając informację nt. kontraktowania świadczeń medycznych pragnę zaznaczyć, ze już od pewnego czasu docierały do nas wiadomości, iż nie zostaną zakontraktowane świadczenia położniczo-ginekologiczne w małych ośrodkach zdrowia. Wobec tego, a konkretnie z powodu nie podpisania z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowy na realizację w roku 2012 ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu ginekologii i położnictwa, od dnia 2 stycznia 2012 roku nieczynne pozostają następujące poradnie specjalistyczne:
1. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży ( Łomża ul. Kolegialna 1),
2. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Pątnicy ( Piątnica ul. Czarnocka 14),
3. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Jedwabnem (Jedwabne ul. Łomżyńska 21),
4. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie (Nowogród ul. Miastkowska 5),
5. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie (Śniadowo ul. Kolejowa 13),
6. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Wiźnie (Wizna ul. Pl. Raginisa 31),
7. Poradnia ginekologiczno-położnicza mieszcząca się w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Miastkowie (Miastkowo ul. Długa 1).
Od dnia 2 stycznia 2012 roku pacjenci ZPOZ w Łomży uzyskać mogą świadczenia w następujących komórkach organizacyjnych zakładu:
1. Poradni ginekologiczno-położniczej zlokalizowanej w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży ( Łomża ul. Polowa 53, tel. kontaktowy: 86-216-66-81 lub 86-216-20-91);
2. Poradni ginekologiczno-położniczej zlokalizowanej w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży.
Np. w Miastkowie lub w Wiźnie lekarz był tylko jeden dzień w tygodniu. Mimo to złożyliśmy propozycję zakontraktowania na poziomie 61 tys. porad. Prowadziliśmy długie negocjacje, rozmowy zaczęły się praktycznie od zera. W pewnym momencie NFZ zgodził się na około połowę ilości porad, czyli 30 tys. porad. Ośrodki w Nowogrodzie i Jedwabnem zostały odrzucone na starcie przez NFZ, mimo tego, iż pacjentki chętnie korzystały tam z naszych usług.
Ostatecznie stawka z jeden punkt została obniżona z 9 zł do 8,70 zł, co pozwoliło nam zwiększyć ilość punktów. Z kolie udało nam się wynegocjować ilość porad łącznie na około 35 tys. punktów. Byliśmy przygotowani na większą ilość punktów i byśmy to wykonali. Niestety nie ma co oszukiwać się i należy jasno stwierdzić, że duża część pacjentek z terenu nie dotrze do lekarzy. Wobec tego wystosowałem pismo do Dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, które Państwu przedłożyłem (kopia pisma stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Reasumując pragnę dodać, że nasza oferta na podstawową opiekę zdrowotną została przyjęta przez NFZ w całości bez zastrzeżeń. Ta dziedzina to około 97 % całości naszej działalności.

Starosta – wynika z tego, że na ginekologię naszym kosztem inne podmioty zawarły większe kontrakty.

Stanisław Studencki – u nas dwóch lekarzy z zakresu ginekologii ma specjalizację I stopnia, niestety na nasz rynek weszły dwa gabinety ze specjalizacją II stopnia i te gabinety dostały kontrakt.

Starosta – czyli przegrywamy konkurencję z podmiotami niepublicznymi.
Stanisław Studencki – niestety tak, jednak uważam, że podwójna ilość punktów w tym zakresie jest dużym sukcesem. Możemy rozwijać się w tym zakresie, jednak jest to kosztochłonne, np. utworzenie gabinetów zabiegowych z usg, jednak taki gabinet to około 500.000 zł.
W wielu województwach zniszczono ośrodki w małych miejscowościach, ponieważ każdy oceniano oddzielnie, jego wyposażenie itp. Może mielibyśmy szanse w sytuacji kiedy byśmy mieli usg w każdym gabinecie, ale to też nie dawało gwarancji, bowiem specjalizacja naszych lekarzy z ginekologii jest na I poziomie.

Starosta – co będzie z gabinetami, które nie uzyskały kontraktu?

Stanisław Studencki – będą do wynajęcia. Ośrodki są w dobrym stanie i w mojej ocenie powinni być chętni.

Irena Przybylak – uważam, że podczas wizyty powinna być także możliwość zbadania pacjentek sprzętem specjalistycznym, w innej sytuacji ciężko będzie znaleźć chętnych.

Stanisław Studencki – dodam, ze ginekologia nie była dochodowym elementem dla ZPOZ, w poprzednich latach dokładaliśmy corocznie około 100.000 zł.

Starosta – w przyszłości proszę rozważyć możliwości zapewnienia opieki ginekologicznej nawet w sytuacji kiedy będziemy dofinansowywać te zadanie z własnych środków.

Irena Przybylak – czy pacjentki z terenu powiatu mogą korzystać z gabinetów z terenu miasta Łomża, które uzyskały kontrakt z NFZ ?

Stanisław Studencki – tak, te świadczenia są wykonywane bez skierowania.

Starosta – proszę o rozpropagowanie przedstawionej informacji w szerokim zakresie, np. do gmin, do ośrodków zdrowia itp. z zaznaczenie tego co spowodowało takie zakontraktowanie świadczeń ginekologicznych.

Stanisław Studencki – taka informacja jest już przygotowana do rozpowszechnienia.

Adam Sowa – dodam, że pacjenci z gminy Jedwabne są niezadowolone ze świadczonych tam usług przez nasz ZPOZ, z czego to wynika?

Stanisław Studencki – w Jedwabnem jest ponad 5 tys. pacjentów zapisanych, a w Piątnicy około 3 tys. i w obu ośrodkach jest po dwóch lekarzy. Najprawdopodobniej chodzi o natężenie ruchu w przychodniach. Postaram się tą kwestię szybko wyjaśnić.
Dodatkowo w Jedwabnem jest jeden punkt, natomiast w gminie Piątnica jest kilka punktów co ułatwia udzielanie świadczeń.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały dokonuje zmian w planie wydatków budżetu powiatu z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęła 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/92/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVII/74/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2105.
Konkretnie chodzi o realizację zadania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży przy udziale środków zewnętrznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do zaciągania zobowiązań została podjęła 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/93/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – z kolei poinformowała, że proponowane jest upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem jednak zwiększenia w tym trybie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2012 rok została podjęła 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że następny projekt uchwały przewiduje określenie ostatecznych kwoty dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok. Wobec tego planowane dochody i wydatki jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Łomżyńskiemu w 2012 roku przedstawiając się zgodnie z dołączonym załącznikiem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek została podjęła 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny z przedłożonych projektów uchwał przewiduje określenie według załącznika do uchwały planów finansowych zadań na 2012 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania jednostkom samorządu powiatowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie planów finansowych zadań na 2012 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego została podjęła 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1.) W sprawach różnych głos zabrał Adam Sowa, który zaproponował wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych. Wyjaśniając zaznaczył, że 10 % potrącenia za nieobecności są dość kontrowersyjne, ponieważ nie przewidują żadnych wyłączeń, np. w sytuacji choroby lub podróży służbowej.

Starosta – diety – ich wysokości są uzależnione od kwoty bazowej odkreślonej w uchwale. Natomiast jakaś mobilizacja radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu, komisji lub na sesjach jest konieczna.

Elżbieta Parzych – może wprowadzić zapis, który będzie umożliwiał usprawiedliwienie nieobecności radnego na posiedzeniach.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity – na sesji w 2008 roku radni podejmowali te problemy i ostatecznie doszli do wniosku, że trudno jest określić katalog sytuacji, w których radny może usprawiedliwić swoją nieobecność, aby nie potrącać mu diety.

Adam Sowa – radni są niezadowoleni z takich zapisów.

Wiesław Jemielity – 10 %-we potrącenie jest w zasadzie symboliczne za nieobecność radnego. Inne powiaty zapewne mają większe potrącenia.

Adam Sowa – ponadto aktualnie w ciągu jednego dnia czasami jest kilka posiedzeń i za każdą nieobecność jest potrącane 10 % wysokości diety, te rozwiązanie nie jest odpowiednie.

Wiesław Jemielity – radni sami nalegają, aby nie musieli przyjeżdżać kilka razy w miesiącu i zaproponowali, żeby robić posiedzenia komisji przed sesjami. Stąd też wynikają ewentualne większe potrącenia.

Starosta – sprawę tę rozważymy w najbliższej przyszłości.
Ad.9 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że ostatni z przedłożonych projektów uchwał przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 100.000 zł, co wynika z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2011 rok dokonanej na koniec grudnia br. przez Ministra Finansów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęła 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/97/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 29-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 13 sty 2012 11:49
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2012 11:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1875 razy