BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 30/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1140.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 29-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR w Piątnicy.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR Nr 3 w Łomży.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Gaci.
6. Rozważenie możliwości zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym zespole gabinetów lekarza rodzinnego położonej w miejscowości Gać w gminie Łomża.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Szczepankowie.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie w zarząd drogi powiatowej.
9. Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „Prefbet” w Śniadowie w sprawie sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
12. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 29go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 29go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR w Piątnicy wynika z faktu, że nie uzyskaliśmy kontraktu od NFZ na działalność ginekologiczną w tym ośrodku. Pani doktor, która złożyła podanie o wynajęcie pomieszczeń tym ośrodku będzie świadczyć usługi medyczne odpłatnie. Także zachęcamy ją do wynajęcia pomieszczeń ginekologicznych w ośrodku zdrowia w Wiźnie i Jedwabnem, gdzie również nie otrzymaliśmy kontraktu od NFZ.
Uważam, że pacjentki, które leczyły się we wspomnianych gabinetach nie dotrą do placówek w Łomży i w związku z tym zostały podjęte niniejsze działania. Pozwoli to na ochronę pacjentek na tym terenie.
Nie spodziewamy się dużych kwot za wynajem wspomnianych pomieszczeń, ponieważ maksymalne stawki za wynajem w naszych ośrodkach to 11 zł za 1 m kwadratowy. Uważam, że za wynajem całotygodniowy można zaproponować kwotę 200 zł + VAT. W ośrodkach gdzie będzie to kilka dni w tygodniu powinna to być stawka odpowiednio mniejsza.
Dodam, że zainteresowana pani doktor uzyskała niewielką ilość punktów na kontrakt od NFZ, które odstąpili jej koledzy z branży ginekologicznej.
Generalnie jesteśmy zmuszeni do skoncentrowania się na działalności w Łomży w zakresie ginekologii, bowiem tak jest skonstruowany konkurs przez NFZ. Musimy stworzyć jeden zespół gabinetów ginekologiczno-zabiegowych o wysokim standardzie.

Irena Przybylak – starsze osoby z terenu nie dojadą do Łomży, więc trzeba w jakiś sposób zapewnić opiekę dla kobiet z terenu powiatu.

Stanisław Studencki – pani doktor ma umawiać się bezpośrednio z pacjentkami, do których będzie dojeżdżać.
Niestety sytuacja jest taka, że NFZ preferuje zawieranie kontraktów z dużymi firmami medycznymi, które dysponują sprzętem o najwyższej jakości, mimo to, że sprzęt ten jest zlokalizowany w dużych miastach. W związku z tym pacjenci będą zmuszani do wyjazdu np. do Warszawy nawet w sprawie wykonania bezpłatnego badania usg, bowiem tam ten sprzęt będzie zlokalizowany. Jest to duże zagrożenie, ale jeżeli NFZ nie zmieni zasad to duże firmy wyprą mniejsze podmioty, które mają słabszy sprzęt, jednak zlokalizowany na miejscu gdzie świadczone są usługi.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR w Piątnicy został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR Nr 3 w Łomży wynika z faktu, że został ogłoszony konkurs na endokrynologię, a jeden z lekarzy aktualnie jest w trakcie zdobywania drugiego stopnia w zakresie endokrynologii. Natomiast rozszerzenie zakresu w ZGLR Nr 3 będzie dla nas bardzo korzystna.

Starosta – jakie szanse ma ten doktor na uzyskanie kontraktu od NFZ?

Stanisław Studencki – uważam, ze około 50 %, na pewno jeszcze jeden podmiot złoży swoją ofertę do konkursu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR Nr 3 w Łomży został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Gaci wynika z tego, że zainteresowana osoba zamierza świadczyć usługi stomatologiczne i do złożenia oferty do NFZ musi posiadać zabezpieczenie lokalowe. Natomiast z dniem 31 marca br. wygaszamy swoją działalność w ww. GLR. Jednak należy zastanowić się czy warto wynająć na 3 lata te pomieszczenia.

Starosta – jaki okres wypowiedzenia umowy Pan proponuje?

Stanisław Studencki – minimalny, 2 tygodniowy.

Adam Sowa – należy pamiętać o działaniach, które umożliwią nam sprzedaż tej nieruchomości, ponieważ prawdopodobnie dalsze utrzymywanie problemowego budynku nie będzie dla nas opłacalne. Natomiast środki uzyskane ze sprzedaż będziemy mogli zainwestować w inne ośrodki.

Starosta – budynek ten posiada wartość księgową 104 tys. zł. Jest zamieszkały przez dwie rodziny, z czego jedna zalega nam z płatnościami. Powierzchnia jego jest zbliżona do ośrodka zdrowia w Piątnicy.
Zwróciłem się do Wójta Gminy Łomża w sprawie propozycji zagospodarowania tego budynku. Z pewnością dużym obciążeniem w problemowej kwestii jest lokator, który zalega z płatnościami.

Elżbieta Parzych – należy powiadomić osobę zainteresowaną wynajmem o zamiarze sprzedaży tego budynku.

Stanisław Studencki – ona prawdopodobnie tylko okresowo zamierza korzystać z naszych lokali, bowiem aktualnie przeprowadza remont innych pomieszczeń, jednak NFZ nie da mu kontraktu jak nie będzie miał odpowiednich i gotowych pomieszczeń.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Gaci został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Szczepankowie złożył Bank Spółdzielczy, który zamierza utworzyć punkt kasowy w naszym budynku. Pomieszczenia w tej nieruchomości są wyremontowane, jest tam także zlokalizowana apteka. Natomiast punkt kasowy można zlokalizować w niezagospodarowanym pomieszczeniu po punkcie stomatologicznym.
Jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na wynajem to sprawdzę dokładnie specyfikację czy nie będzie kolizji z naszą działalnością.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Szczepankowie został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – proszę o propozycje w sprawie możliwości zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym zespole gabinetów lekarza rodzinnego położonej w miejscowości Gać w gminie Łomża.

Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – na dzień 31 marca proponuję rozwiązanie umów w zakresie dostaw mediów i przeniesienie na inne podmioty lub osoby. Z kolei wykonamy inwentaryzację. Największe koszty generuje opalanie budynku. Jeżeli przekażemy komuś liczniki to nowy podmiot nie będzie ponosił dodatkowych kosztów przyłączeniowych.

Starosta – proponuję złożyć Wójtowi Gminy Łomża oficjalną ofertę w niniejszej sprawie i wtedy będziemy wiedzieli czy Gmina jest zainteresowana przejęciem budynku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wystąpienie do Wójta Gminy Łomża w sprawie zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym zespole gabinetów lekarza rodzinnego położonej w miejscowości Gać zostało zaakceptowane 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Janusz Świderki – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie w zarząd drogi powiatowej zakłada, że Wójt zobowiąże się do przejęcia na czas nieokreślony drogi powiatowej objętej porozumieniem w ciągu 30 dni od dnia jego podpisania. Pozatym strony ustalają 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Zarząd zaś zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania drogi objętej porozumieniem, a Wójt do nieobciążania Zarządu kosztami jej utrzymania przez okres zarządzania drogą. Wójt zobowiązuje się także do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających zarząd drogi.

Starosta – niniejsza sprawa wynika z tego, że Gmina Śniadowo dysponuje środkami na modernizację tej drogi.

Adam Sowa – to bardzo dobrze, że są środki na remont drogi i warto przekazać na czas remontu tę drogę w zarząd Gminie Śniadowo.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie w zarząd drogi powiatowej został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta odczytał projekt odpowiedzi na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „Prefbet” w Śniadowie w sprawie sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Reasumując zaznaczył, że zakup ww. akcji spowodowałby zamrożenie środków powiatu, co nie leży w interesie naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu odpowiedź na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „Prefbet” w Śniadowie w sprawie sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Elżbieta Gosk – projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. wolontariacie skład tej komisji mają wejść:
1. Lech Szabłowski -Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
2. Irena Przybylak – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
3. Edyta Zawojska – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego –Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.
4. Roman Sarnacki - członek Komisji – wskazany przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
5. Natalia Nadolna - członek Komisji – wskazana przez Fundację Narwiańską.
6. Zygmunt Zdanowicz- członek Komisji – wskazany przez Stowarzyszenie Kultury i Oświaty LOGOS.
Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego stanowi załącznik do zarządzenia. Ponadto określono wzory „Karty Oceny Oferty” oraz protokółu zbiorczego. Uchwała będzie podlegać ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu.
Z kolei Elżbieta Gosk omówiła Regulamin Postępowania Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/98/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedłożony Państwu projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 31.517,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym:
1) § 2007 o kwotę 26.789,00 zł ze środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego;
2) § 2009 o kwotę 4.728,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” współfinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki.
Jest to kontynuacja projektu, na podstawie umowy partnerskiej zawartej między Ośrodkiem Wsparcia Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, a Liderem Partnerstwa tj. Starostwem Powiatowym w Łomży, na okres od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/99/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 30-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 31 sty 2012 11:10
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2012 11:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1994 razy