BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 31/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 30-ego posiedzenia Zarządu.
3. Informacja o decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przyjętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego, położonej w obrębie miejscowości Dębniki gm. Zbójna.
4. Informacja Naczelnika wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych dotycząca regulaminu konkursu nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.
5. Podjęcie 6-ciu uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
6. Sprawy różne.
 Przyjęcie oświadczenia wzywającego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 30go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 30-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym przedstawił decyzję Wojewody Podlaskiego dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przyjętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego, położonej w obrębie miejscowości Dębniki gm. Zbójna (kopia decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.4 Starosta poinformował, że projekt regulaminu konkursu nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu jest wynikiem działań na rzecz rozszerzenia dziedzin, w których udzielane są nagrody Starosty. Dotychczas były to tylko nagrody z dziedziny sportu i upowszechniania kultury. Aktualnie planujemy przydzielać nagrody także za szczególne osiągnięcia w kwestii promowania naszego powiatu.

Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych przedstawiła projekt ww. regulaminu. Reasumując zaznaczyła, że kategorie nagród to: „kultura i oświata”, „sport”, „inicjatywa społeczna” oraz ”przedsiębiorca roku”. Natomiast nowa kategoria to „inicjatywa społeczna” i jest ustanowiona w celu nagrodzenia rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu działalności społecznej oraz pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego, a w szczególności za: realizację inicjatywy, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych; podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej; wspieranie i upowszechnianie wolontariatu; promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej; wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym. Z kolei drugą nową kategorią jest „przedsiębiorca roku”. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy wnoszą wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego, wdrażają nowe technologie, współpracują ze szkołami zawodowymi, budują pozytywny wizerunek na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych, tworzenie miejsc pracy, zapewnienie odpowiednich warunków bhp, udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego. Ponadto dodała, że w skład kapituły wchodzą:
a) Starosta Łomżyński lub upoważniona przez niego osoba – pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego;
b) 2 przedstawicieli rady powiatu
c) max. trzech przedstawicieli organizacji, instytucji podmiotów z obszarów objętych nagrodą
d) przedstawiciel wydziału promocji, rozwoju i spraw społecznych – pełni jednocześnie funkcję protokolanta (projekt regulaminu konkursu nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Elżbieta Gosk – zwróciliśmy się do trzech twórców, którzy wykonują rzeźbę tradycyjną, rzeźbę nowoczesną i formy medalowe.
Wykonanie projektu statuetki z metalu to 5.000 zł i każda statuetka za sztukę kosztowałaby od 250 do 350 zł netto. Natomiast koszt projektu medalu to kwota 1.200 zł, a każda sztuka medalu to koszt od 800 do 500 zł netto.
Te dwie formy to prace wieloetapowe, wymagające dużego nakładu pracy – przygotowanie odlewu itp.
Z kolei trzecia oferta to nowoczesna forma statuetki szklanej, koszt projektu nie został określony, natomiast jedna sztuka statuetki to kwota od 300 do 500 zł netto.

Starosta – powinniśmy zastanowić się nad formą finansową nagrody. W przypadku firm nagroda w kwocie np. 2.000 zł może okazać się małoznaczącą.

Elżbieta Parzych – dla twórców kultury nagrody finansowe są ważne, ponieważ ich dochody na ogół są niskie.

Starosta – także należy odnieść się do sytuacji, w której nagroda zostanie przyznana firmie, a odebrać ją miałby dyrektor lub prezes, musimy rozważyć czy taka formuła jest właściwa.

Elżbieta Gosk – dotychczas w dziedzinie kultury i sportu mieliśmy zarezerwowaną roczną pulę w wysokości 8.000 zł.

Adam Sowa – od czego zależy koszt wykonania statuetki lub medalu?

Elżbieta Gosk – od zastosowanej przez artystę techniki.

Z kolei członkowie Zarządu, nie wnosząc dalszych pytań lub uwag, poprosili o szczegółowe uzupełnienie oferty w zakresie wykonania statuetki szklanej, która zostanie przeanalizowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu i następnie posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Ad.5 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedłożony Państwu pierwszy projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 15.834 zł na zadanie związane z kontynuacją projektu pn. „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” współfinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/100/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 15.430 zł w związku z realizacją przez PUP w Łomży projektu współfinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, którego celem jest wykonywanie zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/101/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 57.001 zł w związku z realizacją przez PUP w Łomży projektu współfinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, którego celem jest wykonywanie zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym przypadku dotyczy to tzw. „zielonych miejsc pracy” – związanych głównie z zagospodarowaniem odpadów poprzez segregację i odzyskiwanie surowców wtórnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/102/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.5 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – czwarty projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 89.752 zł w związku z realizacją przez PUP w Łomży projektu współfinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, którego celem także jest wykonywanie zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W tym przypadku dotyczy to projektu pt. „Postaw na siebie” – związanego ze stażami w strefie „zielonych miejsc pracy”, głównie chodzi tu o zatrudnienie w sferze agroturystyki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/103/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.5 5) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – piąty projekt uchwały zakłada zmniejszenie środków z rezerwy budżetowej oświatowej o kwotę 9.600 zł, celem uzupełnienie planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na pokrycie kosztów zadania związanego z wymianą przystosowaniem drzwi wejściowych w ramach dofinansowania ze środków PEFRON – udział ten wynosi 30 %, czyli nasz wkład własny to 70 % wartości zadania – wspomniana wcześniej kwota 9.600 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/104/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.5 6) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.108.615 zł w związku z realizacją przez PUP w Łomży projektu współfinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, którego celem także jest przygotowanie 39 osób – 31 kobiet i 8 mężczyzn, pozostających bez zatrudnienia, do powrotu na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia w ramach spółdzielni socjalnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/105/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych Starosta odczytał projekt oświadczenia wzywającego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, który posiadał następującą treść: Szanowny Pan Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szanowny Panie Przewodniczący, kierując się całym bogactwem tradycji łacińskiej kultury, porządkiem prawnym demokratycznego państwa potwierdzonym w Konstytucji RP, w tym jednej z jej głównych zasad, zasadą subsydiarności, która oznacza pomoc, wsparcie władzy względem podporządkowanych jej obywateli i ich działań, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Właśnie to bogactwo tradycji, wiary, kultury, ponad 1000 letniej obecności chrześcijaństwa na Ziemi Łomżyńskiej upoważnia nas do podjęcia tego apelu. W pełni też solidaryzujemy się z oświadczeniem Rady Stałej Episkopatu Polski z dnia 16 stycznia 2012 roku w którym czytamy min: ,,(…) Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa tym bardziej, że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mieć zapewniony dostęp do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej (…)”. Ufając w roztropność podejmujących tak ważne decyzje skutkujące na wiele, wiele lat wnosimy o ponowne rozważenie wniosku TV Trwam i przyznanie temu jedynemu nadawcy społecznemu, miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu ww. oświadczenie zostało przyjęte 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia oświadczenia wzywającego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 31-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 9 lut 2012 10:26
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2012 10:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2231 razy