BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 32/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 lutego 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 31-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie zawieszenia spłaty zadłużenia przez Pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3.
5. Przyjęcie porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
6. Informacja Naczelnika Wydziału GKKiGN o stopniu zaawansowania zakładania ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu łomżyńskiego oraz o planowanej zmianie zakresu rzeczowego planu na 2012 rok dotyczącego obiektów do modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2012 należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
9. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
10. Sprawy różne.
 Przyjęcie oświadczenia

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 31-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 31-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu ZPOZ w Łomży wynika z faktu likwidacji z dniem 31 marca br. ośrodka zdrowia w Gaci. Stąd potrzeba wprowadzenia aktualizacji w Statucie i zgłoszenia tej kwestii do KRS-u.

Starosta – czy nie ma potrzeby wprowadzenia analogicznych zmian w przypadku likwidowanych ośrodków w Dobrzyjałowie i Bronowie?

Stanisław Studencki – nie, ponieważ w tych miejscowościach były jedynie punkty medyczne, których nie ujmowaliśmy w Statucie. Są one natomiast uwzględnione w naszym Regulaminie Organizacyjnym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu ZPOZ w Łomży został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wprowadzając do zagadnienia dotyczącego zawieszenia spłaty zadłużenia przez Pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 poinformował, że zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Przewodniczący Rady Powiatu umowę z panem Lutostańskim o rozłożenie na raty zadłużenia. Jednak osoba ta nie wywiązała się z zawartej umowy i nadal nie płaci zobowiązań. Wobec tego Przewodniczący Rady zobowiązał mnie do podjęcia stosownych działań egzekucyjnych. Ponadto wpłynęło jeszcze pismo w sprawie zawieszenia spłaty zadłużenia przez Pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3.

Elżbieta Parzych – w jakim wieku jest ten dłużnik?

Stanisław Studencki – około 65 lat, ponieważ informował nas, że niedługo nabędzie pełnię praw emerytalnych. Rodzina, która z nim zamieszkuje generalnie wykonuje jedynie dorywcze prace. Obecnie zamieszkuje tam około 7 osób, jednak ja nie wyrażałem zgody na ich zameldowanie.

Adam Sowa – pan Lutostański oczekuje od nas systematycznego wsparcia, umarzania i rozkładania na raty zobowiązań, a sam nie dokłada żadnych starań, aby spłacić dług.

Stanisław Studencki – uważam, że należy wznowić postępowanie komornicze, bowiem w innym przypadku nie wyegzekwujemy żadnych środków.
Fakt jest taki, że dokładamy do każdego lokatora, jednak pozostali lokatorzy mimo trudnej sytuacji życiowej i finansowej i płacą zobowiązania. Naszym obowiązkiem jest leczenie pacjentów a nie utrzymywanie nieuczciwych lokatorów.
Dodam przy tym, że NFZ średnio miesięcznie zdejmuje z naszych list około 400 osób, z tego około połowa nie wraca już na żadne listy lekarskie, ponieważ nie posiada ważnego ubezpieczenia. Część z tych pacjentów jest niesłusznie zdejmowana z naszych list, ale mimo tego, że udowodnimy, iż niesłusznie zostały wykreślone to przez jakiś okres nie są płacone składki na naszą rzecz za tych pacjentów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie zawieszenia spłaty zadłużenia przez Pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo dotyczy wspólnej realizacji inwestycji na terenie gminy Miastkowo przy udziale finansowym 1:1 – po czterysta tysięcy zł, w tym po naszej stronie jest ujęta budowa chodnika. Inwestycja obejmuje modernizację ul. Warszawskiej o długości 560 mb.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Jerzy Kowalewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKKiGN przedstawiając informację o stopniu zaawansowania zakładania ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu łomżyńskiego oraz o planowanej zmianie zakresu rzeczowego planu na 2012 rok dotyczącego obiektów do modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali zaprezentował wydruki graficzne i mapy (powyższe dokumenty znajdują się w aktach Wydziału GKKiGN).
Reasumując dodał, że stopień zaawansowania zakładania ewidencji budynków i lokali jest niewystarczający, jednak na terenie województwa podlaskiego niewiele powiatów może wykazać odpowiednie zaawansowanie tych prac. Natomiast do końca 2016 roku przedmiotowe prace na terenie powiatu łomżyńskiego powinny być już wykonane.

Krzysztof Kozicki – Wicestarosta – część rolników nie jest zadowolona z wprowadzanych zmian w zakresie ewidencji budynków i lokali.

Jerzy Kowalewski – wynika to z tego, że wg nowych założeń i aktualizacji danych rolnicy często kwalifikowani są do grup o podatku za nieruchomości wyższym niż rolny, wcześniej płacili najniższe stawki za np. zabudowania rolne, natomiast teraz zdarza się, iż zostaje ujawnione, że posiadają inne zabudowania i powinni płacić wyższe podatki.

Starosta – istotne jest to, że aktualnie podmioty publiczne i inne instytucje mogą już korzystać z naszej elektronicznej bazy ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu łomżyńskiego. Dla inwestorów jest to niezwykle ważna informacja, ponieważ ma wgląd w to jakie np. instalacje znajdują się na danej nieruchomości, zarówno naziemne jak i podziemne. Oczywiście za ujawnienie danych z naszej bazy pobierana jest opłata, która stanowi nasz dochód.

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie promocji i upowszechniania turystyki dokonano wyboru ofert i podmiotów je realizujących, co szczegółowo opisano w sporządzonym protokole. Mianowicie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1. Fundacja Narwiańska w zakresie realizacji zadania: „Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w kwocie 2700 zł;
2. Fundacja Narwiańska w zakresie realizacji zadania: „Sofia Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru- wydanie publikacji pokoferencyjnej” w kwocie 2500 zł;
3. Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w zakresie realizacji zadania „Przegląd twórczości Artystycznej Osób niepełnosprawnych Drozdowo 2012” w kwocie 1600 zł.
4. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, w zakresie realizacji zadania „Działalność biblioteki naukowej” w kwocie 1500 zł:
5. Fundacja Narwiańska w zakresie realizacji zadania: „Cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych „ W hołdzie pamięci ks. Kazimierza Lutosławskiego” z okazji 100 rocznicy powstania krzyża harcerskiego” w kwocie 1400 zł;
6. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „LOGOS” w zakresie realizacji zadania: „Edukacja Literacko-Teatralna dzieci i młodzieży 2012” w kwocie 1300 zł;
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania: „Wielokulturowość i tolerancja – warsztaty dla dzieci” w kwocie 1000 zł;
8. Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Konferencja językowa „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów kraju” w kwocie 1000 zł;
9. Fundacja Narwiańska w zakresie realizacji zadania: „Gdzie rzeka zawiła”- wiersze o „księstwie narwiańskim” HENRYKA GAŁY w kwocie 1000 zł;
10. Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Popularyzacja wiedzy o języku – Seminarium językowe” w kwocie 700 zł;
Z kolei w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania: „Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów” w kwocie 22 000 zł:
2. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS” w kwocie 12 000 zł;
Natomiast w zakresie promocji i upowszechniania turystyki postanowiono przyznać wsparcie następującym podmiotom:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w zakresie realizacji zadania: „Promocja powiatu łomżyńskiego na VI Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku” w kwocie 2200 zł;
2. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w zakresie realizacji zadania: „Narew: ludzie, przyroda, kultura” w kwocie 1900 zł;
3. Centrum Edukacji Medialnej Spesz Media Group – Diecezjalne Radio Nadzieja w zakresie realizacji zadania: „Z nad Narwi” – informator powiatu łomżyńskiego” w kwocie 1900 zł;
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2012 należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/106/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej (zgodnie z art.19 ust.3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, zm. z późn. zm.). Samorząd Powiatu Łomżyńskiego od roku 2000 powierza to zadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W bieżącym roku Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2012 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2011. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedłożony Państwu pierwszy projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6.450 zł na zadanie związane z projektem dotyczącym zatrudnienia 30 stażystów w strefie tzw. „zielonych miejsc pracy” celem segregacji i zagospodarowania odpadów. Projekt będzie realizowany przez PUP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/107/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 15.645 zł w związku z realizacją przez PUP w Łomży projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wykonywanie zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych także w strefie tzw. „zielonych miejsc pracy”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/108/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały nie zakłada po stronie dochodowej i wydatkowej żadnych zmian, natomiast przewiduje dokonanie przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok pomiędzy paragrafami na kwotę 29.422 zł w działach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/109/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 32-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 10:38
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 10:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2082 razy