BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 34/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 marca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie protokółu z 33-ego posiedzenia Zarządu.
3) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2011 rok.
4) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROK w Łomży za 2011 rok.
5) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w budynku GLR w Drozdowie.
6) Przyjęcie porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd drogi powiatowej nr 1996B (działka nr 287), na odcinku od ul. Ostrołęckiej w Śniadowie, tj. od drogi wojewódzkiej nr 677 do ul Rynek.
7) Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie akceptacji wykazu przedmiotów i materiałów do zdjęcia ze stanu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 3” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
10) Sprawy różne:
• Zapoznanie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Sumień – Rybno o długości ponad 8 km;
• Zapoznanie ze stopniem przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do usuwania skutków zimowych uszkodzeń nawierzchni dróg powiatowych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 33-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 33-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Księgową Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Urszula Gajcy – przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2011 rok ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2011 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/110/2012 z dnia 15 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jadwiga Sawicka – księgowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdania finansowego placówki za 2011 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Na zakończenie podkreśliła, że obecnie dość duży problem jest związany ze zmniejszeniem dofinansowania stanowisk w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W ubiegłym roku PUP dofinansowywał w wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast w roku bieżącym dofinansowuje w kwocie o około 50 % mniejszej.

Starosta – zapytał czy został już zakupiony samochód dla ROK?

Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży poinformował, że: został rozstrzygnięty przetarg, do którego nie wniesiono odwołania. W najbliższych dniach samochód będzie dostarczony. Wygrała firma Opel, która zaproponowała najkorzystniejsze warunki, między innymi najniższą cenę.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROK w Łomży za 2011 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/111/2012 z dnia 15 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedstawił wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w budynku GLR w Drozdowie. Wyjaśniając zaznaczył, że po wynajęciu pomieszczeń na potrzeby apteczne, na bieżąco będzie dbał o to, aby interes placówki nie był naruszony (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Starosta – zapytał czy pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie została poinformowana o tym, że pomieszczenia sezonowo wykorzystywane przez Muzeum zostaną przeznaczone na inne cele – związane z planowanym uruchomieniem punktu aptecznego?

Stanisław Studencki – odpowiedział, że poinformuje panią Dyrektor o powyższym fakcie w najbliższym czasie.

Irena Przybylak – podkreśliła, że uruchomienie punktu aptecznego będzie bardzo korzystne dla pacjentów i dla samego ośrodka zdrowia w Drozdowie, który zyska dodatkowy atut oraz dodatkowe dochody.
Poza tym w Szkole Podstawowej w Drozdowie już za kilka tygodni będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych noclegów.

Stanisław Studencki – potwierdzam, że utworzenie ww. punktu aptecznego będzie korzystne dla ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w budynku GLR w Drozdowie został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd drogi powiatowej nr 1996B (działka nr 287), na odcinku od ul. Ostrołęckiej w Śniadowie, tj. od drogi wojewódzkiej nr 677 do ul Rynek. Wyjaśniając podkreślił, że niniejsze porozumienie jest wynikiem uchwały Rady Powiatu podjętej w przedmiotowej sprawie na ostatniej sesji.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd drogi powiatowej nr 1996B (działka nr 287), na odcinku od ul. Ostrołęckiej w Śniadowie został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wykaz przedmiotów i materiałów do zdjęcia ze stanu ZDP. Wyjaśniając zaznaczył, że wyszczególnione materiały i przedmioty nie przydadzą się już jego jednostce, natomiast z ich sprzedaży zostaną osiągnięte dochody, które będą mogły być przeznaczone na remonty dróg.
Największą wartość przedstawia folia do oklejania, która wcześniej była wykorzystywana do oklejania znaków oraz włazy żeliwne. Postaramy się je sprzedać Miastu Łomża.

Starosta – jeżeli na wspomnianą folię nie będzie zainteresowanych to proszę rozważyć przekazanie jej na rzecz naszego magazynu zarządzania kryzysowego.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie akceptacji wykazu przedmiotów i materiałów do zdjęcia ze stanu zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 i Ad.9 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia i promocji poinformowała, że Projekty: „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 2” oraz „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 3”, które są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich dotyczą szkolenia dla ochotniczej staży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratownictwa. Szkolenia te odbędą się w zakresie ratownictwa medycznego i udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenia zakończą się egzaminem i wręczeniem odpowiednich certyfikatów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (…) została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/112/2012 z dnia 15 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 3” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (…) została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/113/2012 z dnia 15 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 1.) Starosta w sprawach różnych odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Sumień – Rybno o długości ponad 8 km (kopia pisma stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Z kolei Starosta podkreślił, że: w 2010 roku ZDP przeprowadził przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ww. odcinka drogi, która pierwotnie miała być wykonana w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca, co można uznać za wysoce nierealne do wykonania. Wobec tego podpisano aneks przedłużający wykonanie tych prac do stycznia 2011 roku, czyli o ponad 4 miesiące. Jednak dokumentacja została przygotowana nieprawidłowo, bowiem nie zawiera raportu na oddziaływanie inwestycji na środowisko. W związku z tym Wójt nie może wydać decyzji środowiskowej.
Mając te fakty na uwadze można uznać, że dokumentacja została opłacona i wykonana i niestety jest nieprzydatna.
Wg mojej oceny dokumentacja powinna być wykonana z raportem na oddziaływanie inwestycji na środowisko, taką ocenę przedstawiają także fachowcy w tej dziedzinie.
Jeżeli opłacimy teraz wykonanie problemowego raportu to możemy być posądzeni o podwójne zapłacenie za te same zadanie.
Można to uznać za niedopatrzenie lub zaniechanie obowiązków. Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji, jednak aktualnie firma projektowa, z którą byłą podsiana umowa jest postawiona w stan upadłości i 26 marca sąd ma się wypowiedzieć w tej sprawie w formie orzeczenia. Do tego momentu nikt w tej firmie nie podejmie decyzji w problemowej kwestii.
Jeżeli będziemy musieli zlecić wykonanie ponownie tych prac to rozważamy obciążenie kosztami osoby odpowiedzialne za te zaniedbania.

Adam Sowa – zastanawiające jest to, z jakiego powodu pierwotnie zawarto umowę, w której przewidziano tak krótki okres wykonania dokumentacji.
W tej sprawie musimy być ostrożni, aby nie dopuścić do podwójnego opłacenia faktur za te same zadanie.

Wicestarosta – jeżeli jest podejrzenie o przekroczenie obowiązującego prawa to uważam, że powinno zostać zgłoszone do odpowiednich organów ścigania.

Starosta – takie rozwiązanie także biorę pod uwagę.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – dodatkowo poinformował, że aktualnie wspólnie z radcą prawnym czyni starania o wymuszenie na wykonawcy wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Natomiast o procedurze upadłościowej firmy, która wygrała przetarg ZDP dowiedział się dopiero przed tygodniem.
Ponadto zaznaczył, że w kwestii modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km należy zdecydowanie przyspieszyć działania, bowiem same wykupy działek mogą zająć ponad rok.
Z kolei kontynuując podkreślił, że z pewnością z raportu środowiskowego będzie wynikać, iż trzeba będzie doprojektować kładki i przejścia dla płazów itp., co zdecydowanie podniesie koszty realizacji inwestycji oraz koszty zaktualizowania samego projektu.

Starosta – w tym momencie musimy poczekać do chwili, kiedy sąd wypowie się na temat upadłości firmy, która wykonała nam dokumentację techniczną.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.10 2.) Irena Przybylak poprosiła Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o krótkie przedstawienie stopnia przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do usuwania skutków zimowych uszkodzeń nawierzchni dróg powiatowych.

Janusz Świderski – poinformował, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na bieżąco usuwa skutki uszkodzeń nawierzchni dróg, przy czym aktualnie jest to jeszcze utrudnione, bowiem zmarzlina sięga nawet 1,5 m w głąb ziemi. W związku z tym ZDP używa na tym etapie przede wszystkim tzw. masy na zimno.
Podkreślił również, że ZDP generalnie jest dobrze przygotowany do likwidowania ubytków i spękań nawierzchni, jednak w najbliższym okresie z powodu rozmarzania uszkodzenia dróg powiatowych będą pojawiać się wyjątkowo intensywnie.
Janusz Świderski ponadto stwierdził, że aktualnie duży problem stanowią kwestie zalewania dróg przez wodę z wyższych terenów, co jest na bieżąco rozwiązywane, jednak bardzo często mieszkańcy podnoszą teren na swoich posesjach i w takim przypadku sprawa bardzo się komplikuje. Szczególnie duże kłopoty w tym zakresie pojawiają się na odcinku drogi powiatowej Piątnica – Rakowo.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 34-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2012 11:32
Data opublikowania: poniedziałek, 26 mar 2012 11:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2040 razy