BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 36/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 kwietnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 35-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego (budynek byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego).
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
12. Rozpatrzenie informacji nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognoza na rok 2012.
13. Podjęcie 2-ch uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za rok 2011.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.
18. Zapoznanie się z porządkiem obrad XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
19. Sprawy różne:
• Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie przeznaczenia kwoty 30.000 zł na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
• Informacja nt. skierowania do Przewodniczącego Rady Powiatu pismo w sprawie zbadania problemów w zakresie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno (o długości ponad 8 km).

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 35-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 35-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału GKKiGN.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego dotyczy budynku byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne i jeden usługowy, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, dla której w sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00050334/5. Obecnie dwa lokale mieszkalne są zajmowane przez najemców, natomiast jeden lokal mieszkalny jest wolny. Od 1 stycznia 2012 r. na podstawie uchwały nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie częściowej likwidacji zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zlikwidowano ośrodek zdrowia w Gaci. Na podstawie Porozumienia nr 23/12 z dnia 29 marca 2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z dniem 31 marca 2012 r. rozwiązano umowę z dnia 2 listopada 2001 r. użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci. Protokołem zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 30 marca 2012 r. nieruchomość została przejęta do zasobu nieruchomości powiatu. Na dzień dzisiejszy Powiat Łomżyński oraz jednostki organizacyjne powiatu nie posiadają zapotrzebowania na taką nieruchomość. Pismem z dnia 29 lutego 2012 r., nr GN-I.6840.2.2.2012 zaoferowano ją do wykorzystania dla Gminy Łomża. W odpowiedzi Wójt Gminy Łomża pismem z dnia 16 marca 2012 r., nr RGO.7114.2.4.2012.SM odpowiedział, że nie jest zainteresowany pozyskaniem nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych. Zajmowane lokale mieszkalne były w 2010 roku oferowane do sprzedaży dla ich najemców z udzieloną bonifikatą w wysokości 50 % od ceny ustalonej na podstawie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na ich sprzedaż i udzielenie bonifikaty wyraziła zgodę Rada Powiatu w uchwale Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 r. Wobec tego, że nieruchomość jest zbędna dla Powiatu do wykonywania zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie zbycie nieruchomości w całości lub wyodrębnionych lokali. Z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości będą mogli skorzystać obecni najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z bonifikatą udzieloną na warunkach określonych przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w uchwale Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 r.
Reasumując Staniał Kozikowski podkreślił, że w związku z powyższym pomoże uniknąć kosztów generowanych przez budynek byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego w wsi Gać. Wobec tego należy przeprowadzić procedurę sprzedaży w oparciu o ogłoszony przetarg.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Renata Wierzba – gł. spec. ds. promocji – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania przewiduje dwie nowe dziedziny, w których będą przyznawane nagrody. Jest to promocja powiatu w kategoriach oprócz kultury także „Sport” i „Inicjatywa społeczno-gospodarcza”. W porównaniu z poprzednim regulaminem przyznawania nagród zmianie uległo zgłaszanie kandydatur do nagrody, które aktualnie dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do nagrody powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie wg załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. Nagroda może być przyznana na wniosek: organów administracji publicznej; instytucji; organizacji pozarządowych; osób fizycznych - grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób i osób prawnych. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego. Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii. Laureatem nagrody za promocję powiatu łomżyńskiego można zostać nie częściej niż raz na trzy lata. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl Wnioski, o których mowa w ust.1, zawierające zgłoszenia kandydatów należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do końca maja każdego roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży. Decyduje data stempla pocztowego.

Starosta – już w ubiegłym roku zapowiadałem rozszerzenie kategorii przyznawania nagród Starosty. Pomoże to nam nagrodzić więcej osób zasłużonych dla naszego Powiatu.

Wicestarosta – czy w tym roku zostaną już przyznane nagrody w nowych kategoriach?

Starosta – tak.
Wicestarosta – czy Kapituła będzie składała wniosek do Starosty?

Renata Wierzba – tak, dodam, że w skład Kapituły wchodzą: Starosta Łomżyński lub upoważniona przez niego osoba – pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego; dwóch przedstawicieli Rady Powiatu; trzech przedstawicieli z kategorii objętych nagrodą, po jednym z każdej kategorii; przedstawiciel Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – pełni jednocześnie funkcję sekretarza.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Renata Wierzba – gł. spec. ds. promocji – inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony w ustawie dość szeroko (art. 19 b1). Może to być: budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek powiatu, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład – dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji itp. Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego.

Starosta – uważam, że powinno być umożliwione składanie wniosków i realizację danego przedsięwzięcia w ciągu jednego roku kalendarzowego. Chodzi o realną szansę, natomiast nie zagwarantowanie takiego systemu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w takim przypadku – kiedy nie bezie to ujęte w planie budżetowym – to trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie zmian budżetowych – przez Radę Powiatu.

Starosta – chodzi jedynie o umożliwienie takiego systemy, aby nie zamykać sobie możliwości, bowiem być może zaistnieją możliwości finansowe do zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia w ramach odwanianego projektu uchwały.

Barbara Gorzęba – takie rozwiązanie jest możliwe, z tym, że na pewno lepiej jak określone zadanie jest przewidziane w budżecie lub jest zapisana rezerwa na takie cele.

Starosta – np. może takie zadanie być zrealizowane z rezerwy drogowej, o ile będzie ono dotyczyć tej dziedziny – infrastruktury drogowej. Chodzi o to, aby nie zawężać tym dokumentem możliwości.

Z kolei członkowie Zarządu w nawiązaniu do powyższego, 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili dokonać poprawki w zakresie zmiany pkt 2 w paragrafie 5 w postaci „Wnioski zatwierdzone przez Zarząd Powiatu są kierowane do realizacji w roku bieżącym w miarę posiadanych środków lub są rekomendowane do ujęcia w budżecie powiatu na rok następny”.

Następnie Renata Wierzba – uzupełniając dodała, że: oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Bierze on pod uwagę szczegółowe kryteria oceny (uchwalone wcześniej przez organ stanowiący) oraz celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Jeśli uzna, że realizacja wnioskowanego zadania jest potrzebna na danym terenie – zawiera z wnioskodawcą umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Ustawa nie przewiduje narzucania wzoru umowy o realizację inicjatywy lokalnej, pozostawiając swobodę jej kształtowania stronom na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W umowie powinny zostać opisane m.in. zobowiązania wnioskodawcy, które mogą polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych oraz zobowiązania samorządu, który może przekazać mieszkańcom rzeczy potrzebne do wykonania inicjatywy lokalnej, np. sprzęt budowlany potrzebny do remontu nawierzchni ulicy albo sadzonki do nasadzeń zieleni. Jeśli rolą samorządu będzie sfinansowanie części realizacji zadania, musi to znaleźć odzwierciedlenie w umowie. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, np. harmonogram prac i kosztorys opracowują wspólnie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i wnioskodawca. Szczegółowy podział obowiązków przy opracowywaniu tych dokumentów również będzie określony w umowie.
Ponadto należy podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji. Wspiera ich w inny sposób – rzeczowo, organizacyjnie. Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to jednak, że władze lokalne muszą przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań. Ponieważ trudno jest z wyprzedzeniem zaplanować, z jakimi inicjatywami mogą zgłosić się mieszkańcy (i jak kosztownymi) – możliwe, że w praktyce inicjatywy takie będą realizowane dopiero w kolejnym roku budżetowym. W takim przypadku warto wypracować system, w którym mieszkańcy będą mieli szanse zgłosić swe inicjatywy przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tak, aby można było w nim uwzględnić wydatki związane z inicjatywami. Może on polegać na wyznaczeniu w uchwale rady terminu na zgłaszanie takich inicjatyw na tyle wcześnie by ich konsekwencje finansowe uwzględnić w budżecie na kolejny rok. Inną możliwością jest zaplanowanie środków na lokalne inicjatywy w poszczególnych działach budżetu: transport i łączność (drogi), oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bez przypisywania ich do konkretnych zadań. Można też zaplanować w budżecie rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, którą uruchamiał będzie organ wykonawczy w przypadku decyzji o realizacji inicjatywy. To ostatnie rozwiązanie wydaje się najbardziej elastyczne i najlepiej dostosowane do specyfiki tej formy realizacji zadań publicznych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża jest zgodny z art. 7a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, który określa, iż Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2012 roku po zapoznaniu się z pismem J. Antoniuka – Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży z dnia 15 marca br. o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2000 zł zespołowi, który wykaże się znakomitym poziomem artystycznym na Jubileuszowym XXV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA, uznał że Powiat przyzna środki finansowe tej wysokości. Festiwal odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2012r. w Łomży i można uznać, że jest on ważnym wydarzeniem artystycznym, z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych: z Rosji, Białorusi, Czech, Iranu, Francji, Hiszpanii, Słowenii oraz Serbii, promującym Ziemię Łomżyńską w Polsce i Europie. Środki zostaną przekazane do budżetu Miasta Łomża, ponieważ Teatr Lalki i Aktora jest jednostka organizacyjną Miasta, które bezpośrednio zasila finansowo Teatr. Umowa, o której mowa w § 2 uchwały zostanie zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu i Prezydentem Miasta Łomża, po podjęciu przez Radę zaprojektowanej przez Zarząd Powiatu uchwały.

Starosta – uważam, że takie zadania mogą być finansowane w ramach składanych ofert do ogłaszanego przez nas konkursu.

Elżbieta Gosk – tak, Dyrektor Antoniuk był o tym informowany, jednak nie skorzystał z takiej formy, wobec czego dodatkowo musimy rozpatrywać złożony przez niego wniosek.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – nadanie nowego Statutu PCPR w Łomży związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zarządzeniem nr 34/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 października 2011r. zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim. Dostosowanie Statutu PCPR do obowiązującego stanu prawnego jest zasadne i niezbędne do właściwego określenia zakresu kompetencji i rodzaju powierzonych zadań.
Wprowadzenie tych zmian pozwoli na uproszczenie naszego Statutu, ponieważ wymienienie wszystkich aktów prawnych, w oparciu o które funkcjonuje nasza jednostka byłoby trudne i mniej czytelne od wskazania podstawowych ustaw oraz dziedzin i obszarów, którymi zajmuje się PCPR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację w przedmiocie dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie to kwota 517.860 zł. Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej to kwota 250.000 zł obejmuje ona: dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Ponadto zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostaną dofinansowane kwotą 357.396 z, gdzie dofinansujemy: likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; oraz sport, kulturę, rekreację i turystyki osób niepełnosprawnych. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2012 roku to kwota 1.125.256 zł

Starosta – należy zaznaczyć, że w tym roku sytuacja finansowa jest lepsza, oczywiście jeśli chodzi o środki z PFRON, jednak nie jest tak dobra jak w roku 2010 lub 2009.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – nasza jednostka od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W roku 2011 projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Wizna, Gminą Jedwabne i Gminą Przytuły w oparciu o zapisy umowy partnerskiej. PCPR w Łomży zamierzał kontynuować to przedsięwzięcie również w 2012 roku, toteż 28 listopada 2011 roku Rada Powiatu Łomżyńskiego podjęła uchwałę Nr XVI/ 68/2011 w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” we współpracy z w/w gminami, a następnie 30 grudnia 2011r. została zawarta Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Jednakże w myśl wytycznych dotyczących zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 1 stycznia 2012r. które mówią, że: „Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym także angażowania pracowników/współpracowników partnerów przez beneficjenta (lidera).” realizacja projektu na zasadach określonych w umowie partnerskiej jest niemożliwa. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży będzie realizować projekt w roku 2012 samodzielnie. W sumie wartość projektu na 2012 rok wyniesie około 1.300.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynika z obowiązków nałożonych na naszą jednostkę prze przepisy ustawowe. Poprzednia uchwała w przedmiotowej sprawie straciła swoją moc w związku z czy przygotowaliśmy przedłożony Państwu projekt, który szczegółowo określa warunki i zasady umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
W praktyce bardzo rzadko zdarza się, że rodzice płacą za swoje dzieci w ramach pieczy zastępczych, w zasadzie w ogóle nie było takich przypadków. Większość rodziców boryka się z problemem alkoholowym lub znajduje się w zakładach karnych. W wielu przypadkach występowała przemoc wobec dzieci ze strony rodziców, którzy nie mogą sobie poradzić z własnymi problemami.
Projekt uchwały daje podstawę do odstąpienia od pobierania tych opłat, w innym przypadku długi te byłyby naliczane.

Wicestarosta – czy w tym projekcie nie powinna być delegacja dla Dyrektora PCPR do realizowania niniejszych umorzeń?

Edward Jarota – nie, ponieważ dyrektorzy pcpr-ów w ramach obowiązujących przepisów, wydają decyzje administracyjne z upoważnienia starosty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński dotyczy konkretnie Ośrodka Wsparcia w Kownatach. Miasto Łomża zwraca się co jakiś czas z prośbą o umieszczenie swoich mieszkańców we wspomnianych Ośrodku. Jednak nie mieliśmy do tego podstawy. Stąd wynika ten projekt. Dzięki takiej współpracy Ośrodka Wsparcia w Kownatach będzie miał dodatkowe środki i nie będzie miał wolnych miejsc, które jedynie generowałaby pewne koszty. Przy tym mieszkańcy powiatu będą mieli pierwszeństwo przy przyjmowaniu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z informacją nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognoza na rok 2012 (ww. dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Starosta – co wpływa na to, że aż tyle osób zgłasza się do punktu konsultacyjnego, który udziela informacji w zakresie pomocy prawnej lub psychologicznej.

Edward Jarota – na przestrzeni ostatnich lat rozpowszechnialiśmy tę formę pomocy poprzez radio, ośrodki pomocy społecznej, biuletyny i inne formy. Przez te 3 lata taka pomoc była potrzebna. Pomoc prawnika i psychologa kosztuje, natomiast my udzielamy pomocy bezpłatnie.

Starosta – czy rozdzielacie w statystykach pomoc na mieszkańców miasta i powiatu?

Edward Jarota – tak, ale w sprawozdaniu została wyszczególniona tylko pomoc mieszkańcom powiatu, jednak nie odmawiamy pomocy mieszkańcom miasta, tak jak w ośrodku interwencji kryzysowej, którego nie mamy w powiecie, udzielana jest pomoc naszym mieszkańcom.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognoza na rok 2012 została przyjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei została zarządzona przerwa, po zakończeniu której Starosta udzielił głosu pani Skarbnik Powiatu.

Ad.13 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zmniejszenie środków na zadania własne z rezerwy budżetowej celowej o kwotę 317.697 zł na zwiększenie planu wydatków w jednostkach organizacyjnych objętych podwyżką wynagrodzeń od 1 stycznia br. zgodnie z zapisami paragrafu 3 uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2011 roku. Poszczególne jednostki i kwoty zwiększeń wymienione są w punktach 1 – 5 dołączonego do projektu uzasadnienia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/120/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 49.862 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007 o kwotę 42.383 zł środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; § 2009 o kwotę 7.479 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Moja edukacja szansą na życie innych – edycja 2”, na podstawie umowy zawartej w dniu 22 marca 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Z kolei projekt uchwały zakłada zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu na zadania własne i plan finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 49.862 zł w dziale 853, rozdziale 85395. Założeniem głównym projektu jest stworzenie warunków do rozwoju usług edukacyjnych i podniesienia jakości poziomu wykształcenia grupie 26 mieszkańców z obszarów wiejskich – członków/ członkiń OSP poprzez uczestnictwo w kursie kwalifikowanym z zakresu ratownictwa medycznego w ramach projektu w okresie IV – VI 2012 roku, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/121/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynika z przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet powiatu na 31 grudnia 2011 roku wynosił po stronie dochodowej - 27.592.591 zł, a po stronie wydatkowej - 29.521.543 zł. Dochodów osiągnięto na kwotę – 27.936.016,75 zł tj. 101,24 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 25.781.442,41 zł tj. 87,33 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w dołączonej do projektu uchwały tabeli. Projekt uchwały zawiera także strukturę zrealizowanych wydatków oraz źródła uzyskanych przychodów. W oparciu o sprawozdania złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu stwierdza się, iż na koniec 2011 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności. Nadto oznajmia się, że powiat nie ma czynnych rozliczeń z tytułu pożyczek i kredytów. Nie jest też związany nawet potencjalną odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń nie udzielono żadnemu podmiotowi. Podatki i opłaty o charakterze podatkowym w finansach powiatu w 2011 roku nie występowały, przeto żadnych decyzji na zastosowanie ulg w ich spłacie nie wydawano. Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2011 roku w ramach limitów i środków Państwowego Funduszu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) wykorzystano na realizację projektów w ramach programów operacyjnych na kwotę 3.331.661,94 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za rok 2011 została podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zawiera następujące zapisy i tak: w § 1 pkt 1 zawarto wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2012 rok, który w stosunku do załącznika do uchwały budżetowej uległ zmianie. Wg zasad finansowych Załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych musi być zgodny z planem wydatków inwestycyjnych, w przeciwnym wypadku będzie to uchybienie formalne. W tym załączniku uwzględniono zmiany, które zostały wprowadzono na podstawie decyzji Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego w ramach ustawowego upoważnienia. Zmiany w tym załączniku mają charakter porządkowy i przedstawiają się następująco:
• Wprowadzono do planu w poz. 1 kwotę dotacji z budżetu państwa w wys. 312.204 zł na realizację zadania w ramach tzw. schetynówki.
• Wprowadzono zadanie, które realizowane będzie wspólnie z Gm. Miastkowo, poz 3 . Wskazany jest tu udział powiatu w wysokości 400.000 zł , zaś udział z Gminy zostanie wprowadzamy po rozstrzygnięciu przetargu.- planowany jest w tej samej wysokości.
• Z kwoty 700.000 zł przeznaczonej na wkład własny powiatu na wspólną realizację zadań inwestycyjnych z gminami . wydzielono w/w kwotę, zmienione zapisy w poz. 4;
• W § 1 pkt 2 wskazuje się na zmianę załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody w 2012 roku” w stosunku do uchwały budżetowej na 2012 rok w związku ze zmianą wysokości deficytu po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, które omówię przy § 2 projektu uchwały.
• § 2 i 3 wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu po uzyskaniu informacji o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej a przeznaczonych dla powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę 7.054 zł, zmniejszona o kwotę 240,00 zł w części subwencji równoważącej. Te zmiany miały wpływ na wynik budżetu , co za tym idzie wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2015. Ponadto uległy zmianie kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, o czym Starosta Łomżyński został poinformowany pismem Wojewody Podlaskiego. Zmniejszone kwoty dotacji o 300 zł na zadania PINB i Starosta Powiatowego oraz zwiększone o 26.000 zł środki na prowadzenie Ośrodka w Kownach. Ponadto wprowadzono środki pozyskane z PFRON na zadanie realizowane w ramach wyrównywania barier architektonicznych w kwocie 6.300,00 zł.
Na wynik finansowy budżetu jak już wspominałam miały wpływ zmiany dot. wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej. Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawione zostało w załącznikach nr 5,6 i 7 do projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 nawiążę do zasady wprowadzonej nową ustawą o finansach publicznych. Mianowicie wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany jakie należy wprowadzić do budżetu na 2012 rok, po uzyskaniu wskaźników zawartych w ustawie budżetowej na 2012 rok dla powiatu, właśnie wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją tych zmian. Ponadto wprowadza się aktualne dane z wykonania budżetu za 2011 rok, po jego zamknięciu. Deficyt planowany na 2012 rok po zmianach zmniejszył się o kwotę 6.814 zł do wysokości 2.361.421 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawię przy omawianiu zmian, jakie zostały zaproponowane przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok. Uzasadnienie do projektowanych zmian WPF zawarte zostało w załączniku Nr 1 niniejszego projektu uchwały.

Starosta – w tym punkcie muszę Państwa poinformować o sytuacji dotyczącej realizacji inwestycji na drodze powiatowej Chojny – Szczepankowo – Śniadowo. Jest poważne zagrożenie realizacji tej inwestycji. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu. 5 firm przystąpiło do przetargu. Wartość kosztorysowa opiewała na kwotę około 3 mln zł, natomiast najlepsza oferta została skalkulowana na poziomie 1,89 mln zł. Przekazaliśmy plac budowy wykonawcy, który poinformował nas o błędnie wykonanej dokumentacji projektowej. Wg projektu technicznego warstwa pod nawierzchnią bitumiczną miała zostać poddana recyklingowi, jednak znajduje się pod nią bruk, który nie nadaje się do recyklingu. Ponadto droga miała być poszerzona do 6 metrów – po obydwu stronach, natomiast wykonawca stwierdził, że w poboczu znajdują się grunty wysadzinowe. To z kolei uniemożliwia wydanie gwarancji przez wykonawcę na to, że zmodernizowana droga będzie mogła być odpowiednio długo użytkowana.
Odbyło się spotkanie z projektantem, który ma do jutra poinformować nas, jakie są możliwe ewentualne warianty realizacji inwestycji.
W celu potwierdzenia zasadności zarzutów podnoszonych przez wykonawcę Dyrektor ZDP zlecił wykonanie odwiertów.
Całe te implikacje mogą spowodować rozwiązanie umowy z wykonawcą, co z kolei zagraża pozyskaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przekazywanej w ramach NPPDL. Także wiążą się ze złamaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
Wydawałby się, że z tą inwestycją nie będziemy mieli już większych problemów, natomiast od kilku dni jestem w stałym kontakcie z Dyrektorem ZDP i praktycznie 24 na dobę staramy się rozwiązać opisane Państwu problemy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Starosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży przewiduje zgłoszenie kandydatury pana Jarosława Poteraja. Jest on wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości. Bliższe zapoznanie z osobą pana Jarosława Poteraja nastąpi na najbliższej sesji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Starosta poinformował, że porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego obejmuje następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.
10. Podjecie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podrozdział 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku-Zespół Zamiejscowy w Łomży.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
20. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok.
21. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognoza na rok 2012.
22. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za rok 2011 oraz plan pracy na rok 2012.
23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łomżyńskim w 2011 roku.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.19 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty około 30.000 zł na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z konieczności uzyskania tego dokumentu, który jest zasadniczym przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. Odcinek drogi Starała łomża – Siemień – Rybno – Pniewo będziemy nadal starali się zrealizować w zakresie modernizacji, bowiem nie chcemy dopuścić do zmarnowania środków dotychczas zainwestowanych w tę inwestycję.
Dodam, że niezbędne będzie doprojektowanie tego odcinka drogi, ponieważ raport dołoży nam spełnienie wymogów środowiskowych, co ponownie zwiększy koszty inwestycji (ww. wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Elżbieta Parzych – jak nazywają się obszary, na których znajduje się ten odcinek drogi?

Janusz Świderski – Natura 2000.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty około 30.000 zł na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.19 2.) Starosta – informuję Państwa, że skierowałem do Przewodniczącego Rady Powiatu pismo w sprawie zbadania problemów w zakresie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km – konkretnie są tam zapytania ogólnie odnoszące się do przyczyn braku opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pismo te z prośbą o zwołanie posiedzenia w tej sprawie Przewodniczący Rady skierował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 36-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 9 maj 2012 12:52
Data opublikowania: środa, 9 maj 2012 12:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2024 razy