BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 38/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 maja 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 37-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie bilansu za 2011 rok oraz planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 Zakładu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Łomży oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie-Charubin o dł.1,04 km, gm. Zbójna do kategorii drogi powiatowej.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
8. Zapoznanie z porządkiem obrad XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
9. Sprawy różne:
1) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo, gm. Wizna”,
2) rozważenie zaplanowania środków w budżecie powiatu na 2013 rok celem pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania modernizacji drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Bronowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 37-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 37-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – szczegółowe dane dotyczące bilansu za 2011 rok oraz planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 otrzymaliście Państwo w materiałach. Natomiast odnosząc się do sprawozdania finansowego za 2011 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży warto zaznaczyć, że realizowaliśmy trzy kontrakty: poz, świadczeń pielęgniarek i w zakresie ginekologii. Istotne jest to, że wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz usługi obce nie przekroczyły 100% planu. W niewielkim stopniu wzrosły koszty zakupu materiałów, co jest związane z dość długą zimą.
Przede wszystkim nie mieliśmy żadnych zobowiązań na koniec 2011 roku i osiągnęliśmy nadwyżkę przekraczającą 308 tys. zł (bilans za 2011 rok; plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – jak wygląda realizacja planu inwestycyjnego?

Stanisław Studencki – pragnę poinformować, że wykonaliśmy większość zaplanowanych inwestycji, bardzo ważne, iż udało nam się wykonać wymiany komputerów i oprogramowania. Dzięki temu, że w październiku ogłosiliśmy przetarg, ceny zakupu tego sprzętu i programów spadły o 40 % - w stosunku do ceny kosztorysowej.

Starosta – jak wygląda sprawa związana z kontraktami zawartymi z NFZ w roku bieżącym?

Stanisław Studencki – także realizujemy trzy kontrakty: poz, świadczeń pielęgniarek i położnych oraz w zakresie ginekologii. Jednak w zakresie ginekologii i położnictwa to wartość kontaktu spadła o 50 %, ponieważ tak jak wspominałem na jednym z wcześniejszych posiedzeń zarządu, żaden ośrodek z terenu powiatu nie uzyskał aprobaty NFZ i te usługi medyczne świadczymy jedynie w dwóch ośrodkach na terenie miasta Łomża.
NFZ w roku bieżącym nie zwiększył stawki kapitacyjnej, wobec tego plan finansowy przewiduje, że nasz budżet zbilansuje się, jednak dołożymy starań, aby osiągnąć pewne zyski.
Z kolei Stanisław Studencki zapoznał zebranych z planem inwestycyjnym ZPOZ przyjętym na 2012 rok.

Starosta – na czym będą polegać zmiany dotyczące tego, że za 6 lat nie będzie już takich problemów z zatrudnieniem lekarza?

Stanisław Studencki – po 6 latach wejdą na rynek pracy lekarze, którzy zostaną wykształceni w ramach zreformowanego systemu. Reforma polega na tym, że lekarz będzie odbywał praktyki podczas studiów, co znacznie przyspieszy jego zatrudnienie w ośrodku zdrowia.

Starosta – co w perspektywie kontraktowania usług w zakresie ginekologii? Czy rozważa Pan, aby poprawić naszą bazę w tym przedmiocie, celem przywrócenia świadczenia usług ginekologicznych w ośrodkach na terenie powiatu?

Stanisław Studencki – planujemy przeniesienie i skumulowanie całej ginekologii do ZGLR nr 3, gdzie gabinet będzie przystosowany do wykonywania małych zabiegów, ponadto wykonamy kompleksowy remont pomieszczeń na cele ginekologii.
Kontrakt na ginekologię został podpisany na 3 lata, jednak mamy możliwość i przymus negocjowania ilości punktów co 6 m-cy.

Starosta – jak przedstawia się usprzętowienie i wyposażenie?

Stanisław Studencki – mamy sprzęt 3 i 4-letni, czyli jest to jeszcze nowoczesny sprzęt.

Starosta – czy to będzie jeden gabinet?

Stanisław Studencki – będą to 4 gabinety, w których będzie zatrudnionych 4 ginekologów.

Irena Przybylak – czyli nie ma szans na przyjmowanie pacjentek na terenie powiatu? Może można byłoby wprowadzić chociaż jeden dzień w tygodniu na konsultacje z pacjentkami?

Stanisław Studencki – bez finansowania nie będziemy w stanie pokryć takich kosztów. Jeżeli NFZ zmieni warunki oceny ofert kontraktowych w tym zakresie to będzie na to szansa, na chwilę obecną jest to niemożliwe. My nie zlikwidowaliśmy gabinetów na terenie powiatu, są one wyremontowane i gotowe do działalności, jednak to zależy od NFZ czy będzie preferował takie rozwiązania.
Aktualnie wystąpiłem do NFZ o zwiększenie ilości punktów na II półrocze, bowiem już w tym momencie wykorzystaliśmy ilość porad przyznanych przez NFZ. Przekroczyliśmy limit, jednak nadal świadczymy usługi i nie wprowadzamy żadnych kolejek, co jest standardem w innych placówkach. Dla pacjentek jest to bardzo komfortowa sprawa.
Warto podkreślić, że w naszym ośrodku pacjentki w zasadzie mogą uzyskać wszystkie świadczenia i badania zrobić na miejscu w ciągu jednego dnia.

Wicestarosta – na jakim etapie jest utworzenie punktu aptecznego w Drozdowie?

Stanisław Studencki – przekazałem zainteresowanemu, że jest zgoda Zarządu Powiatu na utworzenie tego punktu. Obecnie inwestor jest w trakcie zdobywania wszystkich wymaganych dokumentów w tym zakresie.

Starosta – czy osoba ta prowadzi już działalność aptekarską?

Stanisław Studencki – tak.

Starosta – czy pani dr podjęła pracę w Szczepankowie?

Stanisław Studencki – ta pani nie złożyła wcześniej wypowiedzenia w poprzednim zakładzie pracy. W związku z tym czekamy aż poprzedni pracodawca wróci z urlopu i podejmie decyzję w tej sprawie.
Informowałem panią dr już w listopadzie, że musi dopełnić tych formalności. Jednak nie uczyniła tego w odpowiednim czasie.
Aktualnie dr Dąbrowski wypełnia lukę lekarską w tym ośrodku zdrowia. 9 maja pracodawca tej pani dr, która będzie u nas pracować, wraca z urlopu i do tego dnia musimy jeszcze poczekać. Ona jest chętna do pracy u nas, jednak niefrasobliwie zapomniała odpowiednio wcześniej rozwiązać umowę o pracę z poprzednim pracodawcą. Miałem przygotowane dokumenty do podpisu dla tej pani na 14 kwietnia, jednak niezależnie od nas ona nie dopełniła jeszcze rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą.

Starosta – odbiegając od meritum chciałbym Państwa poinformować, że na ostatnim posiedzeniu rady Społecznej ZPOZ został sformułowany wniosek do Starosty w sprawie spotkania z szefami NFZ celem omówienia problemów dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej. W spotkaniu tym mają uczestniczyć wójtowie i burmistrzowie z naszego terenu.
Rozmawiałem także z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Prezydentem Miasta Łomża w sprawie spotkania przedstawicieli obu samorządów w celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie miasta i powiatu i polityki NFZ na najbliższe lata. Termin jeszcze nie został określony, ale będzie to prawdopodobnie czerwiec br.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/127/2012 z dnia 7 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej przewiduje przyznanie nagrody Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Rada Społeczna ZPOZ w podjętej uchwale przychyliła się na swoim ostatnim posiedzeniu do przyznania nagrody w takiej wysokości.
Z tego co pamiętam to od pierwszej kadencji nagroda przyznawana Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży była w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/128/2012 z dnia 7 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk – zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji, Rada Powiatu Łomżyńskiego może już w drodze podjętej uchwały ustanowić sztandar Powiatu Łomżyńskiego. Opis projektu sztandaru i wizerunek graficzny stanowią załącznik do przekazanego projektu uchwały. Przed wydaniem opinii przez Ministra pozytywną opinię wydała Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA.

Starosta – zasady używania sztandaru zostaną określone w odrębnej uchwale podjęte w stosownym czasie przez Zarząd Powiatu. W ten sposób będzie można łatwiej modyfikować te zasady i dopasowywać je do zaistniałych potrzeb.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta – projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie-Charubin o dł.1,04 km, gm. Zbójna do kategorii drogi powiatowej wynika z zamiaru przebudowy ciągu drogowego na odcinku Myszyniec – Kolno, w co jest zaangażowanych kilka samorządów z dwóch województw. Inicjatywy wychodzi z samorządu gminy Łyse.
W tej chwili jest to uchwała intencyjna, która generalnie ma wesprzeć szanse powodzenia na dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych, natomiast nasz odcinek jest najkrótszy w tym ciągu drogowym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/129/2012 z dnia 7 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w ramach rozwiązania rezerwy budżetowej „ogólnej” (wydatki bieżące) zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej „ogólnej” o kwotę 2.000 zł tytułem dotacji celowej przyznanej dla m. Łomża z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na uzupełnienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łomży w dziale 750, rozdziale 75023, § 2320. Dotacja celowa przeznaczona zostanie na ufundowanie nagrody pieniężnej w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA” organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Środki na sfinansowane nagrody Rada Powiatu Łomżyńskiego przyznała uchwałą nr XIX/88/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Ponadto zostanie zawarta umowa z Prezydentem Miasta Łomży określająca sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji.
Natomiast rozwiązanie rezerwy budżetowej „drogowej” – wydatki majątkowe wiąże się ze zmniejszeniem środków finansowych na zadania własne z rezerwy budżetowej „drogowej” o kwotę 30.000 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 na uzupełnienie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w związku z przedsięwzięciem p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B St. Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo”. Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął 12 kwietnia 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/130/2012 z dnia 7 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Starosta poinformował, że porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego przewiduje następujące tematy:
1) Otwarcie Sesji.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
4) Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5) Interpelacje i zapytania radnych.
6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu.
7) Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w 2011 roku.
8) Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2011 roku.
9) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.9 1) Starosta przechodząc do spraw różnych odczytał wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo, gm. Wizna” (kopia wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Z kolei odczytał odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych na przedmiotowy wniosek (kopia odpowiedzi stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaopiniowania wniosek Wójta Gminy Wizna w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo, gm. Wizna” została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/131/2012 z dnia 7 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

2) Irena Przybylak – proszę o zaplanowanie środków na 2013 rok celem pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania modernizacji drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Bronowo. Jest to dość długi odcinek, mocno zaludniony, o bardzo dużym natężeniu ruchu. W tej sprawie apeluję już kolejny rok. Uważam, że jest to najczęściej odwiedzany teren powiatu łomżyńskiego przez mieszkańców innych województw, a droga jest w najgorszym stanie technicznym.

Starosta – gmina Piątnica jest zainteresowana, ale ma trudną sytuację finansową, także gmina Wizna jest zainteresowana, ale w pierwszej kolejności planuje wykonanie innych inwestycji.
W tej sprawie musimy starać się o pozyskanie środków zewnętrznych, ponieważ własnymi siłami nie mamy szans na zmodernizowanie tej drogi. Jednak najpierw należy wykonać dokumentację techniczną.

Adam Sowa – do mementu, kiedy nie zostanie wykonana kanalizacja przy tej drodze, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej inwestycji – na tej drodze.

Starosta – koszty realizacji tej inwestycji mogą być najwyższe, jeżeli chodzi o metr bieżący. Jest to teren nadnarwiański i będą konieczne wykupy gruntów.
Adam Sowa – potwierdzam, że jest to jeden z najważniejszych odcinków dróg powiatowych.

Zebrani nie innych wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 38-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 10 maj 2012 08:50
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2012 08:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2068 razy