BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 40/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 czerwca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie posiedzenia obyło się o godzinie 12.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 39-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o zwiększenie dotacji podmiotowej o 20.000 zł.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka”.
7. Analiza gospodarki paliwowej za okres od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012r. po wprowadzeniu opomiarowania niektórych pojazdów silnikowych.
8. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dofinansowanie II etapu realizacji drogi 1964 Bronowo-Janczewo.
9. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł na opracowanie studium wykonalności na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo.
10. Rozpatrzenie podania PE-POLSKA Sp. z o.o. sp. k. z Gdańska o zawarcie ugody w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego dotyczącego niewykonania dokumentacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gaci oraz ustalenie ceny wywoławczej.
12. Zatwierdzenie Arkusza Organizacji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2012/2013.
13. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 39-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 39-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki – wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej o 20.000 zł wynika z tego, że została wprowadzona reforma składek ZUS oraz utworzyliśmy nowe stanowisko pracy – w części refundowane, jednak wymaga od nas także dofinansowania. Ponadto nie przewidzieliśmy tak wysokich składek na ubezpieczenie naszego nowego samochodu (wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej o 20.000 zł stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie starego samochodu?

Jarosław Cholewicki – sprzedamy go, jednak jeszcze chcemy go wykorzystać w czerwcu i lipcu do obsługi przygotowywanych przez nas imprez kulturalnych. Samochód ma już 17 lat i jego wartość nie jest zbyt duża – około 5.000 zł – taka jest średnia cena takich aut.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jeśli Zarząd przychyli się do powyższego wniosku to należy poczekać do rozliczenia budżetu za I półrocze, bowiem takich wniosków z pewnością będzie więcej. Natomiast uważam, że nie powinniśmy wchodzić w deficyt budżetowy a przytoczone koszty pokryć w tym momencie z nadwyżki.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej o 20.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – od 1999 roku ZPOZ miał swój statut, który był wielokrotnie zmieniany, natomiast aktualnie nowelizacja przepisów wymogła na nas kolejne zmiany do statutu. Przedstawiony Państwu dokument jest aktem jednolitym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego jest kwestią formalną. Nie mamy żadnych przeciwwskazać co do tego, aby Zarząd przyjął pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, bowiem przekwalifikowany odcinek drogi nie graniczy z drogami zarządzanymi przez ZDP.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek Prezydenta Miasta Łomży w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka” wymaga zaopiniowania przez nasz samorząd. Ta kwestia jest także sprawą formalną, a konkretnie wiąże się z budową i przebudową ronda na terenach przygotowywanych pod inwestycje, między innymi ma ułatwić komunikację prowadzącą do nowej galerii handlowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka” została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/136/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – w związku z tym, że docierały do mnie niepokojące sygnały o tym, iż kierowcy ZDP w Łomży niewłaściwie gospodarują paliwem poleciłem Dyrektorowi tej jednostki zamontowanie opomiarowania zużycia paliw. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone już w wielu jednostkach. Ponadto w samochodach służbowych zainstalowano urządzenia GPS. Te elementy pozwalają na bardzo dokładną kontrolę pracy. Wobec tego poprosiłem o przygotowanie materiałów w zakresie przeprowadzenia analizy gospodarki paliwowej za okres od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012r. po wprowadzeniu opomiarowania niektórych pojazdów silnikowych. Materiały Państwo otrzymaliście.

Z kolei Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – omówił dokumenty przygotowane w przedmiotowej sprawie (ww. dokumenty stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Podkreślił przy tym, że na dzień dzisiejszy opomiarowanie zostało zamontowane w pojazdach o największym zużyciu paliw, dzięki tym czynnościom nie ma już potrzeby ustalania norm paliwowych, co też usprawnia w sposób istotny pracę oraz zmieniło się podejście załogi do pracy i gospodarki paliwowej.
Reasumując dodał: od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012r., czyli w okresie 7 miesięcy, oszczędności – czy raczej zużycie paliwa wyniosło znacznie mniej – w przeliczeniu na złotówki aż o 67.000 zł. W związku z tym Starosta poprosił mnie o uwiarygodnienie tych danych, co uczyniłem w przedłożonej specyfikacji. Wobec tego nie można stwierdzić, że została wykonana np. mniejsza praca – że zostało wypracowanych mniej godzin.
Początkowo mieliśmy pewne awarie systemu, ale zostały one szybko usunięte i od dłuższego czasu nie mamy żadnych awarii. Firma instalująca opomiarowanie ma podgląd elektroniczny tego co w danym pojeździe się dzieje i w związku z tym pracownicy nie próbują obejść i oszukać urządzeń mierzących zużycie paliw.
Jest jeszcze wiele jednostek samochodowych, w których zainstalowanie opomiarowania zużycia paliw także jest zasadne. Są to między innymi rębaki, samochody osobowe i inne jednostki.
Poza tym informuję Państwa, że zamontowanie opomiarowania kosztowało nas około 30.000 zł.

Starosta – prosiłem o to, aby Dyrektor potwierdził, że przedstawione dokumenty są wiarygodne i stąd została przedstawiona w dokumentach tak dokładna analiza.
Szczególnie pomocna jest możliwość stałego monitorowania: gdzie znajduje się sprzęty, kiedy jest tankowany itp.

Adam Sowa – przedstawione dokumenty dowodzą, że zainstalowanie opomiarowania było zasadne, natomiast różnice w zużyciu paliw są zatrważające. Ciężko kogoś oskarżać, ale przedłożone dane dają wiele do myślenia.

Irena Przybylak – dzięki tak znacznie mniejszemu zużyciu paliw będziemy mogli wykonać więcej inwestycji na naszych drogach.

Janusz Świderski – jestem szczególnie zadowolony, że w zasadzie już udało się zmienić mentalność pracowników ZDP, dzięki czemu będziemy mieli oprócz zmniejszenia zużycia paliw także większą wydajność pracy.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przy porównaniu miesięcy z poszczególnych lat, nie rozumiem tego jak mogło dojść do blisko dwukrotnie większej ilości przejechanych kilometrów przez poszczególne jednostki samochodowe.

Janusz Świderski – także byłem bardzo zaskoczony tymi faktami, jednak ciężko mi podejrzewać pracowników o łamanie prawa poprzez fikcyjne nabijanie przejechanych kilometrów.
Z kart pracy wynika, że w tych analogicznych okresach została wykonana w zasadzie taka sama praca.

Wicestarosta – jeżeli wychodzi, że w skali roku kwota około 100.000 zł szła na fikcyjne zużycie paliw to należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednak moje wątpliwości budzi porównywanie miesięcy zimowych, gdzie zima w 2010 roku była wyjątkowo trudna, gdzie zaspy i pokrywa śnieżna była tak duża, że trzeba było jeździć wręcz tunelami wykopanymi w śniegu. Natomiast z przekazanych dokumentów wynika, że w porównywanych okresach zużycie paliw zmalało nawet o 2/3. Trzeba przy tym pamiętać, że ostatnie dwie zimy zdecydowanie się od siebie różniły.
Np. piaskarka w porównywanych miesiącach grudniowych przejechała w jednym roku znacznie mniej kilometrów, ale to wynikało z tego, iż wcześniejsza zima była znacznie cięższa i nie da się tego porównać.
Jeżeli następowało prawdopodobne złamanie obwiązującego prawa to wnioski powinny być wyciągnięte, natomiast jeżeli różnice wynikają z tego, że były zupełnie inne zimy i z tego, że np. w ubiegłej kadencji oddaliśmy ponad 34 wyremontowanych bądź wybudowanych dróg, co wymagało odpowiednio intensywnych prac wykonanych przez ZDP.
Jeżeli te dokumenty są wiarygodne to jest to w zasadzie gigantyczna afera, natomiast jeżeli jest inaczej to jest to stwierdzenie stanu faktycznego – tego, że ZDP wykonał znacznie więcej prac w roku 2010 i na początku roku 2011. Nie wiem czy w związku z przedstawionymi sugestiami mam np. uważać, że karty pracy były podpisywane fikcyjnie? Na pewno zamontowanie opomiarowania było racjonalne, jednak podawanie takich porównań to nie jest miarodajne.

Starosta – grudzień 2010 – ostra zima i następnie kwiecień 2011 – brak zimy, natomiast liczba przejechanych kilometrów jest na bardzo zbliżonym poziomie, a przecież w kwietniu nie było potrzebne odśnieżanie.
Ponadto podczas tej ostrej zimy zadania były w dużym stopniu zlecane na zewnątrz, co generowało duże koszty – było to ponad 530.000 zł.

Wicestarosta – nie wiem jak zrozumieć, że w porównywanych miesiącach czasami liczba przejechanych kilometrów spada aż o około 2.000 km?

Adam Sowa – przedstawiona analiza dowodzi, że konieczne było wprowadzenie racjonalnego zarządzania ZDP i nie jest to żadna propaganda sukcesu. Sugestie, że sprawę należy skierować do organów ścigania są przesadzone.
Jest to dopiero wstępna analiza w tym zakresie, która w moim przekonaniu była bardzo potrzebna.

Janusz Świderski – zgadzam się z tym, że zimy w ciągu ostatnich dwóch lat były rożne, jednak jeżeli chcielibyśmy przekonać się w 100 % o wiarygodności to zróbmy wyrywkowe kontrole poszczególnych danych, zachęcam do tego. W pełni odpowiadam za te dane, które podałem i nie jest to żadna propaganda sukcesu.

Wicestarosta – wg mnie wiarygodne dane wskazywałyby, że występowały niepokojące zachowania kierowców, kiedy samochody zaczęłyby po zamontowaniu opomiarowania palić mniej paliwa. Natomiast dokumenty wskazują, że zostało po prostu mniej przejechanych kilometrów i to także potwierdzają podpisane karty pracy.

Starosta – ilość wykonanych prac w porównywanych okresach dowodzi, że są one na zbliżonym poziomie, natomiast po zamontowaniu opomiarowania kilometrów przejechanych jest znacznie mniej. Trzeba podkreślić, że na licznikach pojazdów nie było plomb.

Janusz Świderski – po montażu opomiarowania mamy odczynienia już z rzeczywistym zużyciem paliwa. Zapraszam Państwa do naszej siedziby i będziemy mogli wprost przekonać się o tym, że przedstawione dane są wiarygodne.

Wicestarosta – tak naprawdę spadała ilość przejechanych kilometrów i z tego tytułu przedstawione dane nie przekonują mnie.

Starosta – zamontowanie opomiarowania kilometrów przejechanych przez poszczególne pojazdy jest w mojej ocenie bardzo trafnym posunięciem. Na dzień dzisiejszy powinniśmy rozważyć zamontowanie opomiarowania na pozostałych pojazdach – w tym zakresie Dyrektor powinien przeprowadzić analizę zasadności takich rozwiązań. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to będziemy rozszerzali montowanie opomiarowania.
Na pewno nie pozostawimy bez odzewu faktów przedstawionych przez Dyrektora, jednak zajmiemy się tym w późniejszym okresie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem o dofinansowanie II etapu realizacji drogi 1964 Bronowo-Janczewo (ww. wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta – dofinansowanie przedstawionej inwestycji może być pokryte z rezerwy drogowej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o dofinansowanie II etapu realizacji drogi 1964 Bronowo-Janczewo został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł na opracowanie studium wykonalności na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – dodam, że studium wykonalności potrzebne jest tylko do projektów strukturalnych.

Starosta – tak, zgadzamy się z tym i bierzemy pod uwagę to, że Marszałek poinformował nas, iż będą szanse na pozyskanie środków na tę inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Janusz Świderski – studium wykonalności zamierzamy przygotować, aby mieć całość dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki RPO.

Starosta – wartość tej inwestycji jest na tyle wysoka, że w zasadzie nie mamy innej szansy na jej realizację jak pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł na opracowanie studium wykonalności na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 Starosta przedstawił podanie PE-POLSKA Sp. z o.o. sp. k. z Gdańska o zawarcie ugody w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego dotyczącego niewykonania dokumentacji (ww. podanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należność główna obecnie jest w wysokości 48.839,40, natomiast odsetki naliczone na dzień 23 maja br. wynoszą 3.110,98 zł.

Starosta – uważam, że wstępnie możemy przychylić się do rozłożenia należności głównej w wysokości 48.839,40 na 10 miesięcznych rat oraz do umorzenia odsetek naliczonych na dzień 23 maja br. Ostatecznie i tak w tej sprawie będzie musiała się wypowiedzieć Rada Powiatu. Natomiast przychylenie się do kwestii wykonania prac przez dłużnika w zamian za część długu nie powinna wchodzić w grę, bowiem jeżeli raz już nas zawiódł pod tym względem to może się to powtórzyć.

Barbara Gorzęba – dodam, że przy ewentualnych umorzeniach powinna być brana pod uwagę bezwzględnie uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/185/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – nasuwają mi się uwagi i pytania dotyczące tego, z jakich powodów ta Firma nie podała przyczyn, które spowodowały to, iż zamówione przez nas dokumentacje projektowe nie zostały wykonane.

Z kolei członkowie Zarządu, 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przychylili się do rozłożenia należności głównej w wysokości 48.839,40 na 10 miesięcznych rat oraz do umorzenia odsetek naliczonych na dzień 23 maja br. – na kwotę 3.110,98 zł.

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gaci oraz ustalenie ceny wywoławczej dotyczy działki zabudowanej o powierzchni 0,22 ha. Pierwszy z lokali jest o powierzchni użytkowej 62,15 m² - cena brutto wynosi 52.339,46 zł w tym: wartość oszacowana 50.275,00 zł; koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia – 362,00 zł; podatek VAT w kwocie 1.702,46, zł. Lokal nr 2 – pow. użytkowa 54,43 m² - cena brutto wynosi 45.812,48 zł w tym: wartość oszacowana 44.030,00 zł; koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 362,00 zł; podatek VAT w kwocie 1 420,48 zł. Lokal nr 3 – pow. użytkowa 68,62 m², cena brutto wynosi 57 801,16 zł w tym: wartość oszacowana 55.509,00 zł; koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 362,00 zł; podatek VAT w kwocie 1.930,16 zł. Lokal nr 4 – pow. użytkowa 200,47 m², cena brutto wynosi 163.537,48 zł w tym: wartość oszacowana 157.385,00 zł; koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 362,00 zł; podatek VAT w kwocie 5.790,48 zł. Samorząd Gminy Łomża oraz Prezydent Miasta Łomża nie wyrazili zainteresowania w kwestii przejęcia tej nieruchomości w formie darowizny. Naszym jednostkom organizacyjnym także nie przyda się do realizacji celów statutowych. Przypomnę, że Rada Powiatu już wyraziła zgodę na sprzedaż tych lokali.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 27 lipca 2012 r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gaci oraz ustalenie ceny wywoławczej została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/137/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty przedstawiła Arkusz Organizacji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2012/2013. Podkreśliła przy tym, że liczba dzieci objętych opieką zmniejszyła się o ponad 60 osób, ale i tak jest większa od liczby dzieci sprzed dwóch lat. Liczba etatów pedagogicznych i administracyjnych nie uległa zmianie.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu Arkusz Organizacji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2012/2013 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument znajduje się w aktach Wydziału PRS).

Ad.13 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przewiduje dodatkową możliwość wynajmu sal konferencyjnych okresowo, w tym cyklicznie – na czas dłuższy niż jednorazowy. Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne i konkurencyjne, bowiem dotychczas musieliśmy trzymać się stawek określonych za jednorazowy wynajem sal. Z tego powodu nie byliśmy konkurencyjni, ponieważ inne podmioty wynajmujące sale konferencyjne stosowały specjalne upusty dla podmiotów wynajmujących sale w sposób cykliczny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/138/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 40-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2012 11:22
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2012 11:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2324 razy