BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 41/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 czerwca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie posiedzenia obyło się o godzinie 10.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
4. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 40-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o dodatkowe środki na ostateczne rozliczenie projektu pod nazwą „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej i przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1825B gm. Przytuły.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łomży.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
9. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXI Sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 40-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 40-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – wniosek o dodatkowe środki na ostateczne rozliczenie projektu pod nazwą „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” wynika z potrzeby uzyskania przez nas dodatkowych 10.753,03 zł, które musimy przeznaczyć na niezaplanowane wydatki. Jest to konsekwencją tego, że kontrolujący porównał projekt z przedmiarem, gdzie stwierdzono rozbieżność w ilości metrów bieżących wykładziny zaplanowanej do wykonania remontu. Przedmiar nie jest dokumentem wymaganym jednak kontrolujący stwierdził, że na podstawie błędu, który w nim wystąpił dokonają korekty i potrącenia naszej jednostce środków z przekazanego dofinansowania.

Starosta – podczas kontroli, o której wspomniała Pani Dyrektor stwierdzono także, że mogła wystąpić ograniczenie konkurencyjności wobec podmiotów mających swoją siedzibę poza granicami Polski.

Anna Archacka – tak, z tym, że ostatecznie udało nam się wybronić z tych zarzutów i uznano, iż przetarg był przeprowadzony bez naruszeń obowiązujących norm.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o dodatkowe środki na ostateczne rozliczenie projektu pod nazwą „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” został zaakceptowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – złożony przeze mnie wniosek dotyczy kwoty 135.000 zł – niezbędnej na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej i przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1825B k/m Gardoty gm. Przytuły. Sprawę tę należy załatwić w trybie pilnym, bowiem nastąpiła awaria przepustu i w tej chwili ten odcinek drogi jest wyłączony z ruchu – w celach zapewnienia bezpieczeństwa (dokumentacja dotycząca ww. tematu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przeznaczenie kwoty 135.000 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej i przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1825B został zaakceptowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Barbara Stalewska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży – zgodnie z art. 33 b pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży współtworzy powiatową administrację zespoloną. PINB jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W świetle powyższego oraz mając na uwadze art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, przygotowana została niniejsza uchwała. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako jednostka budżetowa winien posiadać statut. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organem właściwym do uchwalenia statutu Powiatowego Inspektoratu jest Rada Powiatu Łomżyńskiego i z tego powodu przedkłada się projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łomży. Natomiast w paragrafie 7 zostały dodatkowo wymienione stanowiska pracy w naszej jednostce, co zostało zawarte w związku z sugestią radcy prawnego.

Starosta – w mojej ocenie nie powinno się wyszczególniać stanowisk pracy w statucie, ponieważ przy jakichkolwiek zmianach kadrowych czy nazwy stanowiska trzeba będzie podejmować kolejną uchwałę Rady Powiatu. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać żadnych zmian kadrowych.

Barbara Stalewska – jest to słuszne zastrzeżenie, sprawę tę skonsultuję jeszcze z radcą prawnym.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łomży został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiony Państwu projekt uchwały Rady Powiatu jest wynikiem wytycznych zawartych w art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która wskazuje, że Zarząd Powiatu musi przedstawić sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za rok poprzedni do zatwierdzenia Radzie Powiatu. Musi to uczynić do końca czerwca danego roku. Przy tym sprawozdanie finansowe winno być przedłożone w formie: bilansu z wykonania budżetu powiatu; łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych; łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych; oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały Rady Powiatu także jest wynikiem wytycznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – zawartych w art. 271 ust. 1 oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dokumenty te wskazują, że Zarząd Powiatu przed uzyskaniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za dany rok musi przedstawić do zapoznania: sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego; sprawozdanie finansowe Powiatu; opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok; informację o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego; stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczące absolutorium; oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie absolutorium.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada rozwiązanie rezerwy budżetowej „drogowej” - wydatki majątkowe. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej „drogowej” o kwotę 250.000,00 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 na uzupełnienie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 250.000 zł W tym 15.000,00 zł – na opracowanie Studium Wykonalności w związku z przedsięwzięciem p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B St. Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo”. Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął 30 maja 2012 roku. Z kolei 100.000 zł – na dofinansowanie realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo” długości 0,4 km – wykonanie nawierzchni asfaltowej. Jest to kontynuacja zadania z 2010 roku. Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął 30 maja 2012 roku. Ponadto 135.000 zł – na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej i przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1825B k/m Gardoty gm. Przytuły w trybie pilnym – awaria przepustu.
Dodam, że wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zostały zaaprobowane przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku oraz ostatni z wniosków zaakceptowano na dzisiejszym posiedzeniu.
Wobec tego w dochodach bieżących zwiększa się plan dochodów budżetu na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014, § 2710 o kwotę 100.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Wizna na podstawie porozumienia z dnia 28.02.2012 roku. Natomiast w wydatkach bieżących zwiększa się plan wydatków budżetu na zadania własne i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 4210 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu drogi powiatowej nr 1967B Boguszki – Zanklewo – Sieburczyn na odcinku przejście przez miejscowość Zanklewo. Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w danej sprawie wpłynęło 8 czerwca 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/139/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta poinformował, że zaproponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu zakłada wprowadzenie pod obrady następujących punktów:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 41-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 28 cze 2012 10:05
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2012 10:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1895 razy