BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 42/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończyło się o godzinie 9.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 41-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
5. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
6. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 41-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 41-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym stwierdził, że szerokie uzasadnienie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego zostanie przedstawione na sesji. Wyjaśniając poinformował, że radca prawny analizując zapis w przedmiotowej uchwale błędnie uznał, iż uchwała powinna wejść w życie 14 dniu po opublikowaniu jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Natomiast prawidłowo uchwała ta powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że umorzenie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa dotyczy nieruchomości położonych na terenie wsi Jeziorko. Należność ta, wraz z odsetkami wynosi ponad 1.035 zł, jednak Komornik Sądowy umorzył postępowanie wobec braku możliwości dokonania dalszych egzekucji.
Z kolei Stanisław Kozikowski zapoznał zebranych z wnioskiem w przedmiotowej sprawie (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Adam Sowa – czy zadłużenie po roku 2009 jeszcze rosło?

Stanisław Kozikowski – nie, ponieważ w tym roku zlicytowano nieruchomość należącą do dłużników.

Starosta – z jakich przyczyn obecnie zaproponował Pan umorzenie tych należności finansowych?

Stanisław Kozikowski – aktualnie musimy przedstawiać te należności w sprawozdawczości, natomiast w sytuacji kiedy nie ma możliwości odzyskania należności, w naszej ocenie właściwą drogą jest umorzenie. W prawdzie np. za kilka lat moglibyśmy starać się wznawiać procedurę komorniczą, jednak z uwagi, na to że dłużnicy nie mają żadnego majątku na siebie, bowiem został on przepisany na członków rodziny, nie widzimy realnych szans na odzyskanie niniejszej należności. Ich zadłużenie sięga obecnie kwoty około 700.000 – 800.000 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – postępowanie zaproponowane przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jest zgodne z ustawą o finansach publicznych, która przewiduje takie rozstrzygnięcie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy zmiany formalnej. Pierwotnie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody wręczane w ramach kolejnej edycji „Teatru w walizce”, jako realizację zadania własnego, natomiast zadanie to zostanie zrealizowane w ramach zawartego porozumienia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/141/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy zmiany budżetu powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 1.153.023 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy dot. realizacji projektu „Razem ku samodzielności”. Projekt ten realizowany jest od kilku lat, natomiast aneksy są podpisywane corocznie. Kwota wkładu krajowego to 57.973 zł, pozostała kwota to środki unijne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/142/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.5 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy zmian wprowadzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych dokonanych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej. Projekt uchwały nie odnosi się do zwiększeń wydatków majątkowych i osobowych, ponieważ taką dyspozycję może przedstawić jedynie Rada Powiatu.
Dodam, że projekt tej uchwały zakłada także zmiany w zakresie zabezpieczenia kwoty ponad 189.000 zł – czyli 10 % wartości inwestycji, która miała być realizowana w zakresie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej relacji Chojny – Szczepankowo – Śniadowo, w ramach tzw. schetynówki, jako ewentualne zaspokojenie roszczeń wynikających z zerwania umowy.

Starosta – uzupełniając tę informację pragnę przypomnieć, że modernizacja drogi powiatowej na odcinku Chojny – Śniadowo została wstrzymana, natomiast kodeks cywilny przewiduje za zerwanie kontraktu naliczenie kar umownych. Przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg i podpisało z nami umowę wystawiło notę obciążeniową na kwotę ponad 189.000 zł – to jest 10 % wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy. Nota ta jest wystawiona, ponieważ zerwanie umowy nastąpiło z naszej winy. ZDP odmówił wypłacenia tej kwoty, w związku z tym możemy spodziewać się, że ze wspomnianą firmą spotkamy się w sądzie, który orzeknie w sprawie zasadności tych roszczeń.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/143/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 42-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 4 lip 2012 09:01
Data opublikowania: środa, 4 lip 2012 09:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1985 razy