BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 43/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lipca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 42-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zwiększenie limitu na składkę na ubezpieczenie społeczne.
4. Przyjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku GDDKiA Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
6. Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów ,,Święta Policji” organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Łomży; oraz o przeznaczenie kwoty 2.850 zł z przeznaczeniem na nadzór nad lasami prywatnymi realizowany przez nadleśnictwa.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu
w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie nawiązania umów najmu lokali mieszkalnych
w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Gaci.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
10. Sprawy różne:
1) Zapoznanie z propozycją odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych firmie z Gdańska dotyczącej niezrealizowanej dokumentacji technicznej.
2) Porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie modernizacji drogi na odcinku drogi powiatowej Borawskie – Mieczki.
3) Porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie modernizacji drogi powiatowej na odcinku przez m. Wagi.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 42-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 42-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zwiększenie limitu na składkę na ubezpieczenie społeczne.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że: przedmiotowy wniosek został złoży, ponieważ na początku roku została podwyższona składka rentowa o 2 %. W związku z tym nasze jednostki kolejno składają wnioski w problemowej sprawie, ponieważ w ich budżetach nie zostały przewidziane środki w takiej wysokości na ubezpieczenia społeczne. Dotychczas wnioski także złożyły dwie instytucje kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz ROK w Łomży. Po przedłożeniu wniosków przez wszystkie nasze jednostki i rozliczeniu wolnych środków przedłożę projekt uchwały w niniejszej sprawie (kopia wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zwiększenie limitu na składkę na ubezpieczenie społeczne stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku GDDKiA Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest konsekwencją inwestycji GDDKiA, która nie ma połączenia z żadną z naszych dróg. W związku z tym udzieliliśmy pozytywnej opinii.

Adam Sowa – czy został zaprojektowany chodnik do samego Marianowa, chodzi mi o inwestycję na drodze krajowej, którą przedstawił w swoim wniosku GDDKiA Oddział w Białymstoku?

Janusz Świderski – tak, z tym jeszcze nie wiadomo czy zostanie taki zakres robót wykonany.

Adam Sowa – jak będzie wyglądała przebudowa tego odcinka drogi?

Janusz Świderski – będzie to kompletna przebudowa i zmiana organizacji ruchu, łącznie z nowymi zjazdami i położeniem dodatkowej warstwy ścieralnej.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku GDDKiA Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – poinformował, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pomoże skrócić pewne działania administracyjne, co pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie zadań i realizację zaplanowanych inwestycji. Poprzedni Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży również miał takie upoważnienie, tego typu uchwała to w zasadzie standardowe, formalne rozwiązanie podejmowane przez różne samorządy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia Pana Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/144/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – poinformował, że wniosek o rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów ,,Święta Policji” wynika z prośby skierowanej w tym zakresie przez Komendę Miejską Policji w Łomży. Pula środków zarezerwowana w naszym budżecie na ten rok dla Policji została już wyczerpana. W związku z tym proponujemy rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na ww. cel kwoty 500 zł. Dotychczas wspieraliśmy Policję – na ten cel – podobną kwotą (pełna treść wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta – proszę poinformować Policję, że na przyszłe lata takie potrzeby należy przewidzieć na początku roku.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów ,,Święta Policji” został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – poinformował, że druga część wniosku dotyczy wydatkowania kwoty 2.850 zł z przeznaczeniem na nadzór nad lasami prywatnymi realizowany przez nadleśnictwa. Wynika to z tego, że wzrosła powierzchnia użytków leśnych należących do prywatnych właścicieli.

Starosta – z czego wynika wzrost liczby zalesionych hektarów?

Wacław Sierbiński – z tego, że nasza ewidencja gruntów ujawniła nowe zalesione tereny oraz z tego, że prywatni właściciele poszerzają swoje zalesione tereny.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu wniosek o wydatkowanie kwoty 2.850 zł z przeznaczeniem na nadzór nad lasami prywatnymi realizowany przez nadleśnictwa został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną dotyczy stawek bazowych czynszu ustalonych już przed 10-cioma laty. Sprawa ta odnosiła się do mieszkań należących do Zespołu Szkół w Marianowie oraz ZPOZ w Łomży. Mieszkania ZS w Marianowie przeszły do zasobu Skarbu Państwa. Obecnie kwestię tą należy uregulować, bowiem przejęliśmy mieszkania w Gaci, które należały wcześniej do zasobów ZPOZ. Projekt zakłada w załączniku do uchwały nr 105/141/02 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną, wprowadzenie zmiany w § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 2,00 zł miesięcznie”. Ponadto skreśla się § 4 i 5.
Ustalona w §1 stawka bazowa czynszu obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały – dla nowo podpisywanych umów najmu lokali mieszkalnych oraz po okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego – dla umów najmu lokali mieszkalnych podpisanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
Odpowiadając na pytanie skąd te czterokrotne podwyższenie stawki należy stwierdzić, że minęło już 10 lat od ostatnie ustalenia wysokości tych stawek.
W porównaniu z innymi czynszami w zasobach Skarbu Państwa – np. lokal w Zbójnej – stawka czynszu brutto 2,50 zł, gdzie nie ma c.o. innych tego typu instalacji.
W Marianowie był ustalony czynsz na podstawie operatu szacunkowego na poziomie 3,60 zł, co biorąc pod uwagę przeliczenia na stawkę bazową odpowiada stawce bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości ponad 4,60 zł miesięcznie.
Wg naszych szacunków w stosunku do nieruchomości w Marianowie a nieruchomości w Gaci powinien być zastosowany wskaźnik 0,82, co w efekcie dało nam stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 2,00 zł miesięcznie. Czy to jest dużo czy mało to trudno powiedzieć. Powinniśmy przy tym starać się zachęcać najemców do zakupu, czyli czynsz nie powinien być na zaniżonym poziomie.

Adam Sowa – nie dziwne, że jak była tak niska stawka czynszu to lokatorzy nie byli zainteresowani kupnem lokali.

Wicestarosta – zarówno w przypadku mieszkań w Marianowie jak i w Gaci lokatorzy są osobami ubogimi, które często nie radzą sobie w życiu, w związku z tym ciężko będzie egzekwować wyższe stawki, choć przy tym zgadzam się z uzasadnieniem i filozofią przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – dodam, że w razie potrzeby będzie istniała możliwość obniżenia tych stawek – po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Adam Sowa – czy lokale w Marianowie będą usankcjonowane tymi stawkami czynszu?

Stanisław Kozikowski – nie, wspomniałem, że w Marianowie były wyższe stawki, aby mieć jakieś szersze odniesienie porównawcze.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/145/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że kwestia zajęcia stanowiska w sprawie nawiązania umów najmu lokali mieszkalnych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Gaci już została w części przedstawiona w poprzednim temacie. Przypomnę, że są w ww. nieruchomości 3 lokale, jeden jest pustostanem. Ustaliliśmy, że do końca lipca br. przedstawimy nowe zasady wynajmu lokali. Należy dodać, że jeden z lokatorów ma zaległość w wysokości ponad 1.200 zł. Projekt umowy zakłada zawarcie umowy po nowych stawkach czynszu z osobą, którą nie zalega z czynszem. Natomiast z drugim lokatorem mamy podstawy, aby rozwiązać umowę. Jednak w pierwszym etapie powinniśmy podjąć działania zmierzające do egzekucji tych środków. Jeżeli Sąd wyda nakaz eksmisji to nałoży równocześnie obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego przez Gminę. Jeżeli Gmina nie zapewni lokalu wtedy właściciel budynku może obciążyć kosztami utrzymania tego lokatora Gminę.

Starosta – powinniśmy dążyć do tego, aby własność tych lokali była w rękach prywatnych.

Stanisław Kozikowski – pragnę podkreślić, że aktualnie miesięczne koszty utrzymania jednego lokalu przekraczają 600 zł. Straty z tego tytułu będą generowane w naszym budżecie.

Z kolei członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili podpisać umowę najmu lokali z lokatorem, który nie zalega z czynszem, natomiast z lokatorem zalegającym z czynszem postanowili nie zawierać umowy najmu i w konsekwencji podjąć działania zmierzające do odzyskania zaległości czynszowej w wysokości ponad 1.200 zł.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy zmian wynikających z dzisiejszych postanowień Zarządu. Konkretnie obejmuje rozwiązanie rezerwy budżetowej – ogólnej. Pierwotnie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody wręczane w ramach kolejnej edycji „Teatru w walizce”, jako realizację zadania własnego, natomiast zadanie to zostanie zrealizowane w ramach zawartego porozumienia.
Rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kwotą 500 zł obchodów ,,Święta Policji” w związku z prośbą skierowaną w tym zakresie przez Komendę Miejską Policji w Łomży. Druga część uchwały dotyczy wydatkowania kwoty 2.850 zł z przeznaczeniem na nadzór nad lasami prywatnymi realizowany przez nadleśnictwa, co wynika z tego, że wzrosła powierzchnia użytków leśnych należących do prywatnych właścicieli.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/146/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 1.) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przechodząc do spraw różnych stwierdził, że propozycja odpowiedzi przygotowana przez Zarządu Dróg Powiatowych skierowana do firmy z Gdańska dotycząca niezrealizowanej dokumentacji technicznej wynika z prośby skierowanej przez tą firmę do Zarządu Powiatu. Zgodnie z postanowieniem Zarządu z poprzedniego posiedzenia w przygotowanym piśmie zawarłem informację, że Zarząd przychylił się jedynie do kwestii rozłożenia należności głównej na 10 rat i do umorzenie odsetek na dzień 31 sierpień 2012 roku. Musi to mieć umocowanie w uchwale podjętej przez Radę Powiatu. Przedstawiciele firmy dzwonili do mnie dwukrotnie i prosili o całkowite umorzenie. Firmie tej grozi upadłość, ponieważ komornik stara się odzyskać należności na rzecz kilkunastu podmiotów. Jednak poinformowała przedstawicieli tej firmy o stanowisku Zarządu Powiatu, które przedstawiłem powyżej (kopia propozycji odpowiedzi stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jestem przekonana, że szybciej sami odzyskamy tę należność, natomiast zaangażowanie komornika wydłuży całe postępowanie. Wg informacji uzyskanych w ostatnim okresie od przedstawicieli ww. firmy zależy im na comiesięcznej spłacie należności, ponieważ udało się im pozyskać kontrahentów i będą w stanie systematycznie spłacać długi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu. W zarządzonym głosowaniu propozycja odpowiedzi przygotowana przez Zarządu Dróg Powiatowych skierowana do firmy z Gdańska dotycząca niezrealizowanej dokumentacji technicznej została przyjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 2.) Starosta – projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie modernizacji drogi na odcinku drogi powiatowej Borawskie – Mieczki obejmuje remont brukowej, celem wykonania na niej nawierzchni bitumicznej tzw. metodą powierzchniowego, potrójnego utrwalenia – metodą na zimno.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – jest odcinek 700 metrów, nawierzchnia brukowa, jest konieczność wyrównania. Całość powinna być wykonana jednorazowo, aby nie zwiększać kosztów, dzieląc na etapy. 96.000 zł – koszty Powiatu, 25.000 zł – koszty Gminy. Zostało to wynegocjowane, proporcje nie są w pełni satysfakcjonujące, jednak Gmina nie jest w stanie partycypować w kosztach w większym wymiarze.

Starosta – trzeba mieć na uwadze, że całą dokumentacją na inwestycję w miejscowości Supy sfinansowała Gmina, teraz Gmina finansuje kolejną dokumentację na inną drogę powiatową. Z tego tytułu Gminy nie stać już na kolejne duże inwestycje w drogi powiatowe.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Borawskie – Mieczki został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 3.) Starosta – kolejny projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie modernizacji drogi powiatowej dotyczy odcinka przebiegającego przez miejscowość Wagi. Obejmuje te zadanie remont nawierzchni o długości 436 mb.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – także dotyczy to nawierzchni brukowej, jednak o dużo gorszym stanie technicznym, gdzie występują grunty wysadzinowe. Jest to inicjatywa Wójta. My zobowiązujemy się w tym porozumieniu do opracowania dokumentacji technicznej.

Z kolei Dyrektor ZDP w Łomży odbiegając od meritum zwrócił uwagę jak duże problemy występują, kiedy dokumentacje techniczne zamawiane są za niższą cenę, ale bez przeprowadzenia uzgodnień. Takie zastosowania rozwiązań wiąże się z opóźnieniami inwestycji nawet o kilka miesięcy.
Nawiązując do powyższego podkreślił, że będzie wymagał od projektantów dokonania uzgodnień i podziałów działek.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie modernizacji drogi powiatowej na odcinku przez m. Wagi został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Z kolei Irena Przybylak poprosiła o poprawę stanu drogi powiatowej w gminie Piątnica na odcinku przebiegającym przez wieś Kalinowo.

Janusz Świderski – poinformował, że rozwiązanie problemu na tym odcinku związanego z zalewaniem drogi przez wody opadowe jest bardzo trudny i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.

Starosta – stwierdził, że w powyższej sprawie zostanie sporządzony kosztorys i harmonogram zadań, po czym dane te zostaną przedstawione członkom Zarządu Powiatu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 43-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 31 lip 2012 13:54
Data opublikowania: wtorek, 31 lip 2012 13:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1870 razy