BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 42/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 października 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Wojciech Kubraka. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
3. Sprawy różne:
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity – poinformował, że uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży jest wynikiem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która nakłada obowiązek na samorządy likwidacji gospodarstw pomocniczych. W związku z tym od przyszłego roku nie może już u nas funkcjonować Zakład Techniczny PODGiK oraz Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego. Ponadto w celu odpowiedniej przejrzystości zaproponowaliśmy uchwalenie jednolitego tekstu nowego Regulaminu, aby łatwiej korzystać z tego dokumentu. Zadania Zakładu Technicznego zostały dopisane do Wydziału Geodezji jako odrębnego oddziału. Natomiast zadania Zakładu Obsługi zostały dopisane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Z kolei w nowym Regulaminie proponujemy drobne zmiany aktualizacyjne, tj. np. wykreślenie szkół, które zostały przekazane do prowadzenia innym organom samorządowym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – poinformowała, że po przekazaniu przez Zarząd Powiatu budynków gospodarczych wraz z działką przystąpiliśmy do porządkowania tego terenu. W związku z tym Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie ze Statusem, prowadzi edukację przyrodniczą, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Warunki lokalowe, którymi placówka dysponuje, pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z jedną grupą zwiedzających. Częstokroć zdarza się większe zapotrzebowanie na przeprowadzenie lekcji w tym samym czasie. Poza tym Ośrodek mógłby służyć jako baza do szkoleń związanych z ochroną środowiska prowadzonych na rzecz innych instytucji. Budowa niewielkiego Ośrodka w postaci sali wykładowej o pow. ok. 85 m2, zaplecza sanitarnego, dydaktycznego, kotłowni, poddasza użytkowego, pozwoli na poszerzenie działalności edukacyjnej, wpłynie też na poprawię estetyki otoczenia obiektów muzealnych. Ośrodek poprzez swoją architekturę będzie nawiązywał do zabudowy dworskiej. Koszty są w wysokości 487.999,99 zł. Zakładane jest, że na realizację zaangażuje się finalnie 60.000 zł, jako dotację z budżetu powiatu – tzw. „wkład własny”, 88.000 zł – w formie rozrachunków z tytułu podatku VAT oraz 399.999,99 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – w sprawach różnych poinformował, że zmiany w zakresie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są konsekwencją wolnych środków pieniężnych pozostających w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale przeznaczonym na rehabilitację zawodową. Te niewykorzystane środki możemy przeznaczyć na rehabilitację społeczną. Konkretnie wolna kwota pozwala sfinansować dwa aparaty słuchowe i dwa wózki dla niepełnosprawnych dzieci, w tym jedno dziecko ma dopiero rok. Taka sytuacja była w latach poprzednich, wówczas także niewykorzystane środki przeznaczane były na rehabilitację społeczną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 42-ie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: środa, 8 sie 2012 13:03
Data opublikowania: środa, 8 sie 2012 13:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1712 razy