BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 45/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
3. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 44-go posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2012 r. złożonej przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2012 r. złożonej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2012 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zmianę kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Kadzidło w Powiecie Ostrołęckim.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Nowogród w sprawie rozłożenia na raty kwoty 60 tys. zł należnej Powiatowi Łomżyńskiemu za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2011 roku.
10. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2012 roku.
11. Podjęcie 3-ch uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
12. Sprawy różne:
• Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o przekazanie brakującej kwoty (w wysokości 7.730,55 zł) na zakup mebli w ramach realizacji projektu pn. „przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 44-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 44-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – informacja finansowa za I półrocze 2012 r. jest złożona zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W okresie tym ZPOZ realizował dwa kontrakty podpisane z NFZ: na ginekologię oraz na podstawową opiekę zdrowotną. W porównaniu z rokiem ubiegłym kontrakt na poz był mniejszy zaledwie o 0,2 %, w latach poprzednich oscylował ten spadek na poziomie około 5 %. Natomiast kontrakt na ginekologię spadł aż o 24 %, wynika to z nowych uwarunkowań jakie w tym zakresie narzucił NFZ. Poza tym wszystkie elementy są realizowane prawidłowo.
Przychody były mniejsze w tym okresie o 0,3 %, natomiast wydatki o 0,7 %. Zakład nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych. W okresie letnim koszty proporcjonalnie maleją, więc do końca roku nasz budżet się zbilansuje.
Niestety nadal mamy problemy z zaległościami w płatnościach naszych lokatorów. Długi wobec nas ma w dalszym ciągu pan Lutostański zamieszkujący w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Gaci oraz od niedawna z płatnościami zalegają lokatorzy zamieszkujący w Ośrodku Zdrowia w Szczepankowie.
ZPOZ wypłacił wszystkie należności przysługujące załodze oraz wygenerował pewną nadwyżkę finansową, co z pewnością można uznać za duży sukces.

Alina Mocarska – księgowa ZPOZ – warto również zauważyć, że od 3 lat stawka na pacjenta jest na tym samym poziomie, natomiast ceny zakupu energii, materiałów itp. systematycznie drożeją.

Starosta – chciałbym poprosić o przedstawienie sytuacji kadrowej – konkretnie chodzi o zatrudnienie nowych lekarzy.

Stanisław Studencki – w Miastkowie odchodzi na emeryturę lekarz, który już ukończył 75 lat, a na jego miejsce zatrudniony zostanie inny lekarz, który przechodzi z dniem 1-go listopada br. z nzoz-u pana dr Będzińskiego. Sprawę tą mamy już dograną w zasadzie na 100 %.
Niestety sytuację nam psuje w ośrodku zdrowia w Miastkowie Szpital w Ostrołęce, który jest finansowany na zupełnie innych zasadach niż nasze placówki zdrowia na terenie woj. podlaskiego. Na początku są problemy, jednak uważam, że w najbliższej przyszłości uda nam się unormować sytuację na tym terenie.
W związku z tym, że dr pogotowia został zwolniony to obecnie jest zainteresowany pracą w naszym ZPOZ, w tej kwestii prowadzimy rozmowy.
Z kolei pani dr zatrudniona w ośrodku zdrowia w Szczepankowie obecnie jest przed zdaniem egzaminu, jeżeli załatwi tę sprawę to będziemy mogli ją zatrudnić w Śniadowie.

Starosta – w Śniadowie ma powstać nzoz i niestety będziemy musieli walczyć o pacjentów z innym podmiotem, jednak nie mamy już na to wpływu. Szkoda jedynie, że dopuściliśmy do powstania próżni w obsłudze pacjentów i w związku z tym pojawiło się zainteresowanie innych lekarzy utworzeniem nzoz-u na tym terenie.

Stanisław Studencki – do takiej sytuacji doszło, ponieważ gminne ośrodki powinny być preferowane i pani dr powinna pracować w Śniadowie a nie w Szczepankowie.

Starosta – jestem przekonany, że pracę pani dr można było zorganizować w obu ośrodkach, przy tym nie sądzę, aby w Śniadowie zapisała do siebie więcej niż 500 pacjentów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia (informacja finansowa za I półrocze 2012 r. złożona przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.4 Starosta poprosił księgową Muzeum Przyrody w Drozdowie o zabranie głosu.

Urszula Gajcy – na wstępie zaznaczyła, że z dotychczasowego wykonania budżetu wynika, że w Muzeum Przyrody będą braki finansowe wynikające z podwyżek cen energii elektrycznej oraz materiałów do centralnego ogrzewania. W związku z tym Muzeum będzie zmuszone zwrócić się pod koniec roku o przekazanie dodatkowych środków. Następnie zapoznała zebranych z informacją finansową za I półrocze 2012 r., która została złożona w oparciu o art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – w uzupełnieniu dodała, że w dniu 22 września br. przewidziany jest odbiór prac remontowo-budowlanych, które obecnie prowadzone są w siedzibie Muzeum.
Natomiast odnosząc się do kwestii braków finansowych poinformowała, że deficyt częściowo wynikać będzie także z konieczności zapłaty odsetek od kredytu, który stanowi prefinansowanie kosztów prowadzonej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.5 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poinformował, że Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży obecnie przebywa na urlopie. Wobec powyższego o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedstawiła najistotniejsze elementy informacji finansowej za I półrocze 2012 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Reasumując zaznaczyła, że sytuacja budżetowa w ww. jednostce organizacyjnej jest poprawna (powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.6 Barbara Chojnowska – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformowała, że ZDP nie wnosząc żadnych uwag wydał pozytywną opinię nt. zmiany kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Kadzidło w Powiecie Ostrołęckim. Opinia dotyczy pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2517W Jazgarka - Lipniki od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki do skrzyżowania drogi powiatowej nr 2517W i gminnej nr 250526W w celu: zaliczenia odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2516W Kadzidło – Wykrot – Krysiaki do granic lasu do kategorii dróg gminnych; wyłączenia z użytkowania odcinka drogi przebiegającego przez las i przekazania go w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myszyniec oraz zaliczenia dalszego odcinka od granic lasu do skrzyżowania drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki i gminnej nr 250526W Jazgarka – Klimki do kategorii dróg gminnych. Ponadto opnia odnosi się do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 250526W Jazgarka – Klimki łączącej drogi powiatowe nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki i nr 2517W Jazgarka – Pilniki (ww. opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Zebrani nie mieli pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii o zmianę kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Kadzidło w Powiecie Ostrołęckim została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/151/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Chojnowska – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego odnosi się do wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B St. Łomża n/rz. – Siemień – Rybno – Pniewo” do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015. Uzasadnione jest to tym, że w najbliższym okresie zamierzamy ubiegać się o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację w/w inwestycji. Szacunkowy koszt wykonania zadania to 16.098.009,31 zł.
Reasumując pragnę zaznaczyć, że przewidywany termin realizacji niniejszej inwestycji to lata 2013 – 2014.

Starosta – pragnę dodać, że jeżeli w tym roku nie zostanie ogłoszony konkurs na wsparcie inwestycji drogowych na drogach powiatowych to będziemy starać się o dofinansowanie tej inwestycji w okresie programowania 2014-2016.
Należy podkreślić, że poczyniliśmy bardzo dużo starań, aby ta inwestycja była znana wśród decydentów w naszym województwie i mamy obiecane, że jak tylko będzie to możliwe to otrzymamy środki na powyższy cel.

Adam Sowa – jak realne jest pozyskanie tych środków?

Starosta – z przekazanych nam informacji wynika, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie będzie w stanie przerobić puli środków przyznanych na drogi wojewódzkie, wobec tego mają być pewne przesunięcia na drogi powiatowe i w takiej sytuacji nasza inwestycja ma uzyskać wsparcie finansowe. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony jeden konkurs na drogi powiatowe w okresie programowania 2011 – 2014. Ponadto robiliśmy co w naszej mocy, aby wpisać tę inwestycję na listę zadań indykatywnych, co gwarantowałoby jeszcze większe dofinansowanie, jednak nie uda nam się do tego doprowadzić. W związku z tym przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz. – Siemień – Rybno – Pniewo może być dofinansowania w maksymalnej wysokości 60 % wartości inwestycji.

Barbara Chojnowska – wobec prawdopodobieństwa ogłoszenia konkursu w najbliższym czasie, podejmujemy przedmiotowe działania zmierzające do skompletowania wymaganej dokumentacji.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zgodnie z delegacją Zarządu Powiatu i Rady Powiatu proponujemy podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem, stanowi ona własność Powiatu Łomżyńskiego, a położona jest w obrębie ewidencyjnym Gać. Jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha. Komisję proponujemy powołać w składzie: Krzysztof Kozicki – przewodniczący, Wiesław Jemielity – sekretarz, Stanisław Kozikowski – członek, Monika Domurat – członek, Beata Korwek – członek. Komisja będzie mogła obradować w składzie co najmniej 3 osób. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji będzie przewodniczyć sekretarz lub kolejny członek komisji.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/152/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Nowogród oraz panem Starostą w kwestii rozłożenia na raty kwoty 60.000 zł należnej Powiatowi Łomżyńskiemu za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2011 roku doszliśmy do wniosku, że wniosek ten powinien być rozpatrzony pozytywnie. Uzasadnieniem tego jest fakt, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na drodze powiatowej – przy wsparciu finansowym Miasta Nowogród.
Natomiast, aby ułatwić spłatę ww. należności proponujemy jednorazową wpłatę do dnia 25 grudnia br. – w wysokości 60.000 zł.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie rozłożenia na raty kwoty 60.000 zł należnej Powiatowi Łomżyńskiemu za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2011 roku został zaakceptowany 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. zawiera także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informację za I półrocze 2012 roku z wykonania planu finansowego jednostek, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Informacja ta, po podjęciu uchwały przez Zarząd będzie, przedłożona także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży. Wszystkie dane przestawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku można uznać, że budżet był wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności. Mimo to należy zaznaczyć, że uwidaczniają one też, że w II półroczu 2011 roku dla utrzymania zdolności do sfinansowania już zaciągniętych zobowiązań oraz tzw. „zobowiązań sztywnych” wszystkie jednostki budżetowe muszą gospodarować planami wydatków tak, aby wymagające zapłaty w 2012 roku zobowiązania miały zabezpieczenia w planach wydatków. Ponadto należy analizować na bieżąco wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów z podatku CIT i PIT, bowiem na koniec pierwszego półrocza wpływy z podatku PIT wyniosły 48 % założonego planu i w tym przypadku warto podkreślić, że prognozy Ministerstwa były zdecydowanie zawyżone, na szczęście ich nie przyjęliśmy do projektu naszego budżetu. Szczególnie niepokojąca sytuacja jest w odniesieniu do CIT, ponieważ realizacja jest w zasadzie niezauważalna, nie mamy prawie żadnych wpływów z tego tytułu, a do tego istnieje zagrożenie, iż będziemy musieli z innych dochodów uzupełnić starty w wyniku zwrotów podatków CIT. Dodatkowo mamy nieco niższe wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, może do końca roku ta sytuacja się poprawi. Natomiast wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych zostały osiągnięte na około 50 %, co jest zadawalające.
Na zakończenie pragnę podkreślić, że osiągnięta nadwyżka finansowana – na koniec I półrocza – jest nadwyżką rachunkową, bowiem – jak co roku – w III i IV kwartale nastąpi zwiększenie wydatków.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2012 roku została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/153/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w dziale 600, rozdziale 60014, § 2710 o kwotę 25.000 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Przytuły na podstawie porozumienia z dnia 18.07.2012 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu drogi powiatowej nr 1833B na odcinku Borawskie – Mieczki o dł. około 700 mb. Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w danej sprawie wpłynęło 10 sierpnia 2012 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/154/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.11 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 131.900 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110, wynikającą z decyzji Wojewody Podlaskiego. Decyzje te dotyczą zmniejszenia o kwotę 125.900 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. oraz zmniejszenia o kwotę 6.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. Środki te mają być przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych przyznanych na częściowe pokrycie strat, które powstały w wyniku zdarzeń klęskowych (burze i huragany). Zdarzenia te miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 roku.
Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/155/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.11 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dokonuje zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na: zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zadania własne; zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2. Zmiany te w trakcie roku były wprowadzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z upoważnienie wydanym stosowną uchwałą przez Radę Powiatu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/156/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Starosta – przechodząc do spraw różnych udzielił głosu pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – wniosek dotyczy brakującej nam kwoty – w wysokości 7.730,55, co wynika ze zbyt małej kwoty, która została zaplanowana na zakup mebli w ramach realizacji projektu pn. „przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Wobec tego wspomniane wydatki musimy uzupełnić z własnych środków.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wydatek ten będzie niekwalifikowalny, wobec czego będzie stanowił w 100 % nasz udział w tej inwestycji.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym wniosek o przekazanie brakującej kwoty w wysokości 7.730,55 na zakup mebli w ramach realizacji projektu pn. „przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie” został zaakceptowany 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 45-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 19 wrz 2012 13:10
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2012 08:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1847 razy