BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 47/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 46-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
4. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
5. Przyjęcie porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
6. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna dotyczącego współpracy w zakresie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
7. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
8. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 46-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 46-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Janusz Świderski – pan Starosta i Wójt Gminy Śniadowo kontynuując działania na rzecz przebudowy drogi na odcinku Mężenin – Olszewo – Stare Duchny o dł. około 2,126 km uzgodnili projekt porozumienia w przedmiotowej sprawie dotyczący zobowiązań obu stron. Powiat poza standardowymi zobowiązaniami ma zagwarantować zabezpieczenie w swoim budżecie kwoty 600.000 zł, przy czy Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia kwoty w tej samej wysokości. Pragnę zaznaczyć, że posiadamy przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do przebudowy tej drogi. Przedsięwzięcie te ma być sfinansowane w równym wymiarze – czyli po 50 % kosztów przez oba samorządy.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna zakłada, że przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez pana Starostę oraz Wójta ma być także współfinansowane w równym wymiarze przez oba samorządy – czyli po 50 % kosztów udziału własnego – odpowiadających 35 % wartości zadania. Natomiast 30 % wartości całej inwestycji ma być pokryte z dotacji budżetu państwa – w ramach środków pomocowych – w zakresie programu przebudowy dróg lokalnych. W tym przypadku również posiadamy przygotowaną dokumentację techniczną – niezbędną do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Janczewo – Bronowo.
Wobec tego, że z docierających do nas informacji wynika, iż poziom dofinansowania inwestycji z budżetu państwa może sięgać 40 % wartości inwestycji proponujemy w tym zakresie przyjęcie projektu porozumienia także z takim stopniem dofinansowania – analogicznie do uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu.

Elżbieta Parzych – zwróciła uwagę, że na szczeblu centralnym trwają prace nad tym, aby inwestycje realizowane w ramach NPPDL były dofinansowane nie w 30 % a w 50 % wartości inwestycji.

Janusz Świderski – potwierdził powyższą informację.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było – dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie 30 % wartości inwestycji – I wersja (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było – dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie 40 % wartości inwestycji – II wersja (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród zakłada, że przedsięwzięcie inwestycyjne ma być współfinansowane w równym wymiarze przez oba samorządy – czyli po 50 % kosztów udziału własnego – odpowiadających 35 % wartości zadania. Natomiast 30 % wartości całej inwestycji ma być pokryte z dotacji budżetu państwa – podobnie jak w poprzednim przypadku w ramach środków pomocowych w zakresie programu przebudowy dróg lokalnych. W tym przypadku również posiadamy przygotowaną dokumentację techniczną – niezbędną do przebudowy drogi powiatowej na odcinkach określonych w paragrafie 1 projektu porozumienia.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było – dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie 30 % wartości inwestycji – I wersja (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było – dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie 30 % wartości inwestycji – II wersja (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – porozumienie z Gminą Wizna dotyczące współpracy w zakresie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma na celu pomoc Gminie Wizna w uzyskaniu dodatkowych punktów przy ocenianiu wniosku, który będzie dotyczył remontu nawierzchni trzech ulic na terenie Wizny. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w ramach wspomnianego Programu. Powiat w umowie partnerskiej zobowiązuje się do wykonania oznakowania pionowego i poziomego.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu umowa partnerska z Gminą Wizna dotyczącego współpracy w zakresie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych została przyjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było – dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie 30 % wartości inwestycji – I wersja (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada przeniesienie środków na kwotę 90.139 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się w dziale 852, rozdziale 85201, § 2320 o kwotę 48.459 zł; oraz zwiększa się o kwotę 52.286 zł z tego: w dziale 852, rozdziale 85204 w § 2320 – 153 zł i w § 3119 – 2 zł i w dziale 852, rozdziale 85206, § 2320 – 52.131 zł. Natomiast na zadania własne zmniejsza się o kwotę 41.680 zł z tego: w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 23.838 zł z tego w § 2820 - 8.000 zł i § 3110 - 15.838 zł; a w dziale 852, rozdziale 85204, § 3110 o kwotę 17.842 zł. Z kolei zwiększa się o kwotę 37.853 zł z tego: w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 37.852 zł; w : § 3110 - 37.851 zł i § 4120 – 1 zł; oraz w dziale 852, rozdziale 85201, § 3119; o kwotę 1 zł. Powyższe przesunięcia należy wprowadzić w związku z przeprowadzoną analizą planu finansowego w w/w rozdziałach. Przesunięcia te są niezbędne do zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w drodze porozumień i zadań własnych w zakresie pomocy dla rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wspierania rodziny. Zmiany wprowadzone mają być na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – jednostki realizującej powyższe zadania.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/165/2012 z dnia 28 września 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.7 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 38.600 zł na zadania własne, w tym: w § 2007 o kwotę 32.810 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; oraz w § 2009 o kwotę 5.790 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Postaw na siebie”, na podstawie umowy zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.
Jest to związane z realizacją zadań w ramach projektu pn. „Postaw na siebie”. Założeniem głównym projektu jest to, że co najmniej 45% z 30-osobowej grupy docelowej uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto 30 % uczestników i uczestniczek zostanie skierowanych do odbycia stażu w tzw. strefie „zielonych miejsc pracy” związanych głównie z agroturystyką. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży od 01.09.2011 roku, a zakończony 30.06.2013 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z 27 września 2012 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/166/2012 z dnia 28 września 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.7 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok pomiędzy paragrafami i rozdziałami budżetowymi na kwotę 75.372 zł. Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonano przesunięć w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”. Zmniejszono tu plan wydatków w § 4260 „Zakup energii” o kwotę 7.000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o tę samą kwotę. Natomiast wszystkie przesunięcia dotyczące zadań własnych zostały wyszczególnione w punkcie II w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/167/2012 z dnia 28 września 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).


Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 47-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 3 paź 2012 15:04
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 15:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1966 razy