BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 48/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 października 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 47-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Zapoznanie z porządkiem obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
8. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną w Rogienicach Wielkich, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 47-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 47-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – wniosek o przyznanie kwoty 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Koty wynika z tego, że przepust ten jest w złym stanie technicznym i wg oceny rzeczoznawcy należy go przebudować, a nie wyremontować. Wobec tego proponujemy wykonanie dokumentacji w tym roku, a w następnym roku wykonanie przebudowy.

Starosta – położenie tego mostu jest o tyle niekorzystne, że znajduje się w tzw. zlewni, wobec tego z okolicznych pól podczas roztopów może zostać poważnie uszkodzony.
Jakie są plany co do pozyskania środków zewnętrznych na ten cel?

Janusz Świderski – jeżeli chodzi o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych to proponuję złożenie wniosku w ramach 1 %-towej rezerwy ministerialnej zabezpieczonej w budżecie państwa na tego typu cele.
Dodam, że aby móc składać taki wniosek w pierwszej kolejności musi być wykonana dokumentacja techniczna oraz zagwarantowany udział własny w wysokości 50 % wartości inwestycji.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyznanie kwoty 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Koty został zaakceptowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei Irena Przybylak odbiegając od meritum zapytała czy podmioty gospodarcze lub osoby instalujące w pasie drogowym banery, reklamy itp. powinny uiszczać opłatę za zajęcie pasa drogowego, na rzecz danego właściciela drogi.

Janusz Świderski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Ad.4 Starosta – pragnę przypomnieć, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozłożeniu na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach firmie z Gdańska, która miała wykonać dokumentację techniczną na przebudowę jednej z dróg powiatowych. W dalszej kolejności wymagana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach. Po podjęciu takiej uchwały przez Radę, Przewodniczący Rady będzie mógł podpisać umowę – porozumienie o rozłożeniu na raty tej należności.
Następnie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – firma ta nadal oczekuje, że umorzymy im długi, jednak poinformowałem przedstawicieli tego przedsiębiorstwa, iż nie ma takiej możliwości.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – postawa tej firmy jest niepokojąca, ponieważ nawet nie opłacili do tej pory rachunku opiewającego na kwotę zaledwie 280 zł, który jej wystawiliśmy.

Starosta – jeżeli będą uchylać się od uregulowania należności to uruchomimy procedurę postępowania komorniczego.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury i oświaty – pragnę poinformować, że przed przyjęciem Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konieczne jest skierowanie treści tego Programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cytowanej ustawy. Natomiast sam Program stanowi załącznik do przedłożonych Państwu materiałów. Jeżeli konsultacje te dobiegną końca to będziemy mogli ogłosić konkurs ofert dotyczący przedmiotowej sprawy.

Starosta – przypomnę Państwu, że Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest uchwalany corocznie.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013”, została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/168/2012 z dnia 10 października 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy rozwiązania rezerwy na kwotę 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Koty. Jak opisywał te kwestię Dyrektor ZDP – w punkcie nr 3 porządku dziennego – sprawa wynika z tego, że przepust jest w złym stanie technicznym i wg oceny rzeczoznawcy należy go przebudować, same wyremontowanie jest niewystarczające.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok, została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/169/2012 z dnia 10 października 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta poinformował, że projekt porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu obejmuje następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz informacja z realizacji planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2011.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Reasumując podkreślił, że powyższa sesja rozpocznie się o godzinie 1100.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.8 Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – w związku z budową szamba w ośrodku zdrowia w Rogienicach Wielkich zostaliśmy wezwani do usunięcia braków formalnych. Wobec tego jesteśmy zmuszeni do uzyskania prawa od właściciela do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położona w Rogienicach Wielkich.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – tak jak wskazał Dyrektor ZPOZ do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego niezbędne jest upoważnienie do dysponowania na cele budowlane tą nieruchomością. Wcześniej takiego upoważnienia Zarząd Powiatu nie udzielał, bowiem pozwolenia na budowę wydawał nasz Wydział Budownictwa – ze względu na to, że oprócz tego jednego ośrodka zdrowia, pozostałe znajdują się na terenie naszego powiatu.


Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną w Rogienicach Wielkich, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/170/2012 z dnia 10 października 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 48-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 12 paź 2012 11:46
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 11:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1850 razy