BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 43/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 listopada 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.05.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Wojciech Kubraka. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił gł. specjalista ds. kultury.

Elżbieta Gosk – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reasumując zaznaczyła, że projekt przewiduje szybsze uruchomienie środków dla organizacji pozarządowych, które wygrają ogłoszone konkursy, tak aby z początkiem roku mogły podejmować realizację zaplanowanych na 2011 rok zadań.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 43-ie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 10:53
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 10:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1239 razy