BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 34/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 maja 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00, natomiast zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 8.20.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – pierwszy projekt uchwały ma związek ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, podobnie jak poprzednie przedstawione uchwały. Generalnie dokument ten ma charakter porządkowy. W projekcie zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.337.513 zł w dziale 600, rozdziale 60014, w tym: § 6207 – 5.602.508 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; § 6309 - 3.735.005 zł tj. wkład własny Beneficjenta sfinansowanego ze środków gminy Piątnica na podstawie porozumień zwartych z Wójtem Gminy Piątnica. Po stornie wydatkowej zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 9.337.513 zł w dziale 600, rozdziale 60014 i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w tym: § 6057 – 5.602.508 zł i § 6059 – 3.735.005 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki wynosi 9.337.512,11 zł, który realizowany będzie na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% i gminy Piątnica 40%.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy jest pełne zabezpieczenie finansowe na inwestycję wspomnianą w projekcie uchwały i jaki jest ostateczny koszt realizacji tego zadania?

Barbara Gorzęba – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco, po czym dodała, że po rozstrzygnięciu przetargowym koszt realizacji zadania wynosi około 9 mln zł, natomiast wg kosztorysu koszt ten został skalkulowany na poziomie ponad 13 mln zł.

Radny Stefan Popiołek – czy jest potrzebne prefinansowanie?

Barbara Gorzęba – na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały dokonuje się zmiany klasyfikacji środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych poprzez:
1) zmniejszenie w planie dochodów budżetu powiatu w dziale 758, rozdziale 75862, § 2007 o kwotę 324.776 zł;
2) zwiększenie planu dochodów w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007 o kwotę 324.776,00 zł , co wskazano w załączniku Nr 1
3) oraz zmniejszenie w planie wydatków budżetu powiatu w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 324.776 zł w rozbiciu na poszczególne paragrafy.
4) Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków powiatu, które zostały dokonane postanowieniami Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXX/166/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok (załącznik nr 1 do uchwały).
Zmiany, które zawarto w planie zadań inwestycyjnych na kwotę 832.332,00 zł, zgodnie z postanowieniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zawartym w Uchwale Nr 1224/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku należy wprowadzić w planie wydatków budżetowych..

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 34-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 11:06
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 11:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1637 razy