BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 49/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 października 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (po zakończeniu obrad XXIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego). Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.20, natomiast zakończenie o godzinie 13.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 48-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
4. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2013 rok.
5. Rozpatrzenie wniosku o rozdysponowanie z rezerwy budżetowej na 2012 rok kwoty 1270 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Joannie Dardzińskiej-Mądry.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 48-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 48-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
Mieczysław Bieniek – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego wynika z faktu, że posiadamy zbędny dla nas wyeksploatowany sprzęt komputerowy, który można przekazać jednostkom publicznym, działającym na rzecz lokalnej społeczności. Między innymi z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do nas Regionalny Ośrodek Kultury, Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.
Sprzęt, który zamierzamy przekazać nie jest już przez nas użytkowany, bowiem w ramach środków – w wysokości 150.000 zł – przyznanych na informatyzację PUP w Łomży, udało nam się wymienić większość dotychczas wykorzystywanych urządzeń elektronicznych.
Jeżeli tego sprzętu nie przekażemy, to w przyszłości będziemy musieli ponieść nakłady na jego utylizację.

Starosta – czy było zainteresowanie innych podmiotów tym sprzętem?

Mieczysław Bieniek – nie, jedynie osoby prywatne były także zainteresowane, jednak obowiązujące przepisy nie pozwalają nam na przekazywanie im majątku.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/171/2012 z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła informację nt. wstępnych założeń do budżetu powiatu na 2013 rok (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – wstępne założenia do przyszłorocznego budżetu zostały szczegółowo przedstawione, jednak nie są one na tym etapie zbyt optymistyczne. Niestety, aby zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby to brakuje jeszcze co najmniej około 1,5 mln zł. Podstawowym zadaniem jest zainwestowanie jak największych środków w drogi powiatowe. Ponadto chciałbym, aby było możliwe zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji. Pojawiła się taka sytuacja, że Urząd Miejski oferuje lepsze zarobki i od pewnego czasu zdarza się, że przejmuje naszych pracowników. Kadra pracownicza, szczególnie z byłego Urzędu Wojewódzkiego, jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i posiada duże doświadczenie zawodowe, więc w mojej ocenie musimy stworzyć warunki, w których nie będą zainteresowani odejściami do innych pracodawców. Zarobki pracowników Starostwa oraz podległych jednostek, łącznie z wynagrodzeniami kadry kierowniczej – w porównaniu z innymi samorządami – są niskie. Wobec powyższego będę starał się, choćby o wskaźnik inflacyjny, podnieść przede wszystkim najniższe wynagrodzenia.

Barbara Gorzęba – biorąc pod uwagę całą kadrę, łącznie z podległymi jednostkami, to na wzrost wynagrodzeń w wysokości 5 % potrzeba 350.000 zł, w wysokości 6 % - 417.000 zł, w wysokości 7 % - 500.000 zł.
Ponadto uważam, że problem mamy z rezerwą drogową, ponieważ kwota 250.000 zł, którą zaproponowałam w przedstawionych założeniach do przyszłorocznego budżetu, jest bez ukrywania bardzo niska.
Pod koniec października będziemy mieli już bardziej precyzyjne informacje nt. dotacji i subwencji ministerialnych oraz innych wskaźników i wtedy będzie można dokładniej określić możliwości sfinansowania niezbędnych potrzeb, wskazanych przez Pana Starostę.

Starosta – wskaźnikami do budżetu na następny rok zajmiemy się jeszcze na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.5 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury i oświaty – wniosek o rozdysponowanie z rezerwy budżetowej na 2012 rok kwoty 1270 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Joannie Dardzińskiej-Mądry jest zgodny z regulaminem przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łomżyński. Nagroda jest przyznawana nauczycielom wyróżniających się w obszarze oświaty. W roku bieżącym pula środków na ten cel wynosi 4.234 zł – jest to 1 % pula funduszu wynagrodzeń. W puli, którą dysponuje Starosta jest 30 % kwoty 4.234 zł, w związku z tym nagroda w wysokości 2.500 zł jest łączona z puli środków Starosty – 1.270 zł oraz z pozostałej puli.
W tym roku, z okazji 10-lecia pracy na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 31 rocznicy pracy zawodowej, nagroda ma być przyznana Pani Joannie Dardzińskiej-Mądry.
Związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały wniosek złożony w przedmiotowej sprawie (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o rozdysponowanie z rezerwy budżetowej na 2012 rok kwoty 1270 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Joannie Dardzińskiej-Mądry został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy rozdysponowania z rezerwy budżetowej na 2012 rok kwoty 1.270 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd zaakceptował to na dzisiejszym posiedzeniu w punkcie nr 5. Ponadto w projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 11.376 zł w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 5 października 2012 roku. Środki te mają być przeznaczone na realizację zajęć korekcyjno – edukacyjnych w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, tj. na zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach tego programu. Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży 8 października 2012 roku.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/172/2012 z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).


Ad.7 Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego odnosi się do przekazania używanego stolika okolicznościowego oraz kanapy, które mają być przeznaczone do wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody. Z takim wnioskiem zwróciła się do nas pani A. Archacka – Dyrektor wspomnianej placówki.
Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/173/2012 z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 49-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 paź 2012 11:01
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2012 11:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1986 razy