BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko: ASYSTENT PROJEKTU

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA PROJEKTU „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
I. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (średnio 50h/m-c)
Planowany termin rozpoczęcia pracy to listopad.2012 r.
Planowany termin zakończenia: 31.01.2015 r.

II. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne),
• doświadczenie w pracy biurowej/administracyjnej,
• doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków publicznych i/lub funduszy unijnych,
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
• obsługa komputera – MS OFFICE: Word, Excell, Power Point, Outlook oraz aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych POKL, Generator Wniosków Płatniczych POKL,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
• wysokie umiejętności interpersonalne i dobra organizacja pracy własnej.

III. Wymagania dodatkowe
• doświadczenie zawodowe na stanowisku zarządzającym w ramach realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
• znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami;
• umiejętność zarządzaniami projektami;
• umiejętność prowadzenia sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. sporządzanie wniosków o płatność);
• umiejętność zarządzania personelem;
• komunikatywność, odpowiedzialność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• uczestnictwo w spotkaniach roboczych personelu projektu,
• prowadzenie Biura projektu,
• monitorowanie terminowości i prawidłowości prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
• wspieranie kierownika administracyjnego projektu (ze strony Lidera projektu – Fundacji Edukacji i Twórczości z Białegostoku) w procesie rekrutacji uczestników do projektu oraz promocji projektu,
• realizacji zadań (w tym przygotowywanie wszelkiej dokumentacji) zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, porozumień/ umów zawartych między Liderem projektu – Fundacją Edukacji i Twórczości z Białegostoku a Partnerem projektu – starostwem Powiatowym w Łomży, Wytycznymi POKL oraz obowiązującymi przepisami,
• bieżąca współpraca z trenerami w zakresie realizacji Działania Centrum Integracji Społecznej w obszarze aktywizacji społeczno – zawodowej,
• współpraca z personelem zarządzającym projektem na poziomie zarządzającym i zadaniowym,
• sprawozdawczość i raportowanie (w tym opracowywanie wniosków o płatność),
• pomoc Liderowi projektu – tj. Fundacji Edukacji i Twórczości z Białegostoku, w sporządzaniu dokumentacji projektu,
• rozliczanie kosztów oraz rezultatów projektu przewidzianych do realizacji dla Partnera projektu – tj. Starostwa Powiatowego w Łomży,
• reprezentowanie Partnera projektu – tj. Starostwa Powiatowego w Łomży, w zakresie działań projektu- na zewnątrz,
• obsługa czynności kontrolnych.

V. Termin i miejsce wykonywania pracy
Pracę należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2015 roku.
Miejsce wykonywania pracy – miejsce pracy Asystenta projektu będzie Biuro projektu:
- ze strony partnera projektu – Starostwa Powiatowego w Łomży zlokalizowane w siedzibie Partnera: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
- ze strony Wnioskodawcy – Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku - zlokalizowane w siedzibie powstającego Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Starostwo Powiatowe w Łomży nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione

b) Ofertę należy złożyć w zamknie tej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert

c) Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:

Imię i nazwisko Oferenta
Adres zamieszkania Oferenta

Starostwo Powiatowe
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
(kancelaria, II piętro)
z dopiskiem: Asystent projektu
Nie otwierać przez dniem 20 listopada 2012 godz. 11.30.

W przypadku braku w/w informacji Starostwo Powiatowe w Łomży nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro, Kancelaria) w terminie do dnia 20.11.2012 do godz. 11.30. z dopiskiem: Asystent projektu
2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń.
4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży www.powiatlomzynski.pl/bip

VIII. Opis kryteriów, którymi Starostwo Powiatowe w Łomży będzie kierowało się przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Starostwo Powiatowe w Łomży może żądać udzielania przez potencjalnego pracownika wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. Wymagania niezbędne określone w naborze ocenione będą jako SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

2. Kryterium oceny ofert:
1. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem i realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych - 80 %,
2. Doświadczenie w pracy biurowej/administracyjnej – 20%.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wymagania niezbędne i kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszego naboru.

IX. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o naborze na stanowisko „Asystent projektu”

1. życiorys zawodowy;
2. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów, szkoleń, doświadczenia zawodowego (np. umowy, referencje);
3. oświadczenie o spełnianiu warunków naboru (załącznik nr 1)
4. informacja o zatrudnieniu w innych projektach realizowanych w ramach NSRO (załącznik nr 2)
5. oświadczenie (załącznik nr 3)
6. oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 4)
7. wzór umowy zlecenia (załącznik nr 5)
Data powstania: wtorek, 13 lis 2012 13:06
Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2012 13:16
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2012 08:25
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1299 razy