BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 35/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mieczysława Chojnowskiego i radnego Rafała Kołakowskiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki zaproponował wykreślenie z zaproponowanego porządku obrad punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, bowiem środki z tytułu ww. opłat nie przechodzą przez budżet powiatu. Członkowie Komisji zaakceptowali powyższą poprawkę.
Wobec tego Przewodniczący Komisji przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia będzie obejmował następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planów finansowych zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
6. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie uchwały proponuje się w § 1 i 2 zwiększenie budżetu powiatu o kwotę 68.105 zł po stronie dochodów i wydatków tytułem otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych w latach 2007-2008 w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kossaki” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego. Ponieważ zwrot dotyczył lat ubiegłych, zgodnie z zasadami rachunkowości należało ten zwrot przyjąć na dochody. W sytuacji braku środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, o czym informował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na poprzedniej Sesji Rady Powiatu. Zarząd proponuje wskazaną wyżej kwotę przeznaczyć na zakup materiałów i przeznaczyć je na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Natomiast w § 3 proponuje się dokonać zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne” przyjętym Uchwałą Rady z dnia 24 marca 2010 roku poprzez:
- skreślenie zadania inwestycyjnego zapisanego w poz. 11 pn. ”Przebudowa przepustu w drodze powiatowej Nr 1996B m. Strzeszewo gm. Śniadowo o wartości 150.000 zł i w to miejsce wpisanie zadania pn „ Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1937B stara Łomża – Rybno o wartości 50.000 zł
- i skreślenie w poz. 6 w kolumnie 7 kwoty 250.000 zł a wprowadzenie wartości 350.000 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1949B – drogi woj. 677 Szczepankowo-Czaplice”, które realizowane będzie wspólnie z gm. Łomża i Śniadowo po podpisaniu porozumienia.
Zmiany przedstawione w niniejszym projekcie uchwały zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010 roku. Uzasadnienie do proponowanych zmian przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawno- finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Akty prawa miejscowego w zakresie finansowym należy przystosować do nowych uregulowań. Zgodnie z 234 ustawy o finansów publicznych organ stanowiący j.s.t. określa w uchwale tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
Otrzymaliście Państwo projekt uchwały, który określa procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, jakie są niezbędne przy pracach nad projektem budżetu.
Należy zwrócić uwagę na § 7 projektu uchwały budżetowej, który zawiera zapis o wieloletniej prognozie finansowej, która po raz pierwszy sporządzana będzie na 2011 rok. Jednakże trwają jeszcze na szczeblu Ministerstwa Finansów uzgodnienia, co do zasad jej sporządzania, ponieważ okazało się, że ustawodawca nie sprecyzował jak ma wyglądać WPF. Wiadomo tylko, że ma mieć postać uchwały, która równolegle będzie uchwalana z uchwałą budżetową i każda jej zmiana pociągnie za sobą zmianę w uchwale budżetowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały także jest wynikiem wprowadzenia nowej ustawy o finansach publicznych i dotyczy zakresu i formy składnia informacji przez Zarząd Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I półrocze roku budżetowego.
W § 1 określone jest, z jakich części ma się składać informacja z wykonania budżetu a w § 2 dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. Należy zwrócić uwagę, gdyż informacja o WPF przedkładana będzie w takiej szczegółowości, w jakiej będzie zawarta w uchwale o WPF. Jak już wspomniałam, przy omawianiu procedury uchwalania budżetu, że w chwili obecnej trudno określić szczegółowość prognozy finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały ma podobny charakter do poprzedniego, gdyż dotyczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych naszych jednostek podległych, a mianowicie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury tj.: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Zapisy w uchwale określają, co powinna taka informacja zawierać, którą składają wspomniane jednostki na podstawie art. 265 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący określa zakres i formę wspomnianej informacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planów finansowych zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały jest także wynikiem wprowadzenia nowej ustawy. Określa on zasady, sposoby i tryb udzielenia ulg dotyczących należności mających charakter cywilno-prawny. Jest to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty.
Poprzednia uchwała rady powiatu regulowała zasady w stosunku do należności do których nie stosowało się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Nowa ustawa sama reguluje kwestie dotyczące udzielania ulg w stosunku do środków publicznych stanowiących należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym. Natomiast należności charakterze cywilno-prawnym zgodnie z art. 59 ust 1 nowej ustawy o finansach publicznych mogą być umarzane albo ich spłata może być odroczona lub rozłożona na raty na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowo zostały przestawione sytuacje, w których można stosować wskazane ulgi, określone kwoty i organy upoważnione do ich stosowania. Kwoty należności w stosunku do których można zastosować określoną ulgę wskazane zostały w § 8 projektu uchwały.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy obecnie powiat ma jakieś nieściągnięte należności?

Barbara Gorzęba – tak, jednak są to niewielkie kwoty. W tej Sprawie Regionalny Ośrodek Kultury prowadzi postępowanie od pewnego czasu. Zadłużenie wynika z nieopłaconego czynszu za wynajem nieruchomości. Są to należności sprzed kilku lat.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 35-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: środa, 14 lis 2012 15:11
Data opublikowania: środa, 14 lis 2012 15:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1417 razy